Liste cu hotarari ale Consiliului Local – 2007

SEDINTA DIN 19.12.2007 HCL DE LA 473-469

 • Hotărârea nr.469/19.12.2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.470/19.12.2007 privind aprobarea constituirii unui fond de premiere potrivit legii, precum şi aprobarea criteriilor şi condiţiilor de acordare a acestor premii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, din cadrul instituţiilor, serviciilor publice de interes local şi compartimentelor de specialitate, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău, cu excepţia societăţilor comerciale şi regiilor autonome. Apasati aici
 • Hotărârea nr.471/19.12.2007 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2007 – 31.12.2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.472/19.12.2007 privind aprobarea in forma finala a “Acordului de Implementare ce defineste noul cadru descentralizat de desfasurare a proiectelor ex – ISPA” Apasati aici
 • Hotărârea nr.473/19.12.2007 privind mandatarea Secretarului municipiului Bacău, să reprezinte Consiliul Local Bacău, în cauza aflată pe rolul Curţii de Apel Bacău – Secţia contencios-administrativ, Dosarele nr.1144/32/2007 si nr.1152/32/2007. Apasati aici

SEDINTA DIN 16.11.2007 HCL DE LA 436-429

 • Hotărârea nr.429/16.11.2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii pe anul 2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.430/16.11.2007 privind aprobarea participării municipiului Bacău în calitate de membru fondator la înfiinţarea «Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB». Apasati aici
 • Hotărârea nr.431/16.11.2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. 284/2006, în sensul reactualizării principalilor indicatori economici pentru obiectivul de investiţii „Pasaj rutier subteran str. Oituz- str. ªtefan Guşe” din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.432/16.11.2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţii: „MODERNIZARE TEATRU DE VARA” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.433/16.11.2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza SF pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE PIAÞA PIETONALĂ CASA DE CULTURĂ VASILE ALECSANDRI – PIAÞA TRICOLORULUI” din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.434/16.11.2007 privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2006-2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.435/16.11.2007 privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorării capitalului social la SC CET Bacău – şi mandatarea A.G.A. să îndeplinească procedurile prevăzute de lege. Apasati aici
 • Hotărârea nr.436/16.11.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 27.680 lei familiei Tănasă Traian cu domiciliul în Bacău, str.Orizontului, bl.9, sc.B, ap.19 reprezentată prin bunica paternă Lungu Ileana. Apasati aici

SEDINTA DIN 15.10.2007 HCL DE LA 370-369

 • Hotărârea nr.369/15.10.2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.370/15.10.2007 privind stabilirea pe luna octombrie 2007 a preţului local de facturare/Gcal. pentru alimentarea cu energie termică de către S.C. CET S.A. Bacău, furnizată populaţiei din municipiul Bacău şi îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 201/28.06.2007. Apasati aici

SEDINTA DIN 05.09.2007 HCL DE LA 345-344

 • H O T A R A R E A nr.344/2007 privind completarea HCL nr.161/31.05.2007 prin care s-a aprobat Lista finală a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare de la bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de cultură, mediu şi tineret, în baza prevederilor Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.345/2007 privind aprobarea proiectelor/programelor prezentate în sesiunea a doua 2007, care au întrunit condiţiile pentru finanţări nerambursabile, precum şi a sumelor propuse de către comisiile de evaluare a unor activităţi nonprofit de interes local, finanţate de la bugetul local, conform Legii nr.350/2005. Apasati aici

SEDINTA DIN 21.08.2007 HCL DE LA 305-304

 • H O T A R A R E A nr.304/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.305/2007 privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.33/13.08.2007, în sensul că terenul din domeniul public al municipiului Bacău, se dă în administrare Administraţiei Naţionale de Meteorologie – Regia Autonomă – Bucureşti. Apasati aici

SEDINTA DIN 31.07.2007 HCL DE LA 294-250

 • H O T A R A R E A nr.250/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.83/29.03.20, prin care s-a aprobat înregistrarea suprafeţelor de teren aferente construcţiilor Punctelor Termice şi Centralelor termice de Zonă, modernizate de S.C CET S.A Bacău, trecute în patrimoniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.251/2007 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.202/ 28.06.2007, privind acordarea de înlesniri asociaţiilor de proprietari/locatari din municipiul Bacău, de la achitarea obligaţiilor de plată către furnizorul de energie termică S.C. CET S.A. Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.252/2007 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi numărul de personal în formă unificată precum şi Fişele de evaluare a posturilor noi, începând cu data de 01.07.2007, ale Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.253/2007 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr.2 la contractul de concesiune nr.26785/01.08.2005, cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, în calitate de concedent şi S.C. SOMA S.R.L. Bacău, în calitate de concesionar. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.254/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.255/2007 privind aprobarea organizării celei de a doua ediţii a premiilor muzicale româneşti „Romanian Top Hits”, în parteneriat cu SRTV (TVR1, TVR2 şi TVR Internaţional) care se va desfăşura în centrul municipiului precum şi a Serii folclorice „Vatra Satului – Bucuria Revederii” ce va avea loc pe Insula de Agrement din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.256/2007 privind modificarea Anexei nr.2 din HCL nr.28/2007, în sensul înlocuirii unui membru din Comisia nr.6 – SOCIAL – comisie de evaluare şi aplicare a procedurii selecţiei publice de proiecte, potrivit Legii nr.350/2005. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.257/2007 privind aprobarea Programului Sesiunii a II-a de selecţie a proiectelor/programelor pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2007, din fondurile bugetului local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.258/2007 privind aprobarea de principiu de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a achiziţionării şi amplasării în municipiul Bacău a unui bust din bronz al marelui istoric Mihail Kogălniceanu. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.259/2007 privind aprobarea suplimentării bugetului Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacău cu suma de 15 000 lei, reprezentând finanţarea taberei de vară organizată în Parohia Poiana Sărată comuna Oituz, judeţul Bacău pentru un grup de 30 de copii de etnie rromă, asistaţi ai Centrului de zi “O şcoală pentru toţi” Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr. 260/2007 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, în valoare de 30 lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 390 lei inclusiv/persoana. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.261/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cu documentaţia aferentă licitaţiei pentru concesionarea suprafeţei de 4,52 ha teren ce aparţine domeniului public al municipiului Bacău, din strada Mărăşeşti, precum şi a contractului cadru de concesionare. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.262/2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna AUGUST 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.263/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.66/28.02.2007, privind reabilitarea termică a imobilelor (clădiri de locuit multietajate– condominii) din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.264/2007 privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.265/2007 privind înfiinţarea funcţiei de administrator public, aprobarea criteriilor şi procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie cât şi atribuţiile specifice acestei funcţii. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.266/2007 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Bacău conform prevederilor Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.267/2007 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci, doamnei Marcu Natalia din Bacău, beneficiară a Legii nr.189/2000, în calitate de soţie supravieţuitoare a soţului decedat, Marcu Constantin. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.268/2007 privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a unor bunuri imobile – terenuri şi clădiri – proprietate publică a municipiului Bacău, Parohiei Ortodoxe „Izvorul Tămăduirii” Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.269/2007 privind transmiterea, în folosinţă gratuită, a unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.270/2007 privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României, a „Parcului Dendrologic” Hemeiuşi situat în comuna Hemeiuşi, Judeţul Bacău, din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva – în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.271/2007 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău a 4 imobile/apartamente, situate în Pictor Aman nr.94/D din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.272/2007 privind închirierea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a imobilului în suprafaţă de 410 mp situat in Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6 (Gradinita Florita). Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.273/2007 privind închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului nefolosit, denumit “Ghenă de gunoi”, în suprafaţă de 32,14 m.p., situat în Bacău, Str. Miron Costin nr.19, cu destinaţie – sediu asociaţie de proprietari. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.274/2007 privind închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului nefolosit, rămas liber prin modernizarea P.T.117, situat în Bacău, Str. Slănicului, cu destinaţia sediu asociaţie proprietari. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.275/2007 privind revocarea parţială a HCL nr.218/28.06.2007 şi aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţii „Construire strada Martir Crişan” din municipiul Bacău, ca urmare a recalculării valorilor tehnice şi economice ale proiectului. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.276/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate – în formă actualizată şi indicatorii economico – financiari, pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitarea Reţelelor Termice Secundare din Municipiul Bacău”. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.277/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţii nou: „Construire strada Câmpului” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.278/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază “Studiu de fezabilitate” a obiectivului de investiţii “Modernizare Staţii Hidrofor din Municipiul Bacău”, precum şi indicatorii economico-financiari, pentru realizarea acestei investiţii. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.279/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – fază “Studiu de fezabilitate” a obiectivului de investiţii “Transformarea a 6 Centrale Termice Existente în Puncte Termice Urbane, din Municipiul Bacău”, precum şi a indicatorilor economico-financiari, pentru realizarea acestei investiţii. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.280/2007 privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.281/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.COSTACHE RADU, NR.2B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: JITARIU CORNELIU – DAN, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.282/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.COSTACHE RADU, NR.2C, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: GHINEÞ LILIANA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.283/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M ªI MAGAZIE, STR.FRUNZEI, NR.64, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: REBEGEA TEODOR, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.284/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINÞĂ P, STR.CALEA MOLDOVEI, NR.100, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: SAVA VASILE, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.285/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ Sp+P+M, MAGAZIE ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NORDULUI, NR. 22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: FLOREA CONSTANTIN, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.286/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE EXTINDERE ªI SUPRAETAJARE LOCUINÞĂ, STR.ªERBĂNEªTI, NR. 9,din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICARI: ZAHARIA VASILE ªI MARINELA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.287/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL PENTRU PRODUSE NEALIMENTARE P+1E, LOCUINÞĂ P ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.CALEA ROMANULUI, NR.132, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICARI: RUSU ADRIAN ªI DANA-MIHAELA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.288/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL + SEDIU FIRMĂ P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂÞII, STR.ALECU RUSSO, NR.59 BIS, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: STAN AGLAIA – S.C. ALCIP IMPEX S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.289/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1, STR.IONIÞĂ SANDU STURZA, NR.13, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICARI: SOLOMON DOINA ªI VASILE, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.290/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ªI SPAÞIU PRODUCÞIE (TEXTILE), CALEA MOLDOVEI, NR.119, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: S.C VESTIMENT EVOLUTIV S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.291/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, STR. AUSTRULUI, NR.65 D, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICARI: HONDOR IONEL ªI MIHAELA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.292/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, STR. NICOLAE COPERNIC, NR.11, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICARI: TĂNASĂ DĂNUÞ ªI EMILIA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.293/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE AMENAJARE ªI MANSARDARE LOCUINÞĂ S+P, EXTINDERE CONSTRUCÞIE EXISTENTĂ P+1E CE VA AVEA DESTINAÞIA LOCUINÞĂ DE SERVICIU ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ªOIMULUI, NR.23, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICAR: S.C SAGA S.A., din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.294/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijloacelor fixe – instalaţii tehnologice din 6 centrale termice existente în municipiul Bacău care vor fi transformate în puncte termice urbane, aflate în folosinţă la SC CET SA Bacău, prin concesiune şi scoaterea acestora din funcţiune, valorificate şi casate în condiţiile legii. Apasati aici

SEDINTA DIN 15.06.2007 HCL DE LA 238-199

 • HOTĂRÂREA nr.199/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe aflate în concesionarea S.C CET S.A Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare sau casare în condiţiile legii. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.200/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF- a obiectivului de investiţii „Reabilitare Termică a Blocurilor – Instalaţii Interioare de Utilităţi Publice – în municipiul Bacău” comandată de S.C. CET S.A Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.201/2007 privind aprobarea sumelor destinate acoperirii integrale a diferenţelor înregistrate între preţul de producţie al agentului termic furnizat de către S.C CET S.A Bacău şi preţul local de referinţă. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.202/2007 privind acordarea de înlesniri asociaţiilor de proprietar/locatari din Municipiul Bacău la achitarea obligaţiilor de plată către furnizorul de energie termică S.C. CET S.A. Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.203/2007 privind completarea H.C.L nr.296/30.10.2006, privind aprobarea asocierii municipiului Bacău, la „ASOCIAÞIA ZONĂ METROPOLITANĂ BACĂU”. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.204/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.323/2005, în sensul aprobării începând cu 01.07.2007 a unei noi Organigrame, a numărului de personal, a Fişelor de evaluare pentru posturile nou create, şi a unui nou Stat de funcţii pentru Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.205/2007 privind aprobarea iniţierii procedurilor şi demersurilor prevăzute de lege, în vederea cumpărării de către municipiul Bacău, a imobilului – Casa „Vasile Alecsandri” din municipiul Bacău, str. George Apostu nr. 3. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.206/2007 privind alocarea sumei necesare finanţării şi realizării acţiunii culturale „JULIO IGLESIAS ROMANTIC CLASSICS în judeţul Bacău” acţiune care se va realiza în municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.207/2007 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a sumei de 98.050 lei RON în vederea premierii unor elevi şi a profesorilor îndrumători din Municipiul Bacău pentru rezultate deosebite obţinute la olimpiadele şcolare. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.208/2007 privind alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 10.000 RON, în vederea desfăşurării celei de a VIII-a ediţii a Festivalului – „ION DRĂGOI”, organizat de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” din Bacău, care se va desfăşura la Bacău în perioada 29 iunie – 1 iulie 2007. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.209/2007 privind completarea HCL nr.366/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacău şi a Regulamentului de desfăşurare a procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere care a intrat în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2007. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.210/2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna IULIE 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună sau trei luni. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.211/2007 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci la «Cimitirul Sarata I», doamnei Fomin Catinca din Bacău, beneficiară a Legii nr.189/2000, a cărei soţ a fost persecutat din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.212/2007 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, d-lui Daniliuc Osip Miroslav, din Bacău, locul de veci concesionat de acesta cu chitanţa nr.526/1995, în parcela „K”, rândul 10, nr.34, în Cimitirul Bisericii „Învierea Domnului”, Bacău, beneficiar al Legii nr.189/2000, fiind persecutat din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.213/2007 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci la «Cimitirul Sarata I», numitului Dobraniş C.Neculai din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr.214/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a imobilului situat în Bacău, str.Vasile Alecsandri nr.6, în vederea retrocedării. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 215/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice CENTRU PENTRU SERVICII SOCIALE – CĂMIN DE BĂTRÂNI amplasat în Aleea Ghioceilor, nr.2A, municipiul Bacău Faza studiu de fezabilitate. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 216/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice STUDIU GEOLOGIC CU SOLUÞII DE EVACUARE APĂ DE PE TERENUL DE SPORT, CONSOLIDARE TEREN SPORT ªCOALA NR.1 – ªCOALA CU CLASELE I-VIII OCTAVIAN VOICU – MUNICIPIUL BACĂU, str. Bicaz, nr.17, municipiul Bacău Faza PTH. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 217/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF- pentru obiectivele de investiţii noi: „Înlocuire reţea alimentare cu apă str. D.Cantemir – Cartier CFR”, „Înlocuire reţea alimentare cu apă şi canalizare str. V.Pârvan – Cartier CFR”, „Înlocuire reţea alimentare cu apă şi canalizare str.Alba Iulia – Cartier CFR” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 218/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF- pentru obiectivele de investiţii noi: „Construire strada Daciei”, „Construire str. Martir Crişan”, „Reparaţii capitale str. Maramureş”, „Construire str. Ulmilor – Cartier ªerbăneşti”, „Construire str. N.Copernic”, „Construire str. Muncii”, „Construire strada Holtului”, „Construire strada George Enescu”, „Construire strada Dr.Marinescu”, „Construire strada Arţarului”, „Construire strada Iasomiei”, „Construire strada Teiului”, din municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 219/2007 privind aprobarea documentaţiei de Demolare/Desfiinţare a imobilului Cazarmă nr.499 (parţial) – 49 pavilioane, din strada G-ral ªtefan Guşe nr.2 Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 220/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+2, STR.MILCOV, NR.112C, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: BUTACU LAURENÞIU ªI IULIA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 221/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL ªI ANEXE DE SERVICIU, STR. ALECU RUSSO, NR. 26, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: S.C ROYAL PLAST S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 222/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+DM ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: DUMITRU RĂZVAN – CONSTANTIN ªI CARMEN – LENUª, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 223/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR.25, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: SAVIN ION – MARIUS ªI FLORENTINA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 224/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINÞE P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. AEROPORTULUI, NR.13, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: SIMON ªTEFAN ªI BERNAVETA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 225/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+1, STR.PRELUNGIREA BRADULUI, NR.107, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: SAVIN GHEORGHE ªI MARIA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 226/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ SERVICIU P+1+M, ANEXA P ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. IZVOARE, NR.53, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. ZELMARI S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 227/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CIREªOAIEI, NR.58F, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: GOLBAN CRISTIAN ªI ANDRA-MARIA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 228/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 4 APARTAMENTE ÎN PODUL EXISTENT AL CELOR 2 CLĂDIRI DE LOCUIT, STR. BUCEGI, NR.95- C1–C2, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: MIHĂEª LUDOVIC ªI ADINA-ROXANA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 229/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINÞE P+4+M, STR. ARDEALULUI, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 230/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINÞE P+4+M, STR. EROU CIPRIAN PINTEA, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C NEVCO INVEST S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 231/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PRUNULUI, NR.6, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: ALBU IOAN, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 232/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL S+P+M ªI REZIDENÞIAL APARTAMENTE 12 E, STR. PICTOR TH. AMAN, SOLA 38, PARCELA 1433/36/1/2, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC ALFA MEDIA INVESTMENT S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 233/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DEPOULUI, NR. 40A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: COCHIORAª LUCICA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 234/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, ANEXĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂÞII, STR.ORIZONTULUI, NR.73, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: DRÎMBĂ CONSTANTIN ªI AGLAIA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 235/2007 privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 236/2007 privind soluţionarea „Plângerii administrative prealabile” depusă de către Consiliul Judeţean Bacău, referitoare la revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 237/2007 privind soluţionarea contestaţiilor, formulate de către domnul consilier local, Petru Munteanu înregistrate sub nr.23949/07.06.2007, respectiv nr.24475/12.06.2007, prin care solicită revocarea unor hotărâri adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTĂRÂREA nr. 238/2007 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei înregistrată cu nr.25085 din 15.06.2007 formulată de către Botomei Vasile prin Cabinet de Avocat Botomei Vasile cu sediul în Bacău , strada Republicii, nr.27, sc.A, ap.1. Apasati aici

SEDINTA DIN 31.05.2007 HCL DE LA 196-154

 • H O T Ă R Â R E A nr.154/2007 – privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2006 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.155/2007 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.156/2007 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 în municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.157/2007 – privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pe anul 2008. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.158/2007 – privind aprobarea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2006, la S.C. CET S.A. Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.159/2007 – privind însuşirea fuziunii prin absorbţie a SC TERMOCET SRL Bacău de către SC CET SA Bacău, începând cu data de 01.07.2007. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.160/2007 – privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) la SC CET SA Bacău, însuşirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a AGA şi modificarea corespunzătoare a HCL nr.227/2004. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.161/2007 – privind aprobarea Listei finale a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare de la bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de cultură, mediu şi tineret, în baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.162/2007 – privind aprobarea înscrierii în Cartea de Merit Comunitar a Municipiului Bacău, a unor persoane fizice, cărora li s-au acordat Titlul de „Cetăţean de Onoare”. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.163/2007 – privind împuternicirea Primarului Municipiului Bacău, să semneze Contractul de administrare a unui bun imobil, ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr..164/2007 – privind aprobarea organizării Festivalului „ARLEKIN” , ediţia a XII-a, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului ce se va desfăşura la Bacău, în perioada 01-03 iunie 2007, cu finanţare de la bugetul local şi din sponsorizări, organizatorii acţiunii fiind Consiliul Local al Municipiului Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar al Judeţului Bacău, Palatul Copiilor, Liceul de Artă „George Apostu”, Teatrul Municipal Bacovia, alte cluburi şi asociaţii culturale din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.165/2007 – privind aprobarea organizării unei acţiuni culturale în localitatea Torino – Italia, în cadrul Festivalului Românesc, în perioada 8-10 iunie 2007 , finanţată de la bugetul local, cu participarea a două ansambluri folclorice formate din copii, a unor solişti de muzică populară, a Muzeului Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu”, a Liceului de Artă „George Apostu”, consilieri locali şi reprezentanţi ai mass-media. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.166/2007 – privind acordarea ajutorului de urgenţă familiei Ferariu Constantin şi Elena cu domiciliul în Bacău, str. Neptun, bl. 6, sc.A, ap. 1, în valoare de 1000 lei. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.167/2007 – privind acordarea ajutorului de urgenţă d-nei Marin Maria, cu domiciliul în Bacău, str. Ion Luca, bl.5, sc. A,ap.6, în valoare de 1000 lei. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.168/2007 – privind aprobarea listelor nominale pentru luna iunie 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.169/2007 – privind acordarea unui loc de veci în Cimitirul „Sărata I”din Bacău, d-lui Ciuche Victor din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.170/2007 – privind aprobarea înscrierii în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.171/2007 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău,în vederea scoaterii din funcţiune,valorificare sau casare în condiţiile legii. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.172/2007 – privind acceptul Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru trecerea unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea AGENÞIEI NAÞIONALE PENTRU SPORT ROMÂNIA,în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.173/2007 – privind preluarea de la Ministerul Apărării a unor terenuri care fac parte din Cazarma nr.1322 din str. Constanţei, Bacău, situaţie impusă de construirea în zonă a unui pasaj subteran şi supralărgirea căii de comunicaţie existente în sudul cazărmii, cu respectarea condiţiilor stabilite de Ministerul Apărării. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.174/2007 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice –faza SF – pentru obiectivele „Amenajare acces auto şi pietonal strada Lăcrămioarei”, „Amenajare acces auto şi pietonal strada Nalbei”, şi „Amenajare acces auto şi pietonal strada Gladiolei ”din municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.175/2007 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice –faza SF – pentru obiectivul de investiţie „Proiectare deviere colector canalizare,str. Republicii” din Municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.176/2007 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice –faza SF – pentru obiectivele de investiţii noi :” Construire acces strada Zimbrului nr.84 – 22 Decembrie nr.78”,”Construire acces str. Vrancei nr. 35 – Prelungirea Bradului nr.42”, „Construire alee acces str. Venus nr. 8 – Zimbrului nr. 13”, din municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.177/2007 – privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată pe terenul concesionat de către S.C.VINBAC S.R.L.din Bacău,situat în Bacău,str.Milcov,nr.134,conform contractului de concesionare nr. 24265/08.07.2005. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.178/2007 – privind aprobarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi d-na URSACHI MIHAELA din Bacau, str.Alunului, bl.6, sc.A,ap.9, administrator la S.C. MATIC UNIVERS S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Alunului, nr.6, sc.A,ap.9. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.179/2007 – privind aprobarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi SC CONBAC SA Bacău, str.I. L. Caragiale, nr.2, Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.180/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL dual pentru reconversie complexă urbană, în vederea dezvoltării durabile a municipiului Bacău, cu titlul „RELOCARE STADION MUNICIPAL” în strada ªtefan Guşe nr.2 şi dezvoltare „ CITY CENTER”. Apasati aici . BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
 • H O T Ă R Â R E A nr.181/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+3, STR.MIORIÞEI, NR. CADASTRAL 10673, TARLA 74, PARCELA 82, din municipiul Bacău,obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: HERMEZIU FLORICA, din Bacău.
 • H O T Ă R Â R E A nr.182/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1,GARAJ ªI ÎMPREJMUIRE, STR.CL. MOINEªTI, NR. 11, din municipiul Bacău,obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: ANGHEL – NICA CARMEN-MANUELA, din Bacău.
 • H O T Ă R Â R E A nr.183/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPAÞIU PREZENTARE, DEPOZIT ªI BIROURI, STR. CL. REPUBLICII, NR.153, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: S. C. MAHA EGYPT IMPEX S. R. L., din Bacău.
 • H O T Ă R Â R E A nr.184/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ACCESORII AUTO ªI SERVICE AUTO, STR. MILCOV, NR. 3-5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: S. C. IMPAR S. R. L., din Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.
 • H O T Ă R Â R E A nr.185/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+ 1, GARAJ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN,STR. AL. ELECTRICIENILOR, NR.3F, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: CHELMUª GHEORGHE, din Bacău.
 • H O T Ă R Â R E A nr.186/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DEPOULUI, NR.51, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: MARIN FLORENTINA-RODICA, din Bacău
 • H O T Ă R Â R E A nr.187/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1, ANEXĂ, GARAJ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, ,STR. SALCIEI, NR. 1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: BULIMAR VASILE ªI VALERIA, din Bacău.
 • H O T Ă R Â R E A nr.188/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE GARAJ, STR. LALELELOR, NR. 1G, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: SCRIPCARU SILVIA, din Bacău
 • H O T Ă R  R E A nr.189/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1E CUPLATĂ CU GARAJ ªI ÎMPREJMUIRE ,STR. GH. HOCIUNG, NR.13, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: RªCHITOR OCTAVIAN, din Bacău.
 • H O T Ă R Â R E A nr.190/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE STAÞIE G.P.L. ,STR. GHEORGHE DONICI, NR.4E, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate C.N. C.F.R. S.A., dat spre închiriere. Apasati aici . BENEFICIAR: S.C. GLOBAL GUARD S.R.L., din Bacău
 • H O T Ă R Â R E A nr.191/2007/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru AMENAJARE SPAÞII S.I.S.E. ELECTRICA MOLDOVA ªI EXTINDERE, STR. ªTEFAN CEL MARE, NR.22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: SC F.I.S.E. – ELECTRICA SERV S.A. S.I.S.E. „ELECTRICA MOLDOVA”
 • H O T Ă R Â R E A nr.192/2007 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ZONĂ REZIDENÞIALĂ ªI COMERCIALĂ, STR. PICTOR TH. AMAN, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. Apasati aici . BENEFICIAR: S. C. PROFESSIONAL MANAGEMENT S. R. L., din Bacău.
 • H O T Ă R Â R E A nr.193/2007 – privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.194/2007 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei înregistrate cu nr. 21193 din 22.05.2007 formulată de către Botomei Vasile prin Avocat Botomei Vasile cu sediul în Bacău, str. Republicii, nr.27, sc.A, ap.3. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.195/2007 – privind modificarea HCL nr. 163/2006 prin care s-au numit doi membri în Consiliul Consultativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, şi desemnarea a cate un membru atât în comisia de examinare pentru ocuparea postului de director financiar- contabil la această instituţie cât şi în comisia de solutionare a contestaţiilor. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.196/2007 – privind aprobarea initierii procedurii de concesionare prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 4,52 ha, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Marasesti. Apasati aici

SEDINTA DIN 30.04.2007 HCL DE LA 145-100

 • H O T Ă R Â R E A nr.100/2007 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unui sportiv din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.101/2007 privind aprobarea Bilanţului Contabil al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, pe anul 2006. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.102/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun -mijloc fix- aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, casare şi valorificare în condiţiile legii. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.103/2007 privind aprobarea plăţii unui premiu de 500 lei RON familiilor din municipiul Bacău care au împlinit şi depăşit 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2006 şi au depus cerere după data de 28 februarie 2007. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.104/2007 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Protocolul nr.11241/37233/460903 din 30.12.2005 încheiat între Consiliul Judeţean Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Consiliul Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.105/2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna Mai 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.106/2007 privind modificarea HCL nr.9/25.01.2007, prin care s-a acordat un loc de veci în Cimitirul Învierea Domnului din Bacău, d-lui Hasan Gheorghe din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.189/2000. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.107/2007 privind acordarea unui loc de veci în Cimitirul „Sărata” din Bacău, d-lui Brânzei Grigore Anton din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.189/2000. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.108/2007 privind soluţionarea cererii S.C COMPLEX HOTELIER MOLDOVA S.A cu sediul în Bacău str. N.Bălcescu nr.16, de stingere a unor datorii prin compensare, şi de acceptare a unei donaţii. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.109/2007 privind modificarea Anexei nr.6 din HCL nr.28/2007, în sensul înlocuirii unui membru din „Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, ce au fost depuse în urma afişării rezultatelor comisiilor de evaluare şi aplicare a procedurii selecţiei publice de proiecte”, potrivit Legii nr.350/2005. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.110/2007 privind modificarea HCL nr.27/27.02.2006, prin care s-a aprobat constituirea unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău, ca urmare a inventarierii efectuate la încheierea anului 2006. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.112/2007 privind suplimentarea terenului necesar amplasării şi construirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cu suprafaţa de 3121 m.p. (0,31 ha), care se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, din domeniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.113/2007 privind alocarea unor terenuri din domeniul privat al municipiului Bacău în suprafaţă de 8,5585 ha pentru completarea amplasamentului realizării obiectivului de investiţii „Managementul Integrat al Deşeurilor pentru Municipiul Bacău şi Localităţile Limitrofe” precum şi trecerea acestui teren în domeniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.114/2007 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice –faza SF- pentru obiectivele de investiţii „Supratraversare pârâu Trebeş cu conducta de apă şi canalizare în Municipiul Bacău” şi „Supratraversare pârâu Negel cu o conductă de apă potabilă şi o conductă de apă uzată în Municipiul Bacău”. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.115/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice –faza SF– pentru obiectivul de investiţii „Canalizare strada Gheorghe Glod” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.116/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţii „Construire strada ªerbăneşti” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.117/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice –faza SF– pentru obiectivul de investiţii „Construire strada Nordului” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.118/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice –faza SF– pentru obiectivul de investiţii „Construire strada Crinului” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.119/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.120/2007 privind alocarea din fondul de rezervă bugetară al anului 2007, a sumei de 3.805.048 lei RON pentru achitarea obligaţiilor către SC CET SA Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.121/2007 privind aprobarea începând cu 01.05.2007 a funcţiilor publice, Organigramei, numărului de personal şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, precum şi a fişelor de evaluare a posturilor nou create. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.122/2007 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a numărului de personal la Poliţia Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.05.2007 şi încetarea aplicării HCL nr.259/2005, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii, cu anexele nr.1 şi 2, ale acestei hotărâri. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.123/2007 privind aprobarea începând cu 01.05.2007 a funcţiilor publice, Organigramei, numărului de personal şi Statului de Funcţii pentru Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.124/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN STR. LT.COL. I.ZĂRNESCU, NR.1A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: NANU CRISTIAN, din Bacău Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.125/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru MODERNIZARE ªI EXTINDERE MAGAZIE ªI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, STR. PIEÞII, NR.4, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC BOCAGIS SRL, din Bacău Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.126/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE –EXTINDERE ªI SUPRAETAJARE SPAÞIU COMERCIAL, STR. MILCOV, NR.128, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC HANUL CUCILOR SRL, din sat Tisa Silvestri, com. Secuieni, judeţul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R  R E A nr.127/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE EXTINDERE ªI AMENAJARE SPAÞIU EXISTENT CE VA AVEA DESTINAÞIA DE ALIMENTAÞIE PUBLICĂ, STR. MĂRĂªEªTI, NR.149, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC BOULEVARD 18 SRL. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.128/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ªI REALIZARE LTE, STR. DORULUI, NR. 28 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: GÂTLAN MIHAELA-RODICA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.129/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINÞE S+P+4E+5 RETRAS, STR. IONIÞĂ SANDU STURZA, NR. 35, din municipiul Bacău. BENEFICIAR: SC WISE INVEST SRL, din Bucureşti. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.130/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINÞE, REALIZARE LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. AEROPORTULUI, SOLA 57, PARCELA 1647/13 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: ICHIM ARISTOTEL, din Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.131/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ, STR. APUSULUI, NR.16, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: BRÂNZEI LUMINIÞA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.132/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE RECONFORMARE SPAÞIU COMERCIAL ªI RESTAURANT, B-DUL UNIRII, NR.17, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC CONTROL COMPROD SRL, din Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.133/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+1, PISCINĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DEPOULUI, NR.98, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: PETREA DANA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.134/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CARTIER LOCUINÞE, REÞELE TEHNICO-EDILITARE ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.TECUCIULUI, NR.58 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: CIUBOTARU MARIUS ªI CIUBOTARU DUMITRA-LĂCRĂMIOARA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.135/2007 aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE COMPLEX BISERICESC: CASĂ MORTUARĂ, TURN-CLOPOTNIÞĂ, CASĂ PRAZNICALĂ ªI CASĂ PAROHIALĂ LA BISERICA ORTODOXĂ DE STIL VECHI „SF.ILIE” BACĂU, STR. NORDULUI, NR.54, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietatea municipiului Bacău, atribuit în folosinţă conform Deciziilor nr.35/1990 şi 443/1990 şi HCL nr.183/1999. BENEFICIAR: BISERICA ORTODOXĂ DE STIL VECHI „SF.ILIE”, DIN BACĂU. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.136/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE HALĂ PRODUCÞIE–CONFECÞII ÎMBRĂCĂMINTE ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.VADU BISTRIÞEI, SOLA 73, PARCELA 22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară (S=600 m.p.) şi proprietatea privată a municipiului Bacău (S=128m.p.), conform Contractului de Concesionare nr.5660/08.02.2007. BENEFICIAR: SC LIGONE SRL din Suceava, cu punct de lucru în municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.137/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂÞII, STR. LUNCA BISTRIÞEI, NR.14 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: GHEORGHIAN MIRELA, DIN BACĂU. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.138/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINÞE P+2+M, ÎMPREJMUIRE ªI LTE, STR. AVIATORI, NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: ANTOHE MIHAI, DIN BACĂU. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.139/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. LUPENI, NR.2A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: FURTUNĂ COSTEL-DANIEL, DIN BACĂU. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.140/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE ªI NEALIMENTARE, STR. NICU ENEA, NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC TERRA INVEST SRL, din Sibiu. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.141/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1E, STR. TRIUMFULUI, NR.1 BIS, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: PROFIR FLORIN, din Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.142/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞĂ BACĂU, STR. TRECĂTOAREA TECUCIULUI, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publică a Municipiului Bacău, atribuit în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.98/2007.
  BENEFICIAR: AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEÞULUI BACĂU. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.143/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL RETAIL PARC, STR. REPUBLICII, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC BEL ROM CINCI SRL, din SIBIU. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.144/2007 privind respingerea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei înregistrată la Primăria Bacău cu nr.13697 din 28.03.2007, formulată de către Botomei Vasile cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, nr.27, sc.A, ap.1. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.145/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice faza PTh –pentru proiectul „CENTRU DE AFACERI ªI EXPOZIÞII” Bacău, din cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coziune Economică şi Socială, Proiecte mari de infrastructură. Apasati aici

SEDINTA DIN 29.03.2007 HCL DE LA 97-72

 • H O T Ă R Â R E A nr.72/2007 privind modificarea şi completarea HCL nr.25/05.02.2007, prin care s-a aprobat Planul de investiţii şi Lista de dotări pe anul 2007, obiective finanţate din fonduri proprii ale Regie Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, fiind necesara suplimentarea acestora cu lucrări noi. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.73/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007, al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.74/2007 privind completarea H.C.L.nr. 62/27.02.2003, cu valoarea contabilă a obiectivului de investiţii, denumit „Canalizare pluvială şi menajeră”, executată pe str. Arcadie ªeptilici din Bacău, dată în administrare şi exploatare din domeniul public al municipiului Bacău, Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.75/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare sau casare în condiţiile legii. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.76/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.77/2007 privind modificarea Anexei nr.2 din HCL nr.28/2007, în sensul înlocuirii unui membru din Comisia nr.4- SPORT – comisie de evaluare şi aplicare a procedurii selecţiei publice de proiecte, potrivit Legii nr.350/2005. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.78/2007 privind aprobarea Listei Nominale cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2008. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.79/2007 privind aprobarea listelor nominale pe luna aprilie 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună sau trei luni. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.80/2007 privind restituirea către Iacobovici Doina, str.Carpaţi 2/F/2Bacău; Iacobovici Dan str.Carpaţi 2/D/14 Bacău, a unui teren în suprafaţă de 96,89 mp situat în Bacău, intersecţia dintre străzile Calea Mărăşeşti şi Erou Ciprian Pintea, din domeniul privat al municipiului Bacău, în baza Sentinţei Civile nr.226/ 20.04.2005 pronunţată de Tribunalul Bacău, în Dosar nr.2066/2004. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.81/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-fază SF-pentru obiectivul de investiţie „SPITALUL MUNICIPAL BACĂU”. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.82/2007 pentru aprobarea propunerilor făcute de S.C. CET S.A. Bacău, privind:
  1 Contul anual de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006;
  2 Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007;
  3 Programul de finanţare a lucrărilor de investiţii pentru anul 2007. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.83/2007 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 287/ 30.10.2006, în sensul completării Anexei nr.1 la această hotărâre, cu înregistrarea suprafeţelor de teren aferente construcţiilor Punctelor Termice şi Centralelor Termice de Zonă, modernizate de S.C. CET S.A. Bacău, trecute în patrimoniul public al municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.84/2007 privind transmiterea în folosinţă gratuită Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a terenului în suprafaţă de 19.768 mp aflat în domeniul public al municipiului Bacău în str. Constantin Ene f.n. din Bacău, pe durata executării unui obiectiv de investiţii – campus şcolar- (Liceu de Informatică). Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.85/2007 privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău (5 loturi). Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.86/2007 privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău (6 loturi). Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.87/2007 privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău (7 loturi). Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.88/2007 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire imobil alimentaţie publică cu subsol parţial şi parter, str. Republicii, nr. 157, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. BIALEX IMPEX S.R.L., din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.89/2007 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire-amenajare provizorie spaţiu cazare temporară pentru angajaţi, str. Republicii, nr. 283, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. UNFORCED S.R.L., din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.90/2007 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire locuinţă P+ 1 şi împrejmuire teren, str. Viitorului, nr. 8 C, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: LUPU FLORINEL ªI VERONICA, din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.91/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. HOLTULUI, NR. 137A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: TODERICĂ VASILE-VIOREL, din sat Moreni, com. Prisacani, judeţul Iaşi. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.92/2007 privind aprobarea planului urbanistic zonal, pentru construire locuinţă P+M, str. Ilarie Voronca, nr. 17, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.
  BENEFICIAR: GHEORGHIU GHEORGHE-DORU, din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.93/2007 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire locuinţă P+DM cuplată cu garaj şi împrejmuire, str. Arinilor, nr. 37, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: BIROU GHEORGHE, din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.94/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+M, STR. TRIUMFULUI, NR. 21D, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: IªTOC MARIUS, din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.95/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINÞE P+1E, STR. TEODOR NECULUÞĂ, NR.9A-LOT 1; NR.9B-LOT 2; NR.9C-LOT 3; NR.9D-LOT 4; NR.9E-LOT 5; NR.9H-LOT 8; NR.9J-LOT 9; NR.9K-LOT 10; NR.9L-LOT 11; NR.9M-LOT 12 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: POPA IONUÞ, ªTEFĂNESCU DĂNUÞ şi ªTEFĂNESCU RAMONA-CERASELA, din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.96/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE SUPERMARKET GIMA SI CORP ADMINISTRATIV, ORGANIZARE DE SANTIER, STR.SPIRU HARET, NR. 8, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. GIMROM HOLDING S.R.L., din Bucuresti. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.97/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU SERVICII MEDICALE, SPAÞII COMERCIALE – UTILITĂÞI ªI ANEXE, SPAÞII CAZARE ªI REALIZARE LUCRĂRI TEHNICO + EDILITARE, STR. 9 MAI, NR.1C+D, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.
  BENEFICIAR: S.C LUXOR S.R.L., din Bacău. Apasati aici .

SEDINTA DIN 28.02.2007 HCL DE LA 69-31

 • HOTARAREA nr.31/2007 prin care se ia act de demisia domnului consilier local BUDEANU OVIDIU. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.32/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, casare şi valorificare, în condiţiile legii. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.33/2007 privind oportunitatea înfiinţării unei autogări, în municipiul Bacău în str. Bradului nr. 158 D, fosta str. George Bacovia nr.156, de către S.C. Massaro Trans SRL. Mangalia – Sucursala Bacău şi iniţierea demersului pentru obţinerea avizului de oportunitate. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.34/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.35/2007 privind modificarea şi completarea HCL nr.361/28.12.2006 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pe anul 2007. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.36/2007 privind modificarea HCL nr.163/ 23.06.2005, prin care s-a aprobat înregistrarea şi radierea vehiculelor din Municipiul Bacău la Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru care nu există obligativitatea înmatriculării la unitatea de poliţie competentă conform OUG nr.195/2002, republicată şi a Regulamentului de aplicare a acesteia. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.37/2007 privind completarea ANEXEI NR.2 la HOTĂRÂREA NR.6 DIN 25.01.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.38/2007 privind stabilirea salariului de bază al Directorului de la Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, aplicând majorarea de 5%, începând cu 01.01.2007. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.39/2007 privind propunerile nominale pentru aprobarea salariului de merit în anul 2007, pentru unii salariaţi din instituţiile şi serviciile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău şi din „Aparatul Permanent” al Consiliului Local Bacău  Apasati aici
 • HOTARAREA nr.40/2007 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău, pe centre bugetare, licee, şcoli şi grădiniţe în vederea participării lor în calitate de membri în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău Apasati aici
 • HOTARAREA nr.41/2007 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău şi a fişelor de evaluare a posturilor nou create începând cu data de 01.03.2007. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.42/2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna MARTIE 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.43/2007 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a două locuri de veci în Cimitirul Nou „Sărata” din Bacău, persoanele fiind beneficiare ale Legii nr.44/1994, respectiv al Decretului – Lege nr.118/1990, cu modificările şi completările ulterioare. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.44/2007 privind revizuirea la SC CET S.A Bacău a tarifului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte livrată consumatorilor urbani din Municipiul Bacău, stabilirea preţului local de facturare, precum şi a diferenţei de preţ pentru energia termică furnizată populaţiei din municipiul Bacău asigurată de la bugetul local Apasati aici
 • HOTARAREA nr.45/2007 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Bacău, de a se construi un obiectiv pentru servicii de cult şi sociale, de către Parohia Ortodoxă Gherăieşti din Bacău, pe terenul domeniului public al municipiului Bacău, atribuit în folosinţă cu titlu gratuit prin H.C.L. nr.56/24.04.2000, precum şi modificarea acestui HCL în mod corespunzător Apasati aici
 • HOTARAREA nr.46/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF – pentru obiectivele de investiţii „Construire strada Luceafărului” şi „Construire strada Răzoarelor” – din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.47/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţii „Construire strada Licurici” – din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.48/2007 privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată pe terenul concesionat de către domnii PATRICHE NICUªOR ªI GABRIELA din Bacău, situat în Bacău, Str.Mioriţei, nr.74, conform contractului de concesionare nr.21258/17.06.2004. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.49/2007 privind aprobarea unui schimb de teren între S.C. BEL ROM CINCI SRL Miercurea Sibiului şi Consiliul Local al Municipiului Bacău Apasati aici
 • HOTARAREA nr.50/2007 privind concesionarea directă a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, la cererea unui beneficiar din Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.51/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINÞE P+3E+M, ªI AMENAJARE PARCARE, STR. DEPOULUI, NR.90 ªI NR.94, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C FIALD IMOBILIARE S.R.L., din Bacău  Apasati aici
 • HOTARAREA nr.52/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, STR. PICTOR ANDREESCU, NR.20 A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: NICA IRINA SI RAZVAN, din Bacău  Apasati aici
 • HOTARAREA nr.53/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1 ªI GARAJ, STR. SIRETULUI, NR.9J, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: DOGARU OANA – ALINA, din Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.54/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuinţă Strada Calea Bârladului nr.106, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: GRIGORAª NARCIS-ROMEO, din Bacău Apasati aici
 • HOTARAREA nr.55/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire BAZĂ SPORTIVĂ PRIN AMENAJARE BIROURI ªI SĂLI DE SPORT ÎN CLĂDIRI EXISTENTE, Strada Nicolae Lascăr Bogdan, nr.15B, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietatea municipiului Bacău, dat în administrare conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 123/2006 şi 307/2006 iar construcţiile sunt proprietatea M.A.I. – I.P.J. Bacău BENEFICIAR: INSPECTORATUL JUDEÞEAN DE POLIÞIE BACĂU  Apasati aici
 • HOTARAREA nr.56/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire CENTRU DE EXPLOATARE REGIONAL BACĂU ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, Strada ªtefan cel Mare, nr.12A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C.E.ON MOLDOVA S.A. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.57/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire MAGAZIN DE PREZENTARE MATERIALE DE CONSTRUCÞIE ªI BIROURI ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, Strada Izvoare nr.44, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. OLBI NORD-EST S.R.L. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.58/2007 Hotărâre nr.58/28.02.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuinţă, garaj şi împrejmuire teren, Strada Serei nr.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: BUCĂTARU MIHĂIÞĂ DANIEL, din Bacău Apasati aici
 • HOTARAREA nr.59/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuinţă P+M, Strada Arţarului nr.18, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.
  BENEFICIARI: SAVIN GHEORGHE ªI MARIA, din comuna Dealu Morii, Judeţul Bacău Apasati aici
 • HOTARAREA nr.60/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAÞIA DE SHOW-ROOM ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, Strada I.L.Caragiale, nr.1, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. DI LIVIO IMPEX S.R.L., din Bacău Apasati aici
 • HOTARAREA nr.61/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINÞE S+P+6E, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR.9, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C LONG BRIDGE INTERNATIONAL 2006 SRL, din Bucureşti. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.62/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construire PENSIUNE P+1+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂÞII DISPUSE S,E,V, Strada Mărăşti, nr. 6o, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. TEMATER S.R.L. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.63/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construire ANSAMBLU LOCUINÞE S+P+1+M, REÞELE TEHNICO-EDILITARE, EXTERIOARE ªI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂÞII, Strada Prelungirea Dorului – actuala Str. Dorului, Sola 28. Parcelele 903/1/43, 903/1/42/1, 903/1/42/2, 903/2/50, 903/2/49/1, 903/2/49/2 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: CHIRIBĂU MIHAI COSMIN, în nume propriu şi ca mandatar pentru SIMONINI RAMONA-MARIANA din Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.64/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construire COMPLEX COMERCIAL DE TIP ”MALL”, Strada Republicii, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: COªA GIURGI, S.C. GAIA IMPEX S.R.L., COªA MARIA, S.C. ROTBAC S.R.L., FARCAª GHERGHINA-ROZA, TANCĂU M. MIHAI. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.65/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construire ANSAMBLU DE LOCUINÞE ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, Strada Calea Moldovei, nr.244 C, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: NANTU ION din Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.66/2007 privind reabilitarea termică a imobilelor (clădiri de locuit multietajate–condominii) din municipiul Bacău. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.67/2007 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiilor înregistrate cu nr.2271 din 17.01.2007, nr.2609 din 19.01.2007, şi nr.2611 din 19.01.2007 formulate de către Botomei Vasile prin Cabinet de Avocat Botomei Vasile cu sediul în Bacău, strada Republicii, nr.27, Sc.A, ap.4. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.68/2007 prin care se ia act de soluţia Tribunalului Bacău privind anularea Ordinului nr.316 din 15.11.2006 a Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, care constată încetarea de drept a mandatului de viceprimar al domnului Scripăţ Constantin. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.69/2007 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Bacău de a fi membru fondator la constituirea Asociaţiei „Handbal Club Municipal Bacău” Apasati aici

SEDINTA DIN 28.02.2007 HCL DE LA 22-1

 • H O T Ă R Â R E A Nr.1/2007 privind modificarea HCL nr. 360/28.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 în municipiul Bacău, precum şi modificarea şi completarea HCL nr. 361/28.12.2006 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pe anul 2007 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.2/2007 privind stabilirea taxei de utilizare a stâlpilor proprietatea municipiului Bacău, de către utilizatorii de cablu din municipiul Bacău cu excepţia concesionărilor din sectorul utilităţilor publice – energie electrică) Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.3/2007 privind aprobarea acordarii sprijinului financiar de la bugetul local, studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga durata si absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situatii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea ,,Comisiei municipale’’pentru analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului financiar acestor beneficiari Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.4/2007 privind aprobarea efectuarii orelor suplimentare precum si plata acestora, realizate peste durata normala a timpului de lucru, de catre personalul incadrat la Compartimentul ,,Aparatului Permanent’’ al Consiliului Local al Municipiului Bacau, pe anul bugetar 2007 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.5/2007 privind modificarea HCL nr. 366/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacău şi a Regulamentului de desfăşurare a procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere care a intrat in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2007 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.6/2007 privind aprobarea tabelelor nominale, cuprinzand familiile cu domiciliul in municipiul Bacau, care au implinit si depasit 50 de ani de casatorie si sunt indreptatite sa li se acorde premiu in bani, in suma de 500 lei (Ron) Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.7/2007 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2007 in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.8/2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna februarie 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.9/2007 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul Invierea Domnului din Bacau, domnului Hasan Gheorghe din Bacau, beneficiar a Legii nr.189/2000 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.10/2007 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul Invierea Domnului din Bacau, d-nei Giosanu Elena din Bacau, beneficiara a Legii nr.189/2000 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.11/2007 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul Sarata din Bacau, domnului Frunza Gheorghe din Bacau, beneficiar al Decretului Lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu modificarile si completarile ulterioare Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.12/2007 privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, la cererea unui numar de 5 beneficiari Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.13/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivele de investitii „Construire strada Gh. Lazar”, „Construire strada Ilarie Voronca”, „Construire acces calea Barladului nr. 6-52”, „Construire strada Ceahlaului’’, „Construire strada Caraiman’’, „Construire strada Andrei Saguna”, „Construire strada Al.Vlahuta”, „Construire strada Al. Golescu”, „Construire strada Silistei” din municipiul Bacau Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.14/2007 privind modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C.TRAIESTE NATURAL S.R.L.BACAU, situat in Bacau, Str. Carpati, nr.10, sc.C, ap.1, conform contractului de concesionare nr.41145/30.10.2006 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.15/2007 privind modificarea profilului de activitate pentru constructia ce se va realiza pe terenul concesionat de catre D-NA ADASCALITEI DIDINA din BACAU, situat in Bacau, Str. Mihai Viteazu, nr. 2, conform contractului de concesionare nr. 22494/07.06.2006 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.16/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL CANTILLI, SOLA 24, PARCELA 583/65, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: MIRON GABRIEL, din Bacau Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.17/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA, STR. TAZLAULUI, NR.5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: STANESCU MURES, din Bacau Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.18/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 2 MAGAZII SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, STR. IASILOR, NR. 32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: NICHITA ION, din Bacau Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.19/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. MARASTI, NR. 58, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: LADARU CATALIN si NICULINA-LAURA, din Bacau, prin TANTU MARIUS-CATALIN – ARHITECT PROIECTANT Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.20/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. GEN. DR. DRAGOMIR BADIU, NR. 18, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: NECHITA MIHAELA, din Vaslui Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.21/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, CUPLATA CU GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. AGUDULUI, NR. 18, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: MUNTEANU MIHAI-CODRIN, din Bacau Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A Nr.22/2007 privind solutionarea contestatiei nr.3/10.01.2007, prin respingerea acesteia ca nefondata, depusa de catre Baroul Bacau din Cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, prin decan avocat Botomei Vasile Apasati aici

SEDINTA DIN 28.12.2007 HCL DE LA 534-474

 • Hotărârea nr.474/28.12.2007 privind încetarea calităţii de consilier, în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Blăgan Costică, înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Apasati aici
 • Hotărârea nr.475/28.12.2007 privind încetarea calităţii de consilier, în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Corodeanu Gabi, înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Apasati aici
 • Hotărârea nr.476/28.12.2007 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului MĂRIC IOAN, pictor naiv cu merite deosebite, din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.477/28.12.2007 privind probarea „Rectificării Planului de Investiţii” şi a „Listei de Dotări” pe anul 2007, din surse financiare proprii, la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.478/28.12.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri – mijloace fixe – contori de apă potabilă – aflaţi în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificarea prin vânzare sau casare, în condiţiile legii. Apasati aici
 • Hotărârea nr.479/28.12.2007 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii în continuare până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul 2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr.480/28.12.2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârilor nr.360/28.12.2006 şi nr. 156/31.05.2007, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2007 şi 2008 precum şi a H.C.L. nr.382/31.10.2007, privind taxele la Oborul ªerbăneşti, în vederea îndreptării erorilor materiale. Apasati aici
 • Hotărârea nr.481/28.12.2007 privind modificarea şi completarea HCL nr. 434/2007 şi HCL nr. 207/2007 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ bacăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2006-2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.482/28.12.2007 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a sumei de 230.000 RON, ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII „Sărbătorilor de Iarnă” ce se vor desfăşura în municipiul Bacău pe parcursul lunii decembrie 2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.483/28.12.2007 privind aprobarea participării municipiului Bacău la proiectul „Reţeaua Europeană a Pieţelor Orăşeneşti ale secolului XXI – A European Network of 21 Century Market Towns”. Apasati aici
 • Hotărârea nr.484/28.12.2007 privind aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de iluminat public din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.485/28.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.486/28.12.2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.362/2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.487/28.12.2007 privind modificarea H.C.L. nr.349/2007, privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare în condiţiile legii, a unor bunuri disponibilizate – 4 puncte termice şi 2 centrale termice de zonă. Apasati aici
 • Hotărârea nr.488/28.12.2007 privind înfiinţarea unui “Punct Ecologic” de colectare a deşeurilor voluminoase si periculoase de la populaţie, in imobilul disponibilizat, prin modernizarea si restrângerea Punctului Termic 63, din str. Călugăreni, Bacău, in cadrul proiectului ISPA „Managementul integrat al deşeurilor in municipiul Bacău si in zonele învecinate” Apasati aici
 • Hotărârea nr.489/28.12.2007 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2007, de către Primarul şi Viceprimarii municipiului Bacău, în anul 2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr.490/28.12.2007 privind aprobarea platii orelor suplimentare efectuate peste durata normala a timpului de lucru, de catre personalul încadrat la Compartimentul “Aparatului Permanent de analiză şi elaborare a documentelor Consiliului Local al Municipiului Bacau” pe anul bugetar 2008. Apasati aici
 • Hotărârea nr.491/28.12.2007 privind premierea familiilor din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, în cursul anului 2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.492/28.12.2007 privind aprobarea pentru luna ianuarie 2008 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii, precum şi aprobarea modificării şi completării convenţiei aprobate prinHotărâreaa Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.467/30.11.2007 ce urmează a fi încheiate între Consiliul Local Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.493/28.12.2007 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe – clădiri şi terenul aferent acestora precum şi însuşirea valorii de inventar a Centrului de zi „Armonia” şi a Centrului „Pistruiatul” din Bacău date în administrare şi folosinţă gratuită Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.494/28.12.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1600 lei d-lui TODERAªCU VASILE cu domiciliul în Bacău, Strada Republicii, nr.58, Sc.C, Ap.3 şi reşedinţa în Bacău, str. Bucegi, nr.85. Apasati aici
 • Hotărârea nr.495/28.12.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 63756 lei d-lui FICHITIU CĂTĂLIN-IULIAN cu domiciliul în Bacău, Strada Lalelelor, Bl.1, Sc.B, Ap.12. Apasati aici
 • Hotărârea nr.496/28.12.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 59.777 lei d-nei RAMASCANU LAURA cu domiciliul în Bacău, Strada Nicolae Bălcescu, nr.12, Sc.D, Ap.11. Apasati aici
 • Hotărârea nr.497/28.12.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 59.777 lei d-lui VOICU IULIAN cu domiciliul în Bacău, Strada Aleea Aviatorilor, nr.11, Sc.A, Ap.35 şi reşedinţa în Bacău, str.Făgăraş nr.6, Sc.A, ap.13. Apasati aici
 • Hotărârea nr.498/28.12.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 4000 lei d-lui SAVIN NELU –SORIN cu domiciliul în Bacău, Strada Alexandru Lăpuşneanu nr.28. Apasati aici
 • Hotărârea nr.499/28.12.2007 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr.436/16.11.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 27.680 lei familiei Tănasă Traian cu domiciliul în Bacău, Strada Orizontului, Bl.9, Sc.B, Ap.19 reprezentată prin bunica paternă Lungu Ileana. Apasati aici
 • Hotărârea nr.500/28.12.2007 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr.395/31.10.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Stainboc Valentin cu domiciliul în Bacău, Strada Calea Romanului nr.171. Apasati aici
 • Hotărârea nr.501/28.12.2007 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2008 in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie. Apasati aici
 • Hotărârea nr.502/28.12.2007 privind aprobarea „Criteriilor” pentru stabilirea ordinii de prioritate şi a „Listei” cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat. Apasati aici
 • Hotărârea nr.503/28.12.2007 privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.504/28.12.2007 privind aprobarea măsurilor necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor de subvenţii, în condiţiile prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu credit ipotecar care se vor amplasa pe terenurile situate în raza administrativ – teritorială a municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.505/28.12.2007 privind aprobarea modificării H.C.L. nr.111/30.04.2007 şi înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a unui număr de 4 (patru) Săli de Sport cu valoarea de inventar a acestora, construite prin Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti; trecerea din domeniul privat în domeniul public al terenurilor transmise pentru construirea Sălilor de Sport şi restituite la terminarea investiţiei şi recepţia finală , precum şi delegarea administrării către Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, beneficiare a Sălilor de sport. Apasati aici
 • Hotărârea nr.506/28.12.2007 privind aprobarea înregistrării în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atât fizic cât şi valoric a unor bunuri – locuinţe pentru tineri – construite şi preluate de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi modificarea şi completarea H.C.L. nr.111/31.04.2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.507/28.12.2007 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe durata existenţei „Spaţiului Verde”, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” Bacău, a terenului în suprafaţă de 660 mp, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău situat în vecinătatea bisericii din B-dul Unirii, în vederea amenajării unui parc – spaţiu verde – protejat prin grija parohiei. Apasati aici
 • Hotărârea nr.508/28.12.2007 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casare şi demolarea mijlocului fix „Fântână Arteziană” situată în Piaţa Tricolorului din faţa Casei de Cultură „Vasile Alecsandri” din Bacău, care face parte din patrimoniul municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.509/28.12.2007 privind modificarea şi completarea Deciziei nr.443/01.11.1990, a Primăriei Municipiului Bacău şi a Hotărârii nr.183/25.10.1999, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a dat în folosinţă gratuită Bisericii ortodoxe de stil vechi „Sfântul Ilie”, Bacău, două suprafeţe de teren aflate în domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Nordului nr.54. Apasati aici
 • Hotărârea nr.510/28.12.2007 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.173/31.05.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, de acceptare a preluării de la Ministerul Apărării a unor terenuri şi construcţii, care fac parte din Cazarma nr.1322 situată în str. Constanţei, Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.511/28.12.2007 privind acceptarea trecerii din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, a terenului în suprafaţă de 76,76 ha, care face parte din Cazarma nr. 2367 Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.512/28.12.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF- pentru obiectivele de investitii noi: „Construire strada Spicului”, „Construire strada Ion Roata”, „Construire strada Banu Maracine”, „Construire strada Pomilor”, „Construire strada Vadu Pomilor”, „Construire strada Cezar Boliac”, din municipiul Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr.513/28.12.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF- pentru obiectivul de investitie: CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICĂ ªI APĂ CALDĂ MENAJERĂ PENTRU UNITĂÞI ªCOLARE DIN MUNICIPIUL BACĂU. Apasati aici
 • Hotărârea nr.514/28.12.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF- pentru obiectivul de investitie: “Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe condominii din municipiul Bacău”. Apasati aici
 • Hotărârea nr.515/28.12.2007 privind aprobarea construirii obiectivului de investiţii „Sediu Administrativ”, al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău precum şi darea acceptului pentru a se da în administrare, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău- un teren aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în str. Oituz nr. 29-31 în scopul construirii şi amplasării unui „Sediu Administrativ” distinct, al Poliţiei Municipiului Bacău-Secţia 2 Poliţie. Apasati aici
 • Hotărârea nr.516/28.12.2007 privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate pentru o perioadă de 10 ani între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi beneficiarii construcţiilor – spaţii comerciale şi prestări servicii – titulari ai contractelor de concesionare, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială a contractului. Apasati aici
 • Hotărârea nr.517/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P + M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. GL.DR.DRAGOMIR BADIU, NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: DIACONU PETRICĂ ªI DANIELA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.518/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE-LOCUINÞĂ P+DM ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA ROMANULUI, NR.160, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: JIGĂU MARIU-NICOLE, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.519/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE – LOCUINÞE COLECTIVE P+2+M ETAJE CU SPAÞII COMERCIALE LA PARTER, Str. ALEEA ELECTRICIENILOR, NR.6E, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: PAL DANIEL ªI LILIANA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.520/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+2E, STR.BUCIUM, NR.9, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: HAMCIUC MIHAI ªI CĂTĂLINA ªI SPRANCEANA CARMEN, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.521/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINÞE P+4, STR.LETEA, NR.12, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. FIALD IMOBILIARE SRL, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.522/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINÞE P+4, STR.LETEA, NR.46, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C FIALD IMOBILIARE SRL, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.523/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+DM ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.GRIGORE TĂBĂCARU, NR.52A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: DIACONU LENUÞA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.524/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL, STR.CALEA BÎRLADULUI, NR.95, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: PASCAL RUBIN ªI TINCA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.525/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINÞE, STR.PRIETENIEI, NR.2, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C.LEXGIMI S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.526/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+DM ªI MAGAZIE, STR. LICURICI, NR.47, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: MIHAI LILIANA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.527/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, STR. TEIULUI, NR.92, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: POPA FLORIN ªI CRISTINA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.528/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII – ANSAMBLUL BUCEGI III A, STR. TEIULUI, NR.13, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată, conform Actului de dezmembrare 2462/2007. BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU. Apasati aici
 • Hotărârea nr.529/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞE DE SERVICIU, STR. CL.MOLDOVEI, NR.4, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C GENERAL CONSTRUCÞII TEHNIC PLUS S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.530/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S, P+3 NIVELE, STR. RĂZBOIENI, NR.2 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: NECULAI ROMICA ªI GABRIELA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.531/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENÞIAL, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR.135C, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C AGRICOLA INTERNAÞIONAL S.A, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.532/28.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, STR.VASILE PÂRVAN, NR.32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: PRICOPIE VASILE ªI ELENA –LIA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.533/28.12.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIEI, NR.110 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: TANASE VIORICA, din Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr.534/28.12.2007 privind aprobarea unei noi documentaţii tehnico–economice faza SF şi a noilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiţii „Pasaj rutier subteran str.Oituz –str.St.Guşe” conform cerinţelor Ghidului Solicitantului pentru Axa 2 a Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi abrogarea H.C.L. nr.431/2007 şi H.C.L. nr.284/2006. Apasati aici

SEDINTA DIN 30.11.2007 HCL DE LA 468-437

 • Hotărârea nr.437/30.11.2007 privind aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2007 la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.438/30.11.2007 privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2008 la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău, cu finanţare din surse proprii. Apasati aici
 • Hotărârea nr.439/30.11.2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.440/30.11.2007 privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 şi 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actele adiţionale nr.4 la fiecare contract. Apasati aici
 • Hotărârea nr.441/30.11.2007 privind aprobarea plăţii premiului de 500 lei Ron familiilor din municipiul Bacău care au împlinit ori depăşit 50 de ani de la căsătorie în anul 2006, care au depus cerere după 30 august 2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.442/30.11.2007 privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, Anexele 2 şi 3, aprobat prin H.C.L. nr.121/30.04.2007, precum şi Anexa nr.2 aprobată prin H.C.L. nr.123/30.04.2007, în vederea promovării în clasă, grad profesional şi avansarea în trepte de salarizare a unor categorii de salariaţi. Apasati aici
 • Hotărârea nr.443/30.11.2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.303/13.08.2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.444/30.11.2007 privind aprobarea schimbării amplasamentului Târgului de animale, de maşini auto, comercializarea şi schimbul de produse cerealiere şi a unor bunuri de uz gospodăresc, situat în str.Trecătoarea Tecuciului nr.19 din cartierul ªerbăneşti, pe un alt amplasament din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.445/30.11.2007 privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unor sectoare de drumuri judeţene, situate în intravilanul municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.446/30.11.2007 privind acceptarea transmiterii unei suprafeţe de teren de 550 m.p. din domeniul public al statului administrat de Ministerul Transporturilor şi concesionat către CFR-SA, în coadministrare (administrare comună) între Ministerul Transporturilor şi Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 447/30.11.2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţie: „Campus şcolar nou str.C-tin Ene din Municipiul Bacău”. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 448/30.11.2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza „Studiu de fezabilitate” a obiectivului de investiţii: „Înlocuire conductă apă potabilă şi branşamente pe str. Miron Costin din Municipiul Bacău”, precum şi indicatorii tehnico – economici pentru realizarea acestei investiţii. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 449/30.11.2007 privind aprobarea modificării indicatorilor economici – faza SF – pentru obiectivele de investiţii noi: „Construire strada Dr.Marinescu”, „Construire strada Iasomiei”, „Construire acces str.Zimbrului nr.84-22 Decembrie nr.78”, „Construire alee acces str. Venus nr.8- Zimbrului nr.13” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.450/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ STR. CALEA MOLDOVEI NR.117 C, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: BACIU BERNADETA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.451/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1 ªI GARAJ, STR. NORDULUI NR.22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: CĂLIN GHEORGHE, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.452/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE DS+P+2E, STR.9 MAI NR.28-30, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC CIM PROSAN SRL, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.453/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE VILE APARTAMENTE P+2E+M, STR. CALEA BÂRLADULUI, SOLA 82, PARCELA 94, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC BUFALO IMPEX SRL, din Oneşti, judeţul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.454/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINÞE UNIFAMILIALE, STR.CALEA MOLDOVEI, NR.117 A ªI NR.117 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: CUCU CONSTANTIN ªI MARIANA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.455/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+1 (DUPLEX) ªI ÎMPREJMUIRE TEREN STR. HOLTULUI, NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: JUNCU MIHAI-CĂTĂLIN ªI JUNCU GEANINA-CRISTINA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.456/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINÞE P+1 ªI PARC PENTRU COPII, STR. CALEA BÎRLADULUI, NR.175 K, NR.175 L ªI NR.175 M, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: MORARIU CLAUDIA-LAURA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.457/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ UNIFAMILIALĂ P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA ROMANULUI, NR.188 ªI NR.192, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: IACOB IOANA-SIMONA ªI SANDU FLORIN, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.458/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ D+P+8, STR.ALEXEI TOLSTOI, NR.8-10(6), din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC DEDEMAN SRL, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.459/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1E+M, GARAJ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, SEDIU FIRMĂ S+P+1E+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂÞII, STR. BUCIUM, NR.23, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: PATRICHI IOAN ªI MARIA ªI SC PATMADAN IMPEX SRL, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.460/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINÞE ªI COMERCIAL 2S+P+8E, STR.NICOLAE TITULESCU, NR.23 ªI 23 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: POPA MIHAELA ªI DUMITRU, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.461/30.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE HALĂ PRODUCÞIE TÂMPLĂRIE ªI PRESTĂRI SERVICII, STR. TRECĂTOAREA TECUCIULUI, NR.12, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: MERLUªCĂ VIOREL ªI OFELIA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.462/30.11.2007 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei nr.46275 din 25.10.2007 formulată de SC KAM SRL Bacău cu sediul în Bacău, Str. 9 Mai , nr.25, Sc.C, Ap. 29, prin Cabinet de Avocat “Petruş Flenchea”. Apasati aici
 • Hotărârea nr.463/30.11.2007 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de procedură prealabilă înregistrată cu nr.46655 din 26.10.2007 formulată de SC SUPERVOIAJE SRL Bacău cu sediul în judeţul Bacău, municipiul Moineşti, Str. Tudor Vladimirescu, Bl. Cascada 14, Ap.10. Apasati aici
 • Hotărârea nr.464/30.11.2007 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de procedură prealabilă înregistrată cu nr.46683 din 26.10.2007 formulată de SC ALINTRANS SRL Bacău cu sediul în judeţul Bacău, comuna Săuceşti, sat Săuceşti. Apasati aici
 • Hotărârea nr.465/30.11.2007 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de procedură prealabilă înregistrată cu nr.46055 din 25.10.2007 formulată de SC HOLIAS SRL Bacău cu sediul în Bacău, Str. Banatului, Bl. B 4, Sc.A, Ap.12. Apasati aici
 • Hotărârea nr.466/30.11.2007 privind aprobarea actualizării unor tarife de călătorie, cu mijloacele de transport în comun, începând cu data de 01 decembrie 2007, activitate realizată de către S.C TRANSPORT PUBLIC S.A Bacău, în calitate de operator- concesionar al serviciului de transport public de călători, în municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr. 467/30.11.2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna decembrie 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun, precum şi aprobarea încheierii unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A pe de o parte, şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe de altă parte în ceea ce priveşte transportul urban cu mijloace de transport în comun. Apasati aici
 • Hotărârea nr.468/30.11.2007 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acordului de implementare a măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/018 privind îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în Municipiul Bacău şi împuternicirea Primarului Municipiului Bacău pentru semnarea acestuia. Apasati aici

SEDINTA DIN 31.10.2007 HCL DE LA 428-371

 • Hotărârea nr.371/31.10.2007 prin care se ia act de validarea mandatului de consilier local, a d-lui CIUBOTARU V.LUCIAN MANUEL de către Judecătoria Bacău, depunerea jurământului şi repartizarea acestuia, într-o comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.372/31.10.2007 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, d-lui profesor MIHAI SEMENOV din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.373/31.10.2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.374/31.10.2007 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a demarării procedurilor legale de transformare a R.A.G.C. în societate comercială pe acţiuni şi extinderea competenţelor noii societăţi rezultate din reorganizarea R.A.G.C. la nivel judeţean. Apasati aici
 • Hotărârea nr.375/31.10.2007 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cuantumului indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie de la R.A.G.C. Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.376/31.10.2007 privind stabilirea preţului local de facturare pe o Gcal, a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Bacău, de către S.C. CET S.A. Bacău, începând cu data de 01 Noiembrie 2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.377/31.10.2007 privind modificarea Deciziei nr.351/13.12.1991 prin care s-a aprobat atribuirea în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, Parohiei Romano – Catolice „Sfântul Nicolae” a suprafeţei de 3000 m.p., teren situat în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu, în vederea construirii unui lăcaş de cult. Apasati aici
 • Hotărârea nr.378/31.10.2007 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită Parohiei Romano-Catolice ”Sfântul Nicolae” din Bacău pe durata existenţei construcţiilor a terenurilor în suprafaţă de S1=414 m.p., S2=636 m.p. Apasati aici
 • Hotărârea nr.379/31.10.2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.380/31.10.2007 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliul Judeţean Bacău, Prefectura Bacău, Primăria Bacău şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, în vederea organizării Forumului Regional de Investiţii, în perioada 01-02 Noiembrie 2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.381/31.10.2007 privind acordarea Avizului de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, în vederea schimbării denumirii Aeroportului Bacău în Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.382/31.10.2007 privind completarea HCL nr.360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în municipiul Bacău, cu taxele pentru Oborul ªerbăneşti. Apasati aici
 • Hotărârea nr.383/31.10.2007 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Oborului ªerbăneşti din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.384/31.10.2007 de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curaţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul Bacău, care va intra în vigoare la data de 15 decembrie 2007. Apasati aici
 • Hotărârea nr.385/31.10.2007 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a amplasării în municipiul Bacău a unui bust din bronz al marelui istoric Mihail Kogălniceanu. Apasati aici
 • Hotărârea nr.386/31.10.2007 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.387/31.10.2007 privind modificarea HCL nr.163/2006 prin care s-au numit 2 membri în Consiliul Consultativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.388/31.10.2007 privind completarea HCL nr.161/31.05.2007 prin care s-a aprobat Lista finală a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare de la bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de cultură, mediu şi tineret, în baza prevederilor Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată. Apasati aici
 • Hotărârea nr.389/31.10.2007 privind darea acordului de principiu a instalării în unităţile şcolare din municipiul Bacău, a unor sisteme video de supraveghere. Apasati aici
 • Hotărârea nr.390/31.10.2007 privind darea în administrare la Serviciul Public de Asistenţă Socială a municipiului Bacău a clădirii rămasă disponibilizată în suprafaţă construită de 128mp, prin modernizarea şi restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău, str.Milcov, în vederea schimbării destinaţiei şi reamenajării în “Centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost“ precum şi alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea contractării serviciilor de proiectare. Apasati aici
 • Hotărârea nr.391/31.10.2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna NOIEMBRIE 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună. Apasati aici
 • Hotărârea nr.392/31.10.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-lui Onu Aurel cu domiciliul în Bacău, str.Veronica Micle nr.20A. Apasati aici
 • Hotărârea nr.393/31.10.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Ioan Emilia cu domiciliul în Bacău, str.Milcov bl.75, sc.H, ap.19. Apasati aici
 • Hotărârea nr.394/31.10.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Butnaru Vasile cu domiciliul în Bacău, str.Bucegi, bl.125, sc.B, ap.26. Apasati aici
 • Hotărârea nr.395/31.10.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Stainboc Valentin cu domiciliul în Bacău, str.Calea Romanului nr.171. Apasati aici
 • Hotărârea nr.396/31.10.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3500 lei d-nei Lichi Oana Diana cu domiciliul în Bacău, str.Mioriţei, bl.88A, sc.A, ap.36. Apasati aici
 • Hotărârea nr.397/31.10.2007 privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai obiectivelor noi de investiţii „RK STRADA VASILE PÂRVAN”, ”RK STRADA ALBA IULIA” şi „STRADA DIMITRIE CANTEMIR” din municipiul Bacău, aprobate iniţial prin HCL nr.210/21.07.2005 şi HCL nr.141/31.05.2006. Apasati aici
 • Hotărârea nr.398/31.10.2007 privind modificarea şi completarea HCL nr.341/30.11.2006, prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică la obiectivul de investiţii „Consolidare bloc de locuinţe strada Mărăşeşti nr.11” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.399/31.10.2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Cămin de elevi Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.400/31.10.2007 privind aprobarare documentaţiei tehnico-economice suplimentare pentru obiectivul de investiţii: „Construire strada Triumfului” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.401/31.10.2007 privind aprobarare documentaţiilor tehnico-economice pentru 22 obiective de investiţii noi: „Amenajare spaţiu de joacă pentru copii” din municipiul Bacău. Apasati aici
   Anexa 1D
   Anexa 1H
   Anexa 1K
   Ansamblul de joaca
   Anexa 1T
  Anexa 1Q
 • Hotărârea nr.402/31.10.2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţii nou: „Amenajare sens giratoriu în intersecţia străzilor Prelungirea Bradului cu Strada Aprodu Purice” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.403/31.10.2007 privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată pe terenul concesionat de către S.C BOBICOM S.R.L. BACĂU, situat în Bacău, str. Energiei, nr.27, sc.A, ap.4, conform contractului de concesionare nr.9493/ 19.03.2004. Apasati aici
 • Hotărârea nr.404/31.10.2007 privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată pe terenul concesionat de către S.C MONTERAL S.R.L. BACĂU, situat în Bacău, str.Milcov, nr.4, conform contractului de concesionare nr.6866/24.02.2005. Apasati aici
 • Hotărârea nr.405/31.10.2007 privind prelungirea duratei prevăzuta in contractele de concesionare încheiate pentru o perioada de 10 ani intre Consiliul Local al Municipiului Bacău si beneficiarii construcţiilor – titulari ai contractelor de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata iniţială a contractului. Apasati aici
 • Hotărârea nr.406/31.10.2007 privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau. Apasati aici
 • Hotărârea nr.407/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE HALĂ TINICHIGERIE ªI VOPSITORIE AUTO ªI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ, STR.IZVOARE, NR.69, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C AUTOTRADER S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.408/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI, NR.24C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: PALAMARU LAURENÞIU, OPREA LOREDANA, TANASA FELICIA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.409/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ ªI GARAJ, STR.HOLTULUI, NR.64, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: TANASA CLAUDIA – IULIANA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.410/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ + GARD INCINTA, STR.VASILE PARVAN, NR.23, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: VRABIE GRIGORAª ªI ELENA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.411/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA BÎRLADULUI, NR.78B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: DODIÞĂ MIHAI ªI DOINA – GEORGETA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.412/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE HALĂ DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCÞII, STR.CIPRIAN PORUMBESCU, NR.27A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C ORDEIANU COMPANY S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.413/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.CALEA BÎRLADULUI, NR.158, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: NĂFORNIÞĂ MARIA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.414/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE 2LOCUINÞE P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. HOLTULUI, NR.93, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: BARNA ANA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.415/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.CALEA ROMANULUI, NR.166, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: CIOCÂRLAN EMA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.416/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, GARAJ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. LUNCA BISTRIÞEI, NR.4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C PLATY – MAR IMPEX S.R.L, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.417/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, STR. NORDULUI, NR.12 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: BARDAªU VALENTIN ªI VIOLETA, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.418/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.GRIGORE TĂBĂCARU, NR.27A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: CIOINEA IOAN ªI MIHAELA, din SF.GHEORGHE, JUD.COVASNA. Apasati aici
 • Hotărârea nr.419/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, pentru CONSTRUIRE–EXTINDERE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAÞIA DE SPAÞII FUNCÞIONALE PENTRU COPII SEROPOZITIVI, STR. ªTEFAN CEL MARE, NR.18C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: DIRECÞIA GENERALĂ DE ASISTENÞĂ SOCIALĂ ªI PROTECÞIA COPILULUI BACĂU. Apasati aici
 • Hotărârea nr.420/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL DE TIP «MALL», STR. REPUBLICII, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: MLS PROIECT BACAU, COSA GIURGI, SRAER VICTOR, COSA MARIA, NITA VASILE, ARMAN CLAUDIU, PARASCHIV MARIAN, TOTAL ADVISOR INSURANCE BROKER, TRICOTEX. Apasati aici
 • Hotărârea nr.421/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE HYPERMARKET COMPLEX COMERCIAL ªI SERVICII, CARTIER GHERĂIEªTI, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C ROGARIU IMOBILIARE S.R.L., din Bucureşti. Apasati aici
 • Hotărârea nr.422/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, BIROURI FIRMĂ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.CIPRIAN PORUMBESCU, SOLA 62, PARCELA 1784/8, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: COMPANIA DE LOGISTICĂ ªI DISTRIBUÞIE WIT S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.423/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENÞIAL, STR. B-DUL UNIRII, NR.30, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C WOOLTOP S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.424/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE SUPRAETAJARE LOCUINÞĂ ªI SPĂLĂTORIE AUTO CARE VA AVEA DESTINAÞIA DE LOCUINÞĂ, STR. BANATULUI, NR.30, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: TOTU MARIUS-GABRIEL, din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.425/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENÞIAL LOCUINÞE COLECTIVE, STR. ªTEFAN CEL MARE, NR.32, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. FADESA R S.R.L., din Bucureşti. Apasati aici
 • Hotărârea nr.426/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU DESTINAÞIA BIROURI CU 4 SUBSOLURI +PARTER +16 ETAJE, CALEA MĂRĂªEªTI, NR.108, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C FADESA R S.R.L., din Bucureşti. Apasati aici
 • Hotărârea nr.427/31.10.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru CONSTRUIRE «EXTINDERE ªI REFAÞADIZARE S.C.COMPLEX HOTELIER MOLDOVA S.A.», STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR.16, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C COMPLEX HOTELIER MOLDOVA S.A., din Bacău. Apasati aici
 • Hotărârea nr.428/31.10.2007 privind desemnarea unor membri în comisia de examinare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, la examenul pentru ocuparea postului de director financiar-contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, şi abrogarea HCL nr.347/2007. Apasati aici

SEDINTA DIN 15.09.2007 HCL DE LA 368-346

 • H O T A R A R E A nr.346/2007 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, Profesorului Dr.în istorie IOAN ( JEAN ) CIUTĂ din municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.347/2007 privind desemnarea unor membri în comisia de examinare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, la examenul pentru ocuparea postului de director financiar – contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.348/2007 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a Pieţei Centrale, Pieţei Sud, Pieţei de Gross şi a Bazarului Milcov din municipiul Bacău şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.87/29.04.2002, modificată şi completată prin HCL nr.22/2006 şi HCL nr.349/2006. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.349/2007 privind aprobarea trecerii , din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri, Puncte Termice şi Centrale Termice de Zonă din municipiul Bacău, reprezentând construcţii şi terenurile aferente acestora, disponibilizate în urma lucrărilor de modernizare, în vederea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în condiţiile legii. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.350/2007 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Protocolul nr.11241/37233/46903 din 30.12.2005 aprobat prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.9/19.01.2006 încheiat între Consiliul Judeţean Bacău prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Consiliul Local al Municipiului Bacău , ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr.85/2005 a Consiliului Judeţean Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.351/2007 privind completarea HCL nr.360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.352/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.353/2007 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a sumei de 165.000 RON , în vederea organizării împreună cu Direcţia Agricolă Bacău, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău, a celei de a – XI –a ediţii a Festivalului „Zilele Bacăului„ şi Zilele Pensionarilor, ce vor avea loc la Bacău în perioada 4-7 octombrie 2007. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.354/2007 privind modificarea Hotărârii nr.125/29.05.2002, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea readucerii terenului în suprafaţă de 1457,99 mp, în domeniul public al municipiului Bacău, care a fost transmis în folosinţă Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău, din str.Oituz nr.29-31 Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.355/2007 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitare de stat din municipiul Bacău, pentru anul şcolar 2007-2008. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.356/2007 privind aderarea Municipiului Bacău, ca membru, la Asociaţia Internaţională pentru Regenerarea Vecinătăţilor aflate în criză – QUARTIERE EN CRISE-EUROPEAN REGENERATION AREAS NETWORK–The International Association for the Regeneration of Neighbourhoods in Crisis (QeC-ERAN) cu sediul la Bruxelles – Belgia . Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.357/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF- pentru obiectivul de investiţii nou: „Construire strada Toporaşi” din municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.358/2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna OCTOMBRIE 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună sau trei luni. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.359/2007 privind completarea HCL nr.161/31.05.2007 prin care s-a aprobat Lista finală a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare de la bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de cultură, mediu şi tineret, în baza prevederilor Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.360/2007 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.361/2007 privind îndreptarea erorii materiale din art.2 al HCL nr.200/31.07.2006, privind completarea HCL 118/2006, pentru aprobarea finanţării unor obiective de investiţii de interes local din municipiul Bacău, printr-un montaj financiar credit/obligaţiuni municipale în valoare de maximum 120 milioane RON , cu o maturitate de maxim 20 ani. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.362/2007 privind aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării , staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, care va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2007. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.363/2007 privind constituirea Comisiei Tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru reanalizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.364/2007 privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.365/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, GARAJ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. SUBLOCOTENENT ADAM, nr.22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: STAN VASILICA, din Bacău. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.366/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ, STR.IONIÞĂ SANDU STURZA NR.108, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: HERGHELEGIU ANNE MARIE, din Bacău. Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.367/2007 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei înregistrate cu nr.38036 din 10.09.2007 formulată de către Asociaţia Colegiul Naţional Pedagogic şi Teologic, Sfântul Voievod ªtefan cel Mare, asociaţie reprezentată de preşedintele acesteia Botomei Vasile, cu sediul în Bacău, strada Spiru Haret nr.6. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.368/2007 privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate” a obiectivului de investiţii „Reabilitarea instalaţiei de termoficare de bază din CET Bacău – înlocuirea Boilerului de Baza nr. 1”, precum şi indicatorii economico-financiari, pentru realizarea acestei investiţii. Apasati aici .

SEDINTA DIN 30.08.2007 HCL DE LA 343-306

 • H O T A R A R E A nr.306/2007 prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Plăcintă Petru. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.307/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.308/2007 privind completarea HCL nr.161/31.05.2007 prin care s-a aprobat Lista finală a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare de la bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de cultură, mediu şi tineret, în baza prevederilor Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.309/2007 privind aprobarea plăţii premiului de 500 lei RON familiilor din municipiul Bacău care au împlinit ori depăşit 50 de ani de căsătorie, în cursul anului 2006 şi au depus cerere după data de 30.04.2007. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.310/2007 privind aprobarea listelor nominale pentru luna SEPTEMBRIE 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.311/2007 privind acordarea ajutorului de urgenţă în valoare de 3 600 lei d-lui Rotaru Romeo cu domiciliul neschimbat în cartea de identitate pe str. Bucegi bl.138, sc.B, ap.47 şi cu reşedinţa în str. Mioriţei bl. 88A, sc.B, ap.1, Bacău, locuinţă socială repartizată de Consiliul Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.312/2007 privind aprobarea tabelului nominal cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2008. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.313/2007 privind aprobarea formularului Autorizaţiei de execuţie (spargere) pentru lucrări subterane pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău executate la reţele tehnico-edilitare. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.314/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.40/26.04.1996, prin care s-a dat în folosinţă gratuită, Parohiei ortodoxe „Sfântul Dumitru” Narcisa din Bacău terenul intravilan solicitat pentru locaş de cult şi o capelă mortuară, situat în strada Republicii nr.2, Bacău, teren ce face parte din domeniul public al municipiului Bacău precum şi modificarea Deciziei nr.386/23.08.1990, a Primăriei Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.315/2007 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a modificării şi completării HCL 200/2006 pentru aprobarea finanţării unor obiective de investiţii de interes local din municipiul Bacău, printr-un montaj financiar credit/obligaţiuni municipale în valoare de maxim 120 milioane RON, cu o maturitate de maxim 20 ani. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.317/2007 privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată pe terenul concesionat de către SC RUBINUL SERV COM S.R.L. Bacău, situat în Bacău, Str.Mărăşeşti nr.110, sc.B, ap.4, conform contractului de concesionare nr.23494/21.07.2003. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.318/2007 privind completarea obiectului de activitate stabilit prin Contractul de Concesionare nr.30334/04.08.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C GEPEX S.R.L. în vederea realizării obiectivului “PARC DE DISTRACÞII“ în intravilanul Municipiului Bacău, str.ªtefan cel Mare. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.319/2007 privind modificarea şi completarea a HCL nr.48/24.02.2004, prin care s-au aprobat documentaţiile tehnico-economice la obiectivele de investiţii „Locuinţe sociale din str.Tipografilor şi str.Teiului” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.320/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Pth – pentru suplimentarea obiectivului de investiţii „RK strada Mărăşti, Municipiul Bacău”. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.321/.2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivele de investiţii noi: „Reabilitare sistem de alimentare cu apă şi canalizare strada Izvoare” şi „L.T.E. strada Înfrăţirii” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.322/2007 privind aprobarea modificării construcţiilor existente la „TRANDUL TINERETULUI” din Municipiul Bacău, str. ªtefan cel Mare, cuprinse în Anexa nr.4 laHotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.35 din 27.02.2006, în vederea realizării obiectivului de investiţii „PARC DE DISTRACÞII”, aşa cum a fost stabilit prin Contractul de Concesionare nr.30334/04.08.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C GEPEX S.R.L., din Bacău şi a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE PARC DE DISTRACÞII –ETAPA I – CARE VA CUPRINDE: TERENURI DE SPORT ACOPERITE, AMENAJARE VESTIARE ªI GRUPURI SANITARE SPORTIVI, SNACK-BAR ªI MODERNIZARE BAZINE DE ÎNOT, STR.ªTEFAN CEL MARE, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Bacău, concesionat conform contractului de concesionare nr.30334/04.08.2006. BENEFICIAR: S.C GEPEX S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.323/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL, B-DUL UNIRII, NR.17, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: ADRAGĂI VIRGIL, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.324/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE locuinţă P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.VICTOR NADOLSCHI, NR.13, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: GAL IOSIF ªI TEREZA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.325/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE -HALĂ PRODUSE PAPETĂRIE, STR.PLOPILOR, NR.17, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C ELBACROM S.R.L, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.326/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL, SEDIU FIRMĂ, GARAJ ªI CABINĂ POARTĂ, STRADA IZVOARE, NR.20A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. NICK–MANS S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.327/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NORDULUI, NR.21, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: BUCUR VASILICA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.328/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1, STR. VRANCEI, NR.51, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: TANTU DANIEL ªI ELENA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.329/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ UNIFAMILIALĂ, STR.PROCOPIE STRAT, NR.4, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: CARUT DORINA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr. 330/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ S+P (GARAJE) +2 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. REPUBLICII, NR.132, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: HAMPAU EMIL ªI GABRIELA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.331/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE NEGEL, SOLA 21, PARCELA 510/9, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: CLAIN VASILE, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.332/30.08.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.SUCEVEI, NR. 14, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: UNGURENAªU SORINEL, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.333/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+1-2 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. BUCIUM, NR. 25, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.  BENEFICIARI: HARET VASILE ªI VIORICA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.334/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINÞE UNIFAMILIALE P ªI ÎMPREJMUIRE TEREN STR. CIREªOAIEI, NR. 52, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: SARBU GETA, SARBU CRISTINA ªI NICOLAE, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.335/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+DM CU GARAJ, CALEA BARLADULUI, NR.248A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: DOSPINESCU IULIAN – DUMITRU, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.336/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ UNIFAMILIALĂ S+P+M, GARAJ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. AUSTRULUI, NR.65E, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: BODRON MARIA ªI SEVERICA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.337/30.08.2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+1 ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VRANCEI, NR.20, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: CONDURAT ELENA ªI VIRGIL, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.338/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, SPAÞIU COMERCIAL, LOCUINÞĂ SERVICIU P+2+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR.107, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C DETAMI TRANS S.R.L., din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.339/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENÞIAL ªI COMERCIAL, STR.CALEA MOLDOVEI, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C ARA S.A., din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.340/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE SUPERMARKET BILLA II, REALIZARE LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE ªI ORGANIZARE DE ªANTIER, STR. MIORIÞEI, NR.27, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: SC BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L., din Bucureşti. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.341/2007 pivind modificarea si completarea HCL nr.25 din 05.02.2007, care a fost modificata si completata prin HCL nr.72/29.03.2007, in scopul rectificarii si suplimentarii Planului de Investitii pe anul 2007, cu finantare din surse proprii la Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.342/2007 privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al municipiului Bacău, a „Sectorului de Drum Naţional„ de pe DN 2 (E85), de la km 281+400, pana la km 280+753 la ieşirea din Bacău spre Bucureşti, administrat de către Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.343/2007 privind soluţionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a contestatiei înregistrată la Primăria Bacău cu nr. 33849 din 13.08.2007, formulata de către Botomei Vasile cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, nr. 27, sc.A, ap.3. Apasati aici

SEDINTA DIN 13.08.2007 HCL DE LA 303-295

 • H O T A R A R E A nr.295/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.296/2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.297/2007 privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.83/29.03.2007, pentru a se corecta suprafeţele de teren aferente PT 14 şi PT 115 din Bacău, trecute eronat în patrimoniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.298/2007 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, a unor bunuri existente în Piaţa Tricolorului din municipiul Bacău, situate în faţa Casei de Cultură, din Calea Mărăşeşti nr.5. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.299/2007 privind abrogarea art.1 alin.(1) şi (2) din HCL nr.84/29.03.2007, prin care s-a transmis Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, terenul situat în str. Constantin Ene nr.1 din Bacău, pentru amplasarea obiectivului de investiţii „Campus ªcolar” în municipiul Bacău şi repartizarea acestui teren pentru realizarea aceluiaşi obiectiv, de către Municipiul Bacău, ca titular de investiţie. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.300/2007 privind amenajare PARC – Bulevardul Unirii nr.3 ce are destinaţie recreativă pentru populaţie, pe un teren liber, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.301/2007 privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic integrat pentru eficientizarea activităţilor în cadrul Primăriei Bacău” din cadrul programului „Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local” şi aprobarea cofinanţării. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.302/2007 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea unui serviciu public la standarde europene pentru băcăuani” din cadrul programului „Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local” şi aprobarea cofinanţării. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.303/2007 privind darea în administrare „Centrului Meteorologic Regional Moldova” cu sediul în Iaşi str. Văscăuţeanu nr. 10, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău în str. G-ral ªtefan Guşe, cu intrare din str. Constanţei, pentru amplasarea şi construirea în Municipiul Bacău, a unui imobil (clădire) în care să-şi desfăşoare activitatea profesională „Serviciul Regional de Prognoză a Vremii” din Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 12.07.2007 HCL DE LA 249-239

 • H O T Ă R Â R E A nr.239/2007 prin care se ia act de validarea mandatului de consilier local al domnului BUTUCARU I.ION, de către Judecătoria Bacău, depunerea jurământului de către acesta şi repartizarea într-o comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.240/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R  R E A nr.241/2007 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a sumei de 4.545 Euro în vederea susţinerii financiare a participării sportivilor badmintonişti legitimaţi la Clubul Sportiv „ªtiinţa” Bacău, la Campionatul Mondial de Badminton, care se va desfăşura în Kuala Lumpur – Malaesia, în perioada 13-19 august 2007. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.242/2007 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.243/2007 privind plata sumei de 17.944,2 RON către Asociaţia Municipiilor din România, reprezentând contribuţia Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2007. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.244/2007 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a amplasamentului în suprafaţă de 154,28 mp situat pe Insula din Parcul «Mircea Cancicov» din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.245/2007 privind aprobarea Acordului Cadru de Implementare care va fi semnat între Consiliul Local al Municipiului Bacău în calitate de Beneficiar Final şi Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare în calitate de Agenţie de Implementare pentru Implementarea Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007, «Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Bacău şi în zonele învecinate, judeţul Bacău,România». Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.246/2007 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, a Clădirii rămasă disponibilă în suprafaţă construită de 188 mp, prin modernizarea şi restrângerea Punctului Termic nr.2 din Bacău, aleea Ghioceilor şi darea acesteia în administrare la Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, în vederea schimbării destinaţiei şi reamenajării pentru Clubul pensionarilor din Municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.247/2007 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele de atenţionare «Cod galben», de către Administraţia Naţională de Meteorologie. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.248/2007 privind modificarea şi completarea HCL nr.212/31.07.2006, în scopul aprobării indicatorilor tehnico–economici suplimentaţi la obiectivul de investiţii „Străpungere şi parcare str.Mihai Viteazu” din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.249/2007 pentru modificarea H.C.L nr.361/28.12.2006, privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău, pe anul 2007. Apasati aici

SEDINTA DIN 18.06.2007 HCL DE LA 198-197

 • H O T Ă R Â R E A nr.197/2007 privind modificarea şi completarea contractului de finanţare nerambursabilă aprobat prinHotărârea nr. 28/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 •  H O T Ă R Â R E A nr.198/2007 privind preluarea obiectivului de investiţii Spitalul Municipal Bacău din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, respectiv a Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 17.05.2007 HCL DE LA 153-146

 • H O T Ă R Â R E A nr.146/2007 privind abrogarea H.C.L. nr. 182/11.07.2005, prin care s-a dat Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, dreptul de administrare asupra terenului în suprafaţă de 5322,83 m.p. din domeniul public al municipiului Bacău, situat în str. Spriru Haret nr. 6, motivat de faptul că obiectivul de investiţii „Spitalul municipal Bacău” a fost transferat în lista de investiţii a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.147/2007 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL BACAU.BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.148/2007 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.149/2007 privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecţii a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.150/2007 privind aprobarea de principiu a asocierii Municipiului Bacău, prin autorităţile lor deliberative, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii culturale – JULIO IGLESIAS – ROMANTIC CALSSICS, în Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.151/2007 privind aprobarea constituirii unei comisii pentru evaluarea solicitărilor de finantare depuse de catre institutiile scolare, universitati, muzee, oameni de cultura, alte institutii de cultura, sportive, educationale din municipiul Bacau. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.152/2007 privind modificarea şi completarea alin. (2) al art. 3 din H.C.L. nr. 44/28.02.2007. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.153/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza P.Th. de la proiectul de hotarare pentru obiectivul „Construire strada Iasilor” din Municipiul Bacau-Aditional 1/2005. Apasati aici

SEDINTA DIN 06.04.2007 HCL DE LA 99-98

 • H O T Ă R Â R E A nr.98/2007 privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău în vederea amplasării şi construirii unui Spital Judeţean de Urgenţă în municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.99/2007 privind aprobarea înfiinţării unui nou cimitir în municipiul Bacău, cu denumirea `SarataII`. Apasati aici

SEDINTA DIN 07.03.2007 HCL DE LA 71-70

 • HOTARAREA nr.70/2007 privind modificarea HCL nr.223/ 31.08.2006 privind trecerea cu plată în domeniul public al municipiului Bacău, a bunurilor din patrimoniul SC CET SA Bacău, provenite din investiţiile realizate în baza contractului de administrare, modificarea HCL nr.286/ 30.10.2006 pentru aprobarea valorii de transfer a acestor bunuri şi revocarea HCL nr.357/28.12.2006. Apasati aici
 • HOTARAREA nr.71/2007 privind aprobarea execuţiei lucrărilor de reamenajare şi creare goluri de acces pentru spaţiile disponibile din 13 puncte termice ale SC CET SA Bacău, în vederea separării punctelor termice de spaţiile disponibile. Apasati aici

SEDINTA DIN 05.02.2007 HCL DE LA 30-23

 • H O T A R A R E A nr.23/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a programului de investitii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a Prognozei pe urmatorii trei ani Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.24/2007 privind modificarea H.C.L. nr.200/2006, care a completat H.C.L. nr.118/2006, in sensul suplimentarii listei obiectivelor de investitii Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.25/2007 privind aprobarea Planului de investitii si a Listei de dotari pe anul 2007 finantat din fonduri proprii la Regia Autonoma de Gospodarie Comunala BAcau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.26/2007 privind aprobarea Organigramei, a numarului de personal si a Statului de Functii, incepand cu data de 01.01.2007 la Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.27/2007 privind aprobarea Organigramei, a numarului de personal si a Statului de Functii, ]ncepand cu data de 01.01.2007 la Centrul Bugetar Crese Bacau. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.28/2007 privind aprobarea actelor procedurale reprezentand Metodologia de participare, domeniile de finantare, comisiile de evaluare si regulamentul de functionare al acestora, Ghidul solicitantului pentru punerea in aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati non-profit de interes general, precum si abrogarea HCL nr.43/2006, HCL nr.120/2006 si
 • HCL nr.282/2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.29/2007 privind modificarea HCL nr.371/28.12.2006, in sensul schimbarii amplasamentului terenului in vederea construirii unui Spital Judetean de Urgenta in Bacau precum si solutionarea plangerii prealabile formulata de S.C.`FRUCTEX` S.A.BACAU Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.30/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice prin investitia EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU, STR.MARASESTI, NR.6, din municipiul Bacau – faza studiu de fezabilitate Apasati aici