Anunţ de recrutare privind selecţia membrilor în Consiliul de administrație al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

 

Primăria Municipiului Bacău, în calitate de autoritate publica tutelară a S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:

Număr de posturi: 1 (unu).

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de administrație al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică şi/sau sa nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • Să nu exercite mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, dacă va fi numit;
 • Să nu fie în conflict de interese potrivit legii şi statutului societăţii cu poziția de membru în consiliul de administrație al socieţătii;
 • Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
 • Să aibă studii superioare, finalizate, de preferinţă în domeniul economic/juridic/inginerie.

În conformitate cu prevederile art 28 din Legea 111/2016, în cadrul Consiliului de administrație există 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Prin urmare, candidaturile ce au un asemenea statut nu vor fi incluse în procesul de selecție.

Candidaturile care au participat la procesele de selecție desfășurate anterior, în perioadele iulie-octormbrie 2017 și februarie-aprilie 2018, sunt considerate evaluate și nu vor mai fi incluse în procesul de selecție.

Condiții legale pentru alcătuirea Consiliului de administrație:

 • Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • În cadrul Consiliului de administraţie nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii trebuie să cunoască şi dovedească faptul că pot îndeplini atribuţiile postului, descrise în Anexa 1.

În vederea stabilirii experienței se va lua în considerare numărul de mandate (dacă e cazul) și/sau perioada de administrare/management exprimată în ani și, evoluţia profitabilităţii (Anexa 2).

În vederea stabilirii educației candidatului, se vor considera și alte diplome/certificări/atestate care pot aduce valoare postului.

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza următoarelor criterii:

 • Criterii obligatorii: viziune strategică, guvernanţă întreprinderilor publice şi rolul consiliului, luarea deciziei, colaborare şi cooperare cu alte părţi (directorat, instituţii, etc.), integritate, abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Criterii opționale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii şi despre domeniul utilităţilor publice, competenţă financiară şi de contabilitate, competenţă de gestionare a riscului, capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor (programe cu finanţare externă), monitorizare şi control, dialog social, organizare şi planificare, experienţă pe plan local şi internaţional, reputaţie personală şi profesională, expunere politică;
 • Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă).

Pentru stabilirea criteriului independenţă, se vor avea în vedere prevederile art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile sunt măsurate, de regulă, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “Novice” și 5 înseamnă “Expert”. Înscrierile în cazierul fiscal şi judiciar, precum şi criteriile “număr de mandate” și “independenţă” sunt măsurate pe o scală în 2 trepte. Scala de evaluare este exemplificată în Anexa 7. Ponderea aferentă fiecărui criteriu în parte este evidenţiată în Matricea Profilului (Anexa 3).

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 • OPIS;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare/scrisori de recomandare;
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma de studii;
 • copie după orice altă diplomă de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului;
 • copie după carnetul de muncă și/sau contractul de mandat și/sau adeverință care atestă experiența de administrare/conducere;
 • cazier fiscal și judiciar;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție (Anexa 4);
 • declarație pe propria răspundere prin care candidatul își dă acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate (Anexa 5);
 • Anexa 2 – experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus.

Expertul independent și Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/ informații noi ce pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Candidaturile, incluzând documentele solicitate prin prezentul anunţ, se depun până la data de 18.01.2019, ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, din municipiul Bacău, str. Mărășești, Nr. 6, județul Bacău, la registratură, în plic închis, cu mențiunea: „Candidatură pentru postul de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.” Persoana de contact: d-na Isabela Pintilie 0722220869.

Candidaturile care întrunesc condițiile de participare vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție. Acesta constă în două etape distincte: evaluarea de către expertul independent în scopul creării listei scurte și, evaluarea de către Comisia de selecție cu scopul propunerii pentru numire. În vederea întocmirii listei scurte, candidaturile admise în procesul de evaluare și selecție vor susține un interviu față în față cu expertul independent. În vederea numirii, persoanele din lista scurtă vor depune declarația de intenție și vor avea un interviu față în față cu Comisia de selecție. Etapele procesului de selecţie sunt evidenţiate în Anexa 6.

Candidații admiși vor fi contactați telefonic pentru programare la procesul de evaluare și selecție.

Fișiere

yoast seo premium free
Skip to content