Liste cu hotarari ale Consiliului Local – 2006

SEDINTA DIN 23.12.2006 HCL 355

 • H O T A R A R E A nr.355/2006 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 08.12.2006 HCL DE LA 351-348

 • H O T A R A R E A nr.348/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.349/2006 privind modificarea şi completarea HCL nr. 87/2002 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Pieţelor agroalimentare, târgurilor şi oboarelor în municipiul Bacău, modificată şi completată prin HCL nr.22/27.02.2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.350/2006 privind organizarea de catre Teatrul Municipal Bacovia Bacau, de spectacole de teatru gratuite, pentru pensionarii municipiului Bacau in anul 2007 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.351/2006 privind aprobarea „Listei repartiţiilor nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, care vor primi o locuinţă în strada Depoului din Municipiului Bacău Apasati aici

SEDINTA DIN 14.10.2006 HCL DE LA 318-286

 • H O T A R A R E A nr.286/2006 privind însuşirea Raportului de Expertiză contabilă extrajudiciară realizat la SC CET SA Bacău în baza HCL nr. 223/2006, precum şi aprobarea valorii de transfer în domeniul public al municipiului Bacău a bunurilor proprii aferente investiţiilor realizate de SC CET SA Bacău în baza Contractului de Administrare nr. 24461/01.08.2002 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.287/2006 privind modificarea şi completarea Contractului de Concesionare nr.33423/2092/01.09.2006, încheiat de Consiliul Local Bacău cu S.C CET S.A Bacău, pentru returnarea unor bunuri care nu mai sunt necesare realizării serviciului de termoficare cu propunerea ca acestea să fie vândute la licitaţie publică, precum şi introducerea în contract a unor clauze noi Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.288/2006 privind soluţionarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a contestaţiilor formulate de persoane din municipiul Bacău, prin care au solicitat revocarea H.C.L. nr. 257, 258 şi 259 din 28.09.2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.289/2006 privind aprobarea preţului local de referinţă al energiei termice livrată de către SC CET SA Bacău populaţiei din municipiul Bacău, începând cu data de 01.11.2006 precum şi a subvenţiei de 11% acordată de Consiliul Local al Municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.290/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.291/2006 privind acordarea de înlesniri asociaţiilor de proprietari/locatari din Municipiul Bacău la achitarea obligaţiilor de plată către furnizorul de energie termică S.C. CET S.A.BACAU Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.292/2006 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 10/19.01.2006 şi a Statului de Funcţii – Anexa nr. 2, al Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău, începând cu data de 01.10.2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.293/2006 privind aprobarea modificării şi completării Convenţiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. Transport Public S.A. Bacău prin Actul adiţional nr. 4 la convenţia mai sus precizată şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 263/28.09.2006 precum şi a Actului adiţional nr.3 la convenţia amintită Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.294/2006 privind aprobarea listelor nominale pentru luna noiembrie 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună sau două luni. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.295/2006 privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2007 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.296/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a asocierii municipiului Bacău la Asociaţia Zona Metropolitană Bacău, precum şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Zonei Metropolitane Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.297/2006 privind aprobarea stabilirii salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Compartimentului Aparatul de Lucru al Consiliului Local Bacău, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.3/2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.298/2006 privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 263 alin. 4 şi 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil pentru anul fiscal 2007 în municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.299/2006 privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 11216/ 24.03.1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi Compania SHELL Romania S.R.L, asociere aprobată prin H.C.L. Bacău nr. 35/02.03.1998 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.300/2006 privind lăsarea în deplină proprietate şi liniştită posesie a terenului in suprafata de 305 mp situat in Bacau, Str.Ionita Sandu Sturza nr.98, a numiţilor COJANU DANIELA si COJANU DANUT din Bacau-Str.Alexandru cel Bun 4,D,19, in baza Sentintei Civile nr.3118/2006 a Judecătoriei Bacau, pronuntata in Dosarul nr.2904/2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.301/2006 privind retrocedarea a 2 suprafeţe de teren in suprafata totala de 392 mp situat in intravilanul municipiului Bacau, numiţilor POPA ADRIAN si BALAN MIHAELA LILIANA din Bacau prin procurator POPA IULIA din Bacau, in baza Deciziei Civile nr.277/2003 si Sentinţei Civile nr.194/2006 ale Tribunalului Bacau, pronuntate in Dosarele nr.12533/2002 si 4020/2004 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.302/2006 privind revocarea Hotărârii nr.322/19.12.2002 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat donaţia sub beneficiu de inventar făcută de SC CONEXTRUST SA Bacău, a suprafeţei de 317,34 mp teren, situat în Bacău, B-dul Unirii nr. 32, Consiliului Local al Municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.303/2006 privind aprobarea sau prelungirea închirierii fără licitaţie publică, a bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, persoanelor fizice şi juridice la solicitarea acestora, în situaţiile în care nu se organizează licitaţii publice Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.304/2006 privind îndeplinirea procedurilor legale în vederea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp. teren, aflat în incinta Bazei Sportive „Lucreţiu Avram” str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău, în vederea amplasării unui teren de minifotbal, teren ce se află în domeniul public al Municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.305/2006 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp. teren, aflat în incinta ªcolii cu cls. I-VIII „Mihai Drăgan” Bacău, în vederea amenajării provizorie a unui teren de minifotbal cu instalaţie de nocturnă şi gard împrejmuitor, teren ce se află în domeniul public al Municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.306/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF-pentru obiectivele „Construire strada Ogorului”, „Construire aleea Infratirii”, „Construire aleea I.S.Sturza”, „Construire strada Ciprian Porumbescu” si „Construire strada Alexandru Lapusneanu” din municipiul Bacau Apasati aici Anexa nr.2 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.307/2006 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.123/31.05.2006,în sensul schimbării configuraţiei suprafeţei de 22.059 mp teren situat în Bacău – str.Nicolae Lascăr Bogdan nr.15 B Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.308/2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor-mijloace fixe (construcţii, amenajări de terenuri, bunuri materiale) din imobilul–cazarmă nr.499 (parţial) situat în str. General ªtefan Guşe nr.2 din Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, demolare, valorificare şi casare în condiţiile legii Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.309/2006 privind aprobarea Fisei de calcul a taxei minime anuale de concesionare – potrivit Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.310/2006 privind modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C.PRIAM MIXT S.R.L.BACAU, situat in Bacau, Str. Logofat Tautu, nr. 8, conform contractului de concesionare nr.41087/10.12.2004 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.311/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P+M, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. LUPENI, NR.2A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: APOSTOL MIRCEA, din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.312/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA CUPLATA S+ P+DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: CABAT DAN, din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.313/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU DE ÎNTRETINERE FIZICA, MINIHOTEL S+P+1, STR. OITUZ, NR.59 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: S.C. PLANETA IMPEX S.R.L. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.314/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, STR. SIRETULUI, NR. 11L, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: MUNTEANU CIPRIAN-CONSTANTIN, din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.315/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.ELECTRICIENILOR, NR.3 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: RATOI COSTEL, din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.316/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE-EXTINDERE SI SUPRAETAJARE ATELIER PRESTARI SERVICII TAMPLARIE, STR. GHEORGHE DONICI, NR.35-37, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: S.C.TEODORA COM S.R.L., din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.317/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARINILOR, NR.1, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: IORDACHESCU EUGEN, din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.318/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE VRANCEANU, NR.16, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: OPREA VICTOR, din Bacau Apasati aici

SEDINTA ORDINARA SEPTEMBRIE 2006 HCL DE LA 282-256

 • H O T Ă R Â R E A nr. 256/2006 privind conferirea TITLULUI DE ’’CETATEAN DE ONOARE’’ al municipiului Bacau, profesorului emerit MARIN COSMESCU DELASABAR, scriitor, cercetator, jurnalist, din Bacau. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 257/2006 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau, a obiectelor de investitii care fac parte din obiectivul de investitii ,,Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacau’’, nepuse in functiune pana la 28.02.2006, aflate in administrarea RAGC. Bacau, propuse pentru scoatere din functiune, valorificare prin casare, in conditiile legii, acestea nefiind valorificate prin vanzare la licitatiile publice organizate, din lipsa de cumparatori. Apasati aici . Pentru Anexa Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 258/2006 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau, a unor bunuri – mijloace fixe aflate in administrarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau, in vederea scoaterii din functiune si valorificarea prin casare, in conditiile legii. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 259/2006 privind majorarea tarifelor la apă potabilă şi la canalizare – epurare pentru municipiul Bacău precum şi la apă potabilă livrată pentru S.C. Comunal Service S.A. Comăneşti, judeţul Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 260/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii a Consiliului Local al Municipiului Bacau. Apasati aici .
   Anexa 1A Anexa 1B Anexa 1C Anexa 2A Anexa 2B Anexa 2C Anexa 2D Anexa 2E Anexa 2F Anexa 2G Anexa 2H Anexa 2I Anexa 2J Anexa 2K Anexa 2L Anexa 2M Anexa 2N .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 261/2006 privind aprobarea utilizarii temporare, sub forma de imprumut, a unei sume de bani, din fondul de rulment al Consiliului Local al Municipiului Bacau, pentru acoperirea golurilor de casa, provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 262/2006 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a sumei de 247.000 RON, în vederea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” ediţia a X –a , ce va avea loc la Bacău în perioada 5 – 8 octombrie 2006 Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 263/2006 privind aprobarea modificării şi completării Convenţiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. Transport Public SA Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 264/2006 privind aprobarea listelor nominale pe luna octombrie 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de la o lună la trei luni. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr. 265/2006 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul civil Sarata din Bacau, domnului Marc Florian din Bacau, beneficiar a Legii nr.189/2000. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 266/2006 privind avizarea unui schimb de locuinte atribuite de Consiliul Local al Municipiului Bacau, intre chiriasii IRAVA COSTEL, din Bacau, str. Mioritei nr.88 A, sc.B, ap.8 si PATRASCU BOGHIU – AURELIAN, din Bacau str. Mioritei nr.88 A, sc.B, ap.23, locuinte detinute cu chirie de cei in cauza. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 267/2006 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al Municipiului Bacau, a primarului si viceprimarilor si a reprezentantilor primarului Municipiului Bacau, pe centre bugetare, licee, scoli, si gradinite, pentru a face parte din Consiliul de administratie, ale unitatilor de invatamant preuniversitare din Municipiul Bacau. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 268/2006 pentru modificarea HCL. nr.18/27.02.2006, numai cu privire la componenta nominala a ,,Comisiei Municipale’’ pentru analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului financiar studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga durata in strainatate, precum si absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situatii, beneficiarii burselor de studii oferite de alte state. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 269/2006 privind aprobarea includerii in Programul anual de actiune 2006 a blocurilor de locuinte –condominii din municipiul Bacau, realizate in perioada 1950-1990, in vederea reabilitarii termice in scopul cresterii eficientei energetice a cladirii, prin reducerea consumurilor si pierderilor energetice. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 270/2006 privind soluţionarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a solicitarii de revocare a H.C.L. nr. 200 din 31.07.2006, H.C.L. nr. 196 din 31.07.2006, H.C.L. nr. 224/31.08.2006 si H.C.L. nr. 226 din 31.08.2006 formulată de Botomei Vasile, prin Cabinet Individual de Avocatură Botomei Vasile, cu sediul în Bacău, str. Republicii, nr. 27, Sc. A, ap.1. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 271/2006 privind aprobarea ofertei de donaţie sub beneficiu de inventar, a unui teren în suprafaţă de 394 mp situat in strada Depoului, facută Consiliului Local al Municipiului Bacău, de către Ficău Laurenţiu şi Ficău Gabriela din Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 272/2006 privind modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C. SOTIS S.R.L. BACAU, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 7, conform contractului de concesionare nr. 15902/29.05.2000. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 273/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIEI, NR. 1, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. Apasati aici ..
 • H O T Ă R Â R E A nr. 274/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 2 OBIECTIVE ALCATUITE FIECARE DIN LOCUINTA CUPLATA P + DM, PISCINA SI FOISOR, STR. CL. ROMANULUI, NR. 162 H SI NR. 162 I, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI : UNGUREANU IULIAN-MIHAI SI CATUNEANU ANCA-IOANA. Apasati aici ..
 • H O T Ă R Â R E A nr. 275/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE HALA IMBUTELIERE VIN SI IMPREJMUIRE, STR. REPUBLICII, NR. 188, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 276/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, STR. MR. ALEXANDRU VELICAN, NR. 11, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : PAVELUC GHEORGHE. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 277/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL (EXTINDERE), STR. MILCOV, NR. 140, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. S.O.S. MARKETING S.R.L. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 278/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P + 1, STR. CL. MOLDOVEI, NR. 12, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: ISACESCU DUMITRU-DANIEL Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 279/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE VRANCEANU, NR. 12, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: PETROVICI ADRIAN SI NICOLETA. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 280/2006 pentru modificarea HCL. Nr.205/31.07.2006, privind aprobarea acordarii ,,Diploma de Onoare’’ si premierea in bani familiilor care au implinit si depasit 50 de ani de casatorie, cu domiciliul in municipiul Bacau. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 281/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a Caietului de Sarcini şi a Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru contractarea unui studiu de oportunitate în vederea stabilirii eficienţei asocierii în participaţiune între SC CET SA Bacău şi RAGC Bacău. Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr. 282/2006 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.43/30.03.2006 şi abrogarea H.C.L. nr.201/31.07.2006, prin care s-a modificat şi completat H.C.L. nr.43 din 30.03.2006 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru anul 2006 şi a actelor procedurale anexă pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005. Apasati aici .

SEDINTA DIN 31.08.2006 HCL 221

 • Hotărâre nr. 221/31.07.2006 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

SEDINTA DIN 31.07.2006 HCL DE LA 220-194

 • H O T Ă R Â R E A nr.194/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici
  ANEXA 1A Apasati aici
  ANEXA 1B Apasati aici
  ANEXA 1C Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.195/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, Faza – studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii «Consolidare pod ªerbăneşti, pasarele pietonale şi utilităţi, în municipiul Bacău Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.196/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 175 din 29.06.2006 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.197/2006 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a câte un loc de veci în Cimitirul „Sărata” din Bacău, unor persoane beneficiare ale Legii nr.189/2000, fiind persecutate cu strămutarea din Basarabia în România Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.198/2006 privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 38/31.03.2000, prin infiintarea zonei periurbane Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.199/2006 privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a sumei de 136.245 lei RON în vederea premierii unor sportivi şi a unor elevi din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive şi olimpiadele şcolare Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.200/2006 privind obiective de investiţii de interes local din Municipiul Bacău printr-un montaj financiar credit/obligaţiuni municipale în valoare de maxim 120 Privind completarea HCL 118/2006 pentru aprobarea finanţării unor milioane RON, cu o maturitate de maxim 20 ani Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.201/2006 privind modificarea şi completarea H.C.L nr.43 din 30.03.2006 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru anul 2006 şi a actelor procedurale anexă pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005, în sensul că se numeşte Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor şi reorganizarea Comisiei Tehnice şi a Comisiilor de Evaluarea Proiectelor Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.202/2006 privind aprobarea organizării Festivalului “REVEDERII”, editia I-a ce va include şi premiile muzicale romanesti „Romanian Top Hits”, ce se va desfasura la Bacau in perioada 03 – 06 august 2006, precum şi alocarea de la bugetul local a sumei de 300.000 lei RON, organizator şi finanţator fiind Consiliul Local al Municipiului Bacau Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.203/2006 privind numirea definitivă a domnului Rusu Ionel, în funcţia publică de Director Executiv, la Poliţia Primăriei Municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.204/2006 privind reglementarea accesului şi folosirea bazei sportive din curtea unităţilor şcolare din municipiul Bacău, de către cetăţenii municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.205/2006 privind aprobarea acordării „Diplomei de Onoare” şi premierea în bani familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu domiciliul în municipiul Bacău Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.206/2006 privind aprobarea evacuării familiei Rus Iancu şi Dorina, din locuinţa situată în Bacău, str. Bucegi nr.138, Sc.A, ap.34, locuinţă aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe care au ocupat-o în mod abuziv, fără forme legale Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.207/2006 privind aprobarea evacuării familiei CIUBOTARU ZONIA, din locuinţa situată în Bacău, str. Victor Babeş nr.2, Sc.A, ap.27, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe care au ocupat-o în mod abuziv, fără forme legale Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.208/2006 privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2007 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.209/2006 privind aprobarea listelor nominale pentru luna august 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună sau două luni. Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.210/2006 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită şi administrare către Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, pe perioadă nedeterminată, a clădirii în suprafaţă de 208,68 mp situată în Bacău, str. Oituz, nr. 74 şi a terenului aferent clădirii, începând cu data de 01.08.2006 şi a transferării sumei de 6500 lei de la Titlul IX – Alte cheltuieli la Titlul II – Bunuri şi servicii din Bugetul Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău pe anul 2006 pentru plata utilităţilor spaţiului situat în Bacău, str. Oituz, nr. 74 Apasati aici ANEXA 1 Apasati aici ANEXA 2 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.211/2006 privind soluţionarea „contestaţiei” nr.27152/10.07.2006 formulată de domnul Botomei Vasile prin cabinetul individual de avocatură Botomei Vasile cu sediul in Bacău, str.Republicii nr. 27/A/4, prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.175 din 29.06.2006 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.212/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Strapungere si parcare strada Mihai Viteazu” din municipiul Bacau Apasati aici ANEXA 1 Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.213/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+1, STR. TRIUMFULUI, TARLA 25, A-749/11, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIARI:CHITIC GHEORGHE SI MARIANA Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.214/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTE P+1 TR A+B+C+D SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.VICTOR BABES, NR.8, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: ROªU CIPRIAN Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.215/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM CUPLATA CU GARAJ, STR.DEPOULUI, NR.75A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: STRAT COSTEL Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.216/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR.FRUNZEI, NR.54, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: APOSTICA DANIEL-CONSTANTIN Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.217/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR.CPT.IOAN BOROS, SOLA 42, PARCELA 583/36, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: TRIFAN VALERIA Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.218/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA SUBSOL PARTIAL, PARTER SI MANSARDA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE NEGEL, NR. 12, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: IACOBEANU MARIUS Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.219/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M STR. CL. ROMANULUI NR. 188-192, LOCUINTA S+P+M, STR. CL. ROMANULUI, NR. 188 SI LOCUINTA S+P+M, STR. CL. ROMANULUI NR. 158, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: ARON LEONARDO-GABRIEL, TIMARU DUMITRU-IRINEL, TIMARU IRINA-PETRONELA SI ARMANU LAMIITA Apasati aici
 • H O T Ă R Â R E A nr.220/2006 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 190 din 29.06.2006 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE P+3+M SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, STR. DEPOULUI, NR. 29 DIN MUNICIPIUL BACAU, OBIECTIV CE SE VA REALIZA PE TEREN PROPRIETATE PARTICULARA, BENEFICIAR FICAU GABRIELA Apasati aici

SEDINTA DIN 31.04.2006 HCL DE LA 154-105

 • H O T A R A R E A nr.105/2006 prin care se ia act de demisia domnului BOTEZATU PETRICĂ din funcţia de consilier local şi se declară vacant locul acestuia Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.106/2006 privind validare unui mandat de consilier local, eliberarea unui consilier din comisia de specialitate a Consiliului Local, şi numirea în aceeaşi comisie a consilierului a cărui mandat se validează Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.107/2006 privind conferirea TITLULUI DE „CETĂÞEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău, POST–MORTEM, scriitorului şi omului de cultură băcăuan, OCTAVIAN VOICU Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.108/2006 privind aprobarea la S.C. CET S.A. Bacau a situaţiilor financiare, pentru exerciţiul financiar 2005, care conţin: a. Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere la 31.12.2005; b. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 31.12.2005; c. Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2005 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.109/2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri aflate în administrarea S.C CET S.A Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificare prin casare, a mijloacelor fixe aferente a 35 puncte termice şi 4 centrale termice Apasati aici . Pentru anexa Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.110/2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri aflate în administrarea S.C CET S.A Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificare prin casare, a mijlocului fix: Magistrala de Termoficare SOFERT Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.111/2006 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 5 clădiri în care au funcţionat Centrale Termice şi Puncte Termice cu terenul aferent, bunuri ce se află în administrarea S.C CET S.A Bacău şi fac parte din domeniul public al municipiului Bacău Apasati aici . Pentru anexa Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.112/2006 privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.190/30.06.2003, în sensul actualizării valorii investiţiei la SC CET SA Bacău, pentru obiectivul „Reabilitare a 34 Puncte Termice din municipiul Bacău” Apasati aici . Pentru anexa Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.113/2006 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a Serviciului de producere, transport şi distribuţie în sistem centralizat a energiei termice şi a bunurilor aferente acestui sistem din municipiul Bacău Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.114/2006 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2005 Apasati aici .
  Pentru anexa Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.115/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici . Pentru Anexa 1A Apasati aici . Pentru Anexa 1B Apasati aici . Pentru Anexa 1C Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.116/2006 privind alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a sumei de 3500 RON, din sponsorizări, la bugetul local, necesară premierii echipajelor de elevi, care se clasează pe locul I, II şi III, participante la concursul şcolar, faza pe municipiul Bacău, organizat de Compartimentul „Protecţie Civilă”, împreună cu Inspectoratul ªcolar al Judeţului Bacău, cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.117/2006 privind aprobarea organizarii Festivalului “ARLEKIN”, editia a XI-a, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, ce se va desfasura la Bacau, in perioada 01 – 04 iunie 2006, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local al Municipiului Bacau in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau, Palatul Copiilor, Liceul de Arta “George Apostu”, Teatrul Municipal Bacau si alte Cluburi si Asociatii culturale din Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.118/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a iniţierii procedurilor legale, în vederea contractării prin licitaţie publică, a unui împrumut de tip „ credit bancar cu funcţionare de tip revolving „ cu un plafon de maxim 31 mil Euro cu o perioadă de rambursare de 15 ani şi o perioadă de graţie de cel puţin 3 ani, pentru derularea unor obiective de investiţii Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.119/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a cuantumului taxelor ce se vor percepe la bazele de agrement din municipiul Bacau, începând cu 01.06.2006 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.120/2006 privind modificarea şi completarea HCL nr. 43/ 30.03.2006, privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.121/2006 privind modificarea şi completarea anexei hotǎrârii nr.250/29.09.2005 a Consiliului Local al Municipiului Bacǎu Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.122/2006 privind blocarea, şi/sau ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău şi abrogarea HCL nr.20 din 27.02.2006 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.123/2006 privind solutionarea cererii Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau, prin care solicita sa i se mentina in administrare terenul în suprafata de 22.059 mp din totalul de 45.250 mp care le-a fost transmis în administrare din proprietatea publica a municipiului Bacau de catre fostul Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau, prin Decizia nr.319/20.08.1985, iar restul de 23.191 mp va fi restituit Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.124/2006 privind abrogarea Hotǎrârii nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local al Municipiului Bacǎu, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenurilor necesare amplasării „Salilor de Sport” la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău şi ªcoala cu cls. I-VIII „Domniţa Maria” din Bacău şi transmiterea acestor terenuri în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei de către Compania Naţională de Investiţii–C.N.I. SA Bucureşti Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.125/2006 privind modificarea şi înlocuirea Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Bacău, Anexa 2 A, aprobat prin H.C.L. nr.3/19.01.2006, în vederea promovării în clasă şi trepte de salarizare a unor categorii de funcţionari publici Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.126/2006 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al personalului Primăriei Municipiului Bacău aprobat prin HCL nr. 154/29.09.1997, cu atribuţiile Serviciului–UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE-înfiinţată ulterior ca serviciu al aparatului propriu, precum şi fişele posturilor Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.127/2006 privind aprobarea de principiu de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a participării Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, la „Programul de Pregătire a Agenţilor Comunitari din Poliţia Comunitară a municipiului Bacău”, program organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.128/2006 privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2007 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.129/2006 privind aprobarea listelor nominale pentru luna iunie 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o perioada de o luna sau doua luni Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.130/2006 privind aprobarea actelor aditionale la cele patru contracte de acordare de servicii sociale incheiate in data de 05.10.2004 intre Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciul Public de Asistenta Sociala si Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-Romania-Betania Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.131/2006 privind soluţionarea „contestaţiei” nr.17090 /03.05.2006 formulată de domnul Botomei Vasile domiciliat in Bacău, str. Republicii nr. 27/A/3, prin cabinetul individual de avocatură Botomei Vasile, prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 46/30.03.2006 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.132/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a demarării „Programului de reparaţie şi reabilitare termică a unor clădiri de locuit din municipiul Bacău” Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.133/2006 privind scoaterea din Nomenclatorul Stradal al municipiului Bacau a unui numar de strazi desfiintate Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.134/2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenului în suprafaţă de 4383 m.p. situat în Bacău, str. Teiului nr.13 în vederea transmiterii acestuia la Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti, în folosinţă gratuită pe perioada executării construcţiilor de locuinţe, cu credit ipotecar, în municipiul Bacău Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.135/2006 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacau, a terenului în suprafata de 23,639 ha pentru cauza de utilitate publica, teren ce face parte din perimetrul de amplasare al «Depozitului Ecologic Zonal pentru Deseuri», ce se va realiza în cadrul obiectivului de investitii «Managementul integrat al deseurilor pentru municipiul Bacau si localitatile limitrofe» Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.136/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a iniţierii procedurilor legale, în vederea identificării soluţiilor tehnice şi financiare privind construirea unui incinerator zonal de deşeuri Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.137/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice L.T.E.-uri, strada Nordului, municipiul Bacău; faza studiu de fezabilitate Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.138/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice AMENAJARE PIATA CENTRALA MUNICIPIUL BACAU faza Studiu de fezabilitate Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.139/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice MODERNIZARE SI EXTINDERE CAMIN INTERNAT LICEUL ECONOMIC Str. Oituz, nr.15, municipiul Bacau; faza Studiu de fezabilitate Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.140/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivele „Inlocuire retea apa-strada Gh. Glod”, „Inlocuire retea apa–strada Militari”, „Inlocuire retea apa-strada Marasti”, „Inlocuire retea apa-strada Linistei”, „Retea canalizare si inlocuire retea apa-strada Plopilor” din municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.141/2006 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in forma modificata si recalculata dupa aprobarea initiala prin HCL nr. 67/2005 si HCL nr. 210/2005 la obiectivele „Construire strada Ozanei”, „Construire strada Tineretului”, „Construire strada D. Cantemir”, „R.K. strada Alba Iulia” din municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.142/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. CL. ROMANULUI, NR.188, din municipiul Bacau. BENEFICIARI: BABIUC ROLANDI SI VIORICA Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.143/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE SPATII EXPOZITIONALE SI DE DESFACERE FLORI SI PRODUSE ORNAMENTALE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CL. REPUBLICII, NR. 179 A, din municipiul Bacau. BENEFICIAR: S.C. BOUQUETTE S.R.L. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.144/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+4+M, CU MAGAZINE+GARAJE LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. I.L.CARAGIALE, NR.6, din municipiul Bacau. BENEFICIAR: S.C. NEGOBAC INVEST S.R.L. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.145/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE 3 LOCUINTE P, P+M, P SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.CL.ROMANULUI, NR.188, din municipiul Bacau. BENEFICIARI: TURCU MARIANA, TURCU ION-MARCEL SI CARMEN-NICOLETA, TURCU AMULIU SI CATINCA Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.146/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, STR. MARASESTI, NR. 6, din municipiul Bacau. BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.147/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. VERONICA MICLE, F.NR., din municipiul Bacau.
  BENEFICIARI: DURA MIRCEA SI ARGENTINA Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.148/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. AEROPORTULUI, NR.13, din municipiul Bacau.
  BENEFICIAR: SIMON STEFAN Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.149/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. NORDULUI, NR.47, din municipiul Bacau.
  BENEFICIAR: BURCA CRISTIAN-DANIEL Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.150/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.DORULUI, NR.39, din municipiul Bacau.
  BENEFICIARI: ANCA MARICEL SI IVONETA BRANDUSA Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.151/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL,PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI CLUB, STR.STEFAN CEL MARE, NR.28, din municipiul Bacau .
  BENEFICIAR: S.C. EST INVEST S.R.L Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.152/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE 6 LOCUINTE P+1, STR CL.BARLADULUI, NR.175, din municipiul Bacau. BENEFICIARI: ROMAN IOAN SI MORARIU CLAUDIA-LAURA Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.153/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL,PENTRU CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. LUNCA BISTRITEI, NR.2A, SOLA 15, NR. CADASTRAL (1885-1886-2142-2143/7)1 SI NR. (1885-1886-2142-2143/7)2, din municipiul Bacau. BENEFICIARI: TULUS VASILE SI GABRIELA SI IONITA ION-CLAUDIU Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.154/2006 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, cu oferte in plic sigilat a lotului de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, a carui suprafata este prevazuta in ANEXA NR.1 Apasati aici .

SEDINTA DIN 28.12.2006 HCL DE LA 380-356

 • H O T A R A R E A nr.356/2006 privind conferirea TITLULUI DE „CETĂÞEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău–sportivului DIACONU EUSEBIU IANCU din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.357/2006 pentru modificarea HCL 223/2006 privind trecerea cu plată în domeniul public al Municipiului Bacău a bunurilor din patrimoniul CET SA Bacău, provenite din investiţiile realizate în baza contractului de administrare şi modificarea HCL 286/2006 pentru aprobarea valorii de transfer a acestor bunuri. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.358/2006 privind aprobarea Actului adiţional nr.5 pentru modificarea şi completarea Convenţiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 cu privire la asigurarea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru unele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.359/2006 privind aprobarea majorării tarifelor actualizate de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău la unele abonamente eliberate de acest operator, în calitate de concesionar pentru transportul public de călători cu mijloacele de transport auto în comun, în municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.360/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 în municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.361/2006 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pe anul 2007. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.362/2006 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr.1, pentru modificarea şi completarea art.35 din Contractul de Concesiune nr.26785/01.08.2005, cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău, în calitate de concedent şi S.C. SOMA S.R.L. Bacău, în calitate de concesionar. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.363/2006 privind aprobarea indexării unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.571/2003 – privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.364/2006 privind aprobarea plafonului maxim până la care se anulează creanţele fiscale restante aflate în sold până la data de 31 decembrie a anului fiscal 2006. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.365/2006 privind concesionarea directă a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău, la cererea unui număr de 2 beneficiari, toţi din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.366/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacău şi a Regulamentului de desfăşurare a procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere care întră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2007. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.367/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Bacău, care să nu pericliteze siguranţa populaţiei sau după caz a construcţiilor învecinate. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.368/2006 privind modificarea şi completarea HCL nr.175/29.06.2006, art.1, Anexa nr.1, art.42 şi art.43, prin care s-a aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.369/2006 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru timpul lucrat în perioada 05 aprilie 2006 – 01 decembrie 2006. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.370/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a Acordului Colectiv de Muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi ai instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât regiile autonome şi societăţile comerciale, precum şi a Contractului Colectiv de Muncă al personalului contractual al instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât regiile autonome şi societăţile comerciale precum şi al salariaţilor din „Aparatul Permanent al Consiliului Local Bacău” Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.371/2006 privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a unui teren proprietate privată a Municipiului Bacău, în vederea amplasării şi construirii unui Spital Judeţean de Urgenţă în Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.372/2006 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.373/2006 privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2007. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.374/2006 privind aprobarea listelor nominale pe luna IANUARIE 2007 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună sau trei luni. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.375/2006 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Bacău dat Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău, pentru a se repara acoperişul prin construirea unei şarpante la imobilul folosit prin contract de comodat încheiat cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.376/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice –faza SF– pentru obiectivul „Construire strada Victor Babeş”, din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.377/2006 privind stabilirea parcărilor publice auto cu plată, din municipiul Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.378/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL BIROU, SHOW ROOM MEDICAMENTE, CORP ADMINISTRATIV ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA ROMANULUI, NR.46, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C.EMIFARM S.R.L. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.379/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ STR. SCÎNTEII, NR. 4BIS, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: LAVRIC FLORINEL ªI LENUÞA, din Bacău. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.380/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CL.BÂRLADULUI, NR. 146, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI: HUSANU DĂNUÞ şi MONICA, din Bacău. Apasati aici

SEDINTA DIN 15.12.2006 HCL DE LA 354-352

 • H O T A R A R E A nr.352/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.353/2006 privind schimbarea denumirii strazii Crinilor din cartierul Gheraiesti-ANL Bacău in denumirea de strada Magnoliilor Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.354/2006 privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii pe raza municipiului Bacău Apasati aici

SEDINTA DIN 30.11.2006 HCL DE LA 347-319

 • H O T A R A R E A nr.319/2006 prin care se ia act de Ordinul nr.316/15.11.2006, al Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.320/2006 privind revizuirea şi completarea HCL nr.192/2003 în sensul actualizării la nivelul anului 2006 a – „Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău până în anul 2020”a S.C.CET SA Bacău, şi aprobarea Studiului de Fezabilitate „Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur în cadrul SC CET SA Bacău” Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.321/2006 privind aprobarea funcţionării Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău compus din 9 persoane şi completarea acestuia cu încă 2 membri Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.322/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane, desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei – Zona Metropolitană Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.323/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Bacau si a listelor de investitii Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.324/2006 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a a sumei de 200.000 lei RON, în vederea organizării „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfăşura în municipiul Bacău pe parcursul lunii decembrie2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.325/2006 privind aprobarea finantarii, de la bugetul local a sumelor necesare acordarii tichetelor de masa pentru produse alimentare, catre donatorii de sange in scop transfuzional recoltat la Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina Bacau, in scopul desfasurarii normale a activitatii de donare de sange Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.326/2006 privind modificarea şi completarea Anexei nr.5, la HCL nr.251/29.09.2005 aşa cum a fost modificată prin HCL nr.177/29.06.2006, privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pe anul 2006 Apasati aici Anexa Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.327/2006 privind aprobarea modificarii Contractelor de acordare de Servicii Sociale cu nr. 6811/2004, 6812/2004, 6813/2004, 6814/2004, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciul Public de Asistenta Sociala si Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-Romania-Betania din Bacau prin actele aditionale nr.3, la fiecare contract Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.328/2006 privind aprobarea listelor nominale pentru luna decembrie 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.329/2006 privind aprobarea „ Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2007 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.330/2006 privind evacuarea unor familii din locuinţele proprietatea municipiului Bacău, ocupate în mod abuziv, fără forme legale Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.331/2006 privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Central Bacău din str. Mărăşeşti nr.161 Bacău, domnului Popa Gh. Constantin din Bacău, veteran de război Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.332/2006 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, doamnei Lamnis Elena, din Bacău a unui loc de veci în Cimitirul „Sarata” Bacău, beneficiară a legii nr.189/2000 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.333/2006 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, si desemnarea domnilor consilieri Birzu Ilie si Vieriu Dorin de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă, cu reprezentantii functionarilor publici si reprezentantii personalului contractual din institutiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât regiile autonome şi societăţile comerciale, cu salariatii din `Aparatul permanent` al Consiliului Local precum şi de a indexa salariile personalului din acest aparat si a personalului de conducere din institutiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacau altele decat regiile autonome si societatile comerciale numite de consiliul local prin hotărâre Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.334/2006 privind aprobarea criteriilor de acordare a unor premii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică, cu excepţia societăţilor comerciale şi regiile autonome Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.335/2006 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacau, in suprafata de 369,30 m.p. situat in str. Milcov, nr. 49, catre Parohia « Intrarea Domnului in Ierusalim » Bacau, in vederea construirii unui lacas de cult – Biserica Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.336/2006 privind modificarea hotărârii nr.357/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a dat in folosinţă gratuită Biserica din incinta Cimitirului Central Bacău, Parohiei „Sfânta Treime” din Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.337/2006 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacau, in suprafata de 751,00 m.p. situat in str. Cornisa Bistritei, catre FUNDATIA “MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHI” din Comuna Letea Veche, judetul Bacau, in vederea construirii unui lacas de cult – Biserica cu hramul “Intampinarea Domnului” Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.338/2006 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe termen limitat, a imobilului, proprietate publică a municipiului, din str. Mircea Eliade, nr. 6, Bacău, în care a funcţionat fosta Creşă nr. 6, către Asociaţia de Caritate şi Dezvoltare Comunitară „Agape – 3” Bacău, Asociaţia „Sfânta Ecaterina a Bacăului 2006” şi Asociaţia „Sprijin pentru Părinţi” Bacău, pentru a desfăşura activităţi de binefacere Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.339/2006 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, în vederea realizării şi finanţării în comun pe raza municipiului Bacău, a unui obiectiv de investiţie denumit „Construcţie Sediu pentru Poliţia Locală şi Municipală Bacău” cu amplasarea pe str. Oituz nr.29-31, proiect de interes public local Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.340/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivul de investitie,,L.T.E. Sala de Sport, Colegiul National,,Stefan cel Mare”,str. Spiru Haret,nr.6 din municipiul Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.341/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza S.F. – pentru obiectivul de investitie `CONSOLIDARE BLOC DE LOCUINTE` STR. MARASESTI NR.11 – MUN. BACAU Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.342/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomice MODERNIZARE BAZIN DE INOT str. Ghioceilor din municipiul Bacau MODIFICARI SOLUTII TEHNICE Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.343/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivele „Construire strada Rozelor”, si „Construire strada 13 Septembrie”, din municipiul Bacau Apasati aici
  Anexa Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.344/2006 privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, la cererea unui numar de 18 beneficiari, toti din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.345/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE PISCINA SI GRUP SOCIAL, STR. PICTOR TH. AMAN, NR.1 (ZONA TERENURILOR DE TENIS), din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C.INTERNATIONAL TENISS SPORT MANAGEMENT S.R.L.din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.346/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.CIPRIAN PORUMBESCU, SOLA 62, PARCELA 1788/4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: DINU PETRICA si NADIA-ELENA, din Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.347/2006 privind respingerea de către Consiliul Local al municipiului Bacău contestaţiilor formulate de un număr de 16 persoane din municipiul Bacău, prin care au solicitat revocarea H.C.L. nr.257,258 şi 259 din 28.09.2006 Apasati aici

SEDINTA EXTRAORDINARA OCTOMBRIE 2006 HCL DE LA 285-283

 • H O T A R A R E A nr.283/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici .
  Anexa 1A Apasati aici .
  Anexa 1B Apasati aici .
  Anexa 1C Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.284/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a documentaţiei tehnico-economice faza – studiu de fezabilitate – şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pasaj rutier subteran str. Oituz – str. ª. Guşe”. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.285/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a memoriului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a unor clădiri cu destinaţie de locuinţă din Municipiul Bacău”. Apasati aici

SEDINTA ORDINARA SEPTEMBRIE 2006 HCL 255

 • H O T A R A R E A nr.255/2006 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Apasati aici . Pentru anexa 1A Apasati aici

SEDINTA DIN 31.08.2006 HCL DE LA 245-221

 • H O T Ã R Â R E A nr.221/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasa aici
 • H O T Ã R Â R E A nr.222/2006 privind alegerea Comisiei de numararea voturilor secrete si stabilirea rezultatului votului, in Consiliul Local al Municipiului Bacau Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.223/2006 privind aprobarea încetarii Contractului de Administrare nr. 24461/01.08.2002/40/05.08.2002 şi a protocolului anexã, a actelor adiţionale nr. 1 şi nr. 2/2002 la contract, având ca obiect sistemul de termoficare din Municipiul Bacãu, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacãu şi S.C. C.E.T. S.A. Bacãu, ca urmare a încheierii Contractului de Concesionare, precum şi trecerea cu platã în domeniul public al Municipiului Bacãu, a bunurilor din patrimoniul S.C. C.E.T. S.A. Bacãu, provenite din investiţiile realizate în baza Contractului de Administrare Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.224/2006 privind aprobarea efectuãrii unui studiu de oportunitate privind eficienţa asocierii în participaţiune, pentru anumite tipuri de activitãţi şi în final, a fuziunii între S.C. CET S.A. Bacãu şi R.A.G.C. Bacãu, entitãţi economice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacãu Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.225/2006 privind avizarea ajustãrii tarifului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice sub formã de apã fierbinte, de cãtre SC CET SA Bacãu, destinatã consumatorilor urbani din municipiul Bacãu, alimentaţi din centrale termice de cvartal Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.226/2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacãu, a unor bunuri–mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã Bacãu, componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Bacãu, propuse pentru scoatere din funcţiune, valorificare prin vânzare la licitaţie sau dupã caz, casare, în condiţiile legii Apasati aici
 • H O T Ã R Â R E A nr.227/2006 privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a numãrului de personal, în formã unificatã, ale Teatrului Municipal «Bacovia» şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret «Vasile Alecsandri» din Bacãu pentru anul 2006 Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.228/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici .Apasati aiciApasati aiciApasati aici
 • H O T Ã R Â R E A nr.229/2006 privind aprobarea depunerii proiectelor “Centrul de cazare temporarã a persoanelor fãrã adãpost” şi “O nouã şansã” şi darea spre administrare a imobilului din Bacãu, str. Henri Coandã, nr. 9 cãtre Serviciul Public de Asistenţã Socialã Bacãu începând cu data de 01.09.2006 Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.230/2006 privind aprobarea “Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analizã a solicitãrilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacãu, îndreptãţite sã primeascã o locuinţã în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacãu, începând cu anul 2007 Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.231/2006 privind aprobarea listelor nominale pentru luna septembrie 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacãu care beneficiazã de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadã de o lunã sau douã luni. Apasati aici
 • H O T Ã R Â R E A nr.232/2006 privind aprobarea modificarii Organigramei, a numarului de personal, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, aprobate prin H.C.L. nr. 28/27.02.2006 Apasati aici .Apasati aici Apasati aici
 • H O T Ã R Â R E A nr.233/2006 privind blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacãu; ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bacãu, precum şi abrogarea HCL nr.122 din 31.05.2006 Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.234/2006 privind modificarea H.C.L. Nr.27/27.02.2006, prin care s-a aprobat constituirea unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.235/2006 privind avizarea unui schimb de locuinţe între Pruteanu Cristina din Bacãu, str. Teiului nr. 13 şi Dinu Dorel din str.Vasile Alecsandri nr. 85, locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacãu şi deţinute cu chirie de cei în cauza Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.236/2006 privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. SOCALP S.A. cu sediul in Bacau, B-dul Unirii, nr.2 Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.237/2006 prin care Consiliul Local al Municipiului Bacau, isi exprima acordul de a se demara procedura de constituire a unei Societati Comerciale pe Actiuni, avand ca actionari principali Fotbal Club Municipal Bacau si Consiliul Local al Municipiului Bacau, impreuna cu alte persoane juridice si fizice, care doresc acest lucru Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.238/2006 privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a initierii procedurilor legale, in vederea cooperarii si asocierii cu persoane juridice romane sau straine, pentru a se realiza o noua baza sportiva in Municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.239/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivele “Inlocuire retea alimentare cu apa strada T. Vladimirescu”, “Inlocuire retea alimentare cu apa strada Ozanei”, “Inlocuire retea alimentare cu apa strada Procopie Strat”, “Inlocuire retea alimentare cu apa-strada Iasilor”, “Inlocuire retea alimentare cu apa strada Dr. Istrati” din municipiul Bacau Apasati aici .Apasati aici
 • H O T Ã R Â R E A nr.240/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivele “Construire strada Vasile Lupu”, “Construire strada Muscatelor” si “Construire strada Cerbului”din municipiul Bacau Apasati aici .Apasati aici
 • H O T Ã R Â R E A nr.241/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRUL PENTRU SERVICII SOCIALE – CAMIN DE BATRANI, STR. AL. GHIOCEILOR, NR. 2 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publica a Municipiului Bacau Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.242/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI COMERT –BIROURI S+D1+D2+P+9E, STR. EROU CIPRIAN PINTEA, NR. 27, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR:S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.243/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. DIGU BARNAT, NR. 4 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: COJOCARU LUCIAN Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.244/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M SI IMPREJMUIRE, STR. TRIUMFULUI, NR.17 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: FRANCU MIHAI Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.245/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P+DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. FRUNZEI, NR. 50, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: SAVA DANUT SI MIRELA Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.246/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA, STR.CL. MOLDOVEI, NR.169, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: PATLAGICA SEVER SI STANESCU MARIUTA Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.247/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTE DUPLEX, CUPLATE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CORBULUI, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: FODOR MARIANA-FLORENTINA Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.248/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR.16, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: SOFRONE NECULAI-CORNEL Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.249/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI, NR. 18, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: MACOTA VIORICA Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.250/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIREA OBIECTIVULUI «CENTRU DE MANAGEMENT BAZINAL IN GOSPODARIREA APELOR», STR. NICOLAE LASCAR, F. NR., din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a Municipiului Bacau, conform Contractului de Concesionare nr. 23078/12.06.2006 BENEFICIAR: A.N. APELE ROMANE – DIRECTIA APELOR SIRET BACAU Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.251/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. AEROPORTULUI, NR. 27, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: MAHFOUZ IRINA Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.252/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM CU GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIEI, NR.58C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: TANASA LIVIU SI MARIA Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.253/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. REPUBLICII, SOLA 67, PARCELA 2091/51/3, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: COSA EUSEBIU-LUCIAN Apasati aici .
 • H O T Ã R Â R E A nr.254/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI S+P+6 E, STR. OITUZ, NR. 2 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara (200 m.p.) si pe teren proprietate privata a Municipiului Bacau, conform Contractului de Concesionare nr. 43470/06.12.2005 (153,50 m.p.)BENEFICIAR: S.C. SUPERION S.R.L. Apasati aici .

SEDINTA DIN 29.06.2006 HCL DE LA 193-155

 • H O T A R A R E A nr.155/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau Apasati aici . Anexa nr.1 Apasati aici Anexa nr.2 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.156/2006 privind aprobarea Listelor cuprinzând rezultatele finale ale sesiunii de selecţii a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, precum şi sumele acordate de către Comisiile de evaluare Apasati aici Anexa nr.1 Apasati aici Anexa nr.2 Apasati aici Anexa nr.3 Apasati aici Anexa nr.4 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.157/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Bacău şi în localităţile limitrofe municipiului” Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.158/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contractării împrumutului pentru co-finanţarea obiectivului de investiţii „Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Bacău şi în localităţile limitrofe municipiului” Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.159/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a alocării de la bugetul local, a sumei de 83 700 lei RON pentru achiziţionarea a 27 de laptop-uri Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.160/2006 prin care se ia act de comunicarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin care l-a declarat admis, pe Directorul Executiv al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de director, precum şi confirmarea acestuia pe post Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.161/2006 privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 9 din 19.01.2006 precum si aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Protocolul nr. 11241/37233/46903 din 30.12.2005 incheiat intre Consiliul Judetean Bacau, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si Consiliul Local al Municipiului Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.162/2006 privind schimbarea denumirii strazii Trotus din Municipiul Bacau, in denumirea de Ion Ghelu Destelnica,personalitate culturala a municipiului Bacau Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.163/2006 privind numirea a 2 membri în Consiliul Consultativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, consiliu care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerilor spitalului Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.164/2006 privind aprobarea evacuării familiei Lazăr Vasile şi Lazăr Elena, din locuinţa situată în Bacău, str. Lalelelor nr. 3, Sc. C, ap.17, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe care au ocupat-o în mod abuziv, fără forme legale Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.165/2006 privind aprobarea ofertei de donaţie sub beneficiu de inventar, a unui teren în intravilanul Municipiului Bacău, făcută de către S.C SELGROS CASH & CARRY SRL Braşov, Consiliului Local al Municipiului Bacău Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.166/2006 privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău,începând cu anul 2007 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.167/2006 privind aprobarea listelor nominale pe luna iulie 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o perioada de la o luna la trei luni. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.168/2006 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în „Cimitirul Sărata” Bacău, doamnei Munteanu Viorica din Bacău, beneficiară a Legii nr.189/2000 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.169/2006 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în „Cimitirul Sărata” Bacău, doamnei Cucu Lidia din Bacău, beneficiară a Legii nr.189/2000 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.170/2006 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în „Cimitirul Sărata” Bacău, doamnei Butnariu Emilia din Bacău, beneficiară a prevederilor Decretului-Lege nr.118/1990, actualizat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.171/2006 privind completarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C.BELL TERM S.R.L.BACAU, situat in Bacau, Str.Pictor Aman, nr.94, conform contractelor de concesionare nr.42808/29.12.2000 si nr. 1289/15.01.2001 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.172/2006 privind soluţionarea „contestaţiei” nr.22 756 /08.06.2006 formulată de domnul Botomei Vasile prin cabinetul individual de avocatură Botomei Vasile cu sediul in Bacău, str. Republicii nr. 27/A/1, prin care a solicitat revocarea Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.118, 138 şi 154 din 31.05.2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.173/2006 privind concesionarea directa a lotului de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, a carui suprafata si beneficiar este prevazuta in ANEXA NR.1 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.174/2006 privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, a caror suprafete si beneficiari sunt prevazute in ANEXA NR.1 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.175/2006 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.176/2006 privind modificarea Anexelor nr.1, nr.5A, 5B si 5C, din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 221/30.08.2004, prin schimbarea destinatiei terenului mentionat la pct.4 din continutul anexei nr.1 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.177/2006 privind modificarea şi completarea hotărârii nr.251/29.05.2005 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2006 Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.178/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,PENTRU CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI ANEXA,STR.CPT.IOAN BOROS, SOLA 24, PARCELA 583/87, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR:MOISA OVIDIU-GABRIEL Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.179/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR.SERBANESTI, NR.13, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: GROSU NICOLAIE Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.180/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL S+ P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.ALECU RUSSO, NR.1, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: S.C.CICOS S.R.L. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.181/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, STR. CL. MOLDOVEI, NR.170, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: AANITEI VASILE Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.182/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. CL. MOLDOVEI, NR.264, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: CIUBOTARU ADRIANA Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.183/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL S+P+3 CU SPATII DE PARCARE LA SUBSOL, STR. NICOLAE TITULESCU, NR.34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIARI: PASCARIU NICOLETA SI GICA Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.184/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. ARINILOR, SOLA 5, PARCELA 96/28, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: STRAUB LUCIAN-SORINEL Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.185/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU BIROURI P+4, STR. RAZBOIENI, NR.42, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: S.C.VSM BUILDING S.R.L. Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.186/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. LUNCA BISTRITEI, NR.2A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: AFRENTOAIEI MARIEA – DALILA Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.187/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR.1, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara,BENEFICIAR: PETREA VASILE-IRINEL Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.188/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. G-RAL GRIGORE CANTILI, NR.19, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: DOBRANIS GABRIEL-LEONARD Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.189/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI, SOLA 25, PARCELA 749/29, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: RIGLEA CONSTANTIN  Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.190/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUCÞIE BLOC LOCUINÞE P+3+M ªI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, STR.DEPOULUI NR.29 din din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: FICĂU GABRIELA Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.191/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINÞĂ P+M, STR.CL.MOINEªTI SOLA 74, PARCELA 101, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: CRETU OCTAVIAN–MIHAIL Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.192/2006 privind reactualizarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, STR. SPIRU HARET, NR.6A, din municipiul Bacau, aprobat prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.338 din 22.12.2004 pentru REALIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL BACĂU, BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU Apasati aici
 • H O T A R A R E A nr.193/2006 privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, a caror suprafete si beneficiari sunt prevazute in ANEXA NR.1 Apasati aici .

SEDINTA DIN 28.04.2006 HCL DE LA 104-72

 • H O T A R A R E A nr.72/2006 privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2005 la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.73/2006 privind numirea domnului ing. Bondor Silviu în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, pe locul devenit liber Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.74/2006 privind darea în administrare –exploatare către R.A.G.C. Bacău a obiectivului „Conductă apă potabilă Dn 500 exterior incintei CET Bacău, între căminele CV 1 (racord la reteaua existentă Dn 300 SUBEX – SOFERT) şi CV 5 (racord la reţeaua Dn 600 oraş Bacău str. Chimiei – Bicaz)–lungime 1600 m”, ce face parte din domeniul public al municipiului Bacău Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.75/2006 privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 10/2006, precum şi al Statului de funcţii Anexă nr. 2 la această hotărâre, la Serviciul Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.76/2006 privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 13 din 02.02.2006 precum si a Conventiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 incheiata intre Consiliul Local al municipiului Bacau si S.C. Transport Public SA Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.77/2006 privind aprobarea listelor nominale pe luna mai 2006 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o perioada de o luna sau doua luni Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.78/2006 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005 Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.79/2006 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal şi a Statului de funcţii, pe anul 2006, la Centrul Bugetar Creşe Bacău Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.80/2006 privind acordarea salariului de merit pe perioada exerciţiului bugetar 2006, unor salariaţi de la Centrul Bugetar Creşe Bacău Apasati aici .
 • H O T A RA R E A nr.81/2006 privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit deţinut cu contract de închiriere de familia Holban Mihai în imobilul din Bacău, str. Oituz nr. 42 Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.82/2006 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul Sărata” unei persoane din municipiul Bacău a cărei familie a fost persecutată din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, beneficiară a Legii nr.189/2000 Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.83/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de „CETĂÞEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACĂU” persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, aprobat prin HCL nr. 43/ 1993 Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.84/2006 privind scutirea cetăţenilor municipiului Bacău de plata cheltuielilor ocazionate de preschimbarea actelor de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor sau a renumerotării unor imobile din municipiul Bacău Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.85/2006 privind luarea la cunoştinţă de către Consiliul Local al Municipiului Bacau, de conţinutul “ Strategiei de Dezvoltare Locală prin Transparenţă Instituţională şi a Strategiei de Prioritizare a Problemelor Comunităţilor Locale “ elaborate de Asociaţia Tinerilor Europeni Bucureşti (A.T.E.) la propunerea Consiliului de Transparenţă Locală ( C.T.L.) Bacău Apasati aici .
 • H O T Ă R Â R E A nr.86/2006 privind aprobarea construirii unei săli de sport la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău prin derularea Programului „Săli de sport”, stabilirea terenului pentru amplasarea investiţiei în suprafaţă de 900 mp, trecerea parţială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău şi transmiterea către Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti, în folosinţă cu titlu gratuit, pe durata realizării investiţiei, a întregii suprafeţe de 900 mp. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.87/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + DM, CUPLATA CU GARAJ STR. AUSTRULUI, NR. 1 din municipiul Bacau. BENEFICIARI : BENEDIC MARICEL SI LUCICA Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.88/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. DIGU BARNAT, SOLA 74, PARCELA 69 din municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.89/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE ATELIER REPARATII TABLOURI ELECTRICE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. VERONICA MICLE, SOLA 61, PARCELA 53/1 din municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.90/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. NORDULUI, NR.89, din municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.91/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXA GOSPODAREASCA, STR.TOPORASI, SOLA 62, PARCELA 1784/14/3 din municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.92/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1E, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN STR. FRUNZEI, SOLA 72, PARCELA 39 din municipiul Bacau. BENEFICIAR: BUTUCARU IONELA Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.93/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE PROVIZORIE SHOW – ROOM, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GARII, din municipiul Bacau Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.94/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTE SERVICIU, BIROURI SI SPATII COMERCIALE STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 54 BIS din municipiul Bacau BENEFICIAR: S.C. SFERA S.R.L. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.95/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1 + DM, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII STR. CPT. VASILE MERICA, NR.1 din municipiul Bacau. BENEFICIAR: TOIA VASILE Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.96/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE SI BIROURI, STR. CHIMIEI, SOLA 69, PARCELA 134, din municipiul Bacau BENEFICIAR: S.C. INDUSTRIAL VALVES S.R.L. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.97/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE GARAJ SI LOCUINTE P+M, STR. SIRETULUI, NR.91, din municipiul Bacau. BENEFICIARI: MARIN FLORIN-VILIAMS, BLAJ MIHAELA, LOTCU IULIAN, CHETA FLORIN, MAFTEI OVIDIU-CONSTANTIN Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.98/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL,PENTRU CONSTRUIRE GARAJ, STR. VERONICA MICLE, NR.55, din municipiul Bacau. BENEFICIAR: GALATANU DUMITRU Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.99/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL,PENTRU CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI SPATIU COMERCIAL S + P + 7 E, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 4 A, din municipiul Bacau. BENEFICIAR: S.C. PRO CASA ACTIV S.R.L. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.100/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE MAGAZIN « CASH & CARRY », FILTRU SANITAR + GARAJE, CARTIER GHERAIESTI, din municipiul Bacau. BENEFICIAR: S.C. SELGROS “CASH & CARRY” S.R.L. Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.101/2006 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL,PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.SIRETULUI NR.75, din municipiul Bacau BENEFICIAR: HANGANU VASILE Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.102/2006 privind concesionarea directă a loturilor de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, a caror suprafete si beneficiari sunt prevazute in ANEXA NR.1 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr. 103/2006 privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, a caror suprafete si beneficiari sunt prevazute in ANEXA NR. 1 Apasati aici .
 • H O T A R A R E A nr.104/2004 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 70/30.03.2006, prin indreptarea erorii materiale produse in continutul acestui articol Apasati aici .