LISTA HOTARARI SEDINTA 27.12.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 27.12.2023, ora 17.00 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

438 27.12.2023 Hotarare privind    stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în municipiul Bacău.
439 27.12.2023 Hotarare privind    aprobarea pentru anul 2024 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

 

440 27.12.2023 Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 149/28.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I, a devizului general  și  aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din municipiul Bacău”
441 27.12.2023 Hotarare privind   aprobarea obiectivelor de investiții  în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2024, al Consiliului Local  al Municipiul Bacău.

 

442 27.12.2023 Hotarare privind   închirierea prin licitație publică cu plic închis a 10 (zece) căsuțe de lemn, cu suprafața construită de 6,00 mp/căsuță, amplasate în PIAȚA TRICOLORULUI, Piață pietonală Casa de Cultură Vasile Alecsandri din Bacău, str. Calea Mărășești nr.5, aflate în proprietatea privată a Municipiului BACĂU, în vederea desfășurării de activități comerciale respectiv comercializare flori, mărțisoare, suveniruri, felicitări, cadouri, produse de artizanat și hand-made confecționate de producători,  comercializare produse diverse – produse alimentare ambalate, produse nealimentare, produse tradiționale, comercializare popcorn, castane, porumb fiert, îngheţată, comercializare cărți și  alte produse de sezon, pe o durată de maxim 60 (șaizeci) de zile, respectiv în perioada 01.02 – 31.03.2024, fără posibilitate de prelungire

 

443 27.12.2023 Hotarare privind     darea în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie

” Filadelfia”  a unei suprafețe de teren aflat în domeniul privat al Municipiul Bacău.

 

444 27.12.2023 Hotarare privind    actualizarea inventarului domeniului privat al  Municipiului Bacău însușit prin HCL nr.157/2018.

 

445 27.12.2023 Hotarare privind     aprobarea documentaţiei  tehnico-economice – faza Documentatie Tehnica pentru   Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire pentru obiectivul de investitii „INCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DESEURI BACAU”.

 

446 27.12.2023 Hotarare privind     asocierea între Municipiului  Bacău  și Colegiul ”Mihai Eminescu” din Bacău în vederea organizării in comun a  unui eveniment cultural.

 

447 27.12.2023 Hotarare privind    aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele Contracte de Concesionare  încheiate între Municipiul Bacău si reprezentanții legali al C.M.I., pentru  spațiile cu destinația cabinete medicale și a terenurilor aferente

 

448 27.12.2023 Hotarare privind    transmiterea dreptului de  concesiune  prevăzut în contractul de concesionare nr.68757/11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr.69040/03.06.2020, nr.161850/18.07.2022 și nr.154155/16.06.2023 de la C.M.I. DR. MIRON DELIANA la S.C. DOMED CARE S.R.L.

 

449 27.12.2023 Hotarare privind   mandatarea reprezentanților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru  ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

 

450 27.12.2023 Hotarare privind    pentru actualizarea anexelor Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău aprobat prin HCL nr. 137/30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău.

 

451 27.12.2023 Hotarare privind     aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor 2022 și 2023, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2024.

 

452 27.12.2023 Hotarare privind    acordarea ”Diplomei de Onoare”  și  plata  unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit  50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 30.10.2023.

 

453 27.12.2023 Hotarare    pentru completarea Anexei nr.1 la  H.C.L nr. 502/2023 și modificarea și completarea Anexei 2 la HCL nr.390/2022.

 

454 27.12.2023 Hotarare     pentru modificarea  HCL nr. 266/2021, cu modificările și completările ulterioare
455 27.12.2023 Hotarare privind   modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 privind aprobarea statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a promovării.

 

456 27.12.2023 Hotarare privind   menținerea    costului mediu lunar de intretinere si a contributiei lunare de intretinere a  persoanelor  varstnice  institutionalizate in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si/sau a sustinatorilor legali ai acestora, aprobate prin H.C.L. nr.49/28.02.2023 pana la aprobarea noului cost de întretinere aferent anului 2024

 

457 27.12.2023 Hotarare privind   aprobarea dreptului de uz si servitute către  S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău.

 

458 27.12.2023 Hotarare privind     aprobarea  dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 90270, înscris în C.F. nr. 902702 a Municipiului Bacău, situat în strada Ioniță Sandu Sturza nr.27,  în 2 loturi.

 

459 27.12.2023 Hotarare privind   aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII/CABINETE MEDICALE; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR generat de imobilul teren proprietate privată a beneficiarilor cu nr. cadastral 8934 (IE 76831), str. George Bacovia, nr.18 din municipiul Bacău

 

 

Skip to content