DISPOZITII
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Căsuța Armonia, str. Livezilor nr.1B” 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 515/12.12.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de partener al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. la programul "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare existent pe raza UAT" depus în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență "Componenta 1 Managementul Apei Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente” 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV anul 2023, al Municipiului Bacau Nr.111555 /09.01.2024 4.Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. și Municipiul Bacău 5.PROIECT DE HOTARARE NR. 203469 DIN 29.11.2023 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI CU SHOWROOM SI MAGAZIE LA PARTER; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 88139, Str. Letea, nr. 17 - 22 B din municipiul Bacau 6.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.459/10.11.2023 privind aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău 7.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri imobile terenuri 8.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiului Bacău și Școala Gimnazială ” Alexandru Ioan Cuza” din Bacău în scopul organizării evenimentului ”Forumul Merito” 9.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiului Bacău și Colegiul “Mihai Eminescu” din Bacău in vederea organizării in comun a unui eveniment cultural 10.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români in vederea organizării in comun a evenimentului” Ziua Internațională a Tineretului Ortodox”. 11.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Diagnozei sociale a municipiului Bacău și a Planului Prioritizat de servicii sociale necesare la nivelul municipiului Bacău pentru perioada următorilor 3-5 ani 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, pentru anul 2024 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.10, către doamna Odobișteanu Elena Violeta, în calitate de titular de contract de închiriere 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.8, către doamna Corladi Camelia, în calitate de titular de contract de închiriere 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. A, ap.7, către doamna Leonte Elena, în calitate de titular de contract de închiriere 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare stabilit prin Raport de evaluare de către evaluator autorizat, încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, ce se află în domeniul privat al Municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Alecu Russo, nr.33, sc. A, ap. 51 18.Proiect de hotărâre privind modalitatea de reglementare a organizării si desfășurării de activități permanente și/sau temporare in spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuintă, din imobilele cu risc seismic I 19.Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2023 către Asociația "Oraşe Energie în România" (OER). 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual pentru anul 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023” 21.Proiect de hotărâre privind efectuarea serviciului public de transport local prin curse regulate dedicate elevilor pe raza municipiului Bacău 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE DELIMITARE ZONĂ OPERAȚIUNI DE REGENERARE URBANĂ PENTRU PROIECTUL: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ANSAMBLULUI „HOTEL CENTRAL ȘI TEATRUL BACOVIA” 23.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024 24.Proiect de hotărâre privind însușirea valorilor reevaluate ale bunurilor care aparțin inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău 25.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018 26.Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și majorarea valorilor de inventar a unor bunuri existente în domeniul public al Municipiului Bacău 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Calea Republicii 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 68182, înscris în C.F. nr. 68182 a Municipiului Bacău, situat în strada Mioriței, în 2 loturi 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 86320, înscris în C.F. nr. 86320 a Municipiului Bacău, situat în strada Războieni nr.8, în 2 loturi 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 75841, înscris în C.F. nr. 75841 a Municipiului Bacău, situat în strada Miron Costin nr.36, în 2 loturi 32.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol al Municipiului Bacău 33.Proiect de hotărâre privind alegerea ʺPreședintelui de ședințăʺ al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile Februarie, Martie, Aprilie 2024
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2024, al Consiliului Local al Municipiul Bacău 3.Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. și Municipiul Bacău 4.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu plic închis a 10 (zece) căsuțe de lemn, cu suprafața construită de 6,00 mp/căsuță, amplasate în PIAȚA TRICOLORULUI, Piață pietonală Casa de Cultură Vasile Alecsandri din Bacău, str. Calea Mărășești nr.5, aflate în proprietatea privată a Municipiului BACĂU, în vederea desfășurării de activități comerciale respectiv comercializare flori, mărțisoare, suveniruri, felicitări, cadouri, produse de artizanat și hand-made confecționate de producători, comercializare produse diverse – produse alimentare ambalate, produse nealimentare, produse tradiționale, comercializare popcorn, castane, porumb fiert, îngheţată, comercializare cărți și alte produse de sezon, pe o durată de maxim 60 (șaizeci) de zile, respectiv în perioada 01.02 – 31.03.2024, fără posibilitate de prelungire 5.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie ” Filadelfia” a unei suprafețe de teren aflat în domeniul privat al Municipiul Bacău. 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în municipiul Bacău 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2024 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată 8.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin HCL nr.157/2018 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire pentru obiectivul de investitii „INCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DESEURI BACAU”. 10.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiului Bacău și Colegiul ”Mihai Eminescu” din Bacău în vederea organizării in comun a unui eveniment cultural. 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44” 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului - Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă” 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie” 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje, etapa I, Str. Garofiței - Str. Castanilor – Str. Mărășești”, municipiul Bacău, județul Bacău 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții - Proiect integrat "Amenajare Parcari" in locul bateriilor de garaje , etapa I, Strada Carpați nr.10, municipiul Bacău, județul Bacău“ 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele Contracte de Concesionare încheiate între Municipiul Bacău si reprezentanții legali al C.M.I., pentru spațiile cu destinația cabinete medicale și a terenurilor aferente 17.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare nr.68757/11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr.69040/03.06.2020, nr.161850/18.07.2022 și nr.154155/16.06.2023 de la C.M.I. DR. MIRON DELIANA la S.C. DOMED CARE S.R.L. 18.Proiect de hotărâre privind achiziția publică de servicii de transport persoane în Municipiul Bacău pe perioada de tranziție reprezentată de organizarea procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, încheierea contractului și perioada de mobilitate a viitorului operator. 19.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. 20.Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexelor Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău aprobat prin HCL nr. 137/30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău. 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.10, către doamna Odobișteanu Elena Violeta, în calitate de titular de contract de închiriere 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.8, către doamna Corladi Camelia, în calitate de titular de contract de închiriere 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. A, ap.7, către doamna Leonte Elena, în calitate de titular de contract de închiriere 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare stabilit prin Raport de evaluare de către evaluator autorizat, încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, ce se află în domeniul privat al Municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Alecu Russo, nr.33, sc. A, ap. 51 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor 2022 și 2023, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2024. 26.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 30.10.2023. 27.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.1 la H.C.L nr. 502/2023 și modificarea și completarea Anexei 2 la HCL nr.390/2022. 28.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 266/2021, cu modificările și completările ulterioare 29.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 privind aprobarea statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a promovării. 30.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024 31.Proiect de hotărâre privind menținerea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice institutionalizate in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si/sau a sustinatorilor legali ai acestora, aprobate prin H.C.L. nr.49/28.02.2023 pana la aprobarea noului cost de întretinere aferent anului 2024 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău. 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 90270, înscris în C.F. nr. 902702 a Municipiului Bacău, situat în strada Ioniță Sandu Sturza nr.27, în 2 loturi.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbanesti”, cod SMIS 128424 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta" cod SMIS 128427. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”, cod SMIS: 126795 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „ Traseu pentru biciclete – semicircular - Mioriței”, Cod SMIS 128422 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont " cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gara Bacău-Cartier CFR-Sala Polivalentă-CAEx/Parc Industrial (CFR)”, Cod SMIS 128419 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului Modernizare şi reabilitare Colegiul "Grigore Antipa”, cod SMIS 129438 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finalizării proiectului Modernizare și Reabilitare Creșa nr. 3 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului Modernizare și Reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ” N.V. Karpen”, Cod SMIS 128351 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia. 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Mioriţa pe modelul “zonă rezidenţială” (“home-zone”)”, cod SMIS: 128423 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului "Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport"- cod SMIS 128418 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea statiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului ” Coridor pentru deplasari nemotorizare pentru agrement: Centru -Insula de Agrement”, cod SMIS 128425 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia
1.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești”, cod SMIS 128424 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbanesti”, cod SMIS 128424 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta" cod SMIS 128427 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”, cod SMIS: 126795 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „ Traseu pentru biciclete – semicircular - Mioriței”, Cod SMIS 128422 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont " cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gara Bacău-Cartier CFR-Sala Polivalentă-CAEx/Parc Industrial (CFR)”, Cod SMIS 128419 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului Modernizare şi reabilitare Colegiul "Grigore Antipa”, cod SMIS 129438 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finalizării proiectului Modernizare și Reabilitare Creșa nr. 3 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului Modernizare și Reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ” N.V. Karpen”, Cod SMIS 128351 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Mioriţa pe modelul “zonă rezidenţială” (“home-zone”)”, cod SMIS: 128423 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului "Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport"- cod SMIS 128418 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea statiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului ” Coridor pentru deplasari nemotorizare pentru agrement: Centru -Insula de Agrement”, cod SMIS 128425 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024
1.Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a Titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” pentru Pavel și Ana Cristea 2.Proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor și a coordonatorului acestora, doamna Mirela Păduraru pentru performanțele deosebite obținute la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală ,,Horus 7” Dubai, ce s-a desfășurat în anul 2023 3.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălii de spectacole de la Teatrul Municipal Bacovia, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în scopul organizării unui eveniment social 4.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Bacău și Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în scopul organizării în comun a evenimentului ”Gala Voluntarului Băcăuan”, ediția a XV- a 5.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național ,,Ferdinand I” din Bacău în vederea organizării în comun a proiectului ,,ReGala Ferdinand” Ediția a VIII a 6.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape în scopul organizării in comun a etapei naționale de Campionat Mondial de Enduro 2024 GP, etapă ce se va desfășura in perioada 10-12 Mai 2024 7.Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru care Municipiul Bacău are calitatea de acționar unic/asociat 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44” 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului - Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă” 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie” 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje, etapa I, Str. Garofiței - Str. Castanilor – Str. Mărășești”, municipiul Bacău, județul Bacău 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții - Proiect integrat "Amenajare Parcari" in locul bateriilor de garaje , etapa I, Strada Carpați nr.10, municipiul Bacău, județul Bacău“ 13.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin H.C.L nr. 54/2023 14.Proiect de hotărâre privind preluarea de către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a tuturor atribuțiilor și competențelor în ceea ce privește asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ, precum și activitatea financiar-contabilă. 15.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani 16.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/2010 prin care s-a aprobat înființarea ,,Club Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic pentru Trenul Metropolitan Bacău. 18.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 356/28.10.2021 prin care s-a aprobat ,, Regulamentul pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Bacău” 19.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 356/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Bacău” 20.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 7.500.000 lei 21.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr.71/2002-Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din municipiul Bacău 22,Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.3, către doamna Oanea Cristina, în calitate de titular de contract de închiriere 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.3, către doamna Pavel Mihaela, în calitate de titular de contract de închiriere 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.11, către domnul Drelea Igor, în calitate de titular de contract de închiriere 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.136A, sc. B, ap.13, către domnule Pînzaru Igor , în calitate de titular de contract de închiriere 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.2, către domnul Spătaru Sebastian, în calitate de titular de contract de închiriere 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.8, către domnul PASCU NECULAI, în calitate de titular de contract de închiriere 28.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 343 din 31.08.2023 privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, sc.A, ap.21, către doamna Stoian Nicoleta, în calitate de titular de contract de închiriere 29.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.342/2023 privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.22, către doamna Veria Alina Cecilia, în calitate de titular de contract de închiriere 30.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 344 /2023 privind aprobarea vânzării cu plata integrala și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.26, către doamna Crăciun Maria, în calitate de titular de contract de închiriere 31.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 391 din 28.09.2023 privind aprobarea vânzării cu plata in rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.7, către doamna Lepadatu Paula Gabriela, în calitate de titular de contract de închiriere 32.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 392 din 28.09.2023 privind aprobarea vânzării cu plata in rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.31, către domnul Nicolae Marian, în calitate de titular de contract de închiriere. 33.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 303 din 31.07.2023 privind aprobarea vânzării cu plata in rate a prețului de vânzare si a incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta ANL, situată la adresa din Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.19, către doamna Rotila Iulia Ramona, în calitate de titular de contract de închiriere. 34.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 02.10.2023. 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în anul 2024, care îndeplinesc în totalitate criteriile de acces la o locuință, prevăzute în HCL 117/31.03.2023 36.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024 37.Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte, respectiv Cantina de Ajutor Social la maxim 35 lei/zi/persoană 38.Proiect de hotărâre privind plata contribuției de membru a Municipiului Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău, pe anul 2023. 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, aferentă Municipiului Bacău. 40.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare nr.100154 din 30.04.2009 de la d-na Drența Elena la dl. Drența Costel. 41.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 42.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău 43.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 la HCL nr. 61 din 19.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în clasă a personalului contractual 44.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 45.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din municipiului Bacău, în valoare de 150 lei semestrial. 46.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 82192, înscris în C.F. nr.82192 a Municipiului Bacău, situat în strada Făgăraș nr.25, în 2 loturi. 47.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău 48.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău , str. Tazlăului 49.Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău . 50.B.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.455 din 10.11.2023 privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, în vederea realizării in comun a unei manifestări pentru promovarea produselor alimentare și nealimentare tradiționale, în intervalul 1-15 Decembrie 2023, denumite ” Târg al produselor naturale băcăuane”. 50.C.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ”Spectacol de Artificii la trecerea dintre ani în perioada 31 decembrie 2023-01 ianuarie 2024. 50.D.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”, cod SMIS: 126795 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.E.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 în scopul finalizării integrale a obiectivului de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 50.F.Proiect de hotărâre privind finalizării proiectului „ Traseu pentru biciclete – semicircular - Mioriței”, Cod SMIS 128422 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia. 50.G.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont " cod SMIS 124109 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.H.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gara Bacău-Cartier CFR-Sala Polivalentă-CAEx/Parc Industrial (CFR)”, Cod SMIS 128419 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia. 50.I.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta" cod SMIS 128427 50.J.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului Modernizare şi reabilitare Colegiul "Grigore Antipa”, cod SMIS 129438 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.K.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbanesti”, cod SMIS 128424 50.L.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finalizării proiectului Modernizare și Reabilitare Creșa nr. 3 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.M.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului Modernizare și Reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ” N.V. Karpen”, Cod SMIS 128351 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.N.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Mioriţa pe modelul “zonă rezidenţială” (“home-zone”)”, cod SMIS: 128423 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.O.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului "Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport"- cod SMIS 128418 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.P.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea statiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.R.Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului ” Coridor pentru deplasari nemotorizare pentru agrement: Centru Insula de Agrement”, cod SMIS 128425 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia 50.S.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a Zonei Metropolitane 2021-2027(SIDU), a Procedurii pentru prioritizarea operațiunilor rezultate ca urmare a elaborării SIDU și abrogarea H.C.L. nr. 169/29.04.2022 50.T.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale, sesiunea 2023 și la olimpiade-fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora 50.U.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 161/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău 50.V.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Bacău și Colegiul Național de Artă ”George Apostu” din Bacău în scopul organizării în comun a evenimentului ”Magia Crăciunului” 50.XProiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești”, cod SMIS 128424.
1.Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil – teren cu numărul cadastral 14688, înscris în Cartea Funciară nr.66573 Bacău, situat în Bacău, str. Oituz nr.29-31, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ” Amenajare sistem giratoriu în intersecția Dr. Alexandru Șafran, strada Poligonului și strada Alexei Tolstoi, municipiul Bacău” 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului - Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă” 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie” 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje, etapa I, Str. Garofiței - Str. Castanilor – Str. Mărășești”, municipiul Bacău, județul Bacău 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții - Proiect integrat "Amenajare Parcari" in locul bateriilor de garaje , etapa I, Strada Carpați nr.10, municipiul Bacău, județul Bacău“ 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2023, al Municipiului Bacău 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a programului pe următorii 3 ani 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic pentru Trenul Metropolitan Bacău 11.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi). 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău organizată de Autoritatea Publică Tutelară - U.A.T Municipiul Bacău în condiţiile legii . 13.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău din 06.11.2023 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr. 80, în suprafață de 43 mp , având CF nr. 76711, nr. cadastral 76711. 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- extindere cabinet stomatologic, situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr.19, în suprafață de 11 mp, având CF nr. 89259, nr. cadastral 89259. 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-balcon locuință, situat în municipiul Bacău, str. Progresului, nr. 12, în suprafață de 11 mp, având CF nr. 81587, nr. cadastral 81587. 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.36, în suprafață de 51 mp, având CF nr. 61925, nr. cadastral 61925. 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- extindere sediu firmă, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, în suprafață de 129 mp, având CF nr. 82872, nr. cadastral 82872. 19.Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil ca bun de uz și de interes public local, introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Bacău și modificarea suprafeței unui bun aflat în domeniul public al Municipiului Bacău. 20.Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență juridică în scopul reprezentării atât pe fond cât și în căile de atac în litigiile cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. Bacău, precum și cu alte entități ce au ca obiect obiectivul de investiții ”Rezerva de apă a Municipiului Bacău”. 21.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.11.2023. 22.Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău 23.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a aprobat înființarea „Club Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău 24.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău în vederea realizării in comun a unor evenimente culturale in incinta Centrului de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău 25.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea organizării proiectului Swimathon, ediția a IX a, ce se va desfășura la Bazinul de Înot Bacău, în data de 24 Noiembrie 2023 26.Proiect de hotărâre privind asocierea intre Municipiul Bacău cu Școala Gimnazială Nr.10 Bacău pentru organizarea Festivalului de folclor ”Muguri de dor”, ce se va desfășura la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, în data de 13 Noiembrie 2023. 27.Proiect de hotărâre privind asocierea intre Municipiul Bacău și Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău în scopul organizării unui eveniment cultural-artistic intitulat ” Festivalul Talanților 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 581914 din 10.12.2020, încheiat între Municipiul Bacău și DL. PASCARIU CONSTANTIN 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68820/15.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 147047/13.07.2021, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DELAMARIAN GRATIELA-MARIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DELAMARIAN GRATIELA-MARIA, pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent 30.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 60,00 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău-Intrare în legalitate. 32.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 69 din 26.02.2021 prin care s-a aprobat Organigrama, numărul de personal, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L. nr. nr. 369 din 28.10.2021. 33.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 571/27.12.2022 prin care s-a aprobat încheierea protocoalelor de colaborare între Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și UAT Bacău pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS", Cod MySmis 130963, în vederea îmbunătățirii activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău 34.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiului Bacău, în valoare de 150 lei semestrial. 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui PROTOCOL de COLABORARE cu SC SIMBA INVEST SRL în vederea executării în municipiul Bacău, pe riscul și cheltuiala SC SIMBA INVEST SRL a investiției ” Amplasare în subteran a rețelei de agent termic montate aerian în zona ansamblului imobiliar”, pe imobilul- teren identificat cu CF nr.70467, nr.cadastral 70467, proprietate publică a municipiului Bacău 36.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii 37.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024 38.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităţilor de învățământ private din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. 39.Proiect de hotărâre privind achiziția unor servicii de evaluare a 53 (cincizeci și trei) de bunuri imobile-terenuri pe care sunt ridicate construcții, situate in intravilanul municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în Bacău, într-un singur corp de proprietate 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, în suprafață de 210,00 mp, înscris în CF 90095, nr.cadastral 90095, situat în municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.17, în vederea amenajării unei parcări 42.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, , în suprafață de 159,00 mp, înscris în CF 90057, nr.cadastral 90057, situat în municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.19, în vederea amenajării unei parcări 43.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, în suprafață de 476,00mp, înscris în CF 90061, nr.cadastral 90061, situat în municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.21, în vederea amenajării unei parcări 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, în suprafață de 183,00mp, înscris în CF 90070, nr. cadastral 90070, situat în Municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.25, în vederea amenajării unei parcări 45.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 46.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 47.Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului – PT 14 cu nr. cadastral 73272 – C1, înscris în C.F. nr.73272 – C1 a Municipiului Bacău, situat în municipiul Bacău, str. Alecu Russo. 48.Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău . 49.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.399/28.09.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău însuşit prin H.C.L. nr.157/2018. 50.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr. 459 din 31.10.2022 prin care s-a aprobat Statul de Functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, ca urmare a promovării personalului contractual. 51.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrului III 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023” 52.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.2483/110/2023. 53.Proiect de hotărâre privind alegerea ” Președintelui de ședință ” al Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile Noiembrie 2023 – Ianuarie 2024. 54.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.161/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Municipiului Bacău 55A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de uz si servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str.Martir Horia, str.Plaiului și str.Teiului 55.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Box în scopul organizării în comun a Campionatului Național de Box pentru tineret masculin 2023
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău 2.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ,, Traseu pentru biciclete-semicircular- Mioriței “cod SMIS 128422 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ” Amenajare sistem giratoriu în intersecția Dr. Alexandru Șafran, strada Poligonului și strada Alexei Tolstoi, municipiul Bacău” 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44” 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului - Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă” 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje, etapa I, Str. Garofiței - Str. Castanilor – Str. Mărășești”, municipiul Bacău, județul Bacău 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții - Proiect integrat "Amenajare Parcari" in locul bateriilor de garaje , etapa I, Strada Carpați nr.10 , municipiul Bacău, județul Bacău“ 9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii unui spațiu, de către Municipiul Bacău, pentru o perioadă de 3 ani , în funcție de necesitate, dar nu mai mult de suprafață utilă de 4.496,53mp 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a programului pe următorii 3 ani 11.Proiect de hotărâre pentru modificarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată populației, pentru aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET în conformitate cu Decizia ANRE nr.1690/28.06.2023, respectiv Avizul ANRE nr.44/28.09.2022 și pentru aprobarea Planului pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației. 12.Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență juridică în scopul reprezentării atât pe fond cât și în căile de atac în litigiile cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. Bacău, precum și cu alte entități ce au ca obiect obiectivul de investiții ”Rezerva de apă a Municipiului Bacău”. 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Bacău și a participării Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020. 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020” și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor. 15.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018 16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.310/31.08.2018 privind trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri, destinate închirierii, din proprietatea publică a Municipiului Bacău în proprietatea publică a statului. 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, în suprafață de 210,00 mp, înscris în CF 90095, nr.cadastral 90095, situat în municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.17, în vederea amenajării unei parcări 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, în suprafață de 159,00 mp, înscris în CF 90057, nr.cadastral 90057, situat în municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.19, în vederea amenajării unei parcări 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, în suprafață de 476,00 mp, înscris în CF 90061, nr.cadastral 90061, situat în municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.21, în vederea amenajării unei parcări 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului curți construcții, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, în suprafață de 183,00 mp, înscris în CF 90070, nr. cadastral 90070, situat în Municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr.25, în vederea amenajării unei parcări 22.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.252/03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011 23.Proiect de hotărâre privind solicitarea către Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. pentru convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 24.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi sportivilor Clubului Sportiv Municipal Bacău 24.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a intampinării (apărărilor) formulată în dosarul nr. 1703/110/2023 24.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, din data de 13 octombrie 2023
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza SF, pentru obiectivul de investitii: „Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 MWe din SACET Bacau, prin inlocuirea motorului de antrenare” 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, a devizului general faza SF și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, necesară realizarii obiectivului de investiții “ Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Mihai Drăgan” 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului energetic, a pierderilor reale și a pierderilor tehnologice aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău. 4.Proiect de hotărâre pentru modificarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată populației și pentru aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET în conformitate cu Decizia ANRE nr.1690/28.06.2023, respectiv Avizul ANRE nr.44/28.09.2022 5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.2/17.01.2023 privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ″Busuiocul″ Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău 6.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”CENTRUL DANIEL” din Bacău, în vederea organizării în comun a evenimentului cultural intitulat Festivalul STEA printre, Ediția a XI-a, în perioada 28-30 septembrie 2023. 7.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit și caracter temporar, a sălii de spectacole a Teatrului de Vară ” Radu Beligan” din Bacău către Colegiul Național de Artă ” George Apostu” din Bacău, în vederea organizării festivității de deschidere a anului școlar 2023-2024, in data de 11 septembrie 2023 8.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a spațiului în suprafață de C1-120 mp situat în incinta PT nr.6 din Municipiul Bacău , str.Stadionului nr. 13 bis. 9.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a spațiului în suprafață de C1-190 mp situat în incinta PT nr.35 din Municipiul Bacău , str. Aviatorului nr. 1 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în Zona Metropolitană a Municipiului Bacău, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona Metropolitană Bacău 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE: ETAPA I - ARHIVA NOTARIALA + SPATII ANEXA; ETAPA II - SEDIU CAMERA NOTARILOR; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 75931; 63090 din Str. Vasile Alecsandri, nr. 87 - 89, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata si abrogarea H.C.L. nr. 31/28.01.2021 BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI CUPLATE; LUCRARI TEHNICO EDILITARE; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarilor cu nr. cadastral 87669 (str. Dorului), 84076 (str. Dorului, nr. 52), 84070 (str. Grigore Tabacaru) si 87878 (cartier Serbanesti) din municipiul Bacau BENEFICIARI: CLIMOV ANDREI, CLIMOV ELLA-THEODORA, AVRAM RAZVAN, AVRAM OANA-MADALINA 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE ȘI LOCUINTE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. TEIULUI NR.11A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: MOCANU VASILE ȘI MOCANU MARIA 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 40.000/338 din 06.11.1998, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. ABANERRA IMPEX S.R.L. 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68525/11.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69601/09.10.2019, nr. 168751/11.10.2021 si nr. 168233/09.08.2023, încheiat între Municipiul Bacău si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA, pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.22, către doamna Veria Alina Cecilia, în calitate de titular de contract de închiriere 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, sc.A, ap.21, către doamna Stoian Nicoleta, în calitate de titular de contract de închiriere. 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.26, către doamna Crăciun Maria, în calitate de titular de contract de închiriere 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.15, către domnul Diaconu Sebastian Costinel, în calitate de titular de contract de închiriere 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.4, către doamna Lăzărică Lorena, în calitate de titular de contract de închiriere 21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L..284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu 22.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 390/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău și completarea Anexei 1 a HCL nr. 581/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023. 24.Proiect de hotărâre privind acordarea ” Diplomei de Onoare ” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 17.07.2023 25.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cojoc Aurel. 26.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Trăistaru Roxana-Maria 27.Proiect de hotărâre pentru completarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, constituită prin H.C.L. nr.254/2023 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru perioada septembrie – decembrie 2023 29.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil - teren cu numărul cadastral 69191 și a unui imobil – clădire cu numărul cadastral 69191 – C1, înscrise în Cartea Funciară nr. 69191 Bacău, din domeniul public al Municipiului Bacău, în domeniul public al Județului Bacău 30.Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău 31.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău a spațiului în suprafață de C1-182 mp situat în PT 33 (CT Neptun), situat în Bacău, str. Aviatorilor nr. 23 B. 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Serviciului Municipal de Utilităţi Publice Bacău a unor bunuri care nu mai corespund parametrilor tehnici 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 34A.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru soluționarea plângerii prealabile formulată de către S.C. BAVARIA INVEST S.A și S.C FORREST BAVARIA S.R.L, împotriva HCL nr. 244 din 26.06.2023 privind abrogarea H.C.L nr. 150/ 28.04.2023 și aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Gherăiești din municipiul Bacău;Desființare construcții existente” 34.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001 34.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău 34.D.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare către "Serviciul Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"a unor bunuri 34.E.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii: „Amenajare parc fotovoltaic pentru consum propriu în locația ”Depozit deseuri –inchis”
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Poenaru Ioan, care a împlinit vârsta de 100 de ani 2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cajvan Anca-Mihaela 3.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta “cod SMIS 128427 4.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta “cod SMIS 128427 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a programului pe următorii 3 ani 6.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv RALLY SPIRIT în vederea bunei desfășurări a evenimentului Raliul Moldovei-Bacău 2023, ediția a XIII-a 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023”. 8.Proiect de hotărâre privind organizarea unui eveniment cultural-artistic care marchează 15 ani de funcționare a Centrului de zi ,,Clubul Pensionarilor”din subordinea Direcției de Asistență Socială Bacău 9.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179 din 08.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe și/sau în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent euro 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Compania Regională de Apă Bacău SA a unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 22.000.000 euro si/sau echivalent lei și garantarea parțială de către Municipiul Bacău a acestei finanțări 11.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C.Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 07.08.2023 12.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C.Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 21.08.2023 13.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCl nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 390/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău și completarea Anexei 1 a HCL nr. 581/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023 15.Proiect de hotărâre privind Anexei nr.2-repartizarea profitului-An 2022 din HCL nr. 181/23.05.2023 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Groupe S.A.Bacău, în vederea virării dividendelor nete cuvenite pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE DELIMITARE ZONĂ OPERAȚIUNI DE REGENERARE URBANĂ PENTRU PROIECTUL: ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARC CANCICOV DIN MUNICIPIUL BACAU” 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în Zona Metropolitană a Municipiului Bacău, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona Metropolitană Bacău 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții la S.M.U.P și abrogarea art.3 și art.4 din HCL nr. 61/2018 privind înființarea ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, cu modificările și completările ulterioare 19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 161/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatile comerciale ce se desfășoara pe raza municipiului Bacău 20.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.152/28.07.2020 privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente 21.Proiect de hotărâre privind declararea unui teren ca bun de uz și de interes public local și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Bacău 22.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Consiliului Județean Bacău, a unor suprafețe de teren, situate în Municipiul Bacău, str. Războieni nr.22, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente pentru comercializare flori și ornamente florale, produse industriale/alimentare preambalate/produse de farmacie veterinară, situate pe Terasa de flori a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieței nr.1 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui amplasament cu suprafața de 1 m.p., situat în perimetrul Pieței Centrale, în vederea amplasării unui automat de cafea și băuturi calde 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 22 module comerciale din cadrul Complexului de module comerciale, situate în str.Pieței nr.1 din municipiul Bacău 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 9 mese comerciale situate pe terasa de flori a Pieței Centrale din Bacău, str.Pieței nr.1 din municipiul Bacău, în vederea desfășurării activității de comerț 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 3 spații comerciale din incinta halei de lactate a Pieței Centrale, situate în str.Pieței nr. 1 din municipiul Bacău 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului de Pneumotiziologie în cadrul Planului Nașional de Redresare și Reziliență-Componenta C7-Transformare digitală-Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală a unităților sanitare publice și depunerii proiectului ,,Guvernarea digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău” 29.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 182 din 23.05.2023 privind transmiterea fără plată de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, a unor mijloace fixe și obiecte de inventar 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, str.Bucegi nr. 136A, sc.B, ap.21, către doamnul Mihăilă Augustin Dorel, în calitate de titular de contract de inchiriere 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a prețului de vânzare și a încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința ANL, situată la adresa din Bacău, str.Narciselor, nr. 2 bis, ap. 19, către doamna Rotilă Iulia Ramona, în calitate de titular contract de inchiriere 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, Str.Bucegi nr.138A, sc.B, ap.17, către domnul Pastur Liviu Ovidiu, în calitate de titular de contract de închiriere 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a pretului de vânzare și a încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința ANL, situată la adresa din Bacău, str.Narciselor nr.14A, sc.A, ap.10, către domnul Arseni Andrei, în calitate de titular de contract de închiriere 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr. 136A, sc.A, ap.17, către domnul Constantin Arcadius Leonard, în calitate de titular de contract de închiriere 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a pretului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr. 138A, sc.A, ap.4 către domnul Dănilă Marian, în calitate de titular de contrct de închiriere 36.Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil-teren, cu numărul cadastral 61220, din domeniul punlic al comunei Scorțeni, judetul Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău 37.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 38.Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și majorarea valorii de inventar a unor bunuri existente în domeniul public al Municipiului Bacău 39.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local 40.Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.15529 din 09.05.2000, încheiat între Municipiul Bacău și S.C.MOVIMEX COM S.R.L. 42.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiíonale nr. 69737/15.11.2019, nr.168746/11.10.2021 și nr. 168234/09.08.2022, încheiat între Municipiul Bacău și D-na HORUBEȚ DIDINA , reprezentant legal al C.M.I. DR.HORUBEȚ DIDINA, pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent 43.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare nr.22502 din 30.10.1997 de la dl.Cârlan Alin-Ștefănuț la dna Simion Gabriela 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 45.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr.cadastral 69145, înscris in C.F. nr.69145 a municipiului Bacău, situat în strada Ioniță Sandu Sturza nr. 27, în 3 loturi 46.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 93/31.03.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi depunerii proiectului ''Renovare integrată a Colegiului Național ”Vasile Alecsandri„ Bacău " 46.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegereaʺPreședintelui de ședințăʺal Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile August - Octombrie 2023
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Poenaru Ioan, care a împlinit vârsta de 100 de ani 2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cajvan Anca-Mihaela 3.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta “cod SMIS 128427 4.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta “cod SMIS 128427 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a programului pe următorii 3 ani 6.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv RALLY SPIRIT în vederea bunei desfășurări a evenimentului Raliul Moldovei-Bacău 2023, ediția a XIII-a 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023”. 8.Proiect de hotărâre privind organizarea unui eveniment cultural-artistic care marchează 15 ani de funcționare a Centrului de zi ,,Clubul Pensionarilor”din subordinea Direcției de Asistență Socială Bacău 9.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179 din 08.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe și/sau în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent euro 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Compania Regională de Apă Bacău SA a unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 22.000.000 euro si/sau echivalent lei și garantarea parțială de către Municipiul Bacău a acestei finanțări 11.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C.Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 07.08.2023 12.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C.Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 21.08.2023 13.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCl nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 390/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău și completarea Anexei 1 a HCL nr. 581/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023 15.Proiect de hotărâre privind Anexei nr.2-repartizarea profitului-An 2022 din HCL nr. 181/23.05.2023 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Groupe S.A.Bacău, în vederea virării dividendelor nete cuvenite pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE DELIMITARE ZONĂ OPERAȚIUNI DE REGENERARE URBANĂ PENTRU PROIECTUL: ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARC CANCICOV DIN MUNICIPIUL BACAU” 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în Zona Metropolitană a Municipiului Bacău, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona Metropolitană Bacău 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții la S.M.U.P și abrogarea art.3 și art.4 din HCL nr. 61/2018 privind înființarea ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, cu modificările și completările ulterioare 19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 161/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatile comerciale ce se desfășoara pe raza municipiului Bacău
1.Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a Titlului de ” Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău” domnului arhitect George Sterian. 2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea gestiunii directe a activității de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice și a tarifelor aferente activităților edilitar-gospodărești, specific serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiilor, în conformitate cu art.5 alin. (3) lit. g) din Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău, ce se vor efectua către Unitatea Administrativ Teritorială Bacău. 3.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.149/28.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din Municipiul Bacău” 4.Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 150/28.04.2023 şi aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare Parc Gherăieşti din Municipiul Bacău; Desfiinţare construcţii existente” 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA (BIROURI ADMINISTRATIVE); IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR in mun. Bacau, Tarla 43, Parcele 1557/1/9, 1557/1/10, nr. cad. 87205, jud. BACAU, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ENERGO-INSTALATII S.R.L. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru (1) CONSTRUIRE SPALATORIE SELF AUTO, SPATII DE JOACA PENTRU COPII, STATIE INCARCARE MASINI ELECTRICE, SPATII PRESTARI SERVICII, DEPOZITARE, BIROURI, SHOW ROOM; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; IMPREJMUIRE TEREN generat de imobilul teren/constructii proprietate privata a S.C. DACO GRUP S.A. nr. cad. 88371 si (2) CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, SHOW ROOM SI EXTINDERE HALA; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren/constructii proprietate privata a S.C. ECO TRADING S.R.L. nr. cad. 83576, 83571, 82433, 72755, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: S.C. DACO GRUP S.A. si S.C. ECO TRADING S.R.L 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău. 8.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 22.05.2023 9.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Borcea Floarea. 10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune a activității de administrare și exploatare a toaletelor publice, a Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice din municipiul Bacău. 11.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr.383/2010. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă municipiului Bacău. 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a pretului de vanzare, si a incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta ANL, situata la adresa din Bacau, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.15, către doamna Toderiță Florentina Cristina, în calitate de titular de contract de inchiriere. 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cu plata integrala si a pretului de vanzare a locuintei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacau, str.Bucegi, nr.136A, sc. A, ap.14, catre domnul Popa Sorin Ion, în calitate de titular de contract de închiriere 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cu plata integrala si a pretului de vanzare a locuintei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacau, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.13, catre domnul Constantin Iosif Corneliu, în calitate de titular de contract de închiriere 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat din municipiul Bacău. 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr.332/2021 și HCL nr.587/2022. 18.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe și terenuri. 19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat Statul de Funcții și Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău. 20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat Statul de Funcții și Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a modificării statului de funcții. 21.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 22.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr.553466/13.08.2020 de la S.C. TOTAL DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., la S.C. CASA S.A 23.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii. 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 66158, înscris în C.F. nr. 66158 a Municipiului Bacău situat în str. Aviatorilor nr.28, în 2 loturi. 25.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr.177/28.04.2023 privind modificarea și completarea HCL nr.599/2022 privind aprobarea pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, modificată și completată. 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 27.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 27.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”- blocul situat în Ioniță Sandu Sturza nr.28 27.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”- blocul situat în str. Nicolae Titulescu nr. 22 27.D.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 28 si nr. 30“ – bloc Aviatori nr.28 27.E.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 28 si nr. 30“ – bloc Aviatori nr.30 27.F.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 17 si nr. 26“ - bloc Aviatori nr.17 27.G.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 17 si nr. 26“ – bloc Aviatori nr.26
1.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a Notelor scrise (apărărilor) formulat în dosarul nr.75/91/2022 cu privire la excepția nelegalității H.C.L. nr.147/28.04.2017 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului I 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023”. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea și publicarea pe plan local și punerea în aplicare a anunțului și procedurii interne privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului de finanțare a Administrației Fondului pentru Mediu ” Casarea autovehiculelor uzate” Sesiunea 2023. 4.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii de angajamente sub formă de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă 5.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.214/2023 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.64 din municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.36C 6.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.215/2023 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.32 din municipiul Bacău, str. Cornișa Bistriței nr.4. 7.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 251/06.06.2022 privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităti nonprofit de interes general
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT ”SFÂNTA MUCENIȚĂ ECATERINA”; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Bujorilor, nr. 1A, nr. cad.87063, 87158, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a Municipiului Bacău – dat în folosință gratuită ARHIEPISCOPIEI ROMANULUI ȘI BACĂULUI BENEFICIAR: ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE CORP ADMINISTRATIV ȘI ANEXE, CAPELA ȘI ANEXE AFERENTE, PARCARE, CIMITIR CIVIL; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada General Ștefan Gușe, nr. 4, nr. cad.83634, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publică a Statului Român – cu drept de administrare – MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR PENTRU ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI BENEFICIAR: ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău. 4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune a activității de administrare și exploatare a toaletelor publice, a Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice din municipiul Bacău. 5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea gestiunii directe a activității de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice și a tarifelor aferente activităților edilitar-gospodărești, specific serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiilor, în conformitate cu art.5 alin. (3) lit. g) din Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău, ce se vor efectua către Unitatea Administrativ Teritorială Bacău. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții la S.M.U.P. și pentru abrogarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 61/2018 privind înființarea ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, cu modificările și completările ulterioare. 7.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău” a unor bunuri. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, din administrarea Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, a unor bunuri care nu mai corespund parametrilor tehnici și îndreptarea unei erori materiale la H.C.L. nr.61/2018 modificată și completată. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Parcare colectiva rezidentiala de tip “smart parking” in cartierul Bistrita Lac - resistematizare” 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. 11.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2022 și a repartizării profitului obținut în anul 2022. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere cu destinație farmacie situat în municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu, nr.22, Bl. B6, Scara B, în suprafața de 33,10 mp . 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial cu destinația florărie, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 1-3, în suprafața de 61 mp . 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent extinderii cu destinația spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 3 - 5, în suprafața de 85,50 mp . 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent extinderii cu destinația locuință, situat în municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr. 5, în suprafața de 22,70 mp . 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – sediu administrativ, situat în municipiul Bacău, Calea Moinești, nr. 34E, în suprafața de 110 mp. 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere apartament cu destinația sediu firmă, situat în municipiul Bacău, str. Miron Costin, nr. 4, Sc.B, în suprafața de 33,00 mp . 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere cu destinația cabinet stomatologic, situat în municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 28, Sc.B, ap.3, în suprafața de 18,00 mp . 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, către SCM ALFA 2008, SCM NESSEL, SCM ASIRIS IMOB, a suprafeței de 53,00 mp, teren proprietate privată a Municipiului Bacău, situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Mihai Viteazu nr.1, cu nr. cadastral 89330, CF nr.89330, utilizat ca spațiu pentru terasă alimentație publică, teren aflat în extinderea spațiului comercial, proprietatea concesionarului. 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a terenului în suprafață de 102,00 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău, strada 9 Mai nr.56, având CF nr.89326, nr. cadastral 89326, utilizat de către SC JUMP ROMÂNIA SRL și SC EUROLINE SRL, ca spațiu pentru terasă alimentație publică, teren aflat în extinderea spațiului comercial, proprietatea concesionarului. 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitație publică a terenului în suprafață de 54,25 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - în vederea extindere construcție. 22.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.59/2023 privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2023. 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către doamna Ilie Oana Anca, domnul Tamaș Adrian și domnul Tamba Andrei-Daniel, cu locuințe vacantate și încheierea de contracte de închiriere. 24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru S.C. MALIX IMPEX S.R.L. solicitat prin Contractul de Concesionare nr.69304 din 01.07.2019 și Certificatul de Urbanism nr.598/02.08.2022, în vederea realizării lucrărilor” Schimbare destinație și recompartimentări interioare nestructurale C1 și C3 din atelier confecții metalice și hala în sediu administrativ, spații și anexe destinate personalului; schimbare destinație și recompartimentări interioare nestructurale C2 și C4 din atelier utilaje și hală în autoservice; extindere C1; împrejmuire teren” pe terenul în suprafață de 2.116,00 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Șerbănești nr. 9F, nr. cad. 85627 și modificarea alin. (2), art.1 din Contractul de Concesionare nr.69304 din 01.07.2019. 25.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de proprietar și de vecinătate al Municipiului Bacău, solicitat de către Parohia Ortodoxă ” Lazaret” din municipiul Bacău. 26.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism. 27.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local. 28.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău. 29.Proiect de hotărâre privind suspendarea aplicării HCL nr.31/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și parcurilor ( REGISVER) și stabilirea unui set de măsuri pentru dezvoltarea spațiilor verzi din municipiul Bacău. 30.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ” Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”101117094 – E.D Bacău”, perioada contractuală ianuarie – decembrie 2023. 31.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea Statului de Funcții și Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 32.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe București și restituirea suprafeței de 30.000 mp teren situat în Bacău, str. Lunca Bistriței nr.21. 33.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 34.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.64 din municipiului Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr.36.C. 35.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.32 din municipiului Bacău, Str. Cornișa Bistriței nr.4. 36.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 9 din Municipiului Bacău, Str. Carpați nr.27 bis. 37.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.425/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023 38.Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău. 39.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 39.521 m.p. , carte funciară nr. 82981, situat în Bacău, Str. Trecătoarea Tecuciului nr. 19, în vederea vânzării prin licitație publică. 40.Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune de către Municipiul Bacău pentru cumpărarea imobilului situat în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr.96, județul Bacău, înscris în cartea funciară nr.60279-C1. 41.Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, care se vor aplica începând cu luna iunie 2023. 42.Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de petenta S.C. JULIA BIJU S.R.L., prin care a solicitat anularea art.6 din Regulamentul aprobat prin HCL nr.161/2021. 43.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de Concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69040/03.06.2020 și nr. 161850/18.07.2022, încheiat între Municipiul Bacău și D-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. MIRON DELIANA, pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent. 44.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 25579 din 16.08.1999, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 6041/28.07.2011 și nr. 69159/07.08.2015, de la d-na Scărlătescu Gabriela Zamfira, la d-nii Mazilu Andreea și Braga-Scărlătescu Valentin. 45.A.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ; FOIȘOR, GARAJ; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Prelungirea Bradului, nr. 23, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: IRIMIA CRISTINA MARIA 45.B.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL P+7-8E – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Tecuciului, nr. 3, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. DUNICEC COM S.R.L. 45.C.Proiect de hotărâre privind completarea Art.1 – Tipurile de subzone funcționale – din CAPITOLUL I – GENERALITĂȚI – Pct.IV.5 GC – ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ din R.L.U. aferent PUG aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.84 din 13.04.2012 prin care s-a reactualizat Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism, modificată și completată prin H.C.L. nr.114/20.04.2016, H.C.L. nr.385/29.12.2016, H.C.L. nr.217/22.09.2020 și H.C.L. nr.53/28.02.2022. 45.D.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău . 45.E.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.128/2022 privind aprobarea reamenajării parcării ”Vivariu” în sensul schimbării destinației acesteia și a HCL nr.348/2007 cu modificările și completările ulterioare
1.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2022 și a repartizării profitului obținut în anul 2022. 2.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în dosarul nr.3367/110/2021. 3.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată de către Municipiul Bacău, către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, a unor mijloace fixe și obiecte de inventar. 4.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată de către Municipiul Bacău, către Căminul pentru persoane vârstnice Bacău, a unor mijloace fixe și obiecte de inventar. 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.05.2023 6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.CL. nr.383/2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor Investiția 11. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția 1.1.B. Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Bacău”
1.Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ”AMENAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PARȚIALĂ LA CORPUL DE CLĂDIRE C2 CU DESTINAȚIE ATELIERE DE INSTRUIRE PRECTICĂ ȘI LABORATOR ALIMENTAȚIE LA COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA”, MUNICIPIUL BACĂU 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din Municipiul Bacău” 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare Parc Gherăieşti din Municipiul Bacău” 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată de către Municipiul Bacău, către Spitalul Județean de Urgență Bacău, a unor bunuri mobile ( mijloace fixe și obiecte de inventar). 5.Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Bacău, beneficiari de burse, în anul școlar 2022-2023, în baza datelor comunicate de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău 6.Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Cinema în aer liber” care va avea loc în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în municipiul Bacău 7.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău, prin indexarea cu indicele prețului de consum. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2022 al Municipiul Bacău 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2023, al Municipiul Bacău 10.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr.2 la HCL nr. 524/2022 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora, pentru performanțe deosebite. 11.Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiul Bacău, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați și a Devizului General actualizat, în faza de execuție, pentru obiectivul de investiții ” Modernizare și reabilitare Creșa nr.3” . 2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune a activității de administrare și exploatare a toaletelor publice, a Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice din municipiul Bacău 3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.96 din 28.02.2023 privind eșalonarea datoriei Municipiului Bacău către Thermoenergy Group S.A. Bacău reprezentând subvenții neachitate pentru perioada iunie 2022-ianuarie 2023 și pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, neachitate pentru perioada septembrie – noiembrie 2022. 4.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres.. 5.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 21.04.2023. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, întocmit pentru CONSTRUIRE GALERII COMERCIALE; AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMPLASARE ECHIPAMENTE EDILITARE, DOTĂRI PSI, BRANȘAMENT-RACORD UTILITĂȚI; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, nr. cadastral 82206, 82205 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 7.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Bacău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate-sesiunea 2023. 9.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Municipiul Bacău pentru cumpărarea imobilului situat în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 96, Județul Bacău, înscris în cartea funciară nr. 60279-C1 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei cabinetelor medicale școlare din municipiul Bacău 11.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 13566/180/2022
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44” 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului - Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă” 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie” 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Parcare colectiva rezidentiala de tip “smart parking” in cartierul Bistrita Lac - resistematizare” 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje, etapa I, Str. Garofiței - Str. Castanilor – Str. Mărășești”, municipiul Bacău, județul Bacău 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții - Proiect integrat "Amenajare Parcari" in locul bateriilor de garaje , etapa I, Strada Carpați nr.10 , municipiul Bacău, județul Bacău“ 7.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. 8.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din municipiul Bacău, în valoare de 150 lei semestrial. 9.Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Cinema în aer liber” care va avea loc în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în municipiul Bacău 10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 296/30.10.2006 și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților pentru a vota punctele înscrise pe ordinea de zi a Ședinței Adunării Generale a Asociației Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Bacău” din data de 10 aprilie 2023, ora 1200
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru performanțe deosebite 2.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite 3.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații și încheierea unui protocol de colaborare între S.C. Simba Invest S.R.L. și Municipiul Bacău. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: Renovare integrată a Colegiului Național Vasile Alecsandri Bacău” 5.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bun de uz și de interes public local 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE la faza DALI pentru obiectivul de investiții ,,MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE PASAJ LETEA, MUNICIPIUL BACĂU” 7.Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ” CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALECU RUSSO ” BACĂU”, Beneficiar: Municipiul Bacău 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, întocmit pentru CONSTRUIRE GALERII COMERCIALE; AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMPLASARE ECHIPAMENTE EDILITARE, DOTĂRI PSI, BRANȘAMENT-RACORD UTILITĂȚI; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, nr. cadastral 82206, 82205 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în str. 9 Mai, nr. 40A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară cu nr. cad.70496 BENEFICIAR: POPA MARIAN 10.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Breahnă Aurelia, care a împlinit vârsta de 100 de ani 11.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 07.02.2023 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacău revizuite la nivelul anului 2021 13.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului Municipal ”Bacovia” din Bacău, Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău, în scopul organizării unui eveniment cultural pentru copii. 14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Bazinului de Inot din Municipiul Bacău 15.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului Național Universitar de Înot care va avea loc în data de 29.04.2023 16.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în vederea organizării evenimentelor ,,Cupa Bistriței la Înot”, ediția a XII a, în perioada 29-30 aprilie 2023 și ,,Cupa Bacăului la Înot”, ediția a XIV-a, în perioada 21-22 octombrie 2023 17.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Bacău și Colegiul Național de Artă ,,George Apostu”din Bacău, în vederea organizării concursului național ,,Primăvara Artelor”-secțiunile muzică instrumentală și clasică 18.Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău, Palatul Copiilor Bacău și Fundația Teatrală Neghiniță în vederea realizării în comun a evenimentului ce va marca 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului, denumit ”FESTIVALUL COPIILOR” desfăşurat în municipiul Bacău, în perioada 1-4 iunie 2023. 19.Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Cinema în aer liber” care va avea loc în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în municipiul Bacău 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor, construite prin Agenția Națională de Locuințe, situate în municipiul Bacău. 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Bacău și respectiv a sumelor reprezentând recuperarea investiției ce se vor vira în contul A.N.L. , în anul 2023 22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 284/30.08.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu 23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău. 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul 1078/1087/16.04.2019 26.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 27.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010 28.Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău-ADIS, aferentă Municipiului Bacău 29.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr. 14, în suprafață de 103,74 m.p. 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafață de 3452 mp, identificat cu nr. cadastral 68377, situat în municipiul Bacău 32.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 39.521 m.p. , carte funciară nr. 82981, din care suprafața de 4.753 m.p. are numărul cadastral 63611, situat în Bacău, Str. Trecătoarea Tecuciului nr. 19, în vederea vânzării prin licitație publică 33.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 26 din 31.01.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri-mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii 34.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 68819 din 15.04.2011 încheiat între Municipiul Bacău și D-NA LARGER MONICA, reprezentant legal al C.M.I. DR.LARGER MONICA 36.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău, în valoare de 150 lei semestrial. 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 7119 din 02.03.1998 așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68583/09.03.2010 încheiat între Municipiul Bacău și S.C. LILIMAR COM S.R.L 38.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 39.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.425/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 42E.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Programului multianual ”Școala de Înot” 42F.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Dumbravei, nr. 5, în cota actuală de 59/104, având CF nr. 69671, nr.cadastral 69671 42G.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a suprafeței de teren de 44,62mp în indiviziune, în cotele prevăzute în Cartea Funciară nr. 69671, teren aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, aferent imobilului-spațiu prestări servicii, situat în municipiul Bacău, str. Dumbravei nr. 5 42.H.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2023 al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
1.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun imobil – teren din domeniul public al Statului Român, administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău a suprafeței de teren de 21.412 mp măsurată, înscris în CF nr.72439, nr. cadastral 72439, situat în extravilanul municipiului Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL” pe imobilul – teren în suprafață de 423.121,00 mp, situat pe str. Poligonului, municipiul Bacău. 2.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea identificării și închirierii/cumpărării de către Municipiul Bacău a unui imobil-clădire în suprafață construită desfășurată de minim 4000,00 mp. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții” Reabilitare rezervor apă potabilă capacitatea de 10.000 mc - Mărgineni” 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44” 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului - Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă” 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie” 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor Ștefan Cozma și Ghelber Bianca-Florentina de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora, pentru performanțe deosebite. 8.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.525/12.12.2022 privind aprobarea organizării evenimentului Gala Învățământului Bacăuan ”Solomon Marcus” și premierii în cadrul evenimentului a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade - fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea întreruperii negocierilor Comisiei constituită prin HCL nr.467/2022 cu reprezentanții acționarilor majoritari ai S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în vederea achiziționării pachetului de acțiuni al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 10.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan” Bacău 11.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a Bazinului de Înot Bacău către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive în anul 2023. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, pentru anul 2023. 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 77198, înscris în C.F. nr.77198 a Municipiului Bacău, situat în strada Mioriței nr.14, în 2 loturi. 14.Proiect de hotărâre privind declararea unui teren ca bun de uz și de interes public local și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Bacău. 15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație din unitățile de învățământ particulare cu învățământ general obligatoriu din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. 16.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.441/2010 prin care s-a aprobat înființarea ” Club Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău . 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2023 . 18.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr.359/31.08.2022. 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău. 20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. 21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu. 22.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1, punctul II B. Funcții de execuție contractuale pe grade și trepte profesionale, poziția 6 la HCL nr. 580/27.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2023. 23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr. 581/27.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023. 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2023. 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri destinate închirierii, între doamna Miron Emanuela și domnul Miron Iulian și încheierea de contracte de închiriere. 26.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău cu modificările și completările ulterioare. 27.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.61/2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice, cu modificările și completările ulterioare. 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul Structurii Intervenții Auto și Utilaje – Primăria Municipiului Bacău. 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in contractul de concesionare nr.69030 din 11.05.2018 încheiat între Municipiul Bacău și dl. Olteanu Vlad-Constantin. 30.Proiect de hotărâre privind transmiterea cotei de ½ din suprafața de teren prevăzută în Contractul de concesionare nr.42099/27.12.2001 de la S.C. ESTIVAL TUR S.R.L., la dl. Gălușcă Vlad 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 24,78 mp . 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului extindere - spațiu cu destinația salon de înfrumusețare, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.3, scara C, ap.3, în suprafața de 42,31 mp . 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere sediu firmă situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.31 în suprafața de 8,7 mp . 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, scara E, în suprafața de 25 mp. 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 15,86 mp . 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 4,52 mp . 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr.1, în suprafața de 10 mp . 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. 9Mai – Parcare Piața Centrală, poziția 1, în suprafața de 17,25 mp, având CF nr.74822, nr. cadastral 74822. 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Panselelor, nr.2, în suprafața de 48,56 mp. 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial P+1, situat în municipiul Bacău, str. Izvoare, nr.105, în suprafața de 69,50 mp. 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr.14, în suprafața de 12,60 mp. 42.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial prestări servicii, situat în municipiul Bacău, Calea Republicii, nr.3, în suprafața de 20 mp. 43.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - extindere spațiu pentru depozitare, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 30,78 mp. 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial pentru depozitare, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 8,68 mp. 45.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu, nr.2, în suprafața de 22,19 mp. 46.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu pentru comerț și alimentație publică, situat în municipiul Bacău, str. Condorilor, nr.6 bis, în suprafața de 86,25 mp. 47.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu prestări servicii, situat în municipiul Bacău, str. Aeroportului, nr.4, în suprafața de 40,50 mp. 48.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - spațiu prestări servicii, situat în municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, în suprafața de 11,00 mp. 49.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – construcție extindere spațiu producție, situat în municipiul Bacău, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 11 mp . 50.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, Bulevardul Unirii, nr.11, în suprafața de 26,22 mp . 51.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - extindere salon de înfrumusețare, situat în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr.18, în suprafața de 24 mp. 52.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - extindere cabinet medical individual, situat în municipiul Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu, nr.4, în suprafața de 10,30 mp . 53.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - cabinet stomatologic, situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 45 mp, având CF nr.86089, nr. cadastral 86089. 54.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - cabinet de avocatură si birou notarial, situat în municipiul Bacău, str. Panselelor, nr.2, în suprafața de 27,26 mp, având CF nr.66686, nr. cadastral 66686 55.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului - extindere apartament, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.52, în suprafața de 11,60 mp . 56.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STR.TEIULUI, NR.11A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: MOCANU VASILE ȘI MOCANU MARIA 57.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 866,00 m.p. teren cu nr. cadastral 72817 ( din acte, 866,45 m.p.) situat în intravilanul municipiului Bacău, Insula de Agrement, Str. I.L. Caragiale, aferent construcțiilor proprietate privată a S.C. ALOGEN S.R.L. (RESTAURANT MARINARUL) . 58.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 59.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018. 60.Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a persoanelor marginalizate social aflate în situație de risc care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă. 61.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău, în valoare de 150 lei semestrial. 62.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în dosarul nr.2386/110/2022. 63.Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de petenta ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. împotriva art.3 și art.6 din H.C.L. nr.161/28.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Activitățile Comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare. 64.Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor H.C.L. nr.110/2022 privind aprobarea Regulamentului Local de Arhitectură și Estetică Urbană pentru municipiul Bacău. 65.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru perioada octombrie-noiembrie 2022 65.D.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eșalonarea datoriei Municipiului Bacău către Thermoenergy Group SA Bacău reprezentând subvenții neachitate pentru perioada iunie 2022 -ianuarie 2023 și pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, neachitate pentru perioada septembrie-noiembrie 2022 65.E.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și 4 din H.C.L. nr. 300/31.08.2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a unor activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 422/29.09.2022 privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasari nemotorizate Centru-Serbanesti”, cod SMIS 128424 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Șerbanesti”, cod SMIS 128424 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea în comun cu Unitatea Militară 01983 Bacău a Simpozionului cu tema ,, Forțele pentru Operații Speciale din Armata României. Istoric, evoluție, tendințe ” 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Bacău cu Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Bacău, în vederea realizării în comun a unui eveniment cultural la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău, în data de 01 Martie 2023 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual 2022 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023” 6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Todosi Georgeta, Boiciuc Sorin, Munteanu Adrian, Mazilu Mihai împotriva Anexei nr.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.455 din 31.10.2022 privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și interes local
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44” 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului - Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă” 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare - Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie” 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE, CALEA REPUBLICII, NR.35 nr. cad. 74801 și AMENAJARE PARCARE ATRIBUITĂ IMOBILULUI DE LOCUINȚE COLECTIVE STRADA REPUBLICII NR.35, nr. cad. 84999, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: OPREA NICU și OPREA ANGELA 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL P+7-8E - LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; în str. Tecuciului nr.3, din municipiul Bacău, Jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIAR: S.C. DUNICEC COM S.R.L. 6.Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2023. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Bacău . 8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.161 din 28.05.2021 privind REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE CE SE DESFĂȘOARĂ PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU. 9.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexele cu nr.1, 2, 5 și 11 ale H.C.L. nr.599/2022 privind aprobarea pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, modificată și completată. 10.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 31.12.2022 11.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ”Piațeta Armenească” unui spațiu verde situat la capătul străzii Șoimului 12.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău in Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea Contractului de credit –Condiții Speciale pentru credit - descoperit de cont (Overdraft) în sumă de 7.500.000 lei. 13.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. 14.Proiect de hotărâre privind participarea UAT Municipiul Bacău la elaborarea ”Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” 15.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.226/2021, cu modificările și completările ulterioare. 16.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău cu modificările și completările ulterioare. 17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.61/2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice, cu modificările și completările ulterioare. 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul Secției Parcuri, Spații Verzi – Primăria Municipiului Bacău. 19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alin.1 din H.C.L. nr.289/2010 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr.18/2021. 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare. 21.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. 22.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al Județului Bacău a unui bun imobil teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Șoimului nr.14D. 23.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii.. 24.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin H.C.L. NR.157/2018 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 26.Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de numiții Perju Sebastian Emanuel, Aștefănoaiei Sorin, Botea Corneliu-Doru, Pricopoaea Enula, reprezentați convențional prin Avocat Dan Nițu împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.343 din 29.07.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.431/2021 privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată. 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023. 28.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol al Municipiului Bacău si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea acestei activități. 29.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și parcurilor (REGISVER) și stabilirea unui set de măsuri pentru dezvoltarea spațiilor verzi din municipiul Bacău 30.Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie - aprilie 2023. 31.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Parcare colectiva rezidentiala de tip “smart parking” in cartierul Bistrita Lac - resistematizare”