Anunt – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de : – 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 553175, la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Direcției Economice. – 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 553201, la Serviciul Evidența Veniturilor și a Cheltuielilor, Sinteza și Evidența Bugetului

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, organizează în data de 15.04.2022, ora 1100 concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de :
– 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 553175, la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Direcției Economice a Municipiului Bacău.
– 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 553201, la Serviciul Evidența Veniturilor și a Cheltuielilor, Sinteza și Evidența Bugetului din cadrul Direcției Economice a Municipiului Bacău.
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
– probă suplimentară- nu este cazul.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de :
– consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 553175, la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Direcției Economice a Municipiului Bacău.
sunt:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în : domeniul fundamental “științe sociale”- ramura de știință- științe economice;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal ;
• Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat cu modificările ulterioare.
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
– probă suplimentară- nu este cazul.

Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de:
– consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 553201, la Serviciul Evidența Veniturilor și a Cheltuielilor, Sinteza și Evidența Bugetului din cadrul Direcției Economice a Municipiului Bacău.
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
• domeniul fundamental “științe sociale”,- ramura de știință -științe economice;
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior ;
• Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat cu modificările ulterioare.
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
– probă suplimentară- nu este cazul.

Etapele concursului organizat pentru ocuparea a 2 posturi funcții publice vacante de: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior și 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal:

• Data publicării anunțului de concurs pe pagina proprie de internet la secțiunea special creată în acest scop și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici: în data de 16.03.2022;
• Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile calendaristice (16.03.2022- 04.04.2022) de la data publicării anunțului, la sediul instituției, str. Mărășești, nr. 6, cam.1 la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, persoană de contact: Consilier Agnes Dimitriu, tel.0372348122, fax. 0234/588757, email: agnes.dimitriu@primariabacau.ro
• Selecția dosarelor de concurs: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
• Proba scrisă va avea loc în data de 15.04.2022, ora 11:00 la sediul instituției din str. Mărășești, nr. 6;
• Proba interviului va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;
Ora interviului se va afișa odata cu rezultatele la proba scrisă.

Conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

1.Atribuțiile din Fișa Postului pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal , la Serviciul Financiar Contabil:
– Constată, stabileşte si urmareste debitele datorate bugetului local din concesiuni şi închirieri, contractele de asociere reclama-publicitate si alte contracte încheiate cu persoanele fizice şi juridice, transmise de compartimentele de specialitate;
– Constata si stabileste debitele aferente contractelor de inchiriere pentru locuintele din fondul locativ de stat, A.N.L., locuinte sociale si case nationalizate;
– Urmareste evidenta clientilor cu plata in rate conform OG nr.19/ 1994;
– Intocmeste lunar darea de seama privind derularea contractelor de imprumut catre Consiliul Judetean Bacau;
– Urmareste debitele aferente sponsorizarilor si garantiilor pentru contractele de concesionare;
– Intocmeste la inceputul fiecarui an instiintarile de plata pentru toti titularii de contracte de inchiriere, concesionare, chirii spatii,etc, privind obligatiilor bugetare datorate(emitere si inclusiv registratura, inregistrare, intocmire plicuri si confirmari, descarcare – in afara fisei postului);
– Intocmeste notificari catre toti titularii de contracte cu debite restante, in vederea recuperarii debitelor neachitate la termenele scadente;
– Intocmeste documentatia referitoare la : -debitare si scadere, -restituirea sumelor achitate in plus ca in urmare a rezilierii contractelor aflate in evidentele noastre, -transfer sume,etc;
– Verificarea soldurilor conturilor corespondente inregistrarilor in balanta de verificare,
– Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile,
– Efectueaza deplasari la domiciliul beneficiarilor de contracte concesionari, inchiriere, chirii spatii, inchiriere pentru locuintele din fondul locativ de stat, A.N.L., locuinte sociale si case nationalizate, care nu au achitat la termenele stabilite, debitele restante. Scopul deplasarilor este acela de a afisa la domiciliu, somatia de plata, in cazul returnarii plicurilor neridicate de la posta;
– Opereaza in sistemul informatic contractele si actele aditionale transmise de compartimentele de specialitate;
– Evidentiaza si urmareste debitele generate de contractele de consolidare;
– Intocmeste documentatia necesara actionarii in judecata a chiriasilor rai platnici
– Intocmeste documentatia aferenta pentru actionare in instanta a debitorilor aferente contracte de inchiriere, concesionare si chirii spatii, etc;
– Urmareste si inregistreaza in programul informatic incasarile prin virament aferente contractelor din evidenta compartimentului;
– Urmareste incasarea cotei de 50% din veniturile realizate din contractele de inchiriere incheiate de unitatile de invatamant cu diversi beneficiari;
– Intocmeşte decont T.V.A. lunar (Declaratia 300 si 394);pentru operatiunile cu TVA
– Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea veniturilor din concesiuni şi închirieri, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru respectarea legalităţii fiscale, cauzele care generează evaziunea fiscală şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe;
– Primeste si solutioneaza in termenul legal cererile, reclamatiile, sesizarile si scrisorile cetatenilor date spre rezolvare salariatului;
– Trebuie sa isi desfasoare activitatea , in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidente sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
– Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
– Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
– Sa coopereze cu angajatorul si /sau cu lucratorii desemnatii, atat cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de cate inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
– Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
– Participa la inventarierea anuala a patrimoniului.
– Executa, verifica si coordoneaza executarea unor lucrari de specialitate dispuse de Primar sau prin Hotararii ale Consiliului Local.
– Ia masuri de organizare, retionalizarea si simplificarea muncii compartimentelor functionale prin realizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul.
– In conformitate cu prevederile Legii nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, are urmatoarele atributii si raspunderi:
-Sa utilizeze corect aparatura din dotare si sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie, sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului accidentele suferite de propia persoana cooperand cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de inspectorii de munca sau inspectorii sanitari pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor .
Are obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
Asigura aplicarea sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie.
Aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne aplicabile in domeniul protectiei mediului in cadrul activitatii pe care o desfasoara.
Asigura in activitatea proprie , protectia datelor cu caracter personal in procesul de salarizare a personalului precum si a alocari altor drepturi de natură financiară, în conformitate cu prevederile art. 4 (alin.1), art. 4 și art. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Alte atribuții în domeniul de competență potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

2.Atribuțiile din Fișa Postului pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Evidența Veniturilor și a Cheltuielilor, Sinteza și Evidența Bugetului:
Opereaza in sistemele informatice bugetul local consolidat al municipiului Bacau, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne si externe si bugetele fondurilor externe nerambursabile ale Municipiului Bacău, in condițiile echilibrului bugetar, conform clasificației bugetare, la termenele si potrivit prevederilor stabilite de legislația in vigoare si determinaveniturile posibil de incasat pentru finantarea cheltuielilor necesare a se realiza in vederea oferirii serviciilor locale ce intra in competenta si responsabilitatea administratiei publice locale;
– transmite Direcției Finanțelor Publice bugetul local aprobat si anexele acestuia pe structura clasificației bugetare ;
– întocmește proiectul de hotărâre, raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si rectificările ulterioare;
– solicita Direcției Finanțelor Publice repartizarea sumelor din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului si asigura deschiderea de credite alocate acestora;
– întocmește rectificarea bugetara, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite, cu obligativitatea menținerii echilibrului bugetar;
– efectuează virări de credite bugetare pe baza justificărilor, privind execuția până la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificației bugetare;
– urmărește utilizarea creditelor bugetare repartizate de ordonatorul de credite conform destinației si cu respectarea normelor legale;
– centralizează si urmărește întocmirea bugetelor din instituțiile subordonate: sănătate, învățământ, creșe, asigurări si asistenta sociala, politie si alte instituții subordonate din municipiu;
– întocmește raportul anual, pana la 31 mai, al contului de execuție al bugetului local pentru anul precedent;
– rezolva la timp corespondenta care i se repartizează;
– asigura păstrarea secretului de stat si de serviciu;
– îndeplinește si alte atribuții in domeniul respectiv, care sunt dispuse de Directorul Economic;
– respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Primăriei Municipiului Bacău;
– se preocupa permanent pentru îmbunătățirea activității profesionale, studiază legile si actele normative referitoare la activitatea pe care o desfășoară.
– Opereaza in sistemul unic national de raportare Forexebug, Propunerile de angajare a unei cheltuieli si a Angajamentelor Legale
– Raportarea angajamentelor legale si bugetare, verificarea acestora conform sistemului Forexebug
– Participa la inventarierea anuala a patrimoniului.
– Executa, verifica si coordoneaza executarea unor lucrari de specialitate dispuse de Primar sau prin Hotararii ale Consiliului Local.
– Ia masuri de organizare, retionalizarea si simplificarea muncii compartimentelor functionale prin realizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul.
– In conformitate cu prevederile Legii nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, are urmatoarele atributii si raspunderi: Sa utilizeze corect aparatura din dotare si sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie, sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului accidentele suferite de propia persoana cooperand cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de inspectorii de munca sau inspectorii sanitari pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor .
– Are obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
– Asigura aplicarea sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie.
– Aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne aplicabile in domeniul protectiei mediului in cadrul activitatii pe care o desfasoara.
– Asigura in activitatea proprie, protectia datelor cu caracter personal in procesul de salarizare a personalului precum si a alocari altor drepturi de natura financiara, în conformitate cu prevederile art. 4 (alin.1), art. 4 și art. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
– Alte atribuții în domeniul de competență potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CONCURS
Conform art. 49 din hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor public

In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice organizatoare, candidatii depun dosarul de concurs, care contine in mod obligatoriu:
– formularul de înscriere (anexă);
– curriculum vitae, modelul comun european;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
-copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;
– copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
– copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
– cazierul judiciar;
– declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare privind înscrierea, condiţii studii, acte necesare, bibliografie se obţin la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare profesională, consilier Dimitriu Agnes.
Relații suplimentare la telefon 0372348122 și pe site https://municipiulbacau.ro/ .

Fișiere

Sari la conținut