Hotărâri ale Consiliului Local 2018

 

 

Fișiere

Hotărârea nr.25 din 31.01.2018
privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30.
Hotărârea nr.24 din 31.01.2018
privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.23 din 31.01.2018 - I
privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017.
Hotărârea nr.22 din 31.01.2018
privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
Hotărârea nr.21 din 31.01.2018
pentru completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiţi provizoriu.
Hotărârea nr.20 din 31.01.2018
pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Bacău/unităţi subordonate a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.
Hotărârea nr.19 din 31.01.2018
privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010 – privind aprobarea Master Planului si Listei investițiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa uzata ce urmează a fi finanțate în etapa I din Fonduri POS Mediu.
Hotărârea nr.18 din 31.01.2018
privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.17 din 31.01.2018
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018.
Hotărârea nr.16 din 31.01.2018
privind modificarea HCL nr. 172/ 2017 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.
Hotărârea nr.15 din 31.01.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Consolidare imobil Calea Marasesti nr. 10 sc. A, B, C, D, Municipiul Bacău”.
Hotărârea nr.14 din 31.01.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti nr. 9, sc. A, B, C, Municipiul BACAU”.
Hotărârea nr.13 din 31.01.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL Calea Marasesti nr. 7 sc. A, B, C, D Municipiul Bacău”
Hotărârea nr.12 din 31.01.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti, nr. 4, sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”.
Hotărârea nr.11 din 31.01.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii „Consolidare imobil, Calea Marasesti nr. 12 sc. C, D, E, F, Municipiul Bacău”.
Hotărârea nr.10 din 31.01.2018
privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
Hotărârea nr.9 din 31.01.2018
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți.
Hotărârea nr.8 din 31.01.2018
privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
Hotărârea nr.7 din 12.01.2018
privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.
Hotărârea nr.6 din 12.01.2018
privind emiterea acordului solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana-Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului ,,Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinației socio-medicală (spital și cămin de bătrâni), str.Letea, nr.17, din vecinătatea imobilului C3-Clădire Școală, Corp B-Laborator chimic atelier mechanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr.cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău
Hotărârea nr.5 din 12.01.2018
privind emiterea acordului solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ”ION GHICA”, P+1, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău
Hotărârea nr.4 din 12.01.2018
privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eşalonări la plată
Hotărârea nr.3 din 12.01.2018
privind completarea HCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
Hotărârea nr.2 din 12.01.2018
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 – 2019
Hotărârea nr.1 din 12.01.2018
privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002
1 16 17 18
Sari la conținut