Închirierea a 10 (zece) căsuțe din lemn, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău, cu suprafață construită de 6,00 mp/căsuță, amplasate în Piața pietonală Casa de Cultură Vasile Alecsandri din Bacău, Str. Calea Mărășești nr. 5

  1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Mărășești nr. 6, județul Bacău, telefon 0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: cristina.popa@primariabacau.ro, cod fiscal 4278337.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

10 (zece) căsuțe din lemn, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău, cu suprafață construită de 6,00 mp/căsuță, amplasate în Piața pietonală Casa de Cultură Vasile Alecsandri din Bacău, Str. Calea Mărășești nr. 5,conform H.C.L. Bacău nr. 542/27.12.2023 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției – Direcția Patrimoniu, Compartiment Exploatare Fond Locativ, Gestionare Spații, Terenuri și alte Bunuri.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Direcția Patrimoniu, Compartiment Exploatare Fond Locativ, Gestionare Spații, Terenuri și alte Bunuri, din cadrul Municipiului Bacău, Bacău, Str. Pieții nr. 1, județul Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire

58,22 lei/ exemplar, care se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, Str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău,cod fiscal: 4278337.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

19.01.2024, ora 14.45.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

30.01.2024, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Centrul de Informare Cetățeni, Municipiul Bacău, Bacău, Str. Nicolae Titulescu nr. 3, județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

31.01.2024, ora 10.00, la sediul 2, Municipiul Bacău, Bacău, Str. Pieții nr. 1, județul Bacău.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 4, județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.01.2024.

Perioada: 01.02.2024 – 31.03.2024

Cont pentru plata 

ERATĂ licitație  

Skip to content