ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani a unui  număr de 4 spații comerciale situate în incinta halei de lactate a Pieței Centrale  din municipiul Bacău,  str.Pieții nr.1, jud. Bacău, aflată în domeniul public al municipiului Bacău  

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

              Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Theodor Aman nr. 94C, județul Bacău,  telefon: 0234/547427, fax 0234/547427, e-mail: mariana.comorasu@primariabacau.ro,cod fiscal 4278337

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat :

– Spațiul comercial B1, cu suprafața de 18,67 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, având având CF 19883,nr. cadastral 1842/1

–  Spațiul comercial B2, cu suprafața de 19,53 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, având având CF 19883,nr. cadastral 1842/1

– Spațiul comercial C4, cu suprafața de 18,90 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, având având CF 19883,nr. cadastral 1842/1,

– Spațiul comercial B8, cu suprafața de 22,88 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, având având CF 19883,nr. cadastral 1842/1, situate în hala de lactate a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieței nr.1,aparținând domeniului public al Municipiului Bacău,

conform caietului de sarcini, H.C.L. Bacău nr. 110/28.03.2024 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției – Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivirt prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ :

67 lei/exemplar, se achită numerar la  Direcția Impozite și Taxe Locale, municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău, la casieria Serviciului Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1, județul Bacău  sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA Municipiului Bacău, cod fiscal: 4278337.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

05.07.2024, ora 14.00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  

15.07.2024, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Bacău,  Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr.1,  județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

16.07.2024, ora 09.00, Municipiul Bacău,  Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, municipiul Bacău, str. Pieții nr.1,  județul Bacău.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul  Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.06.2024

Anunt

Referat publicare anunt licitatie hala 159872

Skip to content