Anunţ privind selecţia candidatilor pentru funcţia de Director Tehnic al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru funcţia de Director Tehnic, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, în următoarele condiţii:

Pentru a aplica la funcţia de Director Tehnic candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică şi/sau să nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să fie din afara consiliului de administrație sau dintre administrator, care va deveni astfel administrator executiv;
 • Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu funcţia de Director Tehnic al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
 • Să aibă studii superioare, finalizate, de preferinţă în domeniul inginerie;
 • Să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat de minim 4 ani, de preferinţă în domeniul tehnic.

 Candidaturile care îndeplinesc criteriile de mai sus vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție. Candidaturile care au participat la procesul de selecție desfășurat în perioada mai-august 2018, sunt considerate evaluate și nu vor mai fi incluse în procesul de selecție.

Candidaţii trebuie să cunoască şi să dovedească faptul că, pot îndeplini atribuţiile postului.

Criterii de evaluare/selecţie:

 Criterii obligatorii:

 1. Experienta de consultanţă în management şi/sau conducere (de preferinţă in domeniul tehnic) a unor societati comerciale sau intreprinderi publice (anii de experienta in functie de management; profilul companiei gestionate; cifra de afaceri gestionata);
 2. Competență managerială (studii superioare finalizate, de preferință în domeniul tehnic, orice altă diplomă de studii și/sau certificări/atestate/ diplome de absolvire a unor cursuri de specialitate ce pot aduce valoare postului constituie avantaj; planificare strategică; luarea deciziei; conducerea unei echipe);
 3. Competență profesională (analiză și sinteză; monitorizarea performanței; comunicare interpersonală);
 4. Guvernanță corporativă și rolul Directorului Tehnic.
 5. Criterii opționale:
 6. Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății;
 7. Cunoștințe despre domeniul utilităților publice.
 8. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (in cazul candidaturilor din lista scurtă).

Criteriile de evaluare și selecție sunt măsurate pe o scala de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “Novice” și 5 înseamnă “Expert”, așa cum este prezentată în Anexa 1. Ponderea aferentă fiecărui criteriu în parte este evidenţiată în Matricea Profilului (Anexa 2). Punctajul obținut de candidat în etapele procesului de selecție este accesibil expertului independent și Comitetului de nominalizare și remunerare.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 • OPIS;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de recomandare;
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma de studii;
 • copie după orice altă diplomă de studii/certificare/atestate/diplome de absolvire a unor cursuri de specialitate ce pot aduce valoare postului;
 • copie după cartea de muncă și/sau orice alt act care atestă experiența de conducere sau consultanță în management;
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție (Anexa 3);
 • declarație pe propria răspundere prin care candidatul își dă acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate (Anexa 4).

Candidaturile, incluzând documentele solicitate prin prezentul anunţ, se depun până la data de 21.09.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, din municipiul Bacău, str. Mărășești, Nr. 6, județul Bacău, la Registratura, în plic închis, cu menţiunea: “Candidatură pentru postul de Director Tehnic al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău”. Persoana de contact: d-na Isabela Pintilie 0722220869.

Procesul de selecție constă în două etape distincte: evaluarea expertului independent în scopul creării listei scurte și evaluarea Comitetul de Nominalizare și Remunerare, cu scopul recomandării pentru numire. În vederea întocmirii listei scurte, candidaturile admise în procesul de evaluare și selecție vor susține un interviu față în față cu expertul independent. În vederea recomandării pentru numire, persoanele din lista scurtă vor depune declarația de intenție și vor avea un interviu față în față cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Etapele majore ale procesului de selecție sunt prezentate în Anexa 5. Candidaturile admise vor fi contactate telefonic pentru programare la procesul de evaluare și selecție.

 

ANEXA 1

Criteriile de selecţie sunt evaluate în baza unei grile, care urmează formatul de mai jos:

ScorNivel de competenţăDescriere
N/ANu se aplică.Nu este necesar să aplicaţi sau să demonstraţi această competenţă.
1NoviceAveţi o înţelegere a cunoştinţelor de bază.
2IntermediarAveţi un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experienţe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.

·        Înţelegeţi şi puteţi discuta termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competenţă;

·        Faceţi uz activ de legi, regulamente şi ghiduri.

3CompetentSunteţi capabil/ă să îndepliniţi cu succes funcţiile asociate acestei competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experienţă, dar de regulă demonstraţi această aptitudine independent.

·        Aţi aplicat această competenţă cu succes în trecut, cu minim de ajutor;

·        Înţelegeţi şi puteţi discuta aplicarea şi implicaţiiles chimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din acest sector.

4AvansatPuteţi îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistenţă. Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei curente ca un (o) expert(ă) în această competenţă, sunteţi capabil/ă să oferiţi ajutor şi aveţi experienţă avansată în această competenţă.

·        Aţi oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătăţirile practice, la nivel de guvernanţă a consiliului şi nivel executiv superior;

·        Sunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să purtaţi discuţii constructive cu conducerea executivă, dar şi să instruiţi alte persoane în aplicarea acestei competenţe.

5ExpertSunteţi cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteţi oferi ajutor şi găsi soluţii pentru dileme şi probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

·        Aţi demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple consilii de administraţie şi/sau organizaţii;

·        Sunteţi privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare şi inovator/oare în această competenţă de către consiliul, organizaţia şi/sau organizaţiile din afară.

 

 ANEXA 2

MATRICEA CANDIDATULUI

Criterii Pondere (0-1)
1. Criterii de admisibilitate in procesul de evaluare/selectie 
Evaluare: DA / NU
Cetatenie UENA
Limba romanaNA
Fara condamnareNA
Fara destituire/demitereNA
Sa nu fie Membru in Consiliul de administratie al SocietatiiNA
Fara conflict de intereseNA
Studii superioare finalizate (domeniul inginerie)NA
Experienta de consultanţă în management şi/sau conducere de minim 4 aniNA
2. Criterii obligatorii 
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert
Experienta in managementul economico-financiar al unor societati comerciale sau intreprinderi publice30%
Anii de experienta in functia de conducere10%
Profilul companiei gestionate10%
Cifra de afaceri10%
Competenta manageriala25%
Studii superioare finalizate. Orice alta diploma/certificare/atestat, care aduc valoare postului, constituie avantaj.5%
Planificare strategica7.5%
Luarea deciziei5%
Managementul riscului7.5%
Conducerea unei echipe5%
Competenta profesionala15%
Analiza si sinteza7.5%
Monitorizarea performantei7.5%
Comunicare interpersonala5%
Guvernanta corporativa si rolul Directorului Comercial10%
3. Criterii optionale 
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert
Cunostinte despre domeniul de activitate al Societatii5%
Cunostinte despre domeniul utilitatilor publice5%
TOTAL
TOTAL PONDERAT100%
CLASAMENT
DECIZIE privind lista scurta
Aliniere cu Scrisoarea de asteptari 100%
NOTA FINALA (row 36 + row 39)
CLASAMENT FINAL
DECIZIE PRIVIND NUMIREA (nota min 7 – max 10)

 

ANEXA 3

 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare

Subsemnatul(a) …………………………………………, domiciliat în ………………, str. ………………………….., nr. …., bl. ……, sc. ……., ap. ……, jud. ……………………., posesor al C.I./B.I., seria …….., nr. ……………………., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, in calitate de candidat pentru postul de DIRECTOR TEHNIC al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, declar pe proprie răspundere si sub sanctiunea legislatiei in vigoare privind falsul in declaratii că, indeplinesc urmatoarele conditii de participare:

 

Nr.Conditii:Auto -evaluare:
1Am cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
2Cunoasc limba română (scris şi vorbit).
3Nu am fost condamnat(a) pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
4Nu am fost destituit(a) dintr-o funcţie publică şi/sau nu mi-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
5Candidez din afara consiliului de administrație sau dintre administratori – în acest caz, voi deveni administrator executiv.
6Nu sunt în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii cu funcţia de Director Tehnic al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
7Deţin studii superioare, finalizate.
8Deţin experienta de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat de minim 4 ani.
Numar total de bife

Nota: se vor bifa conditiile indeplinite. La final, se va trece numarul total de conditii indeplinite.

Data:

Semnatura:

 

ANEXA 4

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a)……………………………………………….., domiciliat(a) in localitatea……………………………….., str……………………………………., nr…………., bl……,sc……, ap………, judet…………………., telefon fix……………………….., telefon mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, eliberat de………………………, la data de………………, CNP……………………………., in calitate de participant(a) la procedura de recrutare si selectie in vederea ocuparii functiei de DIRECTOR TEHNIC al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, declar pe propria raspundere ca imi dau acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele personale in vederea verificarii informatiilor furnizate in cadrul procedurii de recrutare si selectie pentru ocuparea postului mai sus mentionat, iar aceste date corespund realitatii.

Am luat la cunostinta de faptul ca datele furnizate in procesul de recrutare si selectie vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 – privind protectia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei nr. 2002/58/CE – privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

 

Data ………………………….                                          Semnătura …………..………..

 

ANEXA 5

Etapele majore ale procesului de selecţie

 

NrEtapaTermen estimatResponsabil
1.Publicarea anunţului de selecţieSocietatea
2.Colectarea candidaturilor30 de zileAutoritatea publică tutelară
3.Evaluarea candidaturilor şi crearea listei lungi3 zile lucrătoareExpertul independent
4.Evaluarea candidaturilor de către expertul independent (interviu faţă în faţă)2 zile lucrătoareExpertul independent
5.Crearea listei scurte2 zile lucratoareExpert independent
6.Depunerea declaraţiei de intenţie de către candidaţii din lista scurtăMaxim 15 zileCandidat
7.Evaluarea candidaturilor din lista scurtă.2 zile lucrătoareComitetul de nominalizare şi remunerare
8.Elaborarea raportului privitor la procesul de selecţie şi înaintarea lui către Consiliul de administraţie2 zile lucrătoareComitetul de nominalizare şi remunerare
9.Desemnarea Directorului Tehnic de către Consiliul de administraţieConform procedurilor interneConsiliul de administraţie

Termenele, cu excepția celor pentru colectarea candidaturilor și depunerea declarației de intenție, se pot modifica în funcție de numărul de candidaturi depuse și evoluția procesului de selecție.

yoast seo premium free