Hotărâri ale Consiliului Local 2011

Fișiere

Hotărârea nr. 430 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 430 din 29.12.2011-privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi darea acestora în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA
Hotărârea nr. 429 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 429 din 29.12.2011-privind aprobarea pentru anul 2012 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.
Hotărârea nr. 428 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 428 din 29.12.2011-privind acceptarea donaţiei făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafaţă de 62.185 mp si a constructiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 427 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 427 din 29.12.2011-privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea „Parcări”.
Hotărârea nr. 426 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 426 din 29.12.2011-privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2012, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr. 425 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 425 din 23.12.2011 –privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor personalităţi sportive, pentru rezultatele deosebite obţinute în slujba sportului băcăuan.
Hotărârea nr. 424 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 424 din 23.12.2011 –privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 66039/24.11.2011 înaintată de S.C. Transport Public S.A Bacău.
Hotărârea nr. 423 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 423 din 23.12.2011 –privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile ianuarie – februarie 2012.
Hotărârea nr. 422 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 422 din 23.12.2011 –privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET, ÎMPREJMUIRE ŞI AMPLASARE SEMNAL LUMINOS, STR. VADUL BISTRIŢEI, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR : S.C. TRANSPORT BISTRIŢA S.A. , din Bacău.
Hotărârea nr. 421 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 421 din 23.12.2011 –privind aprobarea REGULAMENTULUI privind masurile de crestere a calitatii architectural-ambientale a cladirilor in MUNICIPIUL BACAU.
Hotărârea nr. 420 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 420 din 23.12.2011 –privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999.
Hotărârea nr. 419 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 419 din 23.12.2011 –privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a actualizat inventarul domeniului privat, la secţiunea „Terenuri închiriate”.
Hotărârea nr. 418 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 418 din 23.12.2011 –privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a cladirii fostei centrale termice din Pepiniera Gheraiesti, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acesteia în condiţiile legii.
Hotărârea nr.417 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 417 din 23.12.2011 –privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Sprijin pentru Părinţi – Centrul de zi „Norocel”, a spaţiului în suprafaţă de 100,77 mp situat în incinta Grădiniţei nr. 23 (fosta Creşă nr. 6) din Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6.
Hotărârea nr.416 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 416 din 23.12.2011 - privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sărata, d-lui Mititelu Mircea din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/2004.
Hotărârea nr.415 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 415 din 23.12.2011 -privind acceptarea transmiterii în folosinţă gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparţine Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.414 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 414 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Reabilitare Pasaj Letea - pasarelă pietonală, în municipiul Bacău".
Hotărârea nr.413 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 413 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul "Extindere retea de iluminat public calea Dr. Alexandru Safran, str. C-tin Musat, str.C-tin Platon si str. Vasile Merica ".
Hotărârea nr.412 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 412 din 23.12.2011 - privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.84/B/7 din municipiul Bacău.
Hotărârea nr.411 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 411 din 23.12.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.
Hotărârea nr.410 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 410 din 23.12.2011 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi intocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011.
Hotărârea nr.409 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 409 din 23.12.2011 -privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2011, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2012.
Hotărârea nr.408 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 408 din 23.12.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2012.
Hotărârea nr.407 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 407 din 23.12.2011 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 10 874,25 lei d-lui CURBAT LAURENTIU cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Metalurgiei, nr. 14, sc. C, ap. 16 pentru fiica CURBAT STEFANIA.
Hotărârea nr.406 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 406 din 23.12.2011 - privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general.
Hotărârea nr.405 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 405 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a deplasării unei delegaţii a municipiului Bacău în luna ianuarie 2012 la Petah Tickva - Israel.
Hotărârea nr.404 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 404 din 23.12.2011 - privind alocarea unei sume de bani de la bugetul consiliului local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în municipiul Bacău în luna decembrie 2011.
Hotărârea nr.403 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 403 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Culturala "Octavian Voicu" Bacău, pentru editarea si publicarea Revistei "Plumb"revista de cultura si atitudine.
Hotărârea nr.402 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 402 din 23.12.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 329/ 2011 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la publicarea lucrării biografice "Elena Cancicov - o eroină băcăuană din Primul Război Mondial".
Hotărârea nr.401 din 23.12.2011
Hotărârea nr. 401 din 23.12.2011 - privind scutirea pe o perioada de 7 ani de la plata impozitului pe cladiri, pentru proprietarii apartamentelor din fle de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de reabilitare termica pe cheltuiala proprie, pe baza procesului - verbal de recepţie la terminarea lurărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011 .
1 2 3 15
yoast seo premium free
Sari la conținut