Listă de hotărâri din data de 31.07.2023

LISTA HOTARARI

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 31.07.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

277 31.07.2023 Hotărâre    privind      acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Poenaru Ioan, care a împlinit vârsta de 100 de ani
278 31.07.2023 Hotărâre    privind   acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cajvan Anca-Mihaela
279 31.07.2023 Hotărâre    privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta “cod SMIS 128427
280 31.07.2023 Hotărâre    privind      actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta “cod SMIS 128427
281 31.07.2023 Hotărâre    privind      aprobarea modificării HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a programului pe următorii 3 ani
282 31.07.2023 Hotărâre    privind    asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv RALLY SPIRIT în vederea bunei desfășurări a evenimentului  Raliul Moldovei-Bacău 2023, ediția a XIII-a
283 31.07.2023 Hotărâre    privind    aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023”.
284 31.07.2023 Hotărâre    privind   organizarea unui eveniment cultural-artistic care marchează 15 ani de funcționare a Centrului de zi ,,Clubul Pensionarilor”din subordinea Direcției de Asistență Socială Bacău
285 31.07.2023 Hotărâre    privind    modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179 din 08.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe și/sau în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent euro
286 31.07.2023 Hotărâre    privind     aprobarea contractării de către Compania Regională de Apă Bacău SA a unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 22.000.000 euro si/sau echivalent lei și garantarea parțială  de către Municipiul Bacău a acestei finanțări
287 31.07.2023 Hotărâre    privind    stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C.Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 07.08.2023
288 31.07.2023 Hotărâre    privind   stabilirea mandatului special reprezentantului legal al Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Bacău pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C.Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 21.08.2023
289 31.07.2023 Hotărâre    privind     modificarea Anexei nr. 2 la HCl nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău
290 31.07.2023 Hotărâre    privind   modificarea Anexei nr.2-repartizarea profitului-An 2022  din HCL nr. 181/23.05.2023  și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Groupe S.A.Bacău,  în vederea virării dividendelor nete cuvenite pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID
291 31.07.2023 Hotărâre    privind    aprobarea STUDIULUI DE DELIMITARE ZONĂ OPERAȚIUNI DE REGENERARE URBANĂ PENTRU PROIECTUL: ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARC CANCICOV DIN MUNICIPIUL BACAU”
292 31.07.2023 Hotărâre  privind   modificarea HCL nr.152/28.07.2020 privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente
293 31.07.2023 Hotărâre    privind       declararea unui teren ca bun de uz și de interes public local și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Bacău
294 31.07.2023 Hotărâre    privind    punerea la dispoziția Consiliului Județean Bacău, a unor suprafețe de teren, situate în Municipiul Bacău, str. Războieni nr.22, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău
295 31.07.2023 Hotărâre    privind    aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente pentru comercializare flori și ornamente florale, produse industriale/alimentare preambalate/produse de farmacie veterinară, situate pe Terasa de flori a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieței nr.1
296 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea închirierii prin licitație publică a unui amplasament cu suprafața de 1 m.p., situat în perimetrul Pieței Centrale, în vederea amplasării unui automat de cafea și băuturi calde
297 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 22 module comerciale din cadrul Complexului de module comerciale, situate în str.Pieței nr.1 din municipiul Bacău
298 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 9 mese comerciale situate pe terasa de flori a Pieței Centrale din Bacău,   str.Pieței nr.1 din municipiul Bacău, în vederea desfășurării activității de comerț
299 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 3 spații comerciale din incinta halei de lactate a Pieței Centrale, situate în str.Pieței nr. 1 din municipiul Bacău
300 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea participării Spitalului de Pneumotiziologie în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență-Componenta C7-Transformare digitală-Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală a unităților sanitare publice și depunerii proiectului ,,Guvernarea digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”
301 31.07.2023 Hotărâre   pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 182 din 23.05.2023 privind transmiterea fără plată de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, a unor mijloace fixe și obiecte de inventar
302 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, str.Bucegi nr. 136A, sc.B, ap.21, către doamnul Mihăilă Augustin Dorel, în calitate de titular de contract de inchiriere
303 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata în rate a prețului de vânzare și a încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința ANL, situată la adresa din Bacău, str.Narciselor, nr. 2 bis, ap. 19, către doamna Rotilă Iulia Ramona, în calitate de titular contract de inchiriere
304 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței  pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, Str.Bucegi nr.138A, sc.B, ap.17, către domnul Pastur Liviu Ovidiu, în calitate de titular de contract de închiriere
305 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata integrală a pretului de vânzare și a încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința ANL, situată la adresa din Bacău, str.Narciselor nr.14A, sc.A, ap.10, către domnul Arseni Andrei, în calitate de titular de contract de închiriere
306 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr. 136A, sc.A, ap.17, către domnul Constantin Arcadius Leonard, în calitate de titular de contract de închiriere
307 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea vânzării cu plata în rate și a pretului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr. 138A, sc.A, ap.4 către doamnul Dănilă Marian, în calitate de titular de contract de închiriere
308 31.07.2023 Hotărâre  privind    solicitarea trecerii unui imobil-teren, cu numărul cadastral 61220, din domeniul public al comunei Scorțeni, judetul Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău
309 31.07.2023 Hotărâre  privind    actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018
310 31.07.2023 Hotărâre  privind    modificarea datelor de identificare și majorarea valorii de inventar a unor bunuri existente în domeniul public al Municipiului Bacău
311 31.07.2023 Hotărâre  privind    declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local
312 31.07.2023 Hotărâre  privind    declararea unor imobile ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău
313 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.15529 din 09.05.2000, încheiat între Municipiul Bacău și S.C.MOVIMEX COM S.R.L.
314 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69737/15.11.2019, nr.168746/11.10.2021 și nr. 168234/09.08.2022, încheiat între Municipiul Bacău și D-na HORUBEȚ DIDINA , reprezentant legal al C.M.I. DR.HORUBEȚ DIDINA, pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent
315 31.07.2023 Hotărâre  privind    transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare nr.22502 din 30.10.1997 de la dl.Cârlan Alin-Ștefănuț la dna Simion Gabriela
316 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în  Bacău.
317 31.07.2023 Hotărâre  privind    aprobarea dezlipirii imobilului cu nr.cadastral 69145, înscris in C.F. nr.69145 a municipiului Bacău, situat în strada Ioniță Sandu Sturza nr. 27, în 3 loturi
318 31.07.2023 Hotărâre  privind    pentru modificarea HCL nr. 93/31.03.2022 privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și depunerii proiectului ,,Renovare integrată a Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”Bacău
319 31.07.2023 Hotărâre  privind   alegerea ,,Președintele de ședință”al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile August-Octombrie 2023

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content