Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual 2022

HCL NR. DATA DESCRIERE DOCUMENTE
610 27/12/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Vizualizare
609 27/12/2022 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 3267/110/2022. Vizualizare
608 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat in anul 2023, din municipiul Bacău. Vizualizare
607 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Vizualizare
606 27/12/2022 Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin H.C.L. NR.157/2018 Vizualizare
605 27/12/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
604 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, întocmit pentru CONSTRUIRE 5 GARAJE, SALĂ DE SPORT, UN CONTAINER BIROU; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, CALEA DOCTOR ALEXANDRU ȘAFRAN, NR.67 E, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: BACIU CRISTINA și VĂTĂJIȚĂ DIANA-IOANA Vizualizare
603 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ÎNȘIRUITE CU REGIM DE ÎNALȚIME P+2E; RACORD STRADAL, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (APA, CANALIZARE, ELECTRIC, GAZ) POST DE TRANSFORMARE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI CONSTRUCȚIEI în Str. Triumfului, Tarla 24, nr. cad.86343, din mun. Bacău, jud. BACAU, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIARI: RAȚI IOAN-VIOREL ȘI RAȚI LUMINIȚA Vizualizare
602 27/12/2022 Hotărâre privind modificarea HCL nr.252/03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011. Vizualizare
601 27/12/2022 Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza municipiul Bacău. Vizualizare
600 27/12/2022 Hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în municipiul Bacău. Vizualizare
599 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227 din 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată. Vizualizare
598 27/12/2022 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în municipiul Bacău Vizualizare
597 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate între Municipiul Bacău și d-na Trofin Elena, reprezentant legal al CMI Dr. Trofin Elena și d-na Hlușneac Silvia reprezentant legal al CMI Dr. Hlușneac Silvia pentru spațiile cu destinația de cabinet medical și a terenurilor aferente. Vizualizare
596 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor 2021 și 2022, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2023. Vizualizare
595 27/12/2022 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Vizualizare
594 27/12/2022 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr.3 ale H.C.L. nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea Statului de Funcţii și Organigrama aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacău și a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
593 27/12/2022 Hotărâre privind predarea parțială de către Municipiul Bacău către Județul Bacău, prin novație sau orice altă modalitate legală, a obligației de rambursare a facilităților contractate de la CEC Bank pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire Spital Municipal Bacău. Vizualizare
592 27/12/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău in Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit –descoperit de cont (overdraft) Vizualizare
591 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău. Vizualizare
590 27/12/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr.335/2022 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006 /29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. Vizualizare
589 27/12/2022 Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. Vizualizare
588 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri detinute prin contracte de inchiriere de catre doamna CALANCE ROXANA si doamna FAINARU DANIELA cu locuinte vacantate si incheierea de contracte de inchiriere. Vizualizare
587 27/12/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr.332/2021 privind aprobarea comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău Vizualizare
586 27/12/2022 Hotărâre privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Bacău începând cu anul 2023. Vizualizare
585 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de negociere a Comisiei constituită prin HCL nr.467/2022, cu reprezentanții acționarilor majoritari ai S.C. Transport Public S.A. Bacău, în vederea achiziționării pachetului de acțiuni al SC Transport Public S.A. Vizualizare
584 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2022-2023. Vizualizare
583 27/12/2022 Hotărâre privind revocarea HCL Bacău nr.518/12.12.2002 prin care a fost aprobată rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Vizualizare
582 27/12/2022 Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.525/12.12.2022 privind aprobarea organizării evenimentului Gala Învățământului Bacăuan ”Solomon Marcus” și premierii în cadrul evenimentului a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade - fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora Vizualizare
581 27/12/2022 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023. Vizualizare
580 27/12/2022 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2023. Vizualizare
579 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2023, al Consiliului Local al Municipiului Bacau Vizualizare
578 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului local pe trimestrul IV anul 2022, al Municipiului Bacău . Vizualizare
577 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
576 27/12/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr.347/16.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivul de investiții ”Amenajare Parcare – Str. 9 Mai – Unirii - Resistematizare”. Vizualizare
575 27/12/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr.9/2022 privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza SF, pentru investiția: Lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții ” Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Bacău, municipiul Bacău, Ansamblul Bucegi IIIC, str. Teiului nr.13, etapa I, specialiști din sănătate”. Vizualizare
574 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza DALI, pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE PIETONALĂ A STRĂZII PASAJUL REVOLUȚIEI”, municipiul Bacău. Vizualizare
573 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „DEZVOLTAREA PIETEI DE ENERGIE TERMICA – RACORDAREA LA SACET A INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDEȚEANĂ SI A POLITIEI MUNICIPIULUI BACAU” Vizualizare
572 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: „DEZVOLTAREA PIETEI DE ENERGIE TERMICA – RACORDAREA LA SACET A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU”- actualizare SF. Vizualizare
571 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Bacău pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MYSmis 130963, în vederea îmbunătățirii activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Vizualizare
570 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Milcov”, str. Milcov nr.81, municipiul Bacău. Vizualizare
569 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Făgăraș”, str. Teiului, municipiul Bacău. Vizualizare
568 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Grădinița nr.34”, str. Republicii nr.45, municipiul Bacău. Vizualizare
567 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Bicaz 136”, str. Bicaz, nr.136, municipiul Bacău. Vizualizare
566 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Bicaz”, str. Bicaz nr.7-9, municipiul Bacău. Vizualizare
565 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.11”, str. Logofăt Tăutu, municipiul Bacău. Vizualizare
564 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.21”, str. Pictor Andreescu, municipiul Bacău. Vizualizare
563 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Grădinița nr.23”, str. Mircea Eliade, municipiul Bacău. Vizualizare
562 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.8”, str. Mioriței nr.76, municipiul Bacău. Vizualizare
561 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.33”, str. Alexandru cel Bun nr.10, municipiul Bacău. Vizualizare
560 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.32”, str. Bicaz nr.17, municipiul Bacău. Vizualizare
559 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Grădinița Letea”, str. Letea nr.17, municipiul Bacău. Vizualizare
558 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Vasile Alecsandri”, str. Vasile Alecsandri, municipiul Bacău. Vizualizare
557 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Letea”, municipiul Bacău. Vizualizare
556 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Electricienilor”, Str. Electricienilor nr.6, municipiul Bacău. Vizualizare
555 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Strada Nordului (Restaurant Grădinița)”, municipiul Bacău. Vizualizare
554 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Strada Nordului, ANL Depoului”, Str. Nordului nr.80, municipiul Bacău. Vizualizare
553 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr. 17”, Str. Oituz nr.85 , municipiul Bacău. Vizualizare
552 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr. 18”, Str. Mihail Kogălniceanu, municipiul Bacău. Vizualizare
551 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr. 15”, Str. Henri Coandă nr.1, municipiul Bacău. Vizualizare
550 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Grădinița nr. 29”, Str. Radu Negru nr.3, municipiul Bacău. Vizualizare
549 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița Violeta”, Str. Valea Albă, municipiul Bacău. Vizualizare
548 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.27”, Str. Alecu Russo nr.59, municipiul Bacău. Vizualizare
547 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.31”, Str. Bicaz nr.3, municipiul Bacău. Vizualizare
546 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Grădinița nr.35”, Str. Costache Negri nr.1, municipiul Bacău. Vizualizare
545 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Papagal”, Str. Decebal, municipiul Bacău. Vizualizare
544 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.28”, Str. Carpați nr.8, municipiul Bacău. Vizualizare
543 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Republicii”, Str. Republicii nr.1, municipiul Bacău. Vizualizare
542 27/12/2022 27.12.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Bradului”, Str. Bradului nr.19, municipiul Bacău. Vizualizare
541 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Strada Bradului”, Str. Bradului nr.52, municipiul Bacău. Vizualizare
540 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Bucegi”, Str. Bucegi nr.129-133, municipiul Bacău. Vizualizare
539 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Teiului”, Str. Teiului, municipiul Bacău. Vizualizare
538 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.30”, Str. Alecu Russo nr.29, municipiul Bacău. Vizualizare
537 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Strada Florilor”, municipiul Bacău. Vizualizare
536 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița Lizuca”, Str. Bucovinei nr.10, municipiul Bacău. Vizualizare
535 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Costache Negri”, Str. Costache Negri nr.3-5, municipiul Bacău. Vizualizare
534 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Grădinița nr.13”, municipiul Bacău. Vizualizare
533 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parcul Aviatorilor 2”, Str. Aviatorilor, municipiul Bacău. Vizualizare
532 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Aviatorilor”, Str. Aviatorilor, municipiul Bacău. Vizualizare
531 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Olimpic”, Aleea Ghioceilor, municipiul Bacău. Vizualizare
530 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Republicii”, Strada Republicii nr.76, municipiul Bacău. Vizualizare
529 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Școala Nicu Enea”, Calea Romanului nr.144, municipiul Bacău. Vizualizare
528 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Poet Cârlova Vasile”, municipiul Bacău. Vizualizare
527 27/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare locuri de joacă existente – Parc Vasile Pârvan”, Str. Ozanei nr.30, municipiul Bacău. Vizualizare
526 12/12/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas în vederea organizării evenimentului caritabil ”Spectacol de Crăciun - Ajutăm un suflet!” Vizualizare
525 12/12/2022 Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Gala Învățământului Bacăuan ”Solomon Marcus” și premierii în cadrul evenimentului a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade - fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora Vizualizare
524 12/12/2022 Hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite. Vizualizare
523 12/12/2022 Hotărâre privind recompensarea elevilor și a coordonatorului acestora, d-na Mirela Păduraru pentru performanțe deosebite obținute la competiții internaționale de aritmetică mentală ce s-au desfășurat pe parcursul anului 2022. Vizualizare
522 12/12/2022 Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică în SACET în perioada noiembrie-decembrie 2022 și semestrul I al anului 2023. Vizualizare
521 12/12/2022 Hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru perioada iulie-septembrie 2022. Vizualizare
520 12/12/2022 Hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacău. Vizualizare
519 12/12/2022 Hotărâre privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii ” Școlii Populare de Arte și Meserii” Bacău în Școala Populară de Arte și Meserii ” Ion Ghelu-Destelnica” Bacău. Vizualizare
518 12/12/2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Vizualizare
517 12/12/2022 Hotărâre privind pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău pentru aprobarea rectificării BVC și a negocierii indicatorilor financiari. Vizualizare
516 12/12/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
515 12/12/2022 Hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de partener al SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA la programul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare existent pe raza UAT ” depus în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență ”Componenta 1 Managementul Apei Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente”. Vizualizare
514 29/11/2022 HOT ARAREA NR. 514 DIN 29.11.2022 privind modificarea Anexelor nr.2 şi nr.3 la H.C.L nr. 284/30.08.2021 prin care sau aprobat statul de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a promovării unor funcţionari publici Vizualizare
513 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 512 DIN 29.11.2022 pentru modificarea Anexelor nr.2 şi nr.3 ale H.C.L. nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările şi completările ulterioare Vizualizare
511 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 511 DIN 29.11.2022 privind darea in administrare a părţilor comune din condominiu/condominii, a centralelor termice si a lifturilor aferente aflate in administrarea Municipiului Bacau, pe perioada existentei constructiei, catre asociatiile de chiriasi /locatari şi modificarea HCL nr. 180/2016 Vizualizare
510 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 510 DIN 29.11.2022 privind aprobarea contractului cadru de asociere dintre UAT Municipiul Bacău şi UAT Comuna Hemeiuş aferent obiectivului de investiţii "Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centrul Bacău - Cartier Gherăieşti- LilieciHemeiuş" Vizualizare
509 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 509 DIN 29.11.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu În valoare de 1.000 lei, celor 102 familii din municipiul Bacău care au Împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 31.10.2022 Vizualizare
508 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 508 DIN 29.11.2022 privind aprobarea modificarii HCL nr. 43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani Vizualizare
507 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 507 DIN 29.11.2022 privind stabilirea perioadei efectuării inventarierii anuale a bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău Vizualizare
506 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 506 DIN 29.11.2022 privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator de condominii la asociaţiile de proprietari din municipiul Bacău Vizualizare
505 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 505 DIN 29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Structurii Consultative a copiilor „Consiliul Local al Copiilor" din Municipiul Bacău Vizualizare
504 29/11/2022 OTĂRÂREA NR. 504 DIN 29.11.2022 privind actualizarea H.C.L. nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău Vizualizare
503 29/11/2022 OTĂRÂREA NR. 503 DIN 29.11.2022 privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în strada Henri Coandă nr. 2 din municipiul Bacău Vizualizare
502 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 502 DIN 29.11.2022 privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local şi introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău Vizualizare
501 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 501 DIN 29.11.2022 privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local Vizualizare
500 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 500 DIN 29.11.2022 privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRIO SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău Vizualizare
499 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 499 DIN 29.11.2022 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69354/25.07.2019, nr. 140506/10.06.2021 si nr. 189850/21.12.2021, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A Vizualizare
498 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 498 DIN 29.11.2022 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administraţie Vizualizare
497 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 497 DIN 29.11.2022 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Baciu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării/ prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de SO.OOO lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group .A. define conturi) Vizualizare
496 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 496 DIN 29.11.2022 privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare" din Bacău pentru organizarea unei expoziţii cu titlu " Dascăli şi tinere talente" ce va avea loc in perioada 1 decembrie -7 decembrie 2022 Vizualizare
495 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 495 DIN 29.11.2022 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundaţia "Sfântul Ioan Bosco" în vederea organizării unui concert caritabil "0 lumină pentru viitor", ce se va desfăşura la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău, în data de 13 Decembrie 2022 Vizualizare
494 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 494 DIN 29.11.2022 privind asocierea Municipiului Bacău cu Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" pentru organizarea unui eveniment în scop caritabil, ce se va desfăşura la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău, în data de 16 Decembrie 2022 Vizualizare
493 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 493 DIN 29.11.2022 privind asocierea Municipiului Bacău cu Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău pentru organizarea Festivalului de folclor "Muguri de dor", ce se va desfăşura la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău, În data de 6 Decembrie 2022 Vizualizare
492 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR.492 DIN 29.11.2022 pentru aprobarea DOCUMENTAȚIEI TEHNOICO-ECONOMICE, faza DALI, pentru obiectivul de investiții Reabilitare bază sportivă ,, Constantin Anghelache" din municipiul Bacău Vizualizare
491 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 491 DIN 29.11.2022 privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT şi a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen Bacău" Cod SMIS 128351, precum şi abrogarea H.C.L nr. 348/ 16.08.2022 şi H.C.L nr. 415/ 29.09.2022 Vizualizare
490 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 490 DIN 29.11.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 239/ 10.11.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor pentru obiectivul de investiţii: Modernizare şi reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „N.V.KARPEN ", Cod SMIS 128351 Vizualizare
489 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 489 DIN 29.11.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: ,,Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in municipiul Bacau - racordare CT3/5 Dr. Aroneanu la SACET Bacau"- Lot 1-actualizare SF Vizualizare
488 29/11/2022 HOTĂRÂREA NR. 488 DIN 29.11.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: ,,Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in municipiul Bacau - Racordarea CT Grup Scolar Anghel Saligny, CT 1 Parc si CT Prefectura la SACET Bacau" - Lot 2- actualizare SF Vizualizare
487 21/11/2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumul și tipurile de burse alocate elevilor din invatamantul preuniversitar din Municipiul Bacau pentru anul scolar 2022-2023 Vizualizare
486 21/11/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național ”Ferdinand I” din Bacău în vederea realizării in comun a proiectului FERDINAND 155 , eveniment care celebrează 155 de ani de la înființarea Colegiului Național ”Ferdinand I” din Bacău Vizualizare
485 27/11/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ″Busuiocul″ Bacău în vederea realizării în comun a unui eveniment la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău pe data de 27 noiembrie 2022 Vizualizare
484 16/11/2022 Hotărâre prin care Consiliul Local Bacău va împuternici un mandatar pentru contractarea serviciilor de asistență juridică cu un avocat în vederea reprezentării intereselor proprii în dosarul nr. 2879/110/2022 Vizualizare
483 16/11/2022 Hotărâre privind alegerea ʺPreședintelui de ședințăʺ al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data 16.11.2022 Vizualizare
482 07/11/2022 Hotărâre privind abrobarea trecerii bunurilor imobile-terenuri, cu numerele cadastrale 61232, 73549 și 83228, a bunurilor immobile-clădiri cu numerele cadastrale 73549-C1, 73549-C2, 73549-C3, 73549-C4, 73549-C5 și 73549-C6, precum și a obiectivului de investiție Construire Spital Municipal Bacau din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al Județului Bacău Vizualizare
481 07/11/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală Meleaguri Bacoviene și Asociația Betania, în vederea organizării unui spectacol caritabil acompaniat de Orchestra ”Rapsozii Moldovei” din Republica Moldova, ce se va desfășura la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău în data de 4 Decembrie 2022. Vizualizare
480 07/11/2022 Hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a ”Manifestărilor prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea Universității ”George Bacovia” din Bacău”, în perioada 07 - 11.11.2022 Vizualizare
479 07/11/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
478 07/11/2022 Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ”Sărbători de Iarnă în Parcul Unirii 1 Decembrie 1918”. Vizualizare
477 07/11/2022 Hotărâre privind aprobarea organizării unor evenimente sub egida titulaturii ”Sărbători de Iarnă în Bacău 2022-2023”. Vizualizare
476 31/10/2022 Hotărâre privind acordarea post-mortem a Titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Bacău” doamnei Nicoleta Bichescu. Vizualizare
475 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru performanțe deosebite Vizualizare
474 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftziologie Bacău. Vizualizare
473 31/10/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național ”FERDINAND I” în vederea organizării evenimentului ReGala Ferdinand, ediția a – VII- a, ce se va desfășura la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, în data de 26 Noiembrie 2022. Vizualizare
472 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului, conform DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții „CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PENTRU AGREMENT: CENTRU-INSULA DE AGREMENT”, Cod SMIS 128425. Vizualizare
471 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PENTRU AGREMENT: CENTRU-INSULA DE AGREMENT”, Cod SMIS 128425, precum și abrogarea HCL nr.209/17.05.2022 Vizualizare
470 31/10/2022 Hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile Noiembrie, Decembrie 2022 și Ianuarie 2023. Vizualizare
469 31/10/2022 Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol al Municipiului Bacău si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare
468 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței și a terenului situat în Municipiul Bacău, str. Zefirului nr. 2, către domnul Lupu Valentin, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 2539/2019, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 9/27.05.2020, în dosar nr. 1795/180/2019 Vizualizare
467 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la SC Transport Public SA în vederea dobândirii calității de acționar majoritar. Vizualizare
466 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Lunca Bistriței, Str. Bujorilor, str. Crăițelor, str. Ștefan cel Mare Vizualizare
465 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău Vizualizare
464 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2022 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023” Vizualizare
463 31/10/2022 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri- mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii Vizualizare
462 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale sau din fond locativ de stat din municipiul Bacău Vizualizare
461 31/10/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare Vizualizare
460 31/10/2022 Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. Vizualizare
459 31/10/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 131/31.03.2022 prin care s-au aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare, Organigrama și Statul de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau Vizualizare
458 31/10/2022 Hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, a unei clădiri, situată în Bacău, strada Ion Luca Caragiale (în incinta Insulei de Agrement Bacău), în vederea desfășurării de activități educative în cadrul derulării unor proiecte în calitate de parteneri cu UNICEF România. Vizualizare
457 31/10/2022 Hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Cristian Dorin-Radu - persoană marginalizată social, aflată în situație de risc, ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă Vizualizare
456 31/10/2022 Hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciul de administrare a cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul nr. 69786/ 4.12.2018/21333/04.12.2018 Vizualizare
455 31/10/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău Vizualizare
454 31/10/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local. Vizualizare
453 31/10/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea organizării proiectului Swimathon, ediția a VIII a, ce se va desfășura la Bazinul de de Înot Bacău, în data de 25 Noiembrie 2022. Vizualizare
452 31/10/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Județeană de Sport Bacău, în vederea organizării evenimentului Cupa Bacău la Înot, ediția a XIII-a, în perioada 05-06 noiembrie 2022. Vizualizare
451 31/10/2022 Hotărâre privind transmiterea fără plată din proprietatea municipiului Bacău în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Iași a unor imobile situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21 Vizualizare
450 31/10/2022 Hotărâre privind derogarea unor măsuri privind evoluția prețului local de facturare a energiei termice furnizate populației, practicat de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău. Vizualizare
449 31/10/2022 Hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău Vizualizare
448 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2022, al Municipiului Bacău Vizualizare
447 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
446 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT conform OUG nr.64/2022 pentru obiectivul de investiții „(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA pe modelul ”Zonă Rezidențială” (”Home Zone”)” cod SMIS 128423. Vizualizare
445 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Căsuța Armonia”, str. Livezilor, nr. 1B Vizualizare
444 31/10/2022 Hotărâre pentru aprobarea DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE la faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Redimensionare canalizare Calea Republicii nr. 76, Municipiul Bacău” Vizualizare
443 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Punerea în siguranță în vederea protejării construcțiilor, împrejmuirilor și instalațiilor prin consolidare taluz la obiectivul de investiții ”Construire Baza Sportivă- Sala Polivalentă a Sporturilor” Vizualizare
442 31/10/2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic și actualizarea DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE GRUPURI SANITARE – GRĂDINIȚA NR. 25, din Municipiul Bacău” Vizualizare
441 31/10/2022 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Jora Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani Vizualizare
440 21/10/2022 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 207/ 12.05.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a depunerii proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău" precum și abrogarea HCL nr. 162 din 29.04.2022 Vizualizare
439 21/10/2022 Hotărâre privind completarea HCL nr.441/2010 prin care s-a aprobat înființarea ”Club Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău Vizualizare
438 21/10/2022 Hotărâre privind completarea HCL nr. 337/2022 prin care s-a aprobat Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 aferente anului 2022. Vizualizare
437 21/10/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea organizării în comun a Concursului Național de Dans Sportiv ”CUPA ADAMAS – ediția a VII-a” Vizualizare
436 21/10/2022 Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 Vizualizare
435 21/10/2022 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 Vizualizare
434 07/10/2022 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 417/2022 privind stabilirea salariilor personalului contractual de execuție din cadrul Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân -Direcția Patrimoniu-Primăria Municipiului Bacău precum și de modificare a H.C.L. nr.252/2015 Vizualizare
433 07/10/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 91/31.03.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi depunerii proiectului ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Pedagogic Ștefan cel Mare Vizualizare
432 07/10/2022 Hotărâre aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 şi depunerii proiectului „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Bacău, Str. Republicii, nr. 52 și 54” Vizualizare
431 07/10/2022 Hotărâre aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 şi depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamliale din Municipiul Bacău Str. I.S. Sturza nr.28 și Str. Nicolae Titulescu nr.22” Vizualizare
430 07/10/2022 Hotărâre aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1 şi depunerii proiectului „Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Bacău Str. Aviatorilor nr. 17 și nr. 26” Vizualizare
429 07/10/2022 Hotărâre aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1 şi depunerii proiectului „Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Bacău Str. Aviatorilor nr. 28 și nr. 30” Vizualizare
428 07/10/2022 Hotărâre aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi depunerii proiectului “Renovare integrată a Colegiului Național Gheorghe Vrânceanu Bacău" Vizualizare
427 03/10/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a unei manifestări pentru promovarea produselor alimentare și nealimentare tradiționale , în intervalul de 14-16 Octombrie 2022, denumite „Târgul produselor tradiționale naturale băcăuane”. Vizualizare
426 03/10/2022 Hotărâre privind finanțarea evenimentului sportiv cu caracter național ”Bacău 2022 – Gimnaștii mici. Marii campioni”, organizat în municipiul Bacău în perioada 18.11.2022-27.11.2022 de către Federația Română de Gimnastică. Vizualizare
425 03/10/2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Vizualizare
424 03/10/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
423 29/09/2022 Hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a unui spațiu ce aparține domeniului public al Municipiului Bacău, în vederea relocării ”Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate”. Vizualizare
422 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești” Cod SMIS 128424. Vizualizare
421 29/09/2022 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.101 din 31.03.2022 Vizualizare
420 29/09/2022 Hotărâre privind modificarea HCL nr.266 din 23.08.2021 privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice, cu modificările și completările ulterioare. Vizualizare
419 29/09/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit Teatrului Municipal Bacovia a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, în vederea organizării Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice, Bacău Fest Monodrame 2022. Vizualizare
418 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Bacău și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea realizării în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații în cadrul proiectelor ” Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427 și ”Modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat public stradal din municipiul Bacău”. Vizualizare
417 29/09/2022 Hotărâre privind stabilirea salariilor personalului contractual de execuție din cadrul Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân – Direcția Patrimoniu- Primăria Municipiului Bacău precum și de modificare a H.C.L. nr.252/2015. Vizualizare
416 29/09/2022 Hotărâre privind acceptarea donației terenului în suprafață de 331,00 mp, situat în municipiul Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr.22-24E și aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC TRUTZI REAL ESTATE SRL, în vederea amenajării de trotuare în suprafață de 373,00 mp pe domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
415 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ” Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen Bacău” Cod SMIS 128351, precum și abrogarea HCL nr.348/16.08.2022. Vizualizare
414 29/09/2022 Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către dl. Albu Cristian Gheorghe împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 56 din 28.02.2022 privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local și a Hotărârii Consiliului Local nr. 291 din 30.08.2021 privind aprobarea preluării garajelor edificate pe terenurile aparținând Municipiului Bacău, în baza unor contracte de închiriere/concesiune, în vederea desființării acestora, modificată și completată cu H.C.L. nr. 349/2022 Vizualizare
413 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea constituirii Sructurii Consultative a copiilor ” Consiliul Local al Copiilor” din Municipiul Bacău Vizualizare
412 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe anul 2022 Vizualizare
411 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile-terenuri proprietate privată, din zona Grigoreni-Comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”. Vizualizare
410 29/09/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Știr Maria. Vizualizare
409 29/09/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ocheană Aneta. Vizualizare
408 29/09/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mihnea Elena Vizualizare
407 29/09/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Șerbănescu Constantin Vizualizare
406 29/09/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Onofrei Vasilica - Nicoleta Vizualizare
405 29/09/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Diaconu Mihaela. Vizualizare
404 29/09/2022 Hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 56 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 31.07.2022. Vizualizare
403 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 33149 din 05.10.2001, încheiat între Municipiul Bacău și dl. Paolini Pier Vittorio. Vizualizare
402 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Vizualizare
401 29/09/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 115 (C.T. 4 Nufărului ) din Bacău, str. Nicu Enea nr. 40 B. Vizualizare
400 29/09/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în incinta P.T. nr. 84 (C.T. Grivița Roșie ), din municipiul Bacău, str. Banatului nr. 3. Vizualizare
399 29/09/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Vizualizare
398 29/09/2022 Hotărâre privind plata contribuției de membru a Municipiului Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău pe anul 2022. Vizualizare
397 29/09/2022 Hotărâre privind cotizația pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău-ADIS, aferentă Municipiului Bacău Vizualizare
396 29/09/2022 Hotărâre privind atribuirea prin procedură a unui număr de 7 autorizații taxi pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău. Vizualizare
395 29/09/2022 Hotărâre privind emiterea acordului de vecinătate pentru SC DAVLAND SRL pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiții ” MODERNIZARE ȘI EXTINDERE C2 ȘI C3 – INTRARE ÎN LEGALITATE, EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE C1 DIN LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII, ÎMPREJMUIRE TEREN” ce se va executa în municipiul Bacău, str. Miron Costin nr.77, din vecinătatea imobilului de pe laturile de Sud și Est - teren proprietatea Municipiului Bacău Vizualizare
394 29/09/2022 Hotărâre privind emiterea acordului de vecinătate domnului IRIMIA TRAIAN pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiții” MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ P+1” ce se va executa în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 55A, din vecinătatea imobilului pe latura de Est - teren proprietatea Municipiului Bacău Vizualizare
393 29/09/2022 Hotărâre privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Bacău nr. cadastral 69890, înscris în Cartea Funciară nr. 69890 a Municipiului Bacău, situat în strada Henri Coandă nr. 2, în 2 loturi. Vizualizare
392 29/09/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 156/2022 privind aprobarea numărului de burse aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău. Vizualizare
391 29/09/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr.284/30.08.2021 privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău cu modificările și completările ulterioare. Vizualizare
390 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău Vizualizare
389 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza P.Th., pentru obiectivul de investiții ” Modernizarea stațiilor de transport public” Cod SMIS 128426. Vizualizare
388 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ” Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6CT existente în municipiul Bacău – Racordarea CT2 Miorița și CT3 Miorița la SACET Bacău” – actualizare SF rev.1. Vizualizare
387 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: ” Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din strada Chimiei nr.6, Bacău”. Vizualizare
386 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ” Dezvoltarea Pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Bisericii Trei Ierarhi” – Lot 3. Vizualizare
385 29/09/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul de investiții ” Amenajare sistem giratoriu în intersecția Dr. Alexandru Șafran, strada Poligonului și strada Alexei Tolstoi, municipiul Bacău” Vizualizare
384 16/09/2022 Hotărâre privind transmiterea în administrare și exploatare către S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A a bunurilor aferente obiectivului de investiții ,,Rezerva de Apă a Municipiului Bacău” Vizualizare
383 14/09/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor Investiția 11. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția 1.1.B. Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Bacău” Vizualizare
382 06/09/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2022 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani Vizualizare
381 06/09/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare loc de joacă Parc Hatman Berescu, municipiul Bacău” Vizualizare
380 06/09/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare loc de joacă Parc Spicul, municipiul Bacău” - Vizualizare
379 06/09/2022 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip- ”Construire Bază sportivă TIP 1, str.General Stefan Gușe nr.2, Municipiul Bacău, județul Bacău” din municipiul Bacău, județul Bacău Vizualizare
378 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68530 din 01.06.2011 încheiat între Municipiul Bacău și dl. CONEAC GEORGE-IOAN, reprezentant legal al C.M.I. DR. CONEAC GEORGE-IOAN . Vizualizare
377 31/08/2022 Hotărâre privind actualizarea HCL nr.1/31.01.2022 prin care a fost aprobat proiectul de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2022-2023. Vizualizare
376 31/08/2022 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin HCL nr.370/2008 asupra unei clădiri din Bacău, strada Șoimului. Vizualizare
375 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare Vizualizare
374 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare Vizualizare
373 31/08/2022 Hotărâre privind emiterea avizului prealabil pentru realizarea lucrărilor de reparații capitale si modernizări la spatiile cu destinația cabinete medicale situate in imobilul din str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5 ocupate de S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L. in baza Contractelor de Concesionare nr. 69828 din 11.12.2018 si nr. 134739 din 14.04.2022. Vizualizare
372 31/08/2022 Hotărâre privind emiterea acordului vecinilor Societății Comerciale SUED FOREST EXIM SRL pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiții ”EXTINDERE SPAȚIU DEPOZITARE ȘI GARAJE” ce se va executa în municipiul Bacău, str. Gh. Donici nr.12, din vecinătatea imobilului de pe latura de Nord-Est -teren liber de constructii, neintabulat, proprietate privată a Municipiului Bacău Vizualizare
371 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea alipirii a 18 corpuri de proprietate situate în municipiul Bacău, str. Digul Bârnat, într-un singur corp de proprietate, în suprafață totală de 1.649 mp Vizualizare
370 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Bacău, într-un singur corp de proprietate. Vizualizare
369 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Vizualizare
368 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare stabilit prin Raport de evaluare de către evaluator autorizat, încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, ce se află în domeniul privat al Municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Proiectantului, nr.10, sc.A, ap.9 Vizualizare
367 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare stabilit prin Raport de evaluare de către evaluator autorizat, încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, ce se află în domeniul privat al Municipiului Bacău, situată în Bacău, str.Victor Babeș, nr.2, sc.A, ap.93 Vizualizare
366 31/08/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” către Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea organizării festivității de deschidere a anului școlar 2022-2023. Vizualizare
365 31/08/2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău . Vizualizare
364 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Zilele municipiului Bacău 2022”, în perioada 14-16 octombrie 2022, în Piața Tricolorului. Vizualizare
363 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe nr. 1211/4003 din 6.05.2021. Vizualizare
362 31/08/2022 Hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru perioada aprilie-iunie 2022 Vizualizare
361 31/08/2022 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău care a fost modificată prin HCL nr. 299/2022 . Vizualizare
360 31/08/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.418/ 2021 privind demararea procedurilor legale de către UAT Bacău, de includere în ”Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău. Vizualizare
359 31/08/2022 Hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin HCL nr.196/29.04.2022. Vizualizare
358 31/08/2022 Hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru performanțe deosebite Vizualizare
357 31/08/2022 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Rusu Ion, care a împlinit vârsta de 100 de ani Vizualizare
356 16/08/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA Vizualizare
355 16/08/2022 Hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
354 16/08/2022 Hotărâre privind privind completarea HCL nr. 246/ 2022 prin care s-a aprobat Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi non-profit de interes general, aferent anului 2022. Vizualizare
353 16/08/2022 Hotărâre privind completarea HCL nr. 227/ 2022 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non-profit de interes general. Vizualizare
352 16/08/2022 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 425 din 19.12.2017 privind aprobarea contractării si garantării unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local si abrogarea HCL nr. 349/ 2017. Vizualizare
351 16/08/2022 Hotărâre privind asocierea UAT Municipiul Bacău cu Spitalul Județean de Urgenta Bacău in vederea asigurării cadrului instituțional pentru obținerea finanțării necesare restului de executat la obiectivul de investiții ”Finalizare proiectare și execuție Spital Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului de Urgentă Bacău” din fonduri europene prin PNRR, C12-Sanatate, inclus in Lista obiectivelor finanțabile prin programul PNRR acceptat de Comisia Europeană. Vizualizare
350 16/08/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
349 16/08/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 291/2021 privind aprobarea preluării garajelor edificate pe terenurile aparținând Municipiului Bacău, în baza unor contracte de închiriere/concesiune, în vederea desființării acestora Vizualizare
348 16/08/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL actualizat la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V.Karpen Bacău” -COD SMIS 128351. Vizualizare
347 16/08/2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ,,Amenajare Parcare-str.9 Mai-Unirii-Resistematizare”. Vizualizare
346 16/08/2022 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investitii „Iluminat public aferent Locuinţelor Sociale amplasate în strada Izvoare, Bacău” Beneficiar : Municipiul Bacău Vizualizare
345 02/08/2022 Hotărâre privind prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori Vizualizare
344 29/07/2022 Hotărâre privind pentru modificarea HCL nr. 152/28.07.2020 privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente Vizualizare
343 29/07/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.431/2021 privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată. Vizualizare
342 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul de investiții ” (RE) Amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ” Zonă rezidențială” ( Home-Zone)” cod Smis 128423. Vizualizare
341 29/07/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.199/2020 privind darea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren aflat în domeniul privat al Municipiul Bacău Vizualizare
340 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Ștefan Cozma de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Ovidiu Galeru pentru performanțe deosebite Vizualizare
339 29/07/2022 Hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile August, Septembrie, Octombrie 2022. Vizualizare
338 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2022 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023”. Vizualizare
337 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2022 Vizualizare
336 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor sportive/ actiunilor sportive care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2022 Vizualizare
335 29/07/2022 Hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. Vizualizare
334 29/07/2022 Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 05.08.2022. Vizualizare
333 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău. Vizualizare
332 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare încheiate între Municipiul Bacău și medicii de familie, pentru spațiile cu destinația cabinet medical și a terenurilor aferente. Vizualizare
331 29/07/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Vizualizare
330 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Arcadie Șeptilici. Vizualizare
329 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Vizualizare
328 29/07/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 30 din municipiul Bacău, str. Bucegi nr. 111E. Vizualizare
327 29/07/2022 Hotărâre pentru completarea unor hotărâri de consiliu local privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații situate în incinta unor P.T.-uri din municipiul Bacău. Vizualizare
326 29/07/2022 Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018. Vizualizare
325 29/07/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local. Vizualizare
324 29/07/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile terenuri. Vizualizare
323 29/07/2022 Hotărâre privind introducerea unui teren în domeniul public al Municipiului Bacău și modificarea suprafețelor unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
322 29/07/2022 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 299/2022. Vizualizare
321 29/07/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Vizualizare
320 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 365/2019. Vizualizare
319 29/07/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv RALLY SPIRIT Bacău în vederea realizării evenimentului RALIUL MOLDOVEI BACĂU – 2022. Vizualizare
318 29/07/2022 Hotărâre privind organizarea unui eveniment cultural-artistic care marchează 14 ani de funcționare a Centrului de zi ”Clubul Pensionarilor” din subordinea Direcției de Asistență Socială Bacău. Vizualizare
316 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în calitate de partener în cadrul proiectului “ Pași spre evoluție rapidă!”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020- Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Vizualizare
315 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în calitate de partener în cadrul proiectului “ SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE MAI BUNĂ”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020- Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Vizualizare
314 29/07/2022 Hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău. Vizualizare
313 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului “Reabilitarea reţelelor termice primare / de transport pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” a terenurilor pentru realizarea investițiilor aferente proiectului. Vizualizare
312 29/07/2022 Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană. Vizualizare
311 29/07/2022 Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Lupu Gabriel Stănică, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău. Vizualizare
310 18/07/2022 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată la Anexa nr. 3 a HCL nr. 251/ 2022 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general Vizualizare
309 18/07/2022 Hotărâre privind recompensarea elevilor și absolvenților învățământului liceal teoretic pentru rezultate deosebite la examenul național de Bacalaureat și la examenul de Evaluare Națională, obținute în anul școlar 2021 – 2022 Vizualizare
308 18/07/2022 Hotărâre pentru aprobarea Contractului privind Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei în legatură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de până la 11.000.000 euro, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău, Banca de Export Import a Romaniei (EXIMBANK) SA și Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Vizualizare
307 30/06/2022 Hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC Transport Public SA Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău Vizualizare
306 30/06/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr.197/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, în sensul respectării prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Vizualizare
305 30/06/2022 Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către dl. Ivanciu Sorin-Liviu împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.56 din 28.02.2022 privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local. Vizualizare
304 30/06/2022 Hotărâre privind completarea HCL nr.252/06.06.2022 prin care au fost desemnați membrii în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bacău . Vizualizare
303 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent și al Planului de Afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Societății Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative. Vizualizare
302 30/06/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 232/29.07.2021 privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ” Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețeaua stradală Letea Veche” Vizualizare
301 30/06/2022 Hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ”Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” Cod SMIS 128427 Vizualizare
300 30/06/2022 Hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI ADMINISTRARE SPAȚII DE AGREMENT ȘI GRĂDINI PUBLICE, BAZE SPORTIVE din municipiul Bacău. Vizualizare
299 30/06/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 și a Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Vizualizare
298 30/06/2022 Hotărâre privind desființarea Centrului Bugetar Creșe Bacău Vizualizare
297 30/06/2022 Hotărâre privind cotizația pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, aferentă Municipiului Bacău Vizualizare
296 30/06/2022 Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010 Vizualizare
295 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea alipirii a cinci corpuri de proprietate, situate în Bacău, străzile Mioriței-Gării, într-un singur corp de proprietate Vizualizare
294 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea alipirii a două corpuri de proprietate, situate în Bacău, str. Costache Negri, într-un singur corp de proprietate Vizualizare
293 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, într-un singur corp de proprietate Vizualizare
292 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 82,01 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului proprietatea d-lor Albu Ciprian și Albu Angela Vizualizare
299 30/06/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare Vizualizare
289 30/06/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 18 din municipiul Bacău, Aleea Constructorului nr. 4F Vizualizare
288 30/06/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 17 din municipiul Bacău, str. Milcov nr. 71bis Vizualizare
287 30/06/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui teren aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, zona Izvoare Vizualizare
286 30/06/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui teren aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, zona Izvoare Vizualizare
285 30/06/2022 Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 Vizualizare
284 30/06/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile-terenuri Vizualizare
283 30/06/2022 Hotărâre privind introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău, a unei părți din imobilul nr. MF 147828, cu denumirea ”Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile” Vizualizare
282 30/06/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe și terenuri Vizualizare
281 30/06/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/ alte bănci la care Thermoenergy Group S.A. Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă. Vizualizare
280 30/06/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Hurdubei Brândușa-Ioana. Vizualizare
279 30/06/2022 Hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a domnului Marinescu Ion – persoană marginalizată social aflată în situație de risc, ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă. Vizualizare
278 30/06/2022 Hotărâre privind emiterea acordului vecinilor Societății Comerciale RENTKRAFT SRL pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiții ”AMPLASARE CONTAINERE CU DESTINAȚIA DE COMERȚ ȘI SERVICII, ÎMPREJMUIRE TEREN” ce se va executa în municipiul Bacău, str. Aeroportului nr. 8C, din vecinătatea imobilului de pe latura de Sud- teren, proprietatea Municipiului Bacău Vizualizare
277 30/06/2022 Hotărâre privind acordarea avizului, de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, operatorului economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare Vizualizare
276 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare încheiat între Municipiul Bacău și D-na Miron Deliana, reprezentant legal al C.M.I. DR. MIRON DELIANA, pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent. Vizualizare
275 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău în baza OG nr.82/2001 Vizualizare
274 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC DEDEMAN SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe str. Izvoare nr. 54 Vizualizare
273 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC DEDEMAN SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr. 169 Vizualizare
272 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, Pasajul Revoluției nr. 1, în suprafață de 14,00 mp Vizualizare
271 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-extindere birou, situat în municipiul Bacău, str. Banatului nr. 18, în suprafață de 13,18 mp Vizualizare
270 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Primăverii nr. 1, în suprafață de 20,00 mp Vizualizare
269 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-spațiu comercial prestări servicii, situat în municipiul Bacău, str. Miron Costin nr. 47, în suprafață de 16,50 mp Vizualizare
268 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-spații comerciale, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai nr. 94 bis, în suprafață de 73,72 mp Vizualizare
267 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-extindere birou, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 38, în suprafață de 19,00 mp Vizualizare
266 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Republicii nr. 31, în suprafață de 30,00 mp Vizualizare
265 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-balcon, situat în municipiul Bacău, str. Republicii nr. 17, în suprafață de 4,00 mp. Vizualizare
264 30/06/2022 Hotărâre privind stabilirea unui ”Fond pentru reîntregirea/extinderea patrimoniului Municipiului Bacău” prin utilizarea sumelor rezultate din vânzarea către persoane fizice sau juridice, conform legislației în vigoare, a imobilelor, clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Bacău Vizualizare
263 30/06/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
262 30/06/2022 Hotărâre pentru aprobarea ”Programului de măsuri privind gospodărirea, întreţinerea și înfrumuseţarea localităţii” , precum și obligațiile care revin instituțiilor publice, persoanelor juridice și cetățenilor municipiului Bacău Vizualizare
261 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții ” AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” Vizualizare
260 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT (SOCIAL-MEDICAL-EDUCAȚIONAL)” Vizualizare
259 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Extindere clădire Școala ”Octavian Voicu” și înființarea unui spațiu de joacă” Vizualizare
258 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, municipiul Bacău” Vizualizare
257 30/06/2022 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ”Construire strada Corbului și LTE- alimentare cu apă și canalizare” Vizualizare
256 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ” Construire corp clădire CDI ( Centru documentare și informare) și Cabinete școlare” Vizualizare
255 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții ” Traseu pentru biciclete – semicircular- Mioriței” Cod SMIS 128422 Vizualizare
254 30/06/2022 Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Traseu pentru biciclete – semicircular- Mioriței” Cod SMIS 128422 Vizualizare
253 20/06/2022 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2022 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani Vizualizare
252 06/06/2022 Hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bacău • Completata prin HCL nr. 304/30.06.2022 Vizualizare
251 06/06/2022 Hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităti nonprofit de interes general. Vizualizare
250 06/06/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2021. Vizualizare
249 06/06/2022 Hotărâre privind aprobarea BUGETULUI de VENITURI și CHELTUIELI al fondului forestier pentru anul 2022, proprietate publică a municipiului Bacău Vizualizare
248 27/05/2022 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.147/2022 privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” Bacău în vederea organizării în comun a evenimentului MUSIC BOX desfășurat în perioada 01.06.2022-31.07.2022, în Parcul Catedralei din municipiul Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr.215/2022. Vizualizare
247 27/05/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului Municipal ”George Bacovia” , Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău în vederea organizării unui eveniment cultural pentru copii. Vizualizare
246 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2022. Vizualizare
245 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER + 1E; LUCRARI TEHNICO-EDILITARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCESE INCINTA, PARCARI; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; AMPLASARE FIRME LUMINOASE SI TOTEM, in Calea Romanului, nr. 5 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ILBA GRUP S.A. Vizualizare
244 27/05/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile-terenuri Vizualizare
243 27/05/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unui bun imobil-teren și aprobarea închirierii acestuia prin licitație publică Vizualizare
242 27/05/2022 Hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău Vizualizare
241 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacău Vizualizare
240 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii Vizualizare
239 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere, de către domnul DURA FLORIN, doamna COȘULEANU ALINA MIHAELA, doamna MUNTEANU IOANA, domnul TUCANU NICOLAE MARIUS, doamna PETREA MIOARA ELENA, doamna LACATUȘU MARIANA DANIELA, domnul LUPAN IOAN și domnul BULIGA DRAGOȘ cu locuințe vacante, între doamna ȚEPEȘ OANA și doamna VERMAN ELENA BEATRICE și încheierea de contracte de închiriere Vizualizare
238 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea listei cu blocurile de locuințe care urmează a fi înscrise în ”Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” din municipiul Bacău Vizualizare
237 27/05/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 10 (C.T. 5 Cremenea) din Bacău, str. Milcov nr. 128 E Vizualizare
236 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor imobile(parcele și amplasament) situate în municipiul Bacău, pentru desfășurarea activității comerciale Vizualizare
235 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Vizualizare
234 27/05/2022 Hotărâre privind darea în administrare către Poliția Locală a Municipiului Bacău a unor bunuri –mijloace fixe(sistem de supraveghere video) aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău Vizualizare
233 27/05/2022 Hotărâre privind scoaterea unor construcții din domeniul public al Municipiului Bacău Vizualizare
232 27/05/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și interes public local Vizualizare
231 27/05/2022 Hotărâre privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii Vizualizare
230 27/05/2022 Hotărâre privind mandatarea Soc. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L. Bacău nr. 125/31.05.2004 Vizualizare
229 27/05/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoernergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2021 și a repartizării profitului obținut în anul 2021 Vizualizare
228 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea contribuției pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău Vizualizare
227 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Vizualizare
227 27/05/2022 Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Vizualizare
226 27/05/2022 Hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 50 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 17.05.2022 Vizualizare
225 27/05/2022 Hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” domnului profesor Ștefan Antohe Vizualizare
224 19/05/2022 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociațiilor pentru a vota în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău din data de 23.05.2022 Vizualizare
223 19/05/2022 Hotărâre privind asocierea dintre Municipiului Bacău și Palatul Copiilor Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ce va marca 1 Iunie –Ziua Copilului, denumit ” 1 -5 IUNIE-FESTIVALUL COPIILOR ” desfășurat în Municipiul Bacău Vizualizare
222 17/05/2022 Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ” Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru-Aeroport ” cod SMIS 128418 Vizualizare
221 17/05/2022 Hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif pentru perioada februarie - martie 2022. Vizualizare
219 17/05/2022 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 213/22.09.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente(spații și construcții) situate pe Insula de Agrement din Municipiul Bacău modificată prin H.C.L. nr. 122/29.04.2021 Vizualizare
218 17/05/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. Vizualizare
217 17/05/2022 Hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și al Profilului personalizat al membrilor Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău Vizualizare
216 17/05/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit și caracter temporar, a sălii de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia, unor instituții de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău, în vederea organizării unor evenimente Vizualizare
215 17/05/2022 Hotărâre privind pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 147/2022 privind asocierea dintre Municipiul Bacău Bacău și Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” Bacău în vederea organizării în comun a evenimentului MUZIC BOX desfășurat în perioada 01.06.2022-31.07.2022, în Parcul Catedralei din municipiul Bacău Vizualizare
214 17/05/2022 Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”, cod SMIS 128419 și abrogarea H.C.L nr.41/2022 Vizualizare
213 17/05/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”, cod SMIS 128419 și abrogarea H.C.L nr.40/2022 Vizualizare
212 17/05/2022 Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ” Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov-Stadion-Bazin de Înot-Universitatea ”Vasile Alecsandri”(Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421 Vizualizare
211 17/05/2022 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ” Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov-Stadion-Bazin de Înot-Universitatea ”Vasile Alecsandri”(Traseul Tineretului și Sportului)”, cod SMIS 128421 Vizualizare
210 17/05/2022 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ” Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru-Aeroport ” cod SMIS 128418 Vizualizare
209 17/05/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ” CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PENTRU AGREMENT: CENTRU-INSULĂ ” cod SMIS 128425 Vizualizare
208 17/05/2022 Hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din 17.05.2022 Vizualizare
207 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fondul Local, Investiția I.1.1.- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a depunerii proiectului ,,Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău” precum și abrogarea HCL nr.162 din 29.04.2022 Vizualizare
206 29/04/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău . Vizualizare
205 29/04/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri imobile terenuri și aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri. Vizualizare
204 29/04/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
203 29/04/2022 Hotărâre pentru completarea HCL NR. 61 din 19.02.2018 privind înființarea ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, modificată prin HCL nr.9/2021 și HCL nr.309 din 20.09.2021 Vizualizare
202 29/04/2022 Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018. Vizualizare
201 29/04/2022 Hotărâre privind acordarea avizului de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, operatorului economic S.C. ÎN PARADISUL VEȘNIC S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare. Vizualizare
200 29/04/2022 Hotărâre privind acceptarea unei donații făcută de SC DEDEMAN SRL Bacău către Municipiul Bacău. Vizualizare
199 29/04/2022 Hotărâre privind modificarea art.2 alin.(1) din HCL nr.51/28.02.2022. Vizualizare
198 29/04/2022 Hotărâre privind utilizarea unei sume din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent Proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe” . Vizualizare
197 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al ”Spitalului de Pneumoftiziologie” Bacău. • Modificata prin HCL nr. 306/30.06.2022 Vizualizare
196 29/04/2022 Hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău. Vizualizare
195 29/04/2022 Hotărâre privind modificarea HCL nr.386/19.10.2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău, completată prin HCL nr.314 din 20.09.2021 și modificată prin HCL nr.42 din 07.02.2022. Vizualizare
194 29/04/2022 Hotărâre privind soluționarea Plângerii prealabile formulată de către Consiliul Județean Bacău, împotriva H.C.L. nr. 386 din 03.11.2021. Vizualizare
193 29/04/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe o perioadă determinată, a Sălii ”Amfiteatru” din cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții, Colegiului ”Mihai Eminescu” Bacău , respectiv Casei Corpului Didactic ” Grigore Tăbăcaru” Bacău, în vederea organizării unor evenimente. Vizualizare
192 29/04/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Vizualizare
191 29/04/2022 Hotărâre privind soluționarea Plângerii prealabile formulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care se solicită anularea în totalitate a HCL nr. 82/28.02.2022. Vizualizare
190 29/04/2022 Hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile mai, iunie, iulie 2022 Vizualizare
189 29/04/2022 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.751/110/2022. Vizualizare
188 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului I 2022 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ,,Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) perioada 2019 – 2023”. Vizualizare
187 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Vizualizare
186 29/04/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 84/2008 privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere şi exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău şi regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, cu modificările și completările ulterioare. Vizualizare
185 29/04/2022 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.61/2022 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 22/2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul Bacău. Vizualizare
184 29/04/2022 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii. Vizualizare
183 29/04/2022 Hotărâre privind declararea unui teren ca bun de uz și de interes public local și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
182 29/04/2022 Hotărâre privind scoaterea unui bun din domeniul public al Municipiului Bacău ca urmare a dublei înregistrări. Vizualizare
181 29/04/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe și terenuri, urmare a Deciziei nr.91 din 16.02.2022, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul nr.12095/180/2015 privind acțiunea de revendicare formulată de Municipiul Bacău împotriva CET SA. Vizualizare
180 29/04/2022 Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind acordarea unor premii sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale. Vizualizare
179 29/04/2022 Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare. Vizualizare
178 29/04/2022 Hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, de la 17 lei/zi/beneficiar la 30 lei/zi/beneficiar. Vizualizare
177 29/04/2022 Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018. Vizualizare
176 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare. Vizualizare
175 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2022, al Municipiului Bacău Vizualizare
174 29/04/2022 Hotărâre privind cesionarea Contractului de Concesionare nr.68506 din 24.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 147046/13.07.2021, încheiat între Municipiul Bacău și doamna Mârza Claudia Mariana, reprezentant legal al C.M.I. DR. MÂRZA CLAUDIA – MARIANA către S.C. CABINETE MEDICALE DR. MILENA IONESCU S.R.L. Vizualizare
173 29/04/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” unor instituții de învățământ din municipiul Bacău în vederea organizării unor evenimente . Vizualizare
172 29/04/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan”, Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău în vederea organizării unui eveniment cultural pentru copii și tineri. Vizualizare
171 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA NIVELUL PARTERULUI; LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE – RACORD UTILITĂȚI EDILITARE- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE ȘI APĂ-CANALIZARE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STRADA BRADULUI, NR.25 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. CASA VALITO S.R.L. Vizualizare
170 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027 al Municipiului Bacău (PMUD Bacău). Vizualizare
169 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Bacău (SIDU Bacău). Vizualizare
168 29/04/2022 Hotărâre pentru darea în administrare către Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacău a unui spațiu situat în incinta PT nr.15 din Bacău, str. Letea nr.9C. Vizualizare
167 29/04/2022 Hotărâre pentru modificarea completarea HCL nr. 295 /2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr. 305/2018. Vizualizare
166 29/04/2022 Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Oficiul Teritorial al Uniunii Artiștilor Plastici Bacău a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.3 din Bacău, str. Miron Costin Vizualizare
165 29/04/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”101072702- E.D. Bacău”, perioada contractuală ianuarie-decembrie 2022. Vizualizare
164 29/04/2022 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Bejan Ștefan, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Vizualizare
163 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii de principiu între UAT Municipiul Bacău și UAT Comuna Hemeiuș în vederea realizării în comun a proiectului de investiții ” Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centrul Bacău – Cartier Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș” . Vizualizare
162 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și depunerii proiectului ” Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău” • Abrogata prin HCL nr. 207/12.05.2022 Vizualizare
161 29/04/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.4 Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și depunerii proiectului ”Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Bacău” Vizualizare
160 29/04/2022 Hotărâre privind completarea HCL 443/23.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”. Vizualizare
159 15/04/2022 Hotărâre privind completarea HCL nr.107 din 31.03.2022. Vizualizare
158 15/04/2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Construire Street Workout pentru Bacău” și abrogarea H.C.L. nr.397/2021. Vizualizare
157 15/04/2022 Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022. Vizualizare
156 15/04/2022 Hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiului Bacău Vizualizare
155 15/04/2022 Hotărâre privind corectarea denumirii străzii Cireșoaiei, conform H.C.L. nr.228/2017 și includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a suprafeței de 10.562 m.p. aparținând acestei străzi ca urmare a măsurătorilor topografice efectuate. Vizualizare
154 15/04/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție. Vizualizare
153 15/04/2022 Hotărâre prin care Consiliul Local Bacău va împuternici un mandatar în vederea reprezentării intereselor proprii în dosarul 673/110/2022. Vizualizare
152 15/04/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit, în data de 15.04.2022 a Sălii Amfiteatru din cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea desfășurării Festivității de premiere a elevilor participanți la Olimpiada Națională de Fizică. Vizualizare
151 15/04/2022 Hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa extraordinară din 15.04.2022. Vizualizare
150 04/04/2022 Hotărâre prin care Consiliul Local Bacău va împuternici un mandatar în vederea reprezentării intereselor proprii în dosar nr.770/110/2022 Vizualizare
149 31/03/2022 Hotărâre pentru completarea HCL NR. 61 din 19.02.2018 privind înființarea ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, modificată prin HCL nr.9/2021 și HCL nr.309 din 20.09.2021 Vizualizare
148 31/03/2022 Hotărâre privind emiterea acordului pentru devierea conductelor de aducțiune de la frontul de captare Hemeiuș 1 și Hemeiuș 2 spre rezervorul de acumulare de la Mărgineni 1 Vizualizare
147 31/03/2022 Hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău Bacău și Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” Bacău în vederea organizării în comun a evenimentului MUZIC BOX desfășurat în perioada 01.06.2022-31.07.2022, în Parcul Catedralei din municipiul Bacău • Modificata prin HCL nr. 215/17.05.2022 • Modificata prin HCL nr. 248/27.05.2022 Vizualizare
146 31/03/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit, în data de 03 aprilie 2022, a sălii Teatrului de Vară ,,Radu Beligan”, către Asociația Betania din municipiul Bacău, pentru organizarea unui spectacol caritabil ,,Stand with Ucraine” în vederea strângerii de fonduri pentru refugiații din Ucraina Vizualizare
145 31/03/2022 Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.266/2021 privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice Vizualizare
144 31/03/2022 Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri-construcții (totemuri) și terenurile aferente acestora Vizualizare
143 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău Vizualizare
142 31/03/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv în sensul înființării unui punct de lucru-sediu secundar Vizualizare
141 31/03/2022 Hotărâre privind pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău Vizualizare
140 31/03/2022 Hotărâre privind pentru modificarea HCL nr.323 din 20.09.2021 privind acceptarea donației făcută de doamna Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de Inițiativă pentru o Viață Educată și Sănătoasă (GIVES), constând într-un ansamblu sportiv care va fi amplasat pe proprietatea Municipiului Bacău, în Parcul Cancicov, Calea Mărășești nr.14, pentru a fi dat în folosință publică, precum și pentru aprobarea unui Protocol de colaborare Vizualizare
139 31/03/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 6 spații comerciale, inclusiv suprafețe de expunere comercială, situate în incinta Halei de lactate a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str. Pieței nr.1 Vizualizare
138 31/03/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui amplasament situat pe platforma acoperită (terasa de legume fructe) a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str. Pieței nr.1 Vizualizare
137 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de18 module comerciale din cadrul complexului de module comerciale, situate în str. Pieței nr.1 din municipiul Bacău Vizualizare
136 31/03/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 8 mese comerciale situate pe terasa de flori a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str. Pieței nr.1, în vederea desfășurării unor activități comerciale Vizualizare
135 31/03/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 5 amplasamente situate pe terasa de flori a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str. Pieței nr.1 Vizualizare
134 31/03/2022 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.43 din municipiului Bacău, str. 9 Mai nr.21 bis. Vizualizare
133 31/03/2022 Hotărâre privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul Municipiului Bacău Vizualizare
132 31/03/2022 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 114/24.06.2020 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău Vizualizare
131 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău. Vizualizare
130 31/03/2022 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.161 din 28.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău și H.C.L. nr.345/30.09.2021. Vizualizare
129 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru proiectul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice din municipiul Bacău”. Vizualizare
128 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea reamenajării parcării ”Vivariu” în sensul schimbării destinației acesteia. Vizualizare
127 31/03/2022 Hotărâre privind schimbarea încadrării străzii Mioriței din stradă categoria a II-a, în stradă categoria a III-a. Vizualizare
126 31/03/2022 Hotărâre privind stabilirea datei de 22 martie a fiecărui an, drept ”Ziua Parcului Cancicov”. Vizualizare
125 31/03/2022 Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău. Vizualizare
124 31/03/2022 Hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
123 31/03/2022 Hotărâre privind introducerea unor terenuri în domeniul public al Municipiului Bacău. Vizualizare
122 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, str. Calea Moinești Vizualizare
121 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Vizualizare
120 31/03/2022 Hotărâre aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău a străzii Prelungirea Arcadie Șeptilici în suprafață de 9869 mp, nr. cadastral 63258, parte a domeniului public al comunei Mărgineni, județul Bacău, în vederea executării unor lucrări de modernizare Vizualizare
119 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Bacău și respectiv a sumelor, reprezentând recuperarea investiției, ce se vor vira în contul A.N.L. pentru anul 2022. Vizualizare
118 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale sau din fond locativ de stat din municipiul Bacău. Vizualizare
117 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. Vizualizare
116 31/03/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare Vizualizare
115 31/03/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Lupu Florin din Bacău, persoană fără adăpost Vizualizare
114 31/03/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cucu Mihai din Bacău, persoană fără adăpost Vizualizare
113 31/03/2022 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Bîlu Dumitru, din Bacău persoană fără adăpost Vizualizare
112 31/03/2022 Hotărâre privind majorarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte, respectiv Cantina de Ajutor Social, de la 12 lei/zi/persoană la maxim 30 lei/zi/persoană. Vizualizare
111 31/03/2022 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din municipiul Bacău, în valoare de 150 lei semestrial. Vizualizare
110 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE ARHITECTURĂ ȘI ESTETICĂ URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL BACĂU. Vizualizare
109 31/03/2022 Hotărâreprivind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat- casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Calea Romanului nr. 66, deținută cu contract de închiriere de domnul HERSCOVICI ION NICU, pe spațiul de locuit care a fost deținut de domnul CIUBOTARU ROMICA, prin modificarea contractului de închiriere Vizualizare
108 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Bacău, str. Proiectantului nr. 3, sc. C, ap. 11, deținută cu contract de închiriere de doamna SAVIN ELENA, pe spațiul de locuit care a fost deținut de doamna SAVIN VETA, prin modificarea contractului de închiriere. Vizualizare
107 31/03/2022 Hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. Vizualizare
106 31/03/2022 Hotărâre privind completarea HCL nr. 301/2021, HCL nr.471/2021 și HCL nr.73/2022. Vizualizare
105 31/03/2022 Hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif pentru perioada decembrie 2021- ianuarie 2022. Vizualizare
104 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea ”Reactualizării strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033”. Vizualizare
103 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia. Vizualizare
102 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia. Vizualizare
101 31/03/2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010. Vizualizare
100 31/03/2022 Hotărâre privind acordarea avizului de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, operatorului economic S.C. MAESTRO FUNERALII S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare. Vizualizare
99 31/03/2022 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău aprobat prin HCL nr. 441/ 2010. Vizualizare
98 31/03/2022 Hotărâre privind emiterea acordului de vecinătate, solicitat de către S.C. AGRICONSTRUCT S.R.L., proprietar al imobilului- teren + construcții, situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Oituz nr. 74, nr. cadastral 79467. Vizualizare
97 31/03/2022 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 504/110/2022. Vizualizare
96 31/03/2022 Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei clădiri situate în Bacău, str. Constanței nr.2. Vizualizare
95 31/03/2022 Hotărâre privind luarea măsurilor de angajare a răspunderii pentru recuperarea prejudiciului rezultat ca urmare a avariilor produse la conducta de aducțiune ce asigură alimentarea cu apă a municipiului Bacău din acumularea Valea Uzului, pe tronsonul Valea Uzului-Grigoreni, județ Bacău. Vizualizare
94 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și depunerii proiectului ,,Renovare integrată a Colegiului Național Ferdinand I Bacău” Vizualizare
93 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și depunerii proiectului ,,Renovare integrată a Colegiului Național Vasile Alecsandri Bacău” Vizualizare
92 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice PNRR/2022/C5/2/B.21/1 și depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a Colegiului Național de Artă George Apostu Municipiul Bacău” Vizualizare
91 31/03/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și depunerii proiectului ,,Renovare integrată a Colegiului Național Pedagogic Ștefan cel Mare” Vizualizare
90 14/03/2022 Hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite. Vizualizare
89 14/03/2022 Hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” domnului profesor Petre Isachi. Vizualizare
88 14/03/2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de membru fondator la constituirea Asociației ”CLUSTER DE EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ C-EDD”. Vizualizare
87 14/03/2022 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul anului 2022 Vizualizare
86 14/03/2022 Hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Programului de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani. Vizualizare
85 28/02/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.275/ 2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021-2022. Vizualizare
84 28/02/2022 Hotărâre privind asistarea în Căminul Pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a domnului Huțanu Ioan – persoană marginalizată social aflată în situație de risc, ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă. Vizualizare
83 28/02/2022 Hotărâre privind punerea la dispoziția unor instituții publice a Teatrului de Vară ” Radu Beligan ”, în vederea organizării unor evenimente culturale, pentru anumite perioade. Vizualizare
82 28/02/2022 Hotărâre privind adoptarea de către Compania Regională de Apă Bacău S.A. a măsurilor necesare în vederea contractării finanțării nerambursabile în cadrul POIM 2014-2020 Obiectivul Specific 3.2 pentru reabilitarea conductei de aducțiune pe tronsonul Valea Uzului – Grigoreni. Vizualizare
81 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții Modernizare și reabilitare Colegiul ”Grigore Antipa”, cod SMIS 129438. Vizualizare
80 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea Devizului General la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții Modernizare și reabilitare Colegiul ”Grigore Antipa”, cod SMIS 129438. Vizualizare
79 28/02/2022 Hotărâre pentru soluționarea plângerii prealabile formulate de către S.C. CENTRAL INN SRL Bacău, împotriva HCL nr. 97 din 31.03.2021 privind demararea procedurilor legale în vederea exproprierii imobilului - monument istoric ” Hotel Athenee Palace”, în prezent ” Hotel Central” din Bacău. Vizualizare
78 28/02/2022 Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către domnul Cosmin Necula prin avocat Dan Nițu. Vizualizare
77 28/02/2022 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 378/110/2022. Vizualizare
76 28/02/2022 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 157/2021 privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local și abrogarea H.C.L nr. 115/2021. Vizualizare
75 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” Vizualizare
74 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Bacău, în condițiile legii Vizualizare
73 28/02/2022 Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. Vizualizare
72 28/02/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 471/2021 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010. Vizualizare
71 28/02/2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului și a unui membru supleant din partea Consiliului Local al Municipiului Bacău în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ din Municipiul Bacău, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. Vizualizare
70 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2022. Vizualizare
69 28/02/2022 Hotărâre privind asistarea în Căminul Pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a domnului Savin-Lungu Lucian – persoană marginalizată social aflată în situație de risc, ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă. Vizualizare
68 28/02/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Vizualizare
67 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Vizualizare
66 28/02/2022 Hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 204/22.05.2018 și concesionarea directă a suprafeței de 4,00 m.p. teren cu nr. cadastral 84208, situată în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău către d-nii Grădinaru Geanina, Grădinaru Cosmin Ionuț, Grădinaru Ana-Maria prin curator special Plăcintă Gabriela, Grămada Gheorghe-Cristian, căsătorit cu Salamon Nicoleta. Vizualizare
65 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 69572 din 23.12.2013 încheiat între Municipiul Bacău și dl. Doroftei Ioan Vizualizare
64 28/02/2022 Hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren situată în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău. Vizualizare
63 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele Contracte de concesionare. Vizualizare
62 28/02/2022 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare Vizualizare
61 28/02/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 22/2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul Bacău Vizualizare
60 28/02/2022 Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 Vizualizare
59 28/02/2022 Hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău Vizualizare
58 28/02/2022 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii. Vizualizare
57 28/02/2022 Hotărâre privind pentru modificarea HCL nr. 450/2021 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile-terenuri. Vizualizare
56 28/02/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri din Municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
55 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru EXTINDERE CENTRU COMERCIAL ARENA MALL ȘI CONSTRUIRE BIROURI P + 2 – 4, HOTEL P +7 – 8, COMPLEX COMERCIAL RETAIL P, LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE S+ P + 10; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 28 - 32 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. ARENA CITY CENTER S.R.L., BUDEANU BOGDAN-ANDREI ȘI S.C. EUROLINE S.R.L. Vizualizare
54 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. MIORIȚEI, NR. 41 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIAR: S.C. LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA MANAGAMENT S.C.S. Vizualizare
53 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U) aferent și prelungirea valabilității documentației de urbanism ”Plan Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Bacău și Regulamentul Local de Urbanism aferent”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 84/13.04.2012. Vizualizare
52 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea in folosință cu titlul gratuit către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic COVID-19, a unor echipamente medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului ”Sfânta Maria” în circuitul Unității de Primiri Urgențe. Vizualizare
51 28/02/2022 Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelară- U.A.T. Municipiul Bacău, în condițiile legii Vizualizare
50 28/02/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. să voteze modificarea Actului Constitutiv, în sensul mutării sediului societății Vizualizare
49 28/02/2022 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare. Vizualizare
48 28/02/2022 Hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 07.02.2022 Vizualizare
47 28/02/2022 Hotărâre privind recompensarea elevului Vartolomei Luca și a coordonatorului acestuia, d-na Mirela Păduraru pentru performanțe deosebite obținute la Campionatul Internațional Horus ce s-a desfășurat la Dubai. Vizualizare
46 28/02/2022 Hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” domnului Constantin Călin. Vizualizare
45 28/02/2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.275/ 2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021-2022. Vizualizare
44 28/02/2022 Hotărâre privind aplicarea prevederilor H.C.L. cu nr.347 din 30.09.2021 cu privire la arondarea creșelor aflate în subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău la unitățile de învățământ preșcolar în cadrul cărora acestea funcționează, începând cu data de 01.03.2022 și abrogarea H.C.L. nr.385/2021. Vizualizare
43 07/02/2022 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani Vizualizare
42 07/02/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 386/19.10.2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău, completată prin HCL nr. 314 din 20.09.2021 Vizualizare
41 07/02/2022 Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gara Bacău-Cartier CFR-Sala Polivalentă-CAEx/Parc Industrial (CFR)” , COD SMIS 128419 Vizualizare
40 07/02/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gara Bacău-Cartier CFR-Sala Polivalentă-CAEx/Parc Industrial (CFR)” , COD SMIS 128419 Vizualizare
39 07/02/2022 Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” –COD SMIS 126795 Vizualizare
38 07/02/2022 Hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL, actualizat, la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” – COD SMIS 126795 Vizualizare
37 07/02/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ”Construire corp clădire CDI ( Centru documentare și informare) și cabinete școlare” Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN, Municipiul BACĂU Vizualizare
36 07/02/2022 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+10 E CU LOCURI DE PARCARE LA SUBSOL, LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII, SPAȚII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, LOCURI DE PARCARE, LOC DE JOACĂ PENTRU COPII; BRANȘAMENTE UTILITĂȚI; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 24E, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară Vizualizare
35 31/01/2022 Hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți. Vizualizare
34 31/01/2022 Hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții ce au ca obiect construirea unui Athletic Park. Vizualizare
33 31/01/2022 Hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.02.2022 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Vizualizare
32 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău începând cu 1.02.2022. Vizualizare
31 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ”Proiect integrat Amenajare Parcări în locul bateriilor de garaje etapa I- str. Martir Horia – Ardealului – Mioriței”. Vizualizare
30 31/01/2022 Hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2022. Vizualizare
29 31/01/2022 Hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie, martie, aprilie 2022, desfășurate de consiliul local actual Vizualizare
28 31/01/2022 Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de dl. Umbrărescu Ștefan Sorin împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 414 din 26.11.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor- terenurilor din zona Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de investiție CL2 ”Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ”Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” Vizualizare
27 31/01/2022 Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către dl Gavriliu Adrian Vizualizare
26 31/01/2022 Hotărâre privind asocierea dintre U.A.T. Municipiul Bacău și U.A.T. Comuna Mărgineni în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ” Centură Urbană strada Depoului – Cartier Gherăiești”. Vizualizare
25 31/01/2022 Hotărâre pentru completarea HCL nr.266 din 23.08.2021 privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice. Vizualizare
24 31/01/2022 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local. nr. 479/2021. Vizualizare
23 31/01/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 și a Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea statului de funcții și organigrama Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Vizualizare
22 31/01/2022 Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău Vizualizare
21 31/01/2022 Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău să semneze în fața Notarului Public actele necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor HCL nr. 29/2008, respectiv HCL nr. 30/2008 Vizualizare
20 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual – 2021 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) pentru perioada 2019-2023 aprobat prin HCL 134/19.04.2019 Vizualizare
19 31/01/2022 Hotărâre pentru completarea HCL nr. 431/2021 privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015- privind Codul fiscal, modificată și completată Vizualizare
18 31/01/2022 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 252/03.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 și abrogarea HCL nr. 38/2015 Vizualizare
17 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 6,2 m2, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, situat în str. Pictor Theodor Aman nr. 94, în vederea amplasării unui totem-mijloc publicitar. Vizualizare
16 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Vizualizare
15 31/01/2022 Hotărâre privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local. Vizualizare
14 31/01/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr.22/2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău Vizualizare
13 31/01/2022 Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 Vizualizare
12 31/01/2022 Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 2 și nr. 3 la H.C.L. nr. 113/29.04.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile – terenuri proprietate privată afectate de investiția ”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău – zona Masotea, comuna Ardeoani Vizualizare
11 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea alipirii a două terenuri, situate în municipiul Bacău, într-un singur corp de proprietate Vizualizare
10 31/01/2022 Hotărâre preluarea în proprietate publică a Municipiului Bacău a investiției ”Reamplasare rețea și refacere branșament apă pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea” Bacău, darea în administrare și exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 Vizualizare
9 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția: Lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Bacău, municipiul Bacău, Ansamblul Bucegi III C, str. Teiului nr. 13, etapa I, specialiști din sănătate” Vizualizare
8 31/01/2022 Hotărâre privind achiziția unor servicii de evaluare a 82 (optzeci și două) de bunuri imobile-terenuri pe care sunt ridicate construcții, situate în intravilanul municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău Vizualizare
7 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2022. Vizualizare
6 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022 Vizualizare
5 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2022 Vizualizare
4 31/01/2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12/2016 pentru aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata unei premiu în valoare de 500 de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău Vizualizare
3 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractele de concesionare încheiate între Municipiul Bacău și D-NA TROFIN ELENA, reprezentant legal al C.M.I. DR. TROFIN ELENA și D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, pentru spațiile cu destinația cabinet medical și a terenurilor aferente. Vizualizare
2 31/01/2022 Hotărâre privind emiterea acordului de vecinătate către S.C. CASA VALITO SRL în vederea obținerii autorizației de ”Desființare construcție C1- clădire pentru intervenție și C2 – depozit materiale, construire imobil locuințe colective și spații comerciale la nivelul parterului, lucrări tehnico-edilitare, racord utilități edilitare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare”, ce se va executa în municipiul Bacău, str. Bradului nr. 25 Vizualizare
1 31/01/2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2022-2023. Vizualizare