DISPOZITII
1-editabil-.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, strada Chimiei nr.2 și str.Tazlăului nr.7k 2-editabil-Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități. 3-editabil-Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 71 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 15.12.2020 4-editabil-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii 5-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bicaz, nr. 164, sc. D, ap. 2, Bacău 6-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Nicu Enea, nr. 7, sc. B, ap. 35, Bacău 7-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Victor Babeș, nr. 2, sc. A, ap. 58, Bacău 8-editabil-Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bucegi, nr. 123, sc. C, ap. 2, Bacău 9-editabil-Proiect de hotărâre privind înaintarea unei cereri Guvernului României de trecere a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău 10-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj 11-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie pentru investiţia „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău” 12-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe-LigaJuniori-LupteGreco-Romane și a antrenorilor acestora 13-editabil-Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău în care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat 14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare 15.-editabil-Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de obținere a diverselor documente eliberate de către Primăria Municipiului Bacău 16-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 17-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacău 18-editabil-Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Bacău 19-editabil-Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021 în municipiul Bacău 20-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată 21-editabil-Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău 22-editabil-Proiect de hotărâre privind alegereaʺPreședintelui de ședințăʺal Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna IANUARIE 2021 și FEBRUARIE 2021, desfășurate de Consiliul Local actual
1-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 2-editabil-Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2020. 3-editabil-Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei mai 2020-septembrie 2020. 4-editabil-Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înfiinţării societăţii ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău. 5-editabil-Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău 6-editabil-Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități 7-editabil-Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău în valoare de 150 de lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază 8-editabil-Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, strada Pricopie Strat nr.26. 9-editabil-Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Budău-Petrea Veronica – persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă. 10-editabil-Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora care a împlinit vârsta de 100 de ani 11-editabil-Proiect de hotărâre privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală pe locații a persoanelor și familiilor din municipiul Bacău care vor primi o locuință de necesitate 12-editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021-2022”. 13A-editabil-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între Stoica Fanica și o locuință vacantă, între Lucaci Remus și o locuință vacantă, între Năstruț Agneza și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere
Sedinte de Comisii 1 editabil-.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat care sa aiba ca obiect darea in folosinta cu titlul gratuit, de catre Municipiul Bacau catre Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, în scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19, a unor echipamente și dotari medicale in vederea utilizarii in spațiul Spitalului "Sfanta Maria" (Boli Infectioase Adulti, Boli lnfectioase Copii, A.T.I.) 2-editabil-.Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unor suprafete de teren situate in intravilanul municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. 3-editabil-Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în unele contracte de concesionare 4-editabil -Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare 5.-editabil-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, intocmit pentru CONSTRUIRE SPA TIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: Buzduga Cosmin-Dumitru 6- editabil-.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 7.347,00 m.p. teren din strada Gheorghe Donici nr.2 și realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE UNIT ATE TURISTICA CU F ACILIT ATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE, SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata 7-editabil-Proiect de hotare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata 8-editabil-.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a terenului în suprafață de 72 mp situat în Bacău , str. Bujorilor f.n 9-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 10-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea terenului în suprafață de 88.386 mp situat in Bacău, strada Alexei Tolstoi 11-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat in Bacău, strada Razboieni nr.14 12-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi) 13-editabil-.Proiect de hotarare privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare 14 -editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău 15-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare 16-editabil-Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in ʺ Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOₓ ) pentru perioada 2019-2023ʺ aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019 17-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului cererii de finanţare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” 18-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 19-editabil-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 44/28.02.2017 20.A- editabil-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 20. B. -editabil-Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiul ui Bacău în consiliile de administrație ale unităților de invățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021
SEDINTE DE COMISII 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, strada Erou Costel Marius Hasan, nr.2, Sc.B, ap.1. 5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost 6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina, care a împlinit vârsta de 100 de ani. 7.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale. 8.-EDITABIL-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului local pe trimestrul III anul 2020, al Municipiului Bacău. 9.-EDITABIL-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ”N.V. KARPEN”, Cod SMIS 128351. 10-EDITABIL-.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 – 2021 11.-EDITABIL-Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de modificare a Anexei nr.2 la HCL nr.29/2014 și HCL nr.263/2010 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 12.A-EDITABIL-Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020” . 12.B-EDITABIL-Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Municipiul Bacău și a participării Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020. 12.C.-EDITABIL-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020” și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 12.D-EDITABIL-.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul ”Proiectului Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”.
Dispozitie privind programarea sedintelor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău în lunile octombrie și noiembrie 2020 4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmitpentru CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA POLIGONULUI, NR.4, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate prevăzut în Contractul de concesionare nr.41130 din 27.12.2001, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. VIOBOMAR S.R.L. 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68731 din 24.05.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR.PADURARU ANGELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr.7-9. 8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat – casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.61, deținută cu contract de închiriere de numitul Curco Mihai, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul Curco Costică, prin modificarea contractului de închiriere 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare Creșa nr.9 ”Cod SMIS 128049. 9-1 9-2 9-3 9-4 9-6 9-7 9-8 9-35 9-36 9-37 9-38 9-39 9-40 9-41 9-42 9-43 9-44 9-45 9-46 9-47 9-48 9-49 9-50 9-51 9-52 9-53 9-54 9-55 9-56 9-57 9-58 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții”Modernizare și reabilitare Creșa nr.9 ”, Cod SMIS 128049 11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea parteneriatului cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău în vederea aplicării prevederilor OUG nr.144/2020 12. Proiect de hotărâreprivindaprobarea Planului de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul Depozit conform Bacău în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până la constituirea noului consiliu local. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 15. Proiect de hotărâreprivind modificarea HCL nr.467/29.11.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău 16. Proiect de hotărâreprivind actualizarea HCL nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău 17. Proiect de hotărâreprivind actualizarea HCL nr.22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău. 18. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente (spații și construcții) situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2020. 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-7 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv ”Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei ”Știința” Bacău în primul eșalon valoric. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.378 din 31.10.2008, modificată și completată prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău 22. Proiect de hotărâreprivind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU S.R.L. 23. Proiect de hotărâreprivind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de Botomei Vasile, Biroul de Mediator Botomei Vasile și S.C. SMART WAYS TURISTIC 24. Diverse.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 2.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri imobile, clădiri și teren, aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Sfântul Gheorghe” din Bacău. 3.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în Ierusalem", a unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001. 5.Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu dintre Municipiului Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui centru administrativ-cultural multifuncțional 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza de proiectare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” 7.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către SC ND ElloquentDevelopment SRL,proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Naţională, nr. 6, în vedereaexecutării lucrărilor de construire bloc de locuinţe colective D+P+6E cu spaţii comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Naţional ’’Gheorghe Vrânceanu”,domeniul public al Municipiului Bacău 8.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68876/23.04.2014 9.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL; RACORD/BRANȘAMENT UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMPLASARE REZERVĂ DE INCENDIU ȘI STAȚIE POMPARE; ÎMPREJMUIRE TEREN; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE (PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE, ÎN PARCARE, TOTEM), CALEA ROMANULUI, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. VITRANS S.R.L. 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmitpentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 902,00 m.p. teren din Str. Vasile Alecsandri, nr. 89, cu nr. cadastral 6979 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLADIRE CE VA AVEA DESTINATIA ARHIVA NOTARILOR BACAU - REGIM DE INALTIME S + P + 4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 89 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: Ichim- Radu Mihaela-Nicoleta și Ichim-Radu Gabriel 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 81,61 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare, nr.129 F2, proprietatea d-lor Pascu Cătălin și Pascu Mihaela-Gina 15.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 59 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020 16.Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 19.Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Bulmagă Ionel 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare grupuri sanitare Grădinița nr.25, municipiul Bacău 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi/ sau de reprezentare în anul 2020 pentru Centrul Bugetar Creșe Bacău 22.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău 23.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr.22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău 24.Diverse 24A Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Arcadie Șeptilici 24.B Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor la HCL nr. 162 din 19.08.2020 prin care a fost aprobată documentaţia tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru- Șerbănești” 24. C Proiect de hotărâre PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investitii ,,Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”zonă rezidențială” (”home-zone”) 24.D Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA PE MODELUL “ZONA REZIDENȚIALĂ” (“HOME-ZONE”)
1.Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor pentru obiectivul de investitii "Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "Zona rezidentiala" ("home ­zone") 2.Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORITA PE MODELUL "ZONA REZIDENTIALA" ("HOME-ZONE"). 3.Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul de investitii "Coridor pentru deplasari nemotorizate Centru-Șerbanești". 4.Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasari nemotorizate Centru- Șerbănești" 5.Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul de investitii "Traseu pentru biciclete - semicircular-Mioritei". 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ,,Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței" 7.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2020, intocmit de catre Ocolul Silvic Traian. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii "Colegiului Tehnic de Comunicatii Nicolae Vasilescu-Karpen"Bacau
TABEL PROGRAMARE ȘEDINȚE COMISII DE SPECIALITATE 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 2.Proiect de hotărâre privind recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău, conform prevederilor H.C.L. nr. 323/2013 3.Proiect de hotărâre privind înființarea a două creșe publice locale având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019 5.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din denumirea proiectului promovat prin H.C.L. NR.286/2019 și aprobarea reviziei cap.7,8 și 10 privind eficiența energetică din studiul de fezabilitate: ,,Dezvoltarea pieței de energie termică-etapa III-racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica” 6.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1160/110/2020. 7.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliului local al municipiului Bacău a cererii de intervenție principală formulată în dosarul nr 2035/2/2020 8.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub formă de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala BACĂU/alte bănci la care Thermoenergy Group S.A.Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă 9.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 10.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2019 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Oituz nr. 16. 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. 15.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. 16.Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2020 17.Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău, nr. cadastral 85958, către d-na Apostu Irina-Daniela. 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: Ichim- Radu Mihaela-Nicoleta și Ichim-Radu Gabriel 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. din Bacău 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 10599 din 03.04.1996, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. KINGS S.R.L. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiate intre Municipiul Bacău si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7-9 23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. 24. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău 25. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile, clădiri și terenuri, situate în Bacău și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Sfinții Voievozi Șerbănești din Bacău 27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle precum și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Izvoarele” din Bacău 38.II.a. Adresa nr.864/1/02.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău 38.II.b.Adresa nr.876/1/04.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău 38.II.c.Adresa nr.895/1/10.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău 38. II d Adresa nr.897/2/10.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău; 38. II e Adresa nr.917/1/12.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău 38.II.f Adresa nr.921/1/12.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău; 38.A.PROIECT PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE COMISIE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU DISCUTAREA DOCUMENTELOR ȘI AVIZAREA PROIECTELOR CARE SE VOR DEZBATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 08.07.2020 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unei clădiri și terenul aferent acesteia din cadrul Complexului Sportiv ,,Constantin Anghelache”, precum și încheierea unui contract de comodat pentru containerele amplasate în același complex 2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.292/2019 prin care s-au aprobat structura organizatorică, Organigrama și Statul de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general 7. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău 8. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Comunitar al Municipiului Bacău PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE COMISIE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU DISCUTAREA DOCUMENTELOR ȘI AVIZAREA PROIECTELOR CARE SE VOR DEZBATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 24.06.2020
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 2.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 3.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-au aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău 5.Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 66 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 15.06.2020 6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Florea Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani 7.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29 / 2014, prin care s-a aprobat statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a transformării unor posturi de natură contractuală 8.Diverse 8.A.Proiect privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului in suprafață de 300 mp, situat în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr.2, din domeniul public al Județului BACĂU în domeniul public al Municipiului BACĂU 8.B.Proiect privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacău 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr.12590/28.12.2010 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924, 00 m.p. teren proprietate privata BENEFICIAR: SC ADIGAB URBAN IMOBILIARE SRL 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr.129 P2, proprietatea domnilor Vasile Adrian-Tudorel și Vasile Rodica-Roxana 7.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.10596 din 28.04.1995, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68757 din 11.04.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. Dr. MIRON DELIANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.28 A 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere și încheierea de contracte de închiriere 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.149/2018 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”V(iață)I(ndependență)S(ănătate)”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare 14.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019 15.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS-COV 2 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Teatrului Municipal Bacovia 17.Proiect de hotărâre prin care se aprobă plata cotizației pentru anul 2020 către Asociația ”Orașe Energie în România” (OER) 18.Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, aferentă Municipiului Bacău 19.Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – ADIS, aferentă Municipiului Bacău 20.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău 21.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău 22.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 și a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-au aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, respectiv domeniului privat al Municipiului Bacău 23.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 79/2019 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE PT 33, str. Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor” 24.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic pe durata funcționării acesteia 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S. A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului 26.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/ 19.04.2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Austrului, Calea Republicii, str. Nicu Enea și str.22 Decembrie. 28.Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 59/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 29.Diverse. 29.A. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 29.B. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Frunzei. 29.C. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile IUNIE și IULIE 2020.
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19” 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului“ Dezvoltarea pieței de energie termică – etapa a III a – Racordare la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica” 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2020, al Municipiului Bacău 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. să voteze modificarea art. 12.1 lit.c) ale Actului Constitutiv 8.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS- COV 2. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către UAT comuna Mărgineni asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău 10.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 11.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.41/28.02.2020 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău 12.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii si/ sau de susținătorii legali ai acestora din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2020 13.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, modificate și completate, pentru anul 2020 14.Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22 /2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău 15.Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in ʺPlanul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOₓ ) pentru perioada 2019-2023ʺ 16.Diverse 16A.Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău
1.Diverse 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020 3.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Ziua internațională a femeii- 8 Martie” 4.Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 20,52 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata;BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.48,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata;BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru 8.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 374/ 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul ”Modernizare şi reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi Ionel-Ovidiu si Săndulachi Elena 3.Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp situat în Bacău 4.Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău, partea 1 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 2 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 3 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 4 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 5 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 6 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 7 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău,partea 8 6. Proiect modificare tarife ECO SUD 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Sală de Sport Școala ,,Domnița Maria”, Municipiul Bacau” 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare incheiate pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale si a terenurilor aferente, din Municipiul Bacau 9.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2020 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr.cadastral 85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINĂ, CENTRU AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA LUNCA BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată 11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privată 13.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA 14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 15.Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 400 din 29.10.2018, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale. 16.PROIECT P.U.D. S.C.RUTFOOD S.R.L.Bacău 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 – 2021. 20.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 23.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 01.12.2019 24.Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Sicu Ion și Sicu Persian 25.Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile FEBRUARIE și MARTIE 2020 Diverse. -Cererea nr.65492 din 11.12.2019 de la Societatea Civilă de Avocați ”Bîrsan, Popescu și Asociații” 26,A.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 26B. Proiect asistare persoane in camin 26C. Proiect raport calitate aer” 26.D.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului ”Casa Poltzer” situat în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 6. 26.E.Proiect de hotarâre prin care se ia act de demisie Diverse-Cererea nr.65023 din 22.01.2020 a domnilor Drugă Rareș-Andrei, Drugă Ioan-Ciprian și doamnei Drugă Luminița