Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Liste cu Hotărâri ale Consiliului Local Bacău – 2019

Fișiere

Hotărârea nr. 39 din 19.02.2019
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.
Hotărârea nr. 38 din 19.02.2019
privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 37 din 19.02.2019
privind modificarea și completarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 – 2020.
Hotărârea nr. 36 din 19.02.2019
privind modificarea HCL nr. 6/ 2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.
Hotărârea nr. 35 din 19.02.2019
pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”
Hotărârea nr. 34 din 31.01.2019
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente
Hotărârea nr. 33 din 31.01.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Construire gradinita si cresa Scoala “Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144
Hotărârea nr. 32 din 31.01.2019
privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018 – 2019
Hotărârea nr. 31 din 31.01.2019
privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018
Hotărârea nr. 30 din 31.01.2019
privind prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii decembrie 2018
Hotărârea nr. 29 din 31.01.2019
privind modificarea și completarea HCL NR.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 28 din 31.01.2019
privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE – MARTIE 2019.
Hotărârea nr. 27 din 31.01.2019
privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr.301/2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești
Hotărârea nr. 26 din 31.01.2019
privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 25 din 31.01.2019
privind modificarea HCL nr.203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 24 din 31.01.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L.
Hotărârea nr. 23 din 31.01.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela.
Hotărârea nr. 22 din 31.01.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 42443/20.12.1999, de la dl. Avram Vasile, la d-na Cochior-Pleşcanu Agnesa
Hotărârea nr. 21 din 31.01.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, la d-na Şerban Adriana, căsătorită cu Şerban Mihai
Hotărârea nr. 20 din 31.01.2019
privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Bacău
Hotărârea nr. 19 din 31.01.2019
privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 si in Actul Adiţional nr. 69654/06.11.2018 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA Hluşneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUŞNEAC SILVIA pentru spaţiul cu destinaţia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5.
Hotărârea nr. 18 din 31.01.2019
privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68507 din 24.05.2011 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA pentru spaţiul cu destinaţia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9
Hotărârea nr. 17 din 31.01.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii ,,Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr.6 Bacău’’
Hotărârea nr. 16 din 31.01.2019
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2019.
Hotărârea nr. 15 din 31.01.2019
privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.
Hotărârea nr. 14 din 31.01.2019
privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.
Hotărârea nr. 13 din 31.01.2019
pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA.
Hotărârea nr. 12 din 31.01.2019
pentru modificarea HCL nr.384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019.
Hotărârea nr. 11 din 31.01.2019
privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu.
Hotărârea nr. 10 din 31.01.2019
privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.
1 2
yoast seo premium free
Inline
Inline