Listă de hotărâri din data de 26.06.2023

LISTA HOTARARI

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 26.06.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

235 26.06.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I  și  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru  obiectivul  de investiții  “ Renovare energetică  a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău, str. I.S. Sturza nr.28 și str. Nicolae Titulescu nr.22” – blocul situat în Ionița Sandu Sturza nr.28.
236 26.06.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I  și  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru  obiectivul  de investiții  “ Renovare energetică  a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău, str. I.S. Sturza nr.28 și str. Nicolae Titulescu nr.22” – blocul situat în  str. Nicolae Titulescu nr.22.

 

237 26.06.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I  și  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru  obiectivul  de investiții  “ Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău, str.  Aviatorilor  nr.28 și  nr.30” – bloc   Aviatori   nr.28.

 

238 26.06.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I  și  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru  obiectivul  de investiții  “ Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău, str.  Aviatorilor  nr.28 și  nr.30” – bloc   Aviatori   nr.30.

 

239 26.06.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I  și  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru  obiectivul  de investiții  “ Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău, str.  Aviatorilor  nr.17 și  nr.26” – bloc   Aviatori   nr.17.

 

240 26.06.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I  și  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru  obiectivul  de investiții  “ Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău, str.  Aviatorilor  nr.17 și  nr.26” – bloc   Aviatori   nr.26.

 

241 26.06.2023 Hotărâre    privind       acordarea post-mortem a Titlului de ” Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău” domnului arhitect George Sterian.

 

242 26.06.2023 Hotărâre      pentru aprobarea  gestiunii directe a activității de administrare, întreținere și exploatare a  toaletelor publice și a tarifelor aferente activităților edilitar-gospodărești, specific serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiilor, în conformitate cu art.5 alin. (3) lit. g) din Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice   Bacău, ce se vor efectua către Unitatea Administrativ Teritorială Bacău.

 

243 26.06.2023 Hotărâre     pentru modificarea H.C.L. nr.149/28.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I, a devizului general  și  aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din Municipiul Bacău”

 

244 26.06.2023 Hotărâre    privind   abrogarea HCL 150/28.04.2023 şi aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I, a devizului general  și  aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare Parc Gherăieşti din Municipiul Bacău; Desfiinţare construcţii existente”

 

245 26.06.2023 Hotărâre    privind   aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA (BIROURI ADMINISTRATIVE); IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR  in mun. Bacau, Tarla 43, Parcele 1557/1/9, 1557/1/10, nr. cad. 87205, jud. BACAU, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. ENERGO-INSTALATII S.R.L.

 

 

246 26.06.2023 Hotărâre    privind    aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru (1) CONSTRUIRE SPALATORIE SELF AUTO, SPATII DE JOACA PENTRU COPII, STATIE INCARCARE MASINI ELECTRICE, SPATII PRESTARI SERVICII, DEPOZITARE, BIROURI, SHOW ROOM; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; IMPREJMUIRE TEREN generat de imobilul teren/constructii proprietate privata a S.C. DACO GRUP S.A. nr. cad. 88371 si (2) CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, SHOW ROOM SI EXTINDERE HALA; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren/constructii proprietate privata a S.C. ECO TRADING S.R.L. nr. cad. 83576, 83571, 82433, 72755,  obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: S.C. DACO GRUP S.A. si S.C. ECO TRADING S.R.L

 

247 26.06.2023 Hotărâre    privind   acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 22.05.2023

 

248 26.06.2023 Hotărâre    privind   acordarea unui ajutor de urgență doamnei Borcea Floarea.

 

249 26.06.2023 Hotărâre    privind   completarea contractului de delegare  a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr.383/2010.

 

250 26.06.2023 Hotărâre    privind    aprobarea vanzarii cu plata in rate a pretului de vanzare, si a incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta ANL, situata la adresa din Bacau, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.15, către doamna Toderiță Florentina Cristina, în calitate de titular de contract de inchiriere.

 

251 26.06.2023 Hotărâre    privind    aprobarea vanzarii cu plata integrala si a pretului de vanzare a locuintei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacau, str.Bucegi, nr.136A, sc. A, ap.14, catre domnul Popa Sorin Ion, în calitate de titular de contract de închiriere

 

252 26.06.2023 Hotărâre    privind    aprobarea vanzarii cu plata integrala si a pretului de vanzare a locuintei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacau, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.13, catre domnul Constantin Iosif Corneliu, în calitate de titular de contract de închiriere

 

253 26.06.2023 Hotărâre    privind   aprobarea  Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a  solicitanților  de   locuințe sociale sau din fondul locativ de stat din municipiul Bacău.

 

254 26.06.2023 Hotărâre    privind   aprobarea   Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr.332/2021 și HCL nr.587/2022.

 

255 26.06.2023 Hotărâre    privind   declararea unor terenuri ca bunuri de uz și  de interes public local și introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe și terenuri.

 

256 26.06.2023 Hotărâre     pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat  Statul de Funcții și Organigrama  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

 

257 26.06.2023 Hotărâre    privind   pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat  Statul de Funcții și Organigrama  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a modificării statului de funcții.

 

258 26.06.2023 Hotărâre    privind    actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018

 

259 26.06.2023 Hotărâre    privind    transmiterea  dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr.553466/13.08.2020 de la S.C. TOTAL DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., la S.C. CASA S,.A.

 

260 26.06.2023 Hotărâre    privind   trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a  unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii.

 

261 26.06.2023 Hotărâre    privind  aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 66158, înscris în C.F. nr. 66158 a Municipiului  Bacău situat în str. Aviatorilor nr.28, în 2 loturi.

 

262 26.06.2023 Hotărâre    privind    îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr.177/28.04.2023 privind modificarea și completarea HCL nr.599/2022  privind aprobarea pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, modificată și completată.

 

 

263 26.06.2023 Hotărâre    privind  aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în  Bacău.

 

 

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.