Listă de hotărâri din data de 28.04.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 28.04.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

14828.04.2023Hotărâre   privind   actualizarea documentației D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ”AMENAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PARȚIALĂ LA CORPUL DE CLĂDIRE C2 CU DESTINAȚIE ATELIERE DE INSTRUIRE PRECTICĂ ȘI LABORATOR ALIMENTAȚIE LA COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA”, MUNICIPIUL BACĂU
14928.04.2023Hotărâre      privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I, a devizului general  și  aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din Municipiul Bacău”
15028.04.2023Hotărâre     privind    aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I, a devizului general  și  aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare Parc Gherăieşti din Municipiul Bacău”.
15128.04.2023Hotărâre    privind   aprobarea transmiterii fără plată de către Municipiul Bacău, către Spitalul Județean de Urgență Bacău,  a unor bunuri mobile ( mijloace fixe și obiecte de inventar).
 15228.04.2023Hotărâre    privind     actualizarea numărului elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Bacău, beneficiari de burse, în anul școlar 2022-2023, în baza datelor comunicate de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău
15328.04.2023Hotărâre    privind    ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC TRANSPORT PUBLIC  SA Bacău, prin indexarea cu indicele prețului de consum.
15428.04.2023Hotărâre    privind   aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2022 al Municipiul Bacău
15528.04.2023Hotărâre    privind   aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2023, al  Municipiul Bacău
15628.04.2023Hotărâre    privind   îndreptarea  erorii materiale strecurată în  Anexa nr.2 la HCL nr. 524/2022 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora, pentru performanțe deosebite.
 15728.04.2023Hotărâre   privind    de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al  Municipiul Bacău, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare
15828.04.2023Hotărâre    privind    aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 68511 din 24.05.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DEMIȘCĂ ANTONIETA-PAULINA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DEMIȘCĂ ANTONIETA-PAULINA
15928.04.2023Hotărâre    privind      emiterea acordului vecinilor domnului Enea Constantin Liviu pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiții ” Construire locuință individuală și împrejmuire teren – continuare lucrări și modificare temă în timpul execuției” municipiul Bacău, str. Câmpului nr. 51, din vecinătatea imobilului de pe latura de Vest- teren, proprietate a Municipiului Bacău
16028.04.2023Hotărâre    privind      aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE – LABORATOR DENTAR; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Calea Romanului, nr.47, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza  pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: S.C. PAVAL DENT S.R.L.

16128.04.2023Hotărâre    privind     aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL, întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ; ÎMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR în strada Poet Andrei Mureșanu, nr.16, din municipiul Bacău, jud. Bacău, obiectiv ce se va realiza  pe teren proprietate privată

BENEFICIARI: MOISA BOGDAN-IONUȚ și MOISA LAURA

16228.04.2023Hotărâre    privind    aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE DETALIU, întocmit pentru CONSTRUIRE GALERII COMERCIALE; AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMPLASARE ECHIPAMENTE EDILITARE, DOTĂRI PSI, BRANȘAMENT-RACORD UTILITĂȚI; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, nr. cadastral 82206, 82205 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C. TRANSPORT PUBLIC  S.A.

16328.04.2023Hotărâre    privind   acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 31.03.2023
16428.04.2023Hotărâre    privind    acordarea avizului Consiliului Local Bacău privind schimbarea denumirii Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău în Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău.
16528.04.2023Hotărâre    privind      pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 284/30.08.2021 privind aprobarea  Organigramei și Statului  de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu.
16628.04.2023Hotărâre        pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 464/23.12.2021 privind aprobarea  Organigramei și Statului  de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
16728.04.2023Hotărâre    privind    aprobarea dezlipirii  imobilului cu nr. cadastral 83052, înscris în C.F. nr.83052 a Municipiului Bacău, situat în strada Nicolae Titulescu nr.2, în două loturi
16828.04.2023Hotărâre    privind      modificarea anexelor la HCL 335 din 29.07.2022 și HCL 107 din 31.03.2022
16928.04.2023Hotărâre    privind   actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018
17028.04.2023Hotărâre    privind     aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului  Bacău  și abrogarea HCL nr.320/2022
17128.04.2023Hotărâre    privind     desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliul de administrație al   Grădiniței ”Căsuța Magică” din   Bacău, str. Mioriței nr.39, pentru anul școlar 2022-2023
17228.04.2023Hotărâre    privind    analiza  stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol  al Municipiului Bacău si stabilirea unor masuri pentru eficientizarea acestei activități.
17328.04.2023Hotărâre    privind     aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în  Bacău.
17428.04.2023Hotărâre    privind      alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile mai  –  iulie  2023.
17528.04.2023Hotărâre    pentru modificarea și completarea HCL nr.96 din 28.02.2023 privind eșalonarea datoriei    Municipiului Bacău  către Thermoenergy Group S.A. Bacău reprezentând subvenții neachitate pentru perioada iunie 2022-ianuarie 2023 și pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, neachitate pentru  perioada septembrie – noiembrie 2022.
17628.04.2023Hotărâre     privind   mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres.
17728.04.2023Hotărâre    privind   modificarea  și completarea H.C.L.  nr.599 / 2022, cu modificările și completările ulterioare.
17828.04.2023Hotărâre    privind    aprobarea retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat si privat din Muncipiul Bacău pentru anul scolar 2023-2024

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

 

Sari la conținut