Hotărâri ale Consiliului Local 2013

Fișiere

Hotărârea nr.394 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.393 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Judetul Bacău şi R. A. Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău, în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului "Modernizarea şi Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău".
Hotărârea nr.392 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Judetul Bacău şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului "Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”.
Hotărârea nr.391 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea cuantumului lucrărilor suplimentare, neeligibile, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău".
Hotărârea nr.390 din 24.12.2013
Hotărâre privind punerea la dispoziţia  EON  Gaz  Distribuţie SA a unor suprafeţe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor  reţele de gaze naturale  subterane.
Hotărârea nr.389 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a unui drept de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra unor terenuri din domeniul public al municipiului Bacău.
Hotărârea nr.388 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiţie: "Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău".
Hotărârea nr.387 din 24.12.2013
Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL 346 din 29.11.2013 privind aprobarea   documentaţiei tehnico-economice  a  obiectivului de investiţii: "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare, faza Proiect tehnic (PT).
Hotărârea nr.386 din 24.12.2013
Hotărâre pentru aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC SOMA SRL Bacau si inregistrat sub numarul 26.785 din 01 august 2005.
Hotărârea nr.385 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru  anul 2014 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.384 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, la Centrul Bugetar Creşe Bacău începând cu data de 01.01.2014.
Hotărârea nr.383 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea începând cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie, stabilit prin HCL nr. 15 din 29.01.2013, până la aprobarea unui nou cost de întreţinere aferent anului 2014.
Hotărârea nr.382 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2014.
Hotărârea nr.381 din 24.12.2013
Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2013.
Hotărârea nr.380 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2014- 2015.
Hotărârea nr.379 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul Fiscal, actualizată.
Hotărârea nr.378 din 24.12.2013
Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul  2014 în municipiul Bacău/
Hotărârea nr.377 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr.376 din 24.12.2013
Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe  anul 2013, al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr.375 din 17.12.2013
Hotărâre privind aprobarea alocarii unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea "Sărbătorilor de Iarnă", în municipiul Bacău în luna decembrie 2013.
Hotărârea nr.374 din 17.12.2013
Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociatia «Oblio» Bacau, la organizarea unui Proiect educativ, care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013.
Hotărârea nr.373 din 17.12.2013
Hotărâre privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau.
Hotărârea nr.372 din 17.12.2013
Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.159/26.07.2012 privind  aprobarea contractării unei/ unor finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
Hotărârea nr.371 din 17.12.2013
Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.370 din 09.12.2013
Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură "George Apostu" Bacău, în vederea editării numărului 41 al Revistei "Vitralii".
Hotărârea nr.369 din 09.12.2013
Hotărâre privind modificarea şi completarea Convenţiei nr.10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău şi SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău şi aprobată prin HCL nr.350/2010, modificată şi completată prin HCL nr.303/2011, HCL nr.16/2013, HCL nr.247/2013 şi HCL 330/2013.
Hotărârea nr.368 din 09.12.2013
Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii  pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.367 din 29.11.2013
Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 15 mp, situată pe str. Cronicar Neculce şi asupra suprafeţei de teren de 25 mp, situată  pe str. Calea Republicii, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
Hotărârea nr.366 din 29.11.2013
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si functionare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Functii pentru cabinetele medicale scolare din Municipiul Bacau.
Hotărârea nr.365 din 29.11.2013
Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie SA a terenului în suprafaţă de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Voda, Martir Horia, Martir Closca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău.
1 2 3 14
yoast seo premium free