DISPOZITII
1.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Bacău domnului Ionescu – Ambrosie Pavel 2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Palaghian Constantin, care a împlinit vârsta de 100 de ani. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite 4.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Episcopia Romano-Catolică de Iași a unor imobile situate în Bacău, str. Tecuciului nr. 21 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat, la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ” Modernizare și reabilitarea Creșa nr.3”. 7.Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui autoturism care a fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L. nr. 214/2017 8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305 /2021 (privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău, aprobat prin HCL nr.441/2010) și a HCL nr.387/2021 (privind desemnarea reprezentanților în organele de conducere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții). 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director General al Clubului Sportiv Municipal Bacău 10.Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Bacău, în suprafață de 6237 mp identificat cu nr. cadastral 68618 11.Proiect de hotărâre privind introducerea unor terenuri în domeniul public al Municipiului Bacău 12.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile - terenuri 13.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local 14.Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia 15.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021 16.Proiect de hotărâre privind plata contribuției de membru a Municipiului Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău, pe anul 2021 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 18.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 241/2021 prin care s-a aprobat dreptul de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Cornișa Bistriței, Erou Ghe. Rusu, Mărășești, George Apostu, Măgura Cașin 20.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de închiriere de domnul Lupu Costică, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna Herciu Maria, prin modificarea contractului de închiriere 22.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2021, al Municipiului Bacău 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2022, al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 25.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 27.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010 28.Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L. nr. 263/27.11.2020 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2022 30.Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Bacău 31.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza municipiului Bacău. 32.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 295 din 30.08.2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr. 305/2018 33.Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 35.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea ”Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2022, în ordinea de prioritate, respectiv criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului din strada Letea (fostele laboratoare ale Liceului Letea), identificat cu nr. cadastral 76523. 38.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 434/14.11.2018 privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002. 39.A.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 39,B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău 39.C Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 39.D Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău, pentru anul 2022 39.E Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2022 39.F Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării , de la bugetul local, cu suma de 3169,15 lei pentru Proiectul POCU 2014-2020 " cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect in care Liceul Tehnologic ” Dumitru Mangeron ” din BACĂU are calitatea de partener 39.G Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local cu suma de 3,169.15 lei pentru Proiectul POCU 2014-2020 " cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect în care Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” din Bacău are calitatea de partener 39.H Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării , de la bugetul local, cu suma de 3169,15 lei pentru Proiectul POCU 2014-2020 " cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect in care Școala Gimnazială ” Octavian Voicu” din BACĂU are calitatea de partener 39.I Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării , de la bugetul local, cu suma de 3169,15 lei pentru Proiectul POCU 2014-2020 " cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect in care Școala Gimnazială ” Constantin Platon” din BACĂU are calitatea de partener 39.J Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 40/28.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021 39.K Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 266 din 23.08.2021 privind aprobarea tarifelor aferente activitatilor din sfera serviciului public de salubrizare si ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de catre Serviciul Municipal de Utilitati Publice 39.L Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 39.M proiectul de hotărâre privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului gimnazial și liceal pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2020 – 2021
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău 2.Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru luna noiembrie 2021 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. 4.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacău 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată. 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2022 în municipiul Bacău 7.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. 8.PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local Bacau va împuternici un mandatar în vederea reprezentării intereselor proprii în dosarul nr. 3429/110/2021 9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea bugetului proiectului „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri 10.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.260/9.08.2021 și pentru aprobarea Actului Adiționalnr.3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ” Spectacol de Artificii la trecerea dintre ani” în perioada 31 decembrie 2021- 01 ianuarie 2022, cu finanțare de la bugetul local 12.PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, aprobat prin H.CL. nr.141/2021
1.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului cererii de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Bacău” Cod SMIS 145512 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici și a subvenției unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termică furnizată în sistem centralizat în municipiul Bacău consumatorilor casnici (populație). 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investiții Proiect integrat ” Amenajare Parcări” în locul bateriilor de garaje etapa I – strada Mioriței – strada Bradului – strada Tipografilor. 4.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea realizării de către municipalitate a obiectivul de investiții ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii” pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic ”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”. 6.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 95/2021 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul anului 2021 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. 8.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi) 9.Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif pentru luna octombrie 2021. 10.Cerere prealabilă înregistrată cu nr.178609 din 15.11.2021, formulată de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. 11.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. 12.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unui teren situat în Bacău, str. General Ștefan Gușe, nr.4. 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69354/25.07.2019 și nr. 140506/10.06.2021, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 28 A. 14.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 16.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren situată în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău. 17.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor și tipurilor de burse aferente semestrului I și II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău. 19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 331/30.09.2021 prin care s-a aprobat desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. 20.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău, în valoare de 150 lei, semestrial 21.Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local. 22.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile- terenuri. 23.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local. 24.Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru către Asociația ”Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă Bacău” pentru anul 2021. 25.A.Proiect de hotarare privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor- terenurilor din zona Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 25.B.Proiect de hotarare privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a plangerii prealabile formulata de catre Dl. Cristian Ghingheş – Viceprimar al municipiului Bacau 25.C.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in consiliile de administratie din unitatile de invatamant particulare cu invatamant general obligatoriu din municipiul Bacau pentru anul scolar 2021-2022 25.D.Proiect de hotarare privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2853/110/2021 25.E.Proiect de hotarare privind demararea procedurilor legale de către UAT Bacău, de includere în ”Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău 25.F. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii reale a sumei utilizată din Fondul de întreținere, înlocuire si dezvoltare aferent Proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe", ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică 25.G.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ” George Apostu” Bacău și cu Filarmonica ” Mihail Jora” Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ” Radu Beligan 25.H.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 3/25.01.2007 privind aprobarea acordării sprijinului financiar de la bugetul local, studenţilor care urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea ,,Comisiei municipale ” pentru analiza si selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari 25.I.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 354/20.10.2021 prin care s-a aprobat asocierea între Municipiul Bacău si Județul Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind: „Amenajare în regim de urgență a parterului obiectivului de investiții Spitalul „Sfânta Maria” Bacău , pentru asigurarea funcționarii Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2” 25.J.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investitii „Amenajare în regim de urgență a parterului și subsolului (parțial) obiectivului de investiții Spitalul „Sfânta Maria” Bacău, pentru asigurarea funcționarii Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2, respectiv asigurarea funcționării unei secții de anatomie patologică destinată decedaților cu Sars-Cov-2”
1.Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului înscris în Cartea Funciară nr. 88023 - aferent haldei de fosfogips SOFERT, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice precum și a documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrarilor de Interventie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale „ALECU RUSSO” Bacău” 4.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, din proprietatea municipiului Bacău în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” CFR Bacău, a unui teren situat în Bacău, str. Dr. Istrate nr. 2 5.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție
1.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală Bacău in vederea realizării Programului ” Oxigen pentru Bacău” 2.Proiect de hotărâre privind prorogarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local cu nr. 347 din 30.09.2021 cu privire la arondarea creșelor aflate în subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău la Unitățile de învățământ preșcolar în cadrul cărora acestea funcționează. 3.Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului înscris în Cartea Funciară nr. 88023 - aferent haldei de fosfogips SOFERT, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu. 4.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, din proprietatea municipiului Bacău în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” CFR Bacău, a unui teren situat în Bacău, str. Dr. Istrate nr. 2 5.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 6.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.260/09.08.2021 și pentru aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău nr.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 7.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 din HCL nr.296/30.10.2006 și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților pentru a vota modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. 8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților în organele de conducere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții 9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ din Municipiul Bacău 10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 313/ 20.09.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiţii "C.N.I." S.A. a unui teren și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire creșă pentru 110 locuri în Calea Romanului nr.144 , Municipiul Bacău ” prin Compania Națională de Investiții C.N.I –S.A
1.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 212/2021 prin care s-au aprobat Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Bacău 3.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, din proprietatea municipiului Bacău în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” CFR Bacău, a unui teren situat în Bacău, str. Dr. Istrate nr. 2 4.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, a unui spațiu aferent Creșei nr. 3 situat în str. Pictor Ion Andreescu nr. 5 din municipiul Bacău. 5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea ” Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director la Serviciul Municipal de Utilități Publice” 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, altele decât cele pentru apa potabilă și canalizare 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. 22 DECEMBRIE NR. 5 BIS, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. FLOSIM IMPEX S.R.L. 9.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile - terenuri 10.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile – terenuri. 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General estimativ, în vederea transmiterii către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru obținerea finanțării necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi neamenajate în Municipiul Bacău” 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General estimativ, în vederea transmiterii către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru obținerea finanțării necesare realizării obiectivului de investiții ”Construire și extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială în municipiul Bacău” 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2021, al Municipiului Bacău 15.Proiect de hotărâre privind achiziția unor servicii de evaluare a 22 (douăzeci și două) de bunuri imobile (terenuri) pe care sunt ridicate construcții, precum și a unui teren arabil în suprafață de 4.196 mp, situate în intravilanul/extravilanul municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău. 16.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ a Municipiului Bacău, a terenului curți construcții în suprafață de 120.65 mp, situat în Bacău, str. Livezilor nr. 1B 17.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 69 din 26.02.2021 prin care s-au aprobat Organigrama, numărul de personal, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău 18.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 33 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 20.10.2021 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr. 134/19.04.2019 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere, între MALINESCU CONSTANTIN FLORINEL și LEPADATU PAULA GABRIELA, între COJOCARU OVIDIU NECULAI și PUSCASU CATALIN VASILE și încheierea de contracte de închiriere 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Bacău 22.Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe” 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 340 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, situat în str. Calea Moldovei nr. 38. 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 160 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, situat în str. Orizontului nr. 51. 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT faza Proiect Tehnic la obiectivul ”Construire strada Siretului, etapa II, municipiul Bacău” 27.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat Statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 28.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 29.Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către S.C. Transport Public S.A. Bacău 30.Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022, desfășurate de Consiliul Local actual. 31.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării proiectului “Prinde rădăcini în Bacău” 31,B.PROIECT DE HOTARARE privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 31,C.PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru luna septembrie 2021 31,D. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor/ vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Bacău 31,E.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 2 din HCL nr. 296/30.10.2006 și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților pentru a vota modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. 2.Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Bacău în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Iași, a unor imobile situate în Bacău, str. Tecuciului nr. 21 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii 4.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele Contracte de concesionare încheiate pentru spațiile cu destinația cabinete medicale și a terenurilor aferente din municipiul Bacău 7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău 9.Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din municipiul Bacău 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacău 12.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 13.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 64 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 17.09.2021 14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 295/ 30.08.2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în Municipiul Bacău și abrogarea HCL nr. 305/2018 15.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 16.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău. 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 18.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3, alin.(1) din HCL nr.7/11.01.2021 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., cu modificările ulterioare. 19.Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 – Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.258/27.11.2020 prin care s-a aprobat constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism cu Subcomisia de Estetică Urbană și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare. 20.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - ”Construire Bază Sportivă TIP 1, str. General Ștefan Gușe nr.2, municipiul Bacău, Județul Bacău” 21.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 și Anexei nr.3 la HCL nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 22.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.161/ 2021 pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE CE SE DSFĂȘOARĂ PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 22,B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 318/2021 prin care s-a aprobat Lista finala a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2021 22,C.PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la arondarea creșelor aflate în subordinea Centrului Bugetar Creşe Bacău la unitățile de învățământ preșcolar în cadrul cărora acestea funcționează 22.D.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 22.E.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 5 din HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani 2. hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea ” Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, modificată prin HCL nr.9/2021 3.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.266/2021 privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice și modificarea HCL nr.218/2021 și HCL nr.221/2021 4.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei 4 – Regulament și Caiet de sarcini al concesiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău nr.69786/04.12.2018/2333/04.12.2018, aprobat prin HCL nr.434/14.11.2018 5.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu provizoriu către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, a lucrărilor executate pentru obiectivul de investiții ”REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU” 6.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a unui teren și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire Creșă pentru 110 locuri în Calea Romanului nr.144, Municipiul Bacău” prin Compania Națională de Investiții C.N.I. – S.A. 7.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.386/19.10.2018 prin care s-a aprobat solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiul Bacău 8.Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii iulie 2021 9.Proiect de hotărâre privind constatarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului și ale Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, a încetării Contractului de concesiune nr.11252 din 26.03.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău, precum și aprobarea unor măsuri privind continuitatea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate 10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.278/28.12.2020 prin care s-a aprobat asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor, precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2021 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ” Oktoberfest Moldovenesc” în perioada 8-10 octombrie 2021, în Parcul Cancicov din Bacău 13.Proiect de hotărâre privind realizarea evenimentului ,,Centenarul Școlii Georgeta Mircea Cancicov”care se va desfășura în perioada septembrie-decembrie 2021 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la Faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”- Cod SMIS 126795 15.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 16.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de doamna Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de Inițiativă pentru O Viață Educată și Sănătoasă (GIVES), constând într-un ansamblu sportiv, care va fi amplasat pe proprietatea Municipiului Bacău în Parcul Cancicov, Calea Mărășești nr. 14, pentru a fi dat în folosință publică 17.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în Dosarul nr.2163/110/2021 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractele de concesionare nr.68506/24.05.2011 și nr.68820/15.04.2011 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in contractul de concesionare nr.12002/20.05.1997 incheiat intre Municipiul Bacău și S.C. PROD CRESUS S.R.L. 20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.9 din H.C.L. nr. 294/ 2020 privind aprobarea pe anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată 21.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.180/10.06.2009 prin care a fost aprobată trecerea blocurilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, finalizate și inregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a Municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României 22.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 23.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.137/ 29.04.2021 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul „Asigurarea incluziunii sociale- ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” 24.Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 43 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 15.06.2021 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a unor tarabe comunitare și piețe volante în municipiul Bacău 26.Proiect de hotărâre privind alocarea unei suprafețe de teren din Parcul Cancicov Bacău, in vederea desfășurării unor manifestări artistice permanente, cu scop recreativ 27.Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, aprobat prin H.CL. nr.141/2021 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău, străzile: Muncii, Aleea Zorilor, Ion Creangă și Veronica Micle 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra suprafeţei de 10m.p. de teren situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr.16. 31.A.Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu a U.A.T. Municipiul Bacău cu U.A.T. Județul Bacău în vederea realizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Inchidere Celula 1 din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău 31.B.Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, pentru perioada 2021-2023
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în forma finală a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat si privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021-2022 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2019 înregistrat de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 3.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2020 . 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA 5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Bacău/unităţi subordonate a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA. și de abrogare a H.C.L. nr.20/2018. 6.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 48/26.02.2021 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau 7.Proiect de hotărâre privind mandatarea Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, în calitate de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pentru demararea în regim de urgență a procedurilor legale de achiziție publică a investiției „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacău”, precum și pentru realizarea activităților de contractare, urmărire, recepție și punere în funcțiune a obiectivului de investiții 7A. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a amplasamentului situat în Bacău, str. General Ștefan Gușe nr. 2, in vederea realizarii obiectivului de investiții ”Construire Stadionul Municipal str.General Stefan Gușe nr. 2, municipiul Bacău”, prin Compania Națională de Investiții C.N.I –S.A. 7B. Proiect de hotărâre privind aprobare alipirii a trei terenuri, situate în Bacău, str. Chimiei, într-un singur corp de proprietate 7C. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 / 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism. 7D. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a unor tarabe sociale și piețe volante în municipiul Bacău 7E. Proiect de hotărâre privind alocarea unei suprafețe de teren din Parcul Cancicov, Bacău, in vederea desfășurării unor manifestări artistice permanente, cu scop recreativ
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2020, al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2021, al Municipiului Bacău. 3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău 4.Proiect de hotărâre privind atribuirea prin procedură a unui număr de 3 autorizații pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi, în municipiul Bacău 5.Proiect de hotarare privind aprobarea devizului pentru ”Documentatie licitatie-Rest de executat construire strada Corbului și L.T.E - alimentare cu apă și canalizare" parte a obiectivului de investiții ”Construire strada Corbului, municipiul Bacău” 6.Proiect de hotarare privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Străpungere între strada Aeroportului și Calea Dr. Alexandru Șafran”. 7.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a suprafetei de 7,00 m.p. teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - intrare în legalitate 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor suprafețe de teren de 15 mp și 10 mp, situate în domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării trotinetelor electrice de către operatorii de flote de trotinete electrice-agenți economici 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE ; IMPREJMUIRE TEREN ; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. MARTIR HORIA, NR. 20, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L. 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVA INTANGIBILA SI GRUPE DE POMPARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE SI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE in str. Milcov, nr. 3 - 5 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: LIDL ROMANIA – SOCIETATE IN COMANDITA 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE S + P + 10 E; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 33 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 2.549,00 m.p. teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 1.924,00 m.p. teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L. 14.Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ; IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARE PARCARE ACCES, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 98 SI NR. 32 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. EUROLINE S.R.L 15.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul ”CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” ÎN CADRUL Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului atreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Apel 2.1.B – Incubatoare de afaceri. 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit, pentru locuința din fondul locativ de stat-casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Avram Iancu nr. 28, deținută cu contract de închiriere de numita Feraru Eugenia, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul Cizmaru Laurențiu, prin modificarea contractului de închiriere 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, destinate închirierii, între doamna Simion Corina-Ecaterina și doamna Cojocaru Coca și încheierea de contracte de închiriere 18.Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Bacău cu Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan” Bacău în anul 2021 19.Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău . 20.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău 21.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat conform Actului Adițional nr. 5 la contractul nr. 69584/15.10.2018 pentru obiectivul de investiții ”REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU” 23.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69354/25.07.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A 24.Proiect de hotarare privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local și abrogarea H.C.L. nr. 115/2021 25.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 30256/19.07.2007 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. PERFORMANCE SEEKER S.R.L 26.Proiect de hotarare privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 116/2021 privind aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii 27.Proiect de hotarare privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2020 28.Proiect de hotarare privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din municipiul Bacău. 29.Proiect de hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE CE SE DESFĂȘOARĂ PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 30.Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren situat în municipiului Bacău, str. Tipografilor nr.10-12, în suprafață de 3000 mp identificat cu nr. cadastral 76332. 31.Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr.157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului BACĂU 32.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 33.Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr.22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului BACĂU 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, străzile: Izvoare, Lalelelor, Mircea Eliade și Milcov 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău 36.Proiect de hotarare privind declararea unor terenuri din Municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local 37.Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către dl. Tache Nicolae și Asociațiile de Proprietari ”Războieni”, ”Trandafirilor”, ”Șoimului” și ”Luceafărul”. 38.Proiectul de hotarare privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a plangerii prealabile formulata de catre S.C. AGRIMEX S.R.L., prin Cabinet de avocat Mădălin Zeca 39.Diverse a)Planul de eficientizare a activității S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. b)Adresa nr.124532 din 01.04.2021 a Camerei de Conturi Bacău. 39.A. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a angajamentelor bugetare și cheltuielilor efectuate de către UAT Municipiul Bacău in intervalul 01.10.2020 - 15.05.2021 39.B.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului de Vară „Radu Beligan” și a unui spațiu din cadrul Centrului de Marketing - CAEx , unor instituții de învățământ din municipiul Bacău, în vederea organizării unor evenimente
Anexă la Dispoziția nr. 999 din 23.04.2021 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU DIN DATA DE 29.04.2021 ȘEDINȚE COMISII DE SPECIALITATE 1.Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 5.000 lei doamnei Pal Elena, care a împlinit varsta de 100 de ani 2.Proiect de hotarare privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cazuri de utilitate publica a unor imobile - terenuri proprietate privată, afectate de investitia "consolidare/amenajare și punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului -Bacau- zona Masotea, comuna Ardeoani" 3.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata chiriilor lunare stabilite prin contractele de închiriere pentru amplasamentele și spațiile situate în incinta Piața Centrală și Bazarul Milcov din municipiul Bacău, pe durata stării de alertă. 4.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii 6.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru prestarea de servicii funerare, operatorului economic S.C. TARTAR S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și transport 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui număr de 2 căsuțe din lemn, proprietatea municipiului Bacău, situate în Piața Tricolorului , în vederea desfășurării de activități comerciale 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor suprafețe de teren de 15 mp și 10 mp, situate în domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării trotinetelor electrice de către operatorii de flote de trotinete electrice-agenți economici 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea , dotarea și extinderea corpului Ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău ”- Cod SMIS 126795 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea reeșalonării multianuale a proiectului ”Dezvoltarea pieței de energie termică-etapa a III a- Racordare la SACET Bacau a Spitalului Judetean și a Colegiului Economic Ion Ghica” 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publică, a unui teren, situat in PARC ”NORD”, str. Hatman Berescu din municipiul Bacău, în vederea amplasării unui modul (constructie provizorie) pentru desfășurare activitate de comerț 12.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare 13.Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 4,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau 14.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău precum și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 15.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului al Municipiului Bacău nr. 84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism 17.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 213/22.09.2020 prin care a fost aprobată închirierea, prin licitație publică, a unor amplasamente ( spații și construcții) situate pe Insula de Agrement din Municipiul Bacău. 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de reînscriere, înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele din subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău, precum și aprobarea procedurilor și criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere 19.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bacău 20.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, catre Episcopia Romano-Catolică de Iași a unor imobile –clădiri situate în Bacău, str.Tecuciului nr.21 21.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 8 din HCL nr. 294/2020 privind aprobarea pe anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE GRADINITA CU TREI SALI DE GRUPA, STR. TAZLAULUI, NR. 7 BIS din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, BENEFICIAR: S.C. INDUSTRIES YIELD S.R.L. 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 12836/29.04.1996 24.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin Ene” al Județului BACĂU 26.Proiect de hotărâreprivind acordarea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal, pentru suprafața de 59,00 mp, din terenul proprietate privată a Municipiului Bacău în favoarea SC KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85596 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău 28.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul I 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în ʺ Planul de calitate a aerului în municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOₓ ) pentru perioada 2019-2023ʺ aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale adminstrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2021 31.Proiect de hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a suprafetei de 15,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat conform Actului Adițional nr.4 la contractul nr.69584/15.10.2018 pentru obiectivul de investiții ”Rezerva de apă a municipiului Bacău 33.Proiect de hotărâre privind constatarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului și ale Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, a încetării Contractului de concesiune nr. 11252 din 26.03.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău, precum și aprobarea unor măsuri privind continuitatea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul ”Asigurarea incluziunii sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor / tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare 36.Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna Mai 2021, Iunie 2021 și Iulie 2021 desfășurate de Consiliul Local actual 37.A.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR.15 A din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L. 37.B.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVĂ INTANGIBILĂ ȘI GRUPE DE POMPARE; ÎMPREJMUIRE TERE, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE în str. Milcov, nr. 3-5 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. LIDL ROMÂNIA-SOCIETATE ÎN COMANDITĂ 37.C.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STR. MARTIR HORIA, NR.20, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L.
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei doamnei Munteanu Eugenia, care a împlinit vârsta de 100 de ani 2.Proiect de hotărâre privind cotizaţia pentru anul 2021 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, aferentă Municipiului Bacău 3.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului de Vară” Radu Beligan”, unor asociații și fundații din municipiul Bacău, în vederea organizării unor evenimente 4,Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația”CENTRUL DANIEL” Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri ”STEA printre STELE”, în perioada 17-18 septembrie 2021 5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Gavriliu Loredana, cu domiciliul în Bacău, str. 6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Șnel Traian-Gabriel, cu domiciliul în Bacău 7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Roșca Mihaela, cu domiciliul în Bacău 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic la obiectivul ” Construire strada Salciei, municipiul Bacău” 9.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 243 din 10.11.2020 privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Municipiul Bacău și a participării Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020 10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 425 din 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și abrogarea HCL nr. 349/2017 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau. 12.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău să facă parte din Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 13.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău 14.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării obiectului de activitate prevăzut în Contractul de concesionare nr. 585899 din 29.12.2020, încheiat între Municipiul Bacău și d-nii Butnariu Cornelia-Adriana și Butnariu Robert. 16.Proiect de hotărâre privind darea in administrare către Centrul Bugetar Creșe Bacău, a unui spațiu ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, situat in Calea Moldovei nr.136 17.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației către Municipiul Bacău a monumentului de for public intitulat ”România Biruitoare” 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării garajelor edificate pe terenuri aparținând municipiului Bacău, în baza unor contracte de închiriere/concesiune, în vederea desființării acestora 19.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren situat în Bacău, str. Mihai Viteazu și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Parohiei Romano-Catolice ”Sfântul Nicolae” din Bacău 20.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unui bun – mijloc fix, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia în condițiile legii 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de reînscriere, înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele din subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău, precum și aprobarea procedurilor și criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere și abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123 din 2021 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea H.C.L. nr. 305/2018 23.Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei octombrie 2020-iunie 2021 24.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 152/28.07.2020 privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 26.Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Goșman Neculai 27.Proiect de hotărâre privind stabilirea unui termen unic de plată pentru chiria aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, pentru perioada 01.01.2021-31.08.2021 precum și modificarea contractului cadru și încheierea de act adițional 28.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare și exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unor bunuri și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 28.B.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 304/ 2018 și constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor depuse în vederea obținerii de finanțări nerambursabile pentru activități sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/ 2000, precum și a comisiei de contestații 28.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și mandatarea împuternicitilor Municipiului Bacău in Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia 28.D.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea HCL nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total 28.E. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău, aprobat prin HCL nr. 441/ 2010 28.F.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru DESFIINTARE MAGAZIE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE LOCUINTA IN CABINETE MEDICALE, STR. BANCA NATIONALA, NR. 12 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, BENEFICIAR: S.C. PHILOMED S.R.L. 28.G.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.232/2020 prin care a fost aprobat proiectul și cheltuielile privind proiectul ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău și a prognozei pe următorii trei ani 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții” Grup generator de energie electrică 6kV pentru alimentarea de rezervă a Stației de Pompare Moinești ” 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat faza Proiect Tehnic la obiectivul ”Construire strada Prelungirea Bradulu, nr. 101-103, municipiul Bacău” 5. Proiect de hotarâre privind utilizarea unor sume din Fondul de întreținere, înlocuire si dezvoltare aferent Proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe" 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani 7. Proiect de hotărâre privind acordarea împuternicirii de reprezentare a Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Regională de Apă Bacău S.A. 8. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Municipiul Bacău la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban
1. Proiect de hotărâre de aprobare a unei scheme de ajutor de minimis în vederea reducerii și scutirii de la plata impozitului pe clădiri și pe teren pentru contribuabilii persoane juridice, având ca obiectiv atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor pentru fiecare categorie de lucrări pentru administrarea domeniului public și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018. 5. Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău ca bunuri de uz și de interes public local. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv BAO Bacău și de la Sport Club Municipal Bacău, precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la campionate naționale și internaționale în perioada 2020-2021 7. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru Ingenious Drama Festival”, ediția 22, în perioada 24 - 29.08.2021.
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, nr.148786 din 22.07.2021, in ședinta extraordinară pentru data de 22.07.2021 , orele 10,00, la Centrul de Afaceri și Expozitii Bacău 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului dat d-lui consilier local Șova - Gâțu - Laur prin HCL nr. 139/2021 și aprobarea renunțării la calea de atac a recursului împotriva sentinței civile nr.489/2021 pronunțată in dosarul nr. 1148/110/2021 1.1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului dat d-lui consilier local Șova - Gâțu - Laur prin HCL nr. 139/2021 și aprobarea renunțării la calea de atac a recursului împotriva sentinței civile nr.489/2021 pronunțată in dosarul nr. 1148/110/2021 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2021, al Municipiului Bacău. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I anul 2021, al Municipiului Bacău. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 5.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea completării cu 2 membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție 6.Proiect de hotărâre privind redeschiderea activității Târgului Auto-Obor Șerbănești cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinul nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020 și abrogarea HCL nr. 61/26.02.2021. 7.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata chiriilor lunare stabilite prin contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto- Obor Șerbănești, pe durata stării de alertă, dar nu mai târziu de 31.12.2021 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru investiția „Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 9.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice 10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 11.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 12.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice 13.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 14.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău 15.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a suprafețelor de 6,00 m.p. teren și 7,00 m.p. teren situate în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău 16.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Amenajare de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic COVID-19” 20.Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2021 21.Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere, auto și pietonal, pentru suprafața de 110,00 mp, din terenul proprietate privată a Municipiului Bacău, în favoarea S.C. URBAN BUILDING SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 87925 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru introducerea în intravilanul Municipiului Bacău a suprafeței de 238.251,00 m.p. teren (reprezentând loturile cu numerele cadastrale 63197, 63200, 63207, 63211, 63217, 63228, 67194, 67895, 70713, 70770, 70771, 70810, 72689, 79230, 82594, 83085, 83086, 83611, 85099, 85162, 85165, 86380, 85176, 85178, 82595 – terenuri aflate în extravilan) și completarea funcțiunii pentru REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, SERVICII, AGREMENT ȘI SPORT, ANEXE, LAC AGREMENT, CONSTRUIRE DIG DE PROTECȚIE ÎN VEDEREA SCOATERII TERENURILOR DIN ZONA INUNDABILĂ, DRUMURI ȘI PLATFORME, LUCRĂRI HIDRO-TEHNICO-EDILITARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, CONSTRUIRE FERMĂ AGRICOLĂ generat de imobilul – teren proprietate privată în suprafața de 814.708,00 m.p. situat pe Calea Romanului nr. 237 (numere cadastrale 63197, 63200, 63207, 63211, 63217, 63228, 67194, 67895, 70713, 70770, 70771, 70810, 72689, 79230, 79264, 80701, 82594, 82694, 83085, 83086, 83611, 84064, 84065, 85099, 85162, 85165, 86380, 84642, 85176, 82887, 85178, 85316, 82595, 84782) din Municipiul Bacău, proprietate privată S.C. DEDEMAN S.R.L., Rati Luminița și Rati Ioan-Viorel, Olaru Octavian-Vasile și Olaru Valentina-Antoaneta, Paval Dragoș și Paval Daniela-Denise și S.C. PIAZZETTA S.R.L. BENEFICIARI: S.C. DEDEMAN S.R.L., Rati Luminița și Rati Ioan-Viorel, Olaru Octavian-Vasile și Olaru Valentina-Antoaneta, Paval Dragoș și Paval Daniela-Denise și S.C. PIAZZETTA S.R.L. 23.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului în suprafață totală de 284 mp situat în municipiul Bacău, identificat cu nr. cadastral 87568 și aprobarea Protocolului Cadru de colaborarea cu S.C. DEDEMAN SRL și S.C. LIDL România SCS, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Moinești 24.Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ” Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețeaua stradală Letea Veche” 25.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Muntenașu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani. 26.Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în municipiul Bacău. 27.Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2(două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii. 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrului II 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în ,,Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) pentru perioada 2019 – 2023” aprobat prin HCL nr. 134/19.04.2019. 29.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău. 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea activității de voluntariat din cadrul municipiului Bacău, instituțiilor și serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău. 31.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ,,CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Apel 2.1.B – Incubatoare de afaceri. 32.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă. 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I și II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Bacău 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 35.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 187/30.06.2021 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE S + P + 10 E; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 33 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 2.549,00 m.p. teren proprietate privata; BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. 36.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 201/22.09.2020 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POLIGONULUI, NR. 4, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR : SC SIMBA INVEST S.R.L. 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 84,01 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului proprietatea d-lor Murgu Gheorghe – Cristian și Dobrin Clara. 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Martir Horia, nr. 1 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, in Str. Stefan cel Mare, nr. 56, din mun. Bacau, jud. Bacau obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a beneficiarului, in suprafata de 7.316,00 m.p. cu nr. cad. 14187 BENEFICIAR: S.C. ROMTRUST & BAU S.R.L 40.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2021 42.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în incinta PT nr. 62 din Bacău strada Călugăreni nr. 3 BIS 43.Proiect de hotărâre privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST, SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2021, desfășurate de Consiliul Local actual. 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea, utilizarea și digitalizarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Bacău 45.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL ”GEORGE ENESCU” BACĂU pe terenul în suprafață totală de 2.132.313,00 m.p. din Municipiul Bacău și Comuna Sarata BENEFICIAR: JUDEȚUL BACĂU 46.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Adăpostului Câinilor fără Stăpân din cadrul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân al Municipiului Bacău
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2021 2.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unui teren situat in Bacău , str. General Ștefan Gușe nr.4 3.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”101034457-Europe Direct Bacău”, perioada contractuală mai - decembrie 2021 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei cabinetelor medicale școlare din municipiul Bacău 5.Proiect de hotărâre privind darea in administrare catre Direcția de Asistență Socială a Muncipiului BACĂU, a unui spatiu ce aparține domeniului public al municipiului, situat în Bacău, str.Mircea Eliade nr.6 6.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru a vota numirea auditorului statutar și fixarea duratei minime a contractului de audit și modificarea art. 14.2 a Actului Constitutiv al societății 7.Proiect de hotărâre privind madatarea conducerii S.C. Thermoenergy Group SA să indeplinească toate formalitațile legale privind valorificarea bunurilor ( materialelor/deseurilor) rezultate in urma investitiilor, reparațiilor sau casărilor de mijloace fixe și obiecte de inventar. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 9.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit Bacău, in vederea realizării evenimentului Raliul Moldovei Bacău -2021 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE ; IMPREJMUIRE TEREN ; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. MARTIR HORIA, NR. 20, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L. 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE D + P + 8 SI SPATII COMERCIALE LA PARTER ; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 40 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE S + P + 10 E; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 33 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafață de 2.549,00 m.p. teren proprietate privata; BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdictiei temporare de construire si schimbarea/completarea functiunii pentru suprafață totala de 279.415,16 m.p. teren in vederea CONSTRUIRII DEPOZIT LOGISTIC, ANEXE, DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE, ACCESE, LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, PUT FORAT, POST DE TRANSFORMARE SI PUNCT DE CONEXIUNI, RACORDURI UTILITATI; IMPREJMUIRE TEREN; AMENAJARE SPATII VERZI; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; AMPLASARE PANOURI DIRECTIONARE SI RECLAMA; RECLAME FATADA si PENSIUNE, RESTAURANT CORT SI ANEXE in Str. Izvoare, nr. 54, Str. Letea, nr. 17 si Str. Rozelor, nr. 55, din mun. Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: S.C. DEDEMAN S.R.L., MUNICIPIUL BACAU, S.C. PEDRO TOUR S.R.L. 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVA INTANGIBILA SI GRUPE DE POMPARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE SI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE in str. Milcov, nr. 3 - 5 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: LIDL ROMANIA – SOCIETATE IN COMANDITA 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru OPERATIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULATIA IMOBILIARA – DEZMEMBRARI, VANZARI (LOTIZARE TEREN) generat de imobilul teren in suprafață de 3.398,00 m.p. din intravilanul municipiului Bacau, str. Cezar Uncescu, nr. cad. 83761, proprietate privata BENEFICIARI: SANDULACHE MARIA si SANDULACHE COSTACHE 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC, ANEXE, CABINA POARTA, AMENAJARE PLATFORME, DRUMURI SI PARCAJE, ACCES TIP GIRATIE, POST TRAFO, PUNCT DE CONEXIUNE, RETELE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE SPATII VERZI, ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; AMPLASARE PANOURI DIRECTIONARE SI RECLAMA, RECLAME FATADA in Calea Republicii, nr. 169, nr. cad. 69843 din mun. Bacau, jud. Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ELI 6 INDUSTRIAL S.R.L. 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a trei terenuri, situate în Bacău, str. Chimiei, într-un singur corp de proprietate
1.Diverse 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020 3.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Ziua internațională a femeii- 8 Martie” 4.Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 20,52 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata;BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.48,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata;BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru 8.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 374/ 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul ”Modernizare şi reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi Ionel-Ovidiu si Săndulachi Elena 3.Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp situat în Bacău 4.Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău, partea 1 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 2 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 3 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 4 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 5 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 6 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 7 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 8 6. Proiect modificare tarife ECO SUD 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Sală de Sport Școala ,,Domnița Maria”, Municipiul Bacau” 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare incheiate pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale si a terenurilor aferente, din Municipiul Bacau 9.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2020 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr.cadastral 85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINĂ, CENTRU AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA LUNCA BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată 11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privată 13.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA 14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 15.Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 400 din 29.10.2018, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale. 16.PROIECT P.U.D. S.C.RUTFOOD S.R.L.Bacău 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 – 2021. 20.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 23.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 01.12.2019 24.Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Sicu Ion și Sicu Persian 25.Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile FEBRUARIE și MARTIE 2020 Diverse. -Cererea nr.65492 din 11.12.2019 de la Societatea Civilă de Avocați ”Bîrsan, Popescu și Asociații” 26,A.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 26B. Proiect asistare persoane in camin 26C. Proiect raport calitate aer” 26.D.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului ”Casa Poltzer” situat în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 6. 26.E.Proiect de hotarâre prin care se ia act de demisie Diverse-Cererea nr.65023 din 22.01.2020 a domnilor Drugă Rareș-Andrei, Drugă Ioan-Ciprian și doamnei Drugă Luminița
1.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. Iniţiator – DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 2.Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Bacău, str.Tolstoi nr.18, în suprafață de 87785 mp în două loturi si atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 5432 mp către Parohia Ortodoxă ,,Izvorul Tămăduirii’’ . 3.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă "Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” C.F.R. Bacău, a unei suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Bacău. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale pentru organizarea de spectacole sau evenimente ce se desfășoară la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, pe durata stării de alertă 5.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 20.000/177/18.08.1995 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE; ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJARE PARCARE ACCES, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.98 ȘI NR.32 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. EUROLINE S.R.L. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVĂ INTANGIBILĂ ȘI GRUPE DE POMPARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE în str. Milcov, nr.3-5 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. SUBEX INDUSTRIES S.A. 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 452,00 m.p. teren din Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, cu nr. cadastral 85000 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE, BIROURI SI PARCARE S + P + 2, STR. Mihail Kogalniceanu, Nr. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. CENTRAL DESIGN DEVELOPMENT S.R.L 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 22 B din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L. 13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010. 14.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata chiriilor lunare stabilite prin contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești, pe durata stării de alertă. 15.Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 56 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 10.03.2021 16.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. 17.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei pentru Sala Mare de Conferințe din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea Centrul de Afaceri și Marketing, acordată Consiliului Județean Bacău în vederea desfășurării ședințelor de interes public județean 18.Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, precum și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a spațiului situat în incinta PT nr. 5 din Aleea Ghioceilor nr. 3-5 Bacău . 19.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de Circulatie și aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a acesteia precum și componenţa acesteia 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Bacău și respectiv a sumelor, reprezentând recuperarea investiției , ce se vor vira în contul A.N.L. pentru anul 2021 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din Municipiul Bacău 22.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la S.C.Transport Public S.A. Bacău în vederea dobândirii calității de acționar unic 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 24.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiului Bacău, în valoare de 150 lei semestrial 25.Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei de membru către Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare Durabila Bacău” pentru anul 2020. 26.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Inot Bacău, pe parcursul anului 2021 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021, urmare a contestației doamnei Orboiu Elena Daniela 28.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii unor imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes public local pentru conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul Bacău, terenuri situate în zona Parcul ”1 Decembrie 1918”. 29.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii imobilului monument istoric ”Hotel Athenee Palace”, în prezent ”Hotel Central” din Bacău 30.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.10/2021 prin care a fost aprobat numărul și cuantumul burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău 31.Proiect de hotărâre privind demararea tuturor procedurilor legale de realizare a proiectului Modernizare Zonă Pod Narcisa 32.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea preluării unor săli de spectacol cinematografic din municipiul Bacău, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și exploatare a filmelor ”România-Film” , în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie pentru investiţia „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”, actualizată. 35.Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal, pentru suprafața de 59,00 mp, din terenul proprietate privată a Municipiului Bacău în favoarea SC KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85596. 36.Proiect de hotărâre privind cotizaţia pentru anul 2021 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău -ADIS, aferentă Municipiului Bacău. 37.Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiente și a modului de desfășurare a acestora, pentru consilierii locali ai municipiului Bacău. 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Bacău și directorii unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Bacău, precum și aprobarea Indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de management administrativ-financiar 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr.352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv 40..Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție 41.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 alin (1) și alin.(3) din HCL nr.7/11.01.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA 42.Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA 43..Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.434/14.11.2018 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr.71/2002
Ședințe comisii de specialitate 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr.352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv 2.Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție 3.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 alin (1) și alin.(3) din HCL nr.7/11.01.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA 5.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.434/14.11.2018 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr.71/2002
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și Club Sportiv Municipal Bacău, precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionate Naționale și Internaționale 2.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ″Busuiocul″ Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău în anul 2021 3.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacău a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.41 din Bacău 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVĂ INTANGIBILĂ ȘI GRUPE DE POMPARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE în str. Milcov, nr.3-5 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. SUBEX INDUSTRIES S.A. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE; ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJARE PARCARE ACCES, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.98 ȘI NR.32 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. EUROLINE S.R.L. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între CIOBANU COSTICĂ și o locuință vacantă, COJOCARU DANIELA și o locuință vacantă, MAGUREANU GABRIEL IONEL și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere 8.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 9.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 11.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 12.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău. 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021 15.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacau, nr. cadastral 87241, către d-nii Ţăruş Amarildo-Florin si Ţăruş Lenuța-Larisa 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 80,42 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviza aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 H3, proprietatea d-lor Vascan Daniel-Constantin și Vascan Marilena 17.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare 19.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău, pe întreaga perioadă de vaccinare împotriva Covid-19 20.Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului in suprafață de 30,00 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Războieni, nr. 8 21.Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău 22.Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2021 23.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Nanu Mircea, care a împlinit vârsta de 100 de ani 24.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 40/28.01.2021 prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021 25.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 2 - Lista bunurilor din municipiul Bacău predate operatorului pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 43 din Regulament și caietul de sarcini al HCL nr. 434/2018 26.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 289/ 2020 prin care au fost înlocuite persoanele desemnate pentru reprezentarea Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău 27.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiul ui Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, strada Spiru Haret nr. 2 și strada Cornișa Bistriței nr. 21E 30.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.39/ 2021 prin care au fost nominalizate persoanele care vor centraliza și analiza cererile aferente procedurii de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare 31.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 32.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Municipiului Bacău 33.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de obligațiuni municipale, in valoare de 160.000.000 lei cu o durata de maxim 15 ani, in vederea refinanțării datoriei publice locale 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău 36.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 3033/110/2020 37.Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
LISTĂ ȘEDINȚE COMISII DE SPECIALITATE 1.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 2.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 3.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 4.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 5.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, în condițiile legii. 8.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 și Anexei nr.15 la HCL nr.294/2020 prin care s-au aprobat taxele locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 9.Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei familiilor și persoanelor singure domiciliate in Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 februarie-2021-31 martie 2021 10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.335/2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC Transport Public S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.246/2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază. 12,A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii( neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție 12.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Covaci Elena-Loredana cu domiciliul în Bacău, str.
LISTĂ ȘEDINȚĂ COMISII 1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Asociația Clubul Sportiv Phi Hau- Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatul Național de Qwan Ki Do - Juniori și Seniori 28 - 29 Noiembrie 2020 3.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2020 prin care s-a aprobat organizarea evenimentului ”Gala Învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finanțare de la bugetul local 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.252/03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011 6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 210/22.09.2020 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău 8.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău. 9.Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, ocupat de constructia cu destinatia spatiu prestari servicii - intrare in legalitate 10.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7254/21.02.2006, de la dl. Hâncu Cătălin, la dl. Chiruc Stefan-Daniel 11.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 12.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 13.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 14.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 15.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău 16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Bacovia 17.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău 18.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe sociale destinate închirierii și încheierea de contracte de închiriere cu noile suprafețe locative 21.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat in Bacău, strada Razboieni nr.14 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual- 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în ʺ Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOₓ ) pentru perioada 2019-2023ʺ aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău 24.Proiect de hotărâre privind modificareaHCL nr. 254/ 2020 prin care a fost aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: BUZDUGA COSMIN-DUMITRU 26.Proiect de hotărâre aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L. 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiuni pentru suprafata de 902,00 m.p. teren din str.Vasile Alecsandri, nr.89, cu nr. cadastral. 6979 și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAȚIA ARHIVA NOTARILOR BACĂU-REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.89 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza p eteren proprietate privată BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui mod de înscriere a datelor în registrul agricol 29.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Bacău pentru perioada 2020-2024 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2021 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, în condițiile legii 32.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 295/ 2020 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2021 34.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru deschiderea unui parc industrial în municipiul Bacău 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2020, al Municipiului Bacău 36.Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 38.Diverse-a) Adresa nr.101204 din 08.01.2021 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău 38 .Diverse -b) Adresa nr.103619 din 18.01.2021 a Camerei de ConturiBacău 38.Diverse-c)Adresa nr.103622 din 18.01.2021 a Camerei de ConturiBacău 38.Diverse-d)Adresa nr.103625 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău 38.Diverse-e)Adresa nr.103628 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău 38.Diverse-f)Adresa nr.103630 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău 38.Diverse-g)Analiza I/2021 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol 40A Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice 40B Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare 40C Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021 40D Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.
1-editabil-Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău 2-editabil-Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazăr Teodor, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău 3-editabil-Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cernic Sebastian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău 4-editabil-Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecţie a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzata de apariţia virusului SARS -COV 2 și a HCL nr. 124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 așa cum a fost completată prin H.C.L 236/2016 și recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău. 5-editabil-Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” a spaţiului în suprafaţă de 246 mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi nr.140A şi abrogarea HCL nr. 225/2017. 6-editabil-Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 din HCL nr.352/06.12.2016 privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. 7-editabil-Proiect de hotărârepentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA 8.-editabil-Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total 9-editabil-Proiect de hotărârepentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău" 10-editabil-Proiect de hotărâreprivind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău