Protecție civilă și PSI

Birou Situații de Urgență, P.S.I și Protecție Civilă
Șef birou: Crețu Sandu – 0723683158
– Mocondoi Sorin – Consilier superior;
– Ionescu Adrian-Florin – Consilier superior – cu atribuții de cadru tehnic P.S.I.;
– Rusu Florin – Consilier asistent;
– Cotruță Mihai-Dan – electrician;
– Pop Ionuț – lăcătuș mecanic.
Adresă: Str. Dr. Alexandru Șafran nr. 145;
Telefon/Fax: 0234510170
E-mail: sandu.cretu@primariabacau.ro
Situaţia de urgenţă eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;
Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.
Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.
Biroul Situații de Urgență, P.S.I și Protecție Civilă are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice astfel:
 Situații de Urgență:
 identifică și evaluează tipurile de risc/situațiile de urgență și factorii determinanți ai acestora, monitorizează, analizează și apreciează posibilitățile de apariție a lor şi a consecinţelor asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
 aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local și ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență în domeniul de competență;
 participă la acţiuni de instruire pe linia situațiilor de urgență, la exerciţii, aplicaţii şi alte forme de pregătire specifice;
 elaborează și actualizează Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor;
 actualizează componența membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.);
 asigură transmiterea operativă a avertizărilor, dispoziţiilor şi hotărârilor, etc. în domeniul situațiilor de urgență, către instituțiile din subordinea Consiliului Local și către membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
 asigură informarea Primarului Municipiului Bacău, în calitate de Președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, privind iminența apariției/apariția unei situații de urgență/a unui potențial risc ce poate avea loc pe raza municipiului și asigură punerea în practică a dispozițiilor privind acțiunile specifice prevenirii/înlăturării situațiilor de urgență;
 elaborează Planul de pregătire anual în domeniul situațiilor de urgență a membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
 îndrumă și coordonează structurile/persoanele cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local, privind situațiile de urgență;
 avertizează și alarmează populația, autoritățile publice și operatorii economici, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înștiințării primite de la I.J.S.U. și la ordinul Primarului Municipiului Bacău, despre iminența amenințării sau producerii unei situații de urgență;
 organizează activitatea de primă intervenţie, în caz de situații de urgență, pe raza municipiului Bacău, în limita competențelor legale și a tehnicii de intervenție din dotare, cu forțe proprii sau în cooperare cu alte structuri cu atribuţii în gestionarea situațiilor de urgență;
 participă, potrivit competentelor, la activităti de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și la activități de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, dispuse de către Primarul municipiului Bacău sau de conducerea instituției, în legătură cu domeniul de activitate.
 P.S.I.
 participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale;
 propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de aparare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;
 controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 asigura efectuarea instruirii și informării personalului în probleme de apărare împotriva incendiilor;
 evaluează capacitatea de apărare împotriva incendiilor;
 efectuează controale periodice pe linie de p.s.i. la locurile de muncă din cadrul instituției, organizează apărarea împotriva incendiilor și de asemenea organizează instruirea p.s.i. prin aplicaţii practice și exerciții împreună cu salariaţii;
 desfășoară activități de prevenire, informare și instruire privind cunoașterea si respectarea regulilor și măsurilor de aparare împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență, la nivelul instituției și a municipiului Bacău;
 asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, campanii de informare preventivă, educaţie antiincendiu a populației, informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
 redactează documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
 prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;
 Protecție Civilă:
 informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă ;
 înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă ;
 protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
 verifică modul de întreținere a adăposturilor de protecție civilă;
 asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de protecţie civilă;
 organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă;
 asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;

Fișiere

1 2 3 6
Sari la conținut