ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posilitatea de prelungire prin acordul părților, a unui  spațiu liber în suprafață  utilă de  266 mp, aflat în domeniul  public al municipiului Bacău, situat  în incinta P.T. nr.37  din  municipiul  Bacău, str. Victor Babeș (adresă  nouă str. Narciselor nr.5)

  1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Theodor Aman nr.94  C, județul Bacău,  telefon: 0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: cristina.popa@primariabacau.ro, cod fiscal: 4278337.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu liber  în suprafață utilă de 266 mp, situat  în   incinta P.T. 37  din Bacău, str. Victor   Babeș  (adresă  nouă str. Narciselor nr.5), având  carte  funciară  nr. 74020 și  nr. cadastral  74020-C1, ce aparține domeniului  public al Municipiului Bacău,  conform caietului  de sarcini,  H.C.L. Bacău nr. 70 / 29.02.2024 și O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției – Direcția Patrimoniu, Compartiment Exploatare Fond Locativ, Gestionare Spații, Terenuri și alte Bunuri.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcția Patrimoniu, Compartiment Exploatare Fond Locativ, Gestionare Spații, Terenuri și alte Bunuri, din cadrul  Municipiului Bacău, Bacău, str. Pieții nr. 1,  județul Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire

67,00 lei/ exemplar,  care se achită numerar la  Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău, cod fiscal: 4278337.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

30.04.2024, ora 16,00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:                                                

14.05.2024  ora 16,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

CENTRUL  DE  INFORMARE CETĂȚENI, MUNICIPIUL  BACĂU, Bacău, Strada Nicolae Titulescu nr.3, Județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

15.05.2024, ora   10,00, la sediul 2, Municipiul Bacău, Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul  Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.04.2024.

Document I

Document II

Skip to content