Hotărâri ale Consiliului Local 2012

Fișiere

Hotărârea nr.264 din 12.11.2012
Hotărâre privind aprobarea Preacordului de finantare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.
Hotărârea nr.263 din 12.11.2012
Hotărâre privind stabilirea provizorie a modalităţii de gestiune directă pentru activitatea de "înfiinţare a depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora" din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati.
Hotărârea nr.262 din 12.11.2012
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău", modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011.
Hotărârea nr.261 din 12.11.2012
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/ 29.12.2011 in sensul aprobarii noii denumiri a proiectului "Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau" si aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârea nr.260 din 12.11.2012
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul "Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau", din  municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1.
Hotărârea nr.259 din 12.11.2012
Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.258 din 25.10.2012
Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia Romano Catolica "Sfantul Nicolae" din Bacău, a unei suprafete de teren aflata in incinta Cimitirului Central din Bacau in vederea realizarii unui edificiu funerar.
Hotărârea nr.257 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE SANTIER, GARD DE IMPREJMUIRE, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCES PARCARI, DRUMURI DE CIRCULATIE INCINTA, PILON PUBLICITAR, PANOURI PUBLICITARE DE INCINTA SI FATADE, STR. MILCOV, NR. 3 - 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. SUBEX S.A., din Bacau.
Hotărârea nr.256 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza SF- pentru obiectivul de investitii: "Desfiinţare clădire centrală termică, coş de fum şi construire Clubul Pensionarilor II, str. Şoimului, nr.14D",   din Municipiul Bacau".
Hotărârea nr.255 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in documentatiile tehnico-economice, faza, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I) necesare cresterii performantelor energetice a blocurilor de locuinte, pentru obiectivul  de investitii: "Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Bacau".
Hotărârea nr.254 din 25.10.2012
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun -  mijloc fix (magazie) aflat în administrarea Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acestuia în condiţiile legii.
Hotărârea nr.253 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare.
Hotărârea nr.252 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL  nr. 214 din 27.09.2012.
Hotărârea nr.251 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Directia publica de evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau.
Hotărârea nr.250 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Bacău în vederea respectării condiţiilor impuse prin proiectul de finanţare externă privind reabilitarea acestuia.
Hotărârea nr.249 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău  începând cu data de 01.11.2012 prin transformarea unui post studii medii în post studii superioare, ca urmare a absolvirii studiilor superioare.
Hotărârea nr.248 din 25.10.2012
Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.263/06.08.2010, privind aprobarea funcţiilor publice, Organigramei, numărului de personal şi Statul de funcţii  pentru  Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, modificată  prin H.C.L. nr.236/29.07.2011, ca urmare a promovării în grad şi clasă.
Hotărârea nr.247 din 25.10.2012
Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.265/06.08.2010, privind aprobarea funcţiilor publice, Organigramei, numărului de personal şi Statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi completată, ca urmare a promovării în grad, treaptă şi clasă.
Hotărârea nr.246 din 25.10.2012
Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.144/18.06.2012 prin care a fost aprobată constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul unui schimb între membrii acestora.
Hotărârea nr.245 din 25.10.2012
Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a II- a ediţii a concursului"Cupa Bacăului la Înot", ce se va desfăşura în perioada 03-04 noiembrie 2012.
Hotărârea nr.244 din 25.10.2012
Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Universitatea George Bacovia  din Bacău şi Centrul de Cultură George Apostu din Bacău - în vederea organizării  celei de-a XVIII-a ediţii a Simpozionului Naţional de Estetică care va avea loc în perioada 21-23 noiembrie 2012.
Hotărârea nr.243 din 25.10.2012
Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău şi Societatea de Ştiinţe Matematice - Filiala Bacău - în vederea organizării evenimentului "Zilele Matematicii Bacăuane", care se va desfăşura la Bacău în perioada 26-28 octombrie 2012.
Hotărârea nr.242 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.241 din 25.10.2012
Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2012 al municipiului Bacău.
Hotărârea nr.240 din 19.10.2012
Hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Institutia Prefectului - Judetul Bacau,  în vederea organizării in comun a unor evenimente culturale, ce vor avea loc la Bacau in perioada  octombrie - decembrie 2012.
Hotărârea nr.239 din 19.10.2012
Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener al Acţiunii Catolice " Sf. Iosif", în vederea organizării evenimentului "Jubileul de 20 de ani al Acţiunii Catolice Sf. Iosif" care va avea loc la Bacău în data de 20 octombrie 2012.
Hotărârea nr.238 din 19.10.2012
Hotărâre privind modificarea HCL nr.223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentaţia  tehnico - economică  (faza S.F.),  a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău" - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Oraşelor - Poli Urbani de Creştere"; Domeniul de Intervenţie 1.1. "Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană"; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârea nr.237 din 19.10.2012
Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2012-31 martie 2013.
Hotărârea nr.236 din 27.09.2012
Hotărâre privind aprobarea "Mandatului de Reprezentare" în baza căruia reprezentanţii Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăţilor comerciale la care municipiul Bacău este acţionar/asociat îşi vor desfăşura activitatea. 
Hotărârea nr.235 din 27.09.2012
Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie-noiembrie 2012.
1 2 3 4 5 12
Sari la conținut