Listă de hotărâri din data de 31.05.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 31.05.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

186 31.05.2023 Hotărâre    privind    aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT ”SFÂNTA MUCENIȚĂ ECATERINA”; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Bujorilor, nr. 1A, nr. cad.87063, 87158, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza  pe teren proprietate privată a Municipiului Bacău – dat în folosință gratuită ARHIEPISCOPIEI ROMANULUI ȘI BACĂULUI BENEFICIAR: ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI
187 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE CORP ADMINISTRATIV ȘI ANEXE, CAPELA ȘI ANEXE AFERENTE, PARCARE, CIMITIR CIVIL; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada General Ștefan Gușe, nr. 4, nr. cad.83634, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza  pe teren proprietate publică a Statului Român – cu drept de administrare – MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR PENTRU ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI
BENEFICIAR: ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI
188 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea programului cadru de combatere a vectorilor și  dăunătorilor din municipiul Bacău.
189 31.05.2023 Hotărâre     privind  darea în administrare către  ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”  a unor bunuri.
 190 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea preluării, din administrarea   Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău,  a unor bunuri care nu mai corespund parametrilor tehnici și îndreptarea unei erori materiale la H.C.L. nr.61/2018 modificată și completată..
191 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  faza SF, a devizului general  și  aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Parcare colectiva rezidentiala de tip “smart parking” in cartierul Bistrita Lac – resistematizare
192 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea modificării H.C.L.  nr.10 din 26.01.2023  privind    aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a  Programului de investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.
193 31.05.2023 Hotărâre     privind  mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor  Societății   de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.  în  vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2022 și a repartizării profitului obținut în anul 2022.
194 31.05.2023 Hotărâre     privind   aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere cu destinație farmacie  situat în municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu, nr.22, Bl. B6, Scara B,  în suprafața de 33,10 mp .
 195 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial cu destinația florărie,  situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 1-3,  în suprafața de 61 mp .
196 31.05.2023 Hotărâre     privind     aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent extinderii cu destinația  spațiu comercial,  situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 3 – 5,  în suprafața de 85,50 mp
197 31.05.2023 Hotărâre     privind    aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent  extinderii cu destinația locuință,  situat în municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr. 5,  în suprafața de 22,70 mp .
198 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  sediu administrativ,  situat în municipiul Bacău, Calea Moinești, nr. 34E,  în suprafața de 110 mp.
199 31.05.2023 Hotărâre     privind   aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  extindere apartament cu destinația sediu firmă,  situat în municipiul Bacău,  str. Miron Costin, nr. 4, Sc.B,  în suprafața de 33,00 mp .
200 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a  terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului –  extindere cu destinația cabinet stomatologic,  situat în municipiul Bacău,  str. Mihai Eminescu, nr. 28, Sc.B, ap.3,  în suprafața de 18,00 mp
201 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea concesionării, fără licitație publică, către SCM ALFA 2008, SCM NESSEL, SCM ASIRIS IMOB,   a suprafeței de 53,00 mp, teren proprietate privată a  Municipiului Bacău, situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Mihai Viteazu nr.1, cu nr. cadastral 89330, CF nr.89330, utilizat ca spațiu pentru  terasă alimentație publică, teren aflat în extinderea spațiului  comercial, proprietatea concesionarului.
202 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea concesionării, fără licitație publică a terenului în suprafață de 54,25 mp  situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a  Municipiului Bacău – în vederea extindere construcție.
203 31.05.2023 Hotărâre      pentru  modificarea H.C.L. nr.59/2023 privind aprobarea  Listei nominale cu solicitanții care au acces la  locuințele  pentru tineri destinate  închirierii  în anul 2023.
204 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea    schimbului de locuințe  pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către doamna Ilie Oana Anca, domnul Tamaș Adrian și domnul Tamba Andrei-Daniel, cu locuințe vacantate și încheierea de contracte de închiriere.
205 31.05.2023 Hotărâre     privind  emiterea acordului pentru S.C. MALIX IMPEX S.R.L. solicitat prin Contractul de Concesionare nr.69304 din 01.07.2019 și Certificatul de Urbanism nr.598/02.08.2022,  în vederea realizării lucrărilor”  Schimbare destinație și recompartimentări interioare nestructurale C1 și C3 din atelier confecții metalice și hala în sediu administrativ, spații și anexe destinate personalului; schimbare destinație și recompartimentări interioare nestructurale C2 și C4 din atelier utilaje și hală în autoservice; extindere C1; împrejmuire teren” pe terenul în suprafață de 2.116,00 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Șerbănești nr. 9F, nr. cad. 85627 și modificarea alin. (2), art.1 din Contractul de Concesionare nr.69304 din 01.07.2019.
206 31.05.2023 Hotărâre     privind  emiterea acordului  de proprietar și de vecinătate al Municipiului Bacău, solicitat de către Parohia Ortodoxă ” Lazaret” din municipiul Bacău.
207 31.05.2023 Hotărâre     privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al  Municipiului Bacău  și a Regulamentului Local de Urbanism.
208 31.05.2023 Hotărâre     privind  declararea unor terenuri ca bunuri de uz și  de interes public local.
209 31.05.2023 Hotărâre     privind  declararea unor terenuri ca bunuri de uz și  de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău.
210 31.05.2023 Hotărâre     privind  asocierea Municipiului Bacău cu  Universitatea ” Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”101117094 – E.D Bacău”, perioada contractuală ianuarie – decembrie 2023.
211 31.05.2023 Hotărâre     pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea  Statului  de Funcții și Organigrama  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
212 31.05.2023 Hotărâre     privind  revocarea dreptului de folosință gratuită constituit  în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe București și restituirea suprafeței de 30.000 mp teren situat în Bacău, str. Lunca Bistriței nr.21.
213 31.05.2023 Hotărâre     privind  actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018
214 31.05.2023 Hotărâre     privind  închirierea prin licitație publică  a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.64 din municipiului  Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr.36.C.
215 31.05.2023 Hotărâre     privind  închirierea prin licitație publică  a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.32 din municipiului  Bacău, Str. Cornișa  Bistriței  nr.4.
216 31.05.2023 Hotărâre     privind  închirierea prin licitație publică  a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 9 din Municipiului  Bacău, Str. Carpați  nr.27 bis.
217 31.05.2023 Hotărâre      pentru modificarea H.C.L. nr.425/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023.
218 31.05.2023 Hotărâre     privind  atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari  din municipiul Bacău.
219 31.05.2023 Hotărâre     privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 39.521 m.p. , carte funciară nr. 82981, situat în Bacău, Str. Trecătoarea Tecuciului nr. 19,  în vederea vânzării prin licitație publică.
220 31.05.2023 Hotărâre     privind  stabilirea programului de audiente și  a programului de întâlniri cu cetățenii ale consilierilor locali  ai municipiului Bacău, care se vor aplica începând cu luna iunie 2023.
221 31.05.2023 Hotărâre     privind  soluționarea plângerii prealabile formulată de petenta S.C. JULIA BIJU S.R.L., prin care a solicitat anularea art.6 din Regulamentul aprobat prin HCL nr.161/2021.
222 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de Concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69040/03.06.2020 și nr. 161850/18.07.2022, încheiat între Municipiul Bacău și D-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. MIRON DELIANA, pentru spațiul  cu destinația cabinet medical și a terenului aferent.
223 31.05.2023 Hotărâre     privind  transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 25579 din 16.08.1999, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 6041/28.07.2011 și nr. 69159/07.08.2015, de la d-na Scărlătescu Gabriela Zamfira, la d-nii Mazilu Andreea și Braga-Scărlătescu Valentin.
224 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ; FOIȘOR, GARAJ; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Prelungirea Bradului, nr. 23, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza  pe teren proprietate privatăBENEFICIAR: IRIMIA CRISTINA MARIA
225 31.05.2023 Hotărâre     privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL P+7-8E – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Tecuciului, nr. 3, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza  pe teren proprietate privatăBENEFICIAR: S.C. DUNICEC COM S.R.L.
226 31.05.2023 Hotărâre     privind  completarea Art.1 – Tipurile de subzone funcționale –  din CAPITOLUL I – GENERALITĂȚI – Pct.IV.5 GC – ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ din R.L.U. aferent PUG aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.84 din 13.04.2012 prin care s-a  reactualizat Planul  Urbanistic General al  Municipiului Bacău  și a Regulamentului Local de Urbanism, modificată și completată prin H.C.L. nr.114/20.04.2016, H.C.L. nr.385/29.12.2016, H.C.L. nr.217/22.09.2020 și H.C.L. nr.53/28.02.2022.
227 31.05.2023 Hotărâre      pentru modificarea HCL nr.128/2022 privind aprobarea reamenajării parcării ”Vivariu” în sensul schimbării destinației acesteia  și a HCL nr.348/2007 cu modificările și completările ulterioare

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content