Hotărâri ale Consiliului Local 2012

Fișiere

Hotărârea nr.29 din 03.02.2012
Hotărârea nr.29 din 03.02.2012 privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian.
Hotărârea nr.28 din 03.02.2012
Hotărârea nr.28 din 03.02.2012 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2012.
Hotărârea nr.27 din 31.01.2012
Hotărârea nr.27 din 31.01.2012 privind prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si  persoane fizice si juridice, beneficiari ai constructiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.
Hotărârea nr.26 din 31.01.2012
Hotărârea nr.26 din 31.01.2012 privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale.
Hotărârea nr.25 din 31.01.2012
Hotărârea nr.25 din 31.01.2012 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea "Alte terenuri".
Hotărârea nr.24 din 31.01.2012
Hotărârea nr.24 din 31.01.2012 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul "Terenuri şi clădiri proprietatea Consiliului Local Bacău precum şi instituţii publice de interes local". 
Hotărârea nr.23 din 31.01.2012
Hotărârea nr.23 din 31.01.2012 privind închirierea terenului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în suprafaţă de 22 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, lângă blocul nr. 68, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Hotărârea nr.22 din 31.01.2012
Hotărârea nr.22 din 31.01.2012 privind aprobarea închirierii bunului imobil - teren- in suprafata de 35,98 mp din Bacau str. Oituz nr.1, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău,  prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Hotărârea nr.21 din 31.01.2012
Hotărârea nr.21 din 31.01.2012 privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Cornisa Bistritei prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Hotărârea nr.20 din 31.01.2012
Hotărârea nr.20 din 19.01.2012  privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitatile de invatamant  preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.
Hotărârea nr.19 din 31.01.2012
Hotărârea nr.19 din 31.01.2012 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza S.F. pentru obiectivul de investitii "Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Stefan Guse -str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US'', din  Municipiul Bacau.  
Hotărârea nr.18 din 31.01.2012
Hotărârea nr.18 din 31.01.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Construire parcări, în municipiul Bacău".
Hotărârea nr.17 din 31.01.2012
Hotărârea nr.17 din 31.01.2012 privind acceptarea donaţiei reprezentând contravaloarea lucrărilor de amenajare a unei alei de acces, în suprafaţă de 180 mp, teren ce aparţine domeniului public al municipiului Bacău, situat pe str. Oituz, nr. 59.
Hotărârea nr.16 din 31.01.2012
Hotărârea nr.16 din 31.01.2012 privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donaţia făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafaţă de 62.185 mp si a constructiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.
Hotărârea nr.15 din 31.01.2012
Hotărârea nr.15 din 31.01.2012 privind completarea HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate  pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.
Hotărârea nr.14 din 31.01.2012
Hotărârea nr.14 din 31.01.2012 privind completarea HCL nr.400/23.12.2011 prin care au fost stabilite impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.
Hotărârea nr.13 din 31.01.2012
Hotărârea nr.13 din 31.01.2012 privind aprobarea unor propuneri de modificare şi completare a  criteriilor de acces la o locuinţă pentru tineri destinată închirierii, în  municipiul Bacau,  criterii ce vor fi înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Hotărârea nr.12 din 31.01.2012
Hotărârea nr.12 din 31.01.2012 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012 în Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei de intretinere  datorata  de  sustinatorii   legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.
Hotărârea nr.11 din 31.01.2012
Hotărârea nr.11 din 31.01.2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Bacău şi a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi  de canalizare.
Hotărârea nr.10 din 31.01.2012
Hotărârea nr.10 din 31.01.2012 privind aprobarea primirii comunelor Cleja şi Tamaşi în calitate de membri la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB  şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia.
Hotărârea nr.9 din 31.01.2012
Hotărârea nr.9 din 31.01.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refinantarea imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr.54/09.09.2009) si finantarea Spitalului Municipal Bacau.
Hotărârea nr.8 din 31.01.2012
Hotărârea nr.8 din 31.01.2012 privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.
Hotărârea nr.7 din 31.01.2012
Hotărârea nr.7 din 31.01.2012 privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a  majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.
Hotărârea nr.6 din 31.01.2012
Hotărârea nr.6 din 31.01.2012 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea lucrării "Opere - George Bacovia", un volum, în colecţia "Opere fundamentale".
Hotărârea nr.5 din 31.01.2012
Hotărârea nr.5 din 31.01.2012 privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron domnului COTÂRLICI IOAN din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani  la data de 25.12.2011.
Hotărârea nr.4 din 31.01.2012
Hotărârea nr.4 din 31.01.2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a  Programului de investiţii  pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii 3 ani.
Hotărârea nr.3 din 19.01.2012
Hotărârea nr.3 din 19.01.2012 privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău
Hotărârea nr.2 din 19.01.2012
Hotărârea nr.2 din 19.01.2012 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.12.2011, al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.1 din 19.01.2012
Hotărârea nr.1 din 19.01.2012 privind reţeaua şcolară din Municipiul Bacău pentru anul şcolar 2012-2013.
1 10 11 12
Sari la conținut