ANUNT – concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul de Autoritate Tutelara din cadrul Directiei Juridice

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr. 6, organizează în data de 28.03.2022, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul de Autoritate Tutelara din cadrul Directiei Juridice, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pe perioadă nedeterminată:

Condiții de participare:
• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramurile de științe: juridice, economice, administrative, politice;
Ramura de stiinta sociologie, domeniul de licenta: asistenta sociala;
• Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an;
• Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat cu modificările și completările ulterioare;
Conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Etapele concursului:
• Proba scrisă va avea loc în data de 28.03.2022, ora 10.00 la sediul instituției din str. Mărășești,
nr. 6;
• Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile (23.02.2022-14.03.2022) de la data publicării anunțului, la sediul instituției, str. Mărășești, nr. 6, cam.25 la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, persoană de contact: Consilier – Afrențoae Cătălina, tel. 0372/384125;
• Selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
• Proba interviului va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:
a) formularul de înscriere prevazut in anexa nr. 3, care este pus la dispoziție prin publicare pe pagina de internet a instituției in format editabil și la sediul instituției;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calitătii de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația respectivă.
Modelul orietativ al adeverintei mentionate la lit e) este prevazut in anexa nr. 2D la H.G nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Adeverinta mentionata la lit. e), care are un alt format decat cel prevazut mai sus trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D la H.G nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulteriore, si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care
atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
Copiile de pe actele prevazute la lit.c) -f) precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisie de concurs.
Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Relatii suplimentare se pot obţine de pe site-ul institutiei https://municipiulbacau.ro/primaria/locuri-de-munca/ si la sediul Primariei Bacau de pe str. Mărășești, nr.6, etaj 2, camera nr. 25, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesionala, telefon 0372348125.

Fișiere

Sari la conținut