Hotărâri ale Consiliului Local 2016

Fișiere

Hotărârea nr. 401 din 29.12.2016
Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul "Mihai Eminescu" în vederea organizării "Zilelor Colegiului Mihai Eminescu", în perioada 12-15 ianuarie 2017.
Hotărârea nr. 400 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul UAT- Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată.
Hotărârea nr. 399 din 29.12.2016
Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea nr. 398 din 29.12.2016
Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri, transmiterea acestora către S.C. CRAB S.A spre administrare şi exploatare şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bacău în sensul includerii în contract a bunurilor.
Hotărârea nr. 397 din 29.12.2016
Hotărâre privind completarea HCL nr.174/1999 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun.
Hotărârea nr. 396 din 29.12.2016
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - "Reamenajare intersecţie în sistem giratoriu pentru străzile 9 Mai- Bulevardul Unirii, Municipiul Bacău", în scopul scoaterii din funcţiune, casării şi demolării parțiale a acestuia, în condiţiile legii.
Hotărârea nr. 395 din 29.12.2016
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora în condiţiile legii.
Hotărârea nr. 394 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Constantin Ene și str. Arcadie Șeptilici.
Hotărârea nr. 393 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Pieței nr. 1.
Hotărârea nr. 392 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 1.051 m.p. proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Dumbrava Rosie, nr. 2 in favoarea S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. in vederea realizarii obiectivului "construire hotel si refunctionalizare Casa Cancicov".
Hotărârea nr. 391 din 29.12.2016
Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 390 din 29.12.2016
Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău pentru titularii de contracte de închiriere a căror durată a expirat, în conformitate cu HG nr. 962/2001 și OG nr. 221/2015.
Hotărârea nr. 389 din 29.12.2016
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 275/2014 prin care s-a dat în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 de ani, terenul în suprafaţă de 2000 mp, situat în Bacău, str. Ernest Târţescu, către Asociaţia Lumina.
Hotărârea nr. 388 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Hâncu Ciprian și domnul Grigori Adrian Cătălin și incheierea de contracte de inchiriere.
Hotărârea nr. 387 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 113, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privataBENEFICIAR: S.C. VENICI COMSERV S.R.L., din Bacau.
Hotărârea nr. 386 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 4.168 m.p. teren situat in extravilanul localitatii, str. Capitan Ernest Tartescu, nr. 4 si schimbarea functiunii din teren agricol extravilan in institutii publice si servicii pentru suprafata de 3.749 m.p. si drum pentru suprafata de 419 m.p. pentru CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE MARMURA, GRANIT SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, STR. CAPITAN ERNEST TARTESCU, NR. 4, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privataBENEFICIARI: NEAGU GHEORGHE SI NEAGU LACRAMIOARA, din Bacau.
Hotărârea nr. 385 din 29.12.2016
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 84/2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Hotărârea nr. 384 din 29.12.2016
Hotărâre privind revocarea HCL nr.310/2002, a HCL nr.46/27.02.2003, a HCL nr.291/18.10.2016 si a HCL nr. 294/18.10.2016, ca rămase fără obiect.
Hotărârea nr. 383 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale şi fond locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 382 din 29.12.2016
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 270/30.09.2016 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2016 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.
Hotărârea nr. 381 din 29.12.2016
Hotărâre privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție, aprobate prin H.C.L. nr. 17/ 05.02.2016 până la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2017.
Hotărârea nr. 380 din 29.12.2016
Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2016.
Hotărârea nr. 379 din 29.12.2016
Hotărâre de modificare a HCL nr.135 din 28.04.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
Hotărârea nr. 378 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
Hotărârea nr. 377 din 29.12.2016
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 118/2015 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia.
Hotărârea nr. 376 din 29.12.2016
Hotărâre privind modificarea HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea Funcţiilor Publice, Organigramei, numărului de personal şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.
Hotărârea nr. 375 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2017.
Hotărârea nr. 374 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2016, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în cursul anului 2017.
Hotărârea nr. 373 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI DE ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL BACĂU.
Hotărârea nr. 372 din 29.12.2016
Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău.
1 2 3 14
yoast seo premium free
Sari la conținut