Primăria Municipiului Bacău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi la Direcția Salubrizare Agrement Parcuri pe data de 19.06.2019

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul  Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, pe perioada nedeterminata:

 Condiţii generale necesare ocupării unui post de natură contractuală

În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca următoarele condiții generale:

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 1. Biroul Administrativ si Receptie Lucrari:

Proba scrisa în data de 19.06.2019, ora 10:00, interviu în data de 24.06.2019.

–  1 post Inspector de Specialitate IA – Biroul Administrativ și Recepție Lucrări din cadrul Direcţiei Salubrizare Agrement  Parcuri:

                Condiţii specifice de participare :

 • Studii de specialitate superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • Vechimea necesară ocupării postului- minim 7 ani în specialitatea studiilor absolvite;

Atributii prevazute în fișa de post:

 • Raspunde de aplicarea si respectarea actelor normative si normelor pentru desfasurarea activitatii Biroului Administrativ si Receptie Lucrari;
 • Verifica si semnaleaza depasirea termenului de raspuns legal in ceea ce priveste corespondenta inregistrata la nivelul DSAP, sesizand operativ sefului ierarhic depasirea termenelor de solutionare a petitiilor;
 • Verifica si raspunde de modul de pastrare a arhivei la nivelul DSAP;
 • Urmareste colectarea si centralizarea necesarului de lucrari, bunuri si servicii pentru fundamentarea bugetului alocat activitatilor DSAP;
 • Asigura centralizarea si arhivarea documentatiilor de executie, situatii de lucrari, receptia lucrarilor;
 • Asigura centralizarea si arhivarea documentelor privind consumurile de materiale si carburanti pentru desfasurarea activitatilor;
 • Centralizeaza si urmareste costurile de productie si asigura inregistrarea bunurilor si materialelor rezultate;
 • Intocmeste caiete de sarcini si documentatii in vederea achizitiei de bunuri, servicii si lucrari, aferente activitatilor din cadrul Biroului Administrativ si Receptie Lucrari/Directiei;
 • Asigura verificarea activitatilor specifice din cadrul tuturor sectiilor DSAP, inaintand constatari si propuneri sefilor ierarhici;
 • Actioneaza si raspunde in limita fisei postului si a sarcinilor primite si indeplineste sarcinile ce decurg din actele normative sau sunt dispuse de seful ierarhic, directorul directiei si conducerea Primariei;
 • Asigura pastrarea secretului de stat si de serviciu;
 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Primariei;
 • Asigura respectarea normelor SSM la nivelul Biroului Administrativ si recepție Lucrari. Face instruirea personalului din cadrul biroului pe linie de protectie a muncii, situatii de urgenta , ori de cate ori este nevoie ;
 • Raspunde de prelucrarea si respectarea legilor care privesc Biroul Administrativ si Receptie Lucrari;
 • In cazul unor situatii de exceptie ce impun rezolvarea operativa a altor situatii sau probleme ivite, va raspunde acestor cerinte inclusiv in zilele nelucratoare, prin prelungirea programului de munca saptamanal, la solicitarea conducerii;
 • Asigura aplicarea Sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie;
 • Aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne, aplicabile in domeniul protectiei mediului in cadrul activitatii pe care o desfasoara.

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicării, respectiv: 23.05.2019 – 05.06.2019.

 1. Secția Spatii Verzi

Proba scrisa în data de 19.06.2019, ora 10:00, interviu in data de 24.06.2019.

–  1 post Inspector de Specialitate debutant;

       Condiţii specifice de participare :

Condiţii de participare :

 • Studii de specialitate superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • Vechimea necesară ocupării postului – nu necesită vechime;

Atributii prevazute în fișa de post:

 • Raspunde de sistematizarea si intretinerea spatiilor verzi, a plantatiilor aferente acestora, din sectorul repartizat;
 • Cunoaste, respecta si aplica, pană in cele mai mici amănunte actele normative aparute, ce stabilesc norme pentru gospodarirea, intretinerea si mentinerea aspectului estetic al municipiului;
 • Prezinta propuneri si documentatia de executie pentru amenajarea noilor spații verzi din municipiu;
 • Intocmeste documentatia de executie pentru lucrarile ce vor fi realizate in regie proprie;
 • Intocmeste pană la data de 1 ale lunii umatoare, pontajul oamenilor din subordine pană la data de 5, situatiile de lucrari executate in luna precedenta;
 • Raspunde de intocmirea corecta a foilor de pontaj, astfel incat acestea sa fie in concordantă cu condicile de prezentă si sa fie predate la data de 30 a lunii in curs;
 • Raspunde disciplinar de acordarea orelor suplimentare muncitorilor, erorile constatate find imputabile;
 • La terminarea programului de lucru (program stabilit de conducere si care trebuie respectat intocmai), zilnic, se prezinta la Sectia Spatii Verzi, unde prezinta propunerile de program pentru ziua urmatoare (ce si-a propus sa lucreze cu formatia in ziua următoare), lucrarile care le-au avut de efectuat in ziua respectivă si alte probleme legate de organizarea muncii in sectorul pe care-l conduce;
 • Nu aproba invoirea nici unui muncitor, fara acordul scris al conducerii Sectiei Spatii Verzi;
 • Se preocupa permanent si propune decorarea spatiilor si zonelor verzi din municipiu cu noi vase ornamentale, montarea de borduri sau gărduturi metalice, realizarea de noi garduri vii, spatii verzi;
 • Raspunde de asigurarea cu materiale si unelte de lucru pentru muncitorii din subordine, cu echipament de protectie si de lucru, instruirea personalului din subordine, privind protectia muncii;
 • Raspunde de buna gospodarire a bunurilor (obiecte de inventar si mijloace fixe) din dotarea sectorului, date in primire de seful sectiei, de rezolvarea tuturor problemelor muncitorilor din subordine, de organizarea corespunzatoare a activitătilor zilnice;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei;
 • Participa efectiv la toate intâlnirile organizate si stabilite de sefii ierarhici superiori;
 • Raspunde de executarea in termen si de calitate a lucrarilor ce-i revin;
 • Raspunde de executarea si a altor sarcini trasate de care conducerea directiei;
 • Intocmeste lunar si ori de cate ori este nevoie procese verbale de receptie a lucrarilor;
 • Raspunde de respectarea disciplinei muncitorilor la locul de munca potrivit Codului Muncii;
 • Raspunde de transportul in sigurantä a lucratorilor la si intre punctele de lucru;
 • Asigura aplicarea Sistemului de management Integrat Calitate-Mediu in activitatea proprie;
 • Indeplineste si alte atributii dispuse de sefii ierarhic superiori, in limita pregatirii profesionale pe care o are;
 • Instruieste si verifica aplicarea Instructiunilor proprii de securitate a muncii privind activitatea de spatii verzi de catre toti angajatii din subordine;
 • Reprezinta Municipiul Bacau in timpul executarii activitatilor Sectiei Spatii Verzi;

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 23.05.2019 – 05.06.2019.

 1. 3. Secția Salubrizare și Igienă Publică:

Proba scrisa în data de 19.06.2019, ora 10:00, interviu in data de 24.06.2019.

1 post Tehnician 1A;

Condiţii specifice de participare :

 • Studii de specialitate medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechimea necesară ocupării postului – minim 9 ani în muncă;
 • Competențe/abilități: experiență de minim 3 ani in coordonarea și organizarea unei echipe;

Atributii prevazute în fișa de post:

 • cunoaste, respecta si aplica, pana in cele mai mici amanunte, actele normative, ce stabilesc

norma pentru gospodarirea, intretinerea si mentinerea aspectului estetic al municipiului;

 • evidentiaza si ia masuri de cunoastere a tuturor strazilor si aleilor din municipiu (denumire, lungime, latime, felul imbracamintii);
 • controleaza receptioneaza lucrarile de salubrizare a strazilor, efectuate manual si mecanic;
 • verifica modul de ridicare a deseurilor menajere si nemenajere din locurile special amenajate si de pe strazi (cosuri pentru gunoi);
 • verifica starea tehnica si sanitara a locurilor amenajate special pentru depozitarea deseurilor menajere si nemenajere;
 • urmareste respectarea de catre toate unitatile de pe teritoriul municipiului, a masurilor de protectie a mediului natural si ambiant, prevenirea poluarii aerului, propune si ia masuri corespunzatoare;
 • asigura verificarea si decontarea lucrarilor de salubrizare;
 • raspunde de buna gospodarire a bunurilor din dotarea serviciului;
 • urmareste permanent modul cum se desfasoara lucrarile executate in regie proprie, asigurand asistenta tehnica necesara, cat si aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale si utilaje, in vederea realizarii la timp si de calitate a lucrarilor;
 • raspunde de rezolvarea in termen legal a cererilor, reclamaliilor, sesizărilor propunerilor cetatenilor, care se refera la activitatea serviciului;
 • raspunde de dotarea cu echipament de protectie a muncii, cu mijloace P.S.I, de intretinerea acestora, permanent sa fie in stare de functionare, indeplineste alte atributii din domeniul respectiv, care decurg din actele normative in vigoare sau sunt dispuse de conducerea directiei;
 • reprezinta interesele Primariei Municipiului Bacau in relatiile cu cetatenii si institutiile, strict pe linia Directiei Servicii Publice si in limita atributiilor ce-i revin;
 • indeplineste si alte atributii dispuse de sefii ierarhic superiori, in limita pregatirii profesionale pe care o are;
 • reprezinta Primaria Municipiului Bacau in timpul executarii activitatilor Sectiei Salubrizare si Igiena Publica;

 Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 23.05.2019 – 05.06.2019.

 4. Secția Utilaje și Servicii Tehnice:

Proba scrisa în data de 19.06.2019, ora 10:00, interviu in data de 24.06.2019.

      1 post Șofer (tractorist ruterist) 

Condiţii specifice de participare :

 • Studii de specialitate – minim 8 clase sau profesională;
 • Vechimea necesară ocupării postului – minim 3 ani experiență in meseria de Tractorist ruterist;
 • Categorie permis B,Tr;

     Atributii prevazute în fișa de post:

 • sa urmareasca respectarea legislatiei cu privire la normele impuse de Registrul Auto Roman, Politia Rutiert sau alte institutii autorizate;
 • sa execute controlul sumar al vehiculului sau autovehiculului inainte de plecarea in cursa pe timpul opririlor sa inlature imediat defectiunile constatate;
 • sa nu plece din garaj si sa nu continue cursa daca vehiculul sau autovehiculul prezinta defectiuni la sistemul de directie, instalatia de franare sau nu este dotat cu mijloace de stingere a incendiilor; sa execute intocmai si la timp sarcinile stabilite de seful sectiei, sa nu se abatä de la itinerariul stabilit sa nu foloseasca vehiculul sau autovehiculul in scopuri personale;
 • să cunoasca itinerarul de deplasare si locul de destinatie si sa completeze corect foia de parcurs;
 • să nu fumeze pe timpul conducerii si sa nu foloseasca telefonul mobil in timpul mersului;
 • sa respecte intocmai legislatia rutiera privind transportul de persoane in vehicule sau autovehicule, sa verifice existenta si fixarea băncilor, asigurarea obloanelor, sa conduca cu maxima atentie  si sa aplice normele conduitei preventive pentru efectuarea transportului in deplina siguranta;
 • sa nu transporte persoanele care sunt in stare de ebrietate;
 • sa nu permita supraincarcarea vehiculului sau autovehiculului peste limitele prevazute de instructiuni;
 • sa informeze despre orice accident de circulatie savarsit, indiferent de gravitatea sa;
 • sa nu repare pe cont propriu autovehiculele avariate in scopul ascunderii accidentului; sa nu plece in cursa fara aprobare si fara documentele necesare;
 • sa execute la timp, in volum complet si de calitate, lucrarile prevazute la interventiile tehnice;
 • sa informeze seful sectiei despre defectiunile constatate in functionarea vehiculului sau autovehicolului, solicitand sa se ia masuri de remediere;
 • sa respecte regulile de protectie a muncii, de prevenire stingere a incendiilor, atat pe timpul lucrului in garaj, cat si al conducerii vehicululi sau autovehiculului;
 • asigura pastrarea secretului de serviciu;
 • respectã Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei Municipiului Bacau precum cel al sectiei de care apartine;
 • sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa inapoieze sau sa it puna la locul destinat pentru pastrare;

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 23.05.2019 – 05.06.2019.

 Secția Utilaje și Servicii Tehnice:

Proba scrisa în data de 19.06.2019, ora 10:00, interviu in data de 24.06.2019.

2 posturi Tâmplar- treapta II;

 Condiţii specifice de participare :

 • Studii de specialitate – studii medii, profesionala/de ucenici;
 • Perfecționări (specializari): curs de calificare – Tâmplar
 • Vechimea necesară ocupării postului – minim 3 ani în specialitate;

Atributii prevazute în fișa de post:

 • respecta programul de lucru stabilit de sefii ierarhic superiort;
 • isi isuseste si respecta Regulamental de Ordine Interioara al Primariei Municipiului Bacau si prevederile fisei postului;
 • participa la instruirile organizate de seful sectiei, isi insuseste si respecta normele de protectie a muncii si in domeniul situatiilor de urgenta;
 • semneaza fisele individuale intocmite in acest sens;
 • respecta disciplina la locul de manca;
 • executa normele de munca stabilite de catre sefii ierarhic superiori;
 • executa lucrari de specialitate, in termen si de calitate, precum:
 • confectionarea de sicrie si cruci pentru persoane marginalizate social decedate, care nu au apartinatori si domiciliu cunoscut;
 • repararea tamplariei si mobilierului din incinta sectiilor si serviciilor ce compun Directia;
 • confectionat si reparat stachetii pentru bancile de agrement amplasate in municipiu;
 • confectionat si remediat custi pentru adapostul de caini fara stapan din Rampa de gunoi „Nicolae Balcescu”;
 • confectionat si reparat jardiniere din lemn pentru aranjamente florale ci orice alte lucrari de tamplarie ce survin pe parcursul desfasurarii activitatii Directiei;
 • raspunde de calitatea executiirii lucrarilor si de aplicarea corecta a tehnologiilor; actioneaza din proprie initiativa pentru remedierea stricaciunilor produse de diferiti factori (naturali si/sau umani);
 • executa constructii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv;
 • ajusteaza, ansambleza, imbina, finiseaza, incadreaza ansamble si componente ale lucrarilor ce se executa in teren;
 • confectioneaza podine din lemn pentru lucrul la inaltime;
 • raspunde de integritatea sculelor, uneltelor si utilajelor cu care isi desfasoara activitatea;
 • aduce la cunostinta sefilor ierarhici superiori, deteriorarea sau lipsa sculelor, uneltelor si utilajelor din dotarea sectiei;
 • raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale;
 • raspunde de mentinerea in stare buna de functionare a echipamentelor si sculelor cu care lucreaza;
 • raspunde pentru respectarea instructiunilor de lucru primite de la seful punctului de lucru;
 • manipuleaza, depoziteaza si transporta materialele necesare lucrarilor;
 • raspunde de curatenia la locul de munca si de respectarea normelor de igiena si securitatea muncii;

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 23.05.2019 – 05.06.2019.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– Proba scrisă in data de 19.06.2019, ora 10.00la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri;

Interviu in data de 24.06.2019,   la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri;

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada 23.05.2019 – 05.06.2019, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, la sediul instituției din str. Mărășești nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

            Termen de selecție a dosarelor: 1-2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarului;

            Termen afișare rezultate:  1 zi de la finalizarea fiecărei probe;

            Termen de depunere contestație: cel mult 24 ore de la data și ora afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise sau interviului, la locul desfașurării concursului.

Documente solicitate candidaților pentru intocmirea dosarului de concurs

 1. a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) Curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Secretar comisie  concurs,

 Afișat:

23.06.2019

ora 10:30

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline