Consilieri și comisii

Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Consilieri și comisii pe anii 2016 - 2020

I. Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiți
II. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI OCROTIREA MONUMENTELOR ISTORICE, AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECOLOGIE
III. COMISIA PENTRU COMERȚ, TURISM, SERVICII PUBLICE ȘI TRANSPORT URBAN, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ENERGIE TERMIC
IV. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport
V. COMISIA PENTRU ACTIVITATE JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI