Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Liste cu hotărări 2019

Fișiere

Hotărârea nr. 157 din 19.04.2019
privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute
Hotărârea nr. 156 din 19.04.2019
privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare
Hotărârea nr. 155 din 19.04.2019
privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
Hotărârea nr. 154 din 19.04.2019
privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
Hotărârea nr. 153 din 19.04.2019
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau
Hotărârea nr. 152 din 19.04.2019
privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 151 din 19.04.2019
privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”
Hotărârea nr. 150 din 19.04.2019
privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis
Hotărârea nr. 149 din 19.04.2019
privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 148 din 19.04.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., la S.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L.
Hotărârea nr. 147 din 19.04.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Catalin si Tomozei Diana, la d-na Vieru Lucia
Hotărârea nr. 146 din 19.04.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae, la dl. Huţu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâiţa, in calitate de uzufructuară
Hotărârea nr. 145 din 19.04.2019
de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri –terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare
Hotărârea nr. 144 din 19.04.2019
privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a suprafeței de 1mp spațiu situat în incinta Bazinului de Înot în vederea amplasării unui automat de cafea și băuturi calde
Hotărârea nr. 143 din 19.04.2019
privind aprobarea Listei nominale de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.
Hotărârea nr. 142 din 19.04.2019
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 141 din 19.04.2019
privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 140 din 19.04.2019
privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău
Hotărârea nr. 139 din 19.04.2019
privind prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, organizată în condiţiile legii
Hotărârea nr. 138 din 19.04.2019
privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investitii „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției
Hotărârea nr. 137 din 19.04.2019
privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Reparații capitale imobile C14 și C15 Grădiniță Specială – Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”
Hotărârea nr. 136 din 19.04.2019
privind asocierea de principiu dintre municipiul Bacău și Comuna Letea Veche în vederea realizării în comun a unui viitor ”Târg Auto”
Hotărârea nr. 135 din 19.04.2019
privind asocierea municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială ”George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului ”Creștem Grădinescu”
Hotărârea nr. 134 din 19.04.2019
privind aprobarea “Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 – 2023”
Hotărârea nr. 133 din 19.04.2019
privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
Hotărârea nr. 132 din 19.04.2019
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2019 al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 131 din 29.03.2019
privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ştefan Cel Mare.
Hotărârea nr. 130 din 29.03.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău – Parc Catedrală”.
Hotărârea nr. 129 din 29.03.2019
privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiilor, a terenului în suprafaţă de 332 m.p., aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, strada Mărăşeşti, nr.157, către Universitatea de Stat „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Hotărârea nr. 128 din 29.03.2019
privind aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019-2023.
1 2 3 6
yoast seo premium free
Inline
Inline