LISTA HOTARARI SEDINTA 29.02.2024

 

45 29.02.2024 Hotarare privind       conferirea Titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Bacău” domnului Ronald Gavril.
46 29.02.2024 Hotarare privind     aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții „ Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Grădiniței nr.24” din municipiul Bacău.
47 29.02.2024 Hotarare privind      aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții „ Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale nr.10” din municipiul Bacău.
48 29.02.2024 Hotarare privind       diminuarea subvenției unitare acordată de la  bugetului local al Municipiului Bacău pentru energia termică furnizată în sistem centralizat consumatorilor casnici, conform Planului pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației aprobat prin HCL nr.407/06.10.2023.
49 29.02.2024 Hotarare privind       aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2024, întocmit de către Ocolul Silvic Traian.
50 29.02.2024 Hotarare privind    aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI CU SHOWROOM SI MAGAZIE LA PARTER; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 88139, Str. Letea, nr. 17 – 22 B din municipiul Bacau

BENEFICIAR:  S.C. TELESYSTEM S.R.L.

51 29.02.2024 Hotarare privind    asocierea între Municipiului  Bacău  și Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” pentru desfășurarea unui spectacol artistic.
52 29.02.2024 Hotarare privind      aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68640/16.02.2016, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.68716/10.03.2016, încheiat între Municipiul Bacău   și S.C. DR. DANIELA CORBAN S.R.L., reprezentată legal de d-na Daniela Corban, pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent.
53 29.02.2024 Hotarare privind     aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 3822 din 15.02.1999, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 68616/21.02.2012 si nr. 68714/10.03.2016, incheiat intre municipiul Bacau si E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.
54 29.02.2024 Hotarare privind      aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare.

 

55 29.02.2024 Hotarare privind      transmiterea dreptului de  concesiune  prevăzut în unele contracte de concesionare.
56 29.02.2024 Hotarare privind       aprobarea vânzării cu plata în rate  și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.10, către doamna Ciobanu Petronela Gabriela, în calitate de titular de contract de închiriere
57 29.02.2024 Hotarare privind       transmiterea fara plata  catre Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a unor mijloce fixe amortizabile si obiecte de inventar
58 29.02.2024 Hotarare privind    aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul  2024 .
59 29.02.2024 Hotarare privind      actualizarea inventarului   domeniului privat  al Municipiului Bacău însușit  prin H.C.L. nr.157/2018.
60 29.02.2024 Hotarare privind    includerea în domeniul privat al  Municipiului Bacău  a unor bunuri imobile – terenuri.
61 29.02.2024 Hotarare privind    trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii
62 29.02.2024 Hotarare privind       aprobarea dreptului de uz si servitute către  DELGAZ GRID S.A.  asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Gării și Trecătoarea Gherăiești
63 29.02.2024 Hotarare privind     aprobarea dreptului de uz si servitute către  DELGAZ GRID S.A.  asupra unei suprafeţe de teren situate în municipiul Bacău, str. Calea Romanului.
64 29.02.2024 Hotarare     pentru modificarea  și completarea HCL nr. 385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024
65 29.02.2024 Hotarare privind    aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile  de la bugetul local al Consiliului Local al   Municipiului Bacău   pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2024.
66 29.02.2024 Hotarare    pentru modificarea HCL nr.445/2023 privind achiziția unor servicii de evaluare a 53 (cincizeci și trei) de bunuri imobile-terenuri pe care sunt ridicate construcții, situate in intravilanul Municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău
67 29.02.2024 Hotarare privind      aprobarea  dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 68182, înscris în C.F. nr. 68182 a Municipiului Bacău, situat în strada Mioriței,  în 2 loturi.
68 29.02.2024 Hotarare privind     aprobarea  dezlipirii, în două loturi, a imobilului în suprafață de 18.436 mp, nr. cadastral 81311, C.F. nr. 81311, situat în municipiul Bacău, strada  Timpului.
69 29.02.2024 Hotarare privind      aprobarea   alipirii imobilului cu nr. cadastral 85893, în suprafață de 42 mp, cu imobilul cu nr.  87159, în suprafață de 5 mp,  situate în municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr.45, într-un singur corp de proprietate, în suprafață totală de 47 mp
70 29.02.2024 Hotarare privind      închirierea prin licitatie publică a unui spațiu în suprafață de 266 mp, situat în incinta P.T. nr.37, din municipiul Bacău, str. Victor Babeș (adresă nouă str. Narciselor nr.5)
71 29.02.2024 Hotarare privind     închirierea prin licitatie publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.10, din municipiul Bacău, str. Milcov nr.128E.
72 29.02.2024 Hotarare privind       însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în Dosarul nr.18009/3/2023

 

73 29.02.2024 Hotarare privind      completarea Anexei nr.8 la  Hotărârea Consiliul Local Bacău  nr.539 din 27.12.2023 privind aprobarea pentru anul 2024 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată.
74 29.02.2024 Hotarare  privind   transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 68524/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 69354/25.07.2019, nr. 140506/10.06.2021, nr. 189850/21.12.2021, nr. 207848/09.12.2022 si nr. 211732/29.12.2023 de la C.M.I. DR. COSTIN LUCIA la S.C. DO-MED CARE S.R.L.
75 29.02.2024 Hotarare privind    asocierea  Municipiului  Bacău  cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul anului 2024.
76 29.02.2024 Hotarare     pentru modificarea art.2. din HCL nr.300/2023 privind  aprobarea participării Spitalului de Pneumoftiziologie în cadrul Planului Național de Redresare Și Reziliență – Componenta C7 – Transformare digitală – Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală a unităților sanitare publice și depunerii proiectului „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”
77 29.02.2024 Hotarare privind    asocierea  între Municipiul   Bacău   și Ansambul Folcloric ”Busuiocul” pentru desfășurarea unor repetiții și prezentarea spectacolului dedicat Zilei Internaționale a Femeii – Concert de Mărțișor.

 

Skip to content