Anunt – concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante: Functie publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Tineret, Sport, Culte si Minoritati din cadrul Serviciul Tineret si Informare Cetateni

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, Calea Marasesti, nr. 6 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante: a) 1 Functie publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Tineret, Sport, Culte si Minoritati din cadrul Serviciul Tineret si Informare Cetateni

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale de participare la concurs potrivit art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminstrativ cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartiment Tineret, Sport, Culte si Minoritati din cadrul Serviciul Tineret si Informare Cetateni:

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, in:
– domeniul stiinte ingineresti, ramura de stiinte: inginerie mecanica, mecatronica, inginerie industriala si management;
– domeniul stiinte sociale, ramura de stiinta: stiinte juridice;
 Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani;

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana;
ATRIBUTIILE POSTULUI- consilier principal
– se subordonează Șefului Serviciului Tineret și Informare Cetățeni, Administratorului Public, Viceprimarilor şi Primarului Municipiului Bacău;
– verifică la intrarea în serviciu integritatea bunurilor;
– oferă informații de interes general cu privire la organizarea și funcționarea Primăriei, precum și la programul de lucru și procedurile care trebuie urmate pentru anumite tipuri de solicitări de servicii (documente necesare) ;
– oferă informații cu privire la stadiul rezolvării unor dosare depuse la CIC;
– verifică corespondenţa specifică cu instituţii de cultură, ONG-uri, culte, structuri sportive, minorități, persoane private;
– realizează o colaborare optimă cu ONG-urile, cu instituţiile cultural-educative din municipiul Bacău, pe sectoare specifice compartimentului;
– sprijină instituţiile de cultură pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor acestora;
– sprijină activitatea sportivă din unitățile școlare ale Municipiului Bacău;
– corelează politicile Guvernului/ locale cu nevoile/ problemele majore specifice tinerei generații, în scopul atingerii unei dezvoltări social- economice și culturale durabile;
– întocmește contracte de finanțare și acorduri de parteneriat;
– primeşte şi înregistrează cererile ce privesc rezolvarea oricăror probleme legate de integrarea socială a cetăţenilor aparţinând minorităţilor;
– asigură legătura cu diferite organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniul integrării sociale a cetăţenilor apartinînd minoritaţilor;
– menţine legătura cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale ce intreprind acţiuni în municipiul Bacău;
– sesizează serviciile direct implicate în activitatea de asistenţă şi protecţie socială cu privire la probleme specifice reclamate;
– asigură consiliere pentru cetăţenii aparţinînd minorităţilor, în cadrul programului de lucru stabilit cu conducerea Primăriei Municipiului Bacău;
– redactează toate actele şi documentele care se referă la activitatea proprie;
– întocmeşte materiale, informări sau situatii pe aceste domenii;
– îndrumă cetăţenii apartinînd minorităţilor pentru rezolvarea problemelor, către serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei municipiului Bacău.
Are responsabilităţi pe linie de securitate în muncă după cum urmează:
– să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
– să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
– să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
– să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
– să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
– să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
– asigură aplicarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu în activitatea proprie;
– aplică şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislaţiei şi actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecţiei mediului în cadrul activităţii pe care o desfăşoară.
– alte atribuții în domeniul de competență potrivit actelor normative sau dispuse de șeful ierarhic.
– participă la şedinţele de analiză şi instruire conduse de şefii ierarhici;
– menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă fără să deterioreze sau să înstrăineze actele, documentele, materialele bibliografice ori obiectele de inventar ale biroului.
Etapele concursului:

Selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Proba scrisă în data de 30.05.2022, ora 11.00, urmand ca locatia sa fie afisata odata rezultatele la selectia dosarelor;
Proba interviului va avea loc in 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, urmand ca ora interviului si locatia sa fie afisate odata rezultatele la proba scrisa;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:
a) formularul de înscriere prevazut in anexa nr. 3, care este pus la dispoziție prin publicare pe pagina de internet a instituției in format editabil și la sediul instituției;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calitătii de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația respectivă.

Modelul orietativ al adeverintei mentionate la lit e) este prevazut in anexa nr. 2D la H.G nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Adeverinta mentionata la lit. e), care are un alt format decat cel prevazut mai sus trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D la H.G nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulteriore, si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru
ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila,
adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
Copiile de pe actele prevazute la lit.c) -f) precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisie de concurs.
Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Bacau, str. Marasesti, nr. 6 la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ, et. 2, cam. 25 în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacau respectiv, în perioada 26.04.2022-16.05.2022.
Persoana de contact: Afrentoae Catalina Petronela- consilier superior, tel 0372348125; mail “petronela.amihaiesei@primariabacau.ro”
Publicat in data de 26.04.2022, ora 09.00

Fișiere

Sari la conținut