a. Publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

c. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

e. Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică

g. Publicarea declaraţiilor de căsătorie

i. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară.

b. Publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

d. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

f. Publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative

h. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică; -proiecte de hotărâre și dispoziția de convocare