Primăria Municipiului Bacău, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, pe perioada nedeterminata

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, pe perioada nedeterminata:

Condiţii  necesare ocupării unui post de natură contractuală

În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca următoarele condiții generale:

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. Secția Salubrizare si Igienă Publică:

Proba scrisa în data de 23.05.2019, ora 10:00, interviu in data de 28.05.2019

 • 2 posturi Controlori Prestări Servicii, treapta profesională IV;

      Condiții de participare:

 • studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea in specialitate: minim 3 ani.

Condiţii  generale și specifice prevazute în fișa de post:

 • evidentiaza si ia masuri de cunoastere a tuturor strazilor si aleilor din sectorul repartizat (denumire, lungime, latime, stare);
 • respecta graficul lucrarilor de salubrizare (maturat, spalat, stropit);
 • verifica si urmareste zilnic executia lucrarilor cuprinse in contractele incheiate cu unitatile de prestari servicii;
 • verifica starea tehnica si sanitara a locurilor de depozitare a pubelelor, containerelor si eurocontainerelor;
 • informeaza conducerea Sectiei Salubrizare si Igiena Publica despre eventualele stari neconforme ale containerelor de precolectare deseuri menajere, eurocontainerelor pentru colectarea selectiva a deseurilor;
 • coordoneaza si respunde de activitatea muncitorilor din subordine;
 • Intocmeste saptamanal si lunar procese verbale de receptie a lucrarilor efectuate in sectorul de salubrizare in care este repartizat;
 • Intocmeste pana la data de 1 ale lunii urmatoare, pontajul oamenilor din subordine si pana la data de 5 ale lunii, situatiile de lucrari executate in luna precedenta;
 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei Municipiului Bacau.

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 25.04.2019 – 14.05.2019.

 2. Secția Salubrizare si Igienă Publică:

Proba practică în data de 23.05.2019, ora 8:00, interviu in data de 28.05.2019

 • 6 posturi muncitor necalificat;

       Condiții de participare:

–   nivelul studiilor: generale;

–   vechime in specialitate – fară vechime.

Condiţii  generale și specifice prevazute în fișa de post:

 • efectueaza lucrarile stabilite conform programarilor facute la nivelul sectiei (maturat, ras rigola, descarcat cosuri stradale pentru gunoi, igienizat platform de depozitare a gunoiului menajer si nemenajer, salubrizat spatii verzi, strans hartii si resturi menajere si nemenajere, etc);
 • raspunde de efectuarea corecta, calitativa si cantitativa a lucrarilor stabilite de seful de sector si de serviciu, potrivit normelor in vigoare;
 • raspunde de executarea in termen si de calitate a lucrarilor ce –I revin;
 • respecta  disciplina la locul de munca;
 • Urmareste pastrarea si intretinerea mijloacelor fixe si obiectelor de inventor, informand seful ierarhic despre eventualele stricaciuni;
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei Municipiului Bacau;
 • indeplineste alte atributii care decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de seful de sector si de serviciu, directorul directiei.

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 25.04.2019 – 14.05.2019.

3. Secția Spații Verzi:

Proba practică în data de 23.05.2019, ora 8:00, interviu în data de 28.05.2019

 • 3 posturi muncitor necalificat;

Condiții de participare:

 • nivelul studiilor: generale;
 • vechime in specialitate – fară vechime.

Condiţii  generale și specifice prevazute în fișa de post:

 • efectueaza lucrari de intretinere a spatiilor verzi (mobilizat, sol, semanat, plantat, prasit, plivit, recoltat seminte, udat, cosit gazon, taiat gard viu, etc);
 • respecta programul de lucru;
 • asigura curatenia la locul de munca si liberul acces pe caile de circulatie si la locurile de munca;
 • indeplineste si alte atributii in limita pregatirii si a competentelor dobandite;
 • raspunde de pastrarea uneltelor de lucru si pregateste materialele care sunt necesare productiei;
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei Municipiului Bacau;
 • indeplineste alte atributii care decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de seful de sector si de serviciu, directorul directiei.

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 25.04.2019 – 14.05.2019.

4. Secția Utilaje și Servicii Tehnice:

Proba scrisă în data de 23.05.2019, ora 10:00, interviu în data de 28.05.2019

 • 2 posturi șofer categoria B,C,E, treapta profesională I;

       Condiții de participare:

 • permis categoria B,C,E;
 • nivelul studiilor:medii;
 • vechime in specialitate: minim 3 ani.

     Condiţii  generale și specifice prevazute în fișa de post:

 • sa urmareasca respectarea legislatiei cu privire la normele impuse de Registrul Auto Roman, Politia Rutiera sau alte institutii autorizate;
 • sa execute controlul sumar al vehiculului inainte de plecare in cursa, pe timpul opririlor si sa inlature imediat defectiunile constatate;
 • sa cunoasca itinerarul de deplasare si locul destinatiei si sa completeze corect foaia de parcurs;
 • sa nu permita supraincarcarea vehicolului peste limitele prevazute de instructiuni;
 • sa nu plece in cursa fara aprobare si fara documentele necesare;
 • respecta programul de lucru stabilit de sefii ierarhici superiori;
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei Municipiului Bacau;
 • indeplineste alte atributii care decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de seful de sector si de serviciu, directorul directiei.

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 25.04.2019 – 14.05.2019.

 5. Secția Utilaje și Servicii Tehnice:

Proba scrisă în data de 23.05.2019, ora 10:00, interviu în data de 28.05.2019

 • 1 post muncitor calificat –Instalator, treapta profesională IV;

 Condiții de participare:

 • nivelul studiilor: medii;
 • curs calificare Instalator;
 • vechime in specialitate: minim 6 luni.

Condiţii  generale și specifice prevazute în fișa de post:

 • executa lucrari de specialitate, in termen si de calitate precum: asigura intretinerea, reparatia si exploatarea fantanilor arteziene din municipiu si a instalatiilor de irigat, in sezonul estival
 • raspunde de calitatea executarii lucrarilor si de aplicarea corecta a tehnologiilor
 • raspunde de integritatea sculelor, uneltelor si utilajelor cu care isi desfasoara activiataea
 • sa utilizeze corect masinile (flexul, masina de gaurit fixa, masina de gaurit mobila, polizor, fix, masina de debitat profile), aparatura (generatoare termice de curent, aparate de sudura, compresoare de aer), uneltele, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei Municipiului Bacau;
 • indeplineste alte atributii care decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de seful de sector si de serviciu, directorul directiei.

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 25.04.2019 – 14.05.2019.

 

6. Secția Utilaje și Servicii Tehnice:

Proba scrisă în data de 23.05.2019, ora 10:00, interviu în data de 28.05.2019

 • 1 post muncitor calificat – Lacatuș mecanic, treapta profesională IV;

Condiții de participare:

 • nivelul studiilor: medii;
 • curs calificare Lacătus mecanic;
 • vechime in specialitate: minim 6 luni.

Condiţii  generale și specifice prevazute în fișa de post:

 • respecta programul de lucru stabilit de sefii ierarhic superiori;
 • participa la instruirile organizate de seful sectiei, isi insuseste si respecta normele de protectie a muncii si in domeniul situatiilor de urgenta;
 • respecta disciplina la locul de munca;
 • executa normele de munca stabilite de catre sefii ierarhici superiori;
 • executa lucrari de specialitate, in termen si de calitate, precum: asigura intretinerea, reparatia si exploatarea fantanilor arteziene din municipiu, in sezonul estival, asigura intretinerea si repararea instalatiilor de apa la fantanile arteziene, etc;
 • raspunde de calitatea executarii lucrarilor si de aplicarea corecta a tehnologiilor;
 • actioneaza din propie initiativa pentru remedierea stricaciunilor produse de duferiti factori (naturali si/sau umani);
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei Municipiului Bacau;
 • indeplineste alte atributii care decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de seful de sector si de serviciu, directorul directiei.

Dosarele de concurs se vor depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, respectiv: 25.04.2019 – 14.05.2019.

 1. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Proba scrisă in data de 23.05.2019, ora 10.00, la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri;

 • Proba practica in data de 05.2019, ora 8.00, la sediul Directiei Salubrizare, Agrement, Parcuri;
 • Interviu in data de 05.2019,   la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri;

            Dosarele de concurs se vor depune in termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada 25.04.2019-14.05.2019, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, la sediul instituției din str. Mărășești nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

            Termen de selecție a dosarelor: 1-2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarului;

            Termen afișare rezultate:  1 zi de la finalizarea fiecărei probe;

            Termen de depunere contestație: cel mult 24 ore de la data și ora afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise sau interviului, la locul desfașurării concursului.

 

 1. Documente solicitate candidaților pentru intocmirea dosarului de concurs
 2. a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 3. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) Curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Secretar comisie  concurs,

 

 Afișat:

25.04.2019

Ora 11.00

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline