Anunț – concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție în cadrul Compartimentului Dispecerat – al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, organizează în data de 07.05.2021, ora 1000 concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție de:

Inspector de specialitate, clasa I, grad profesional II S, în cadrul  Compartimentului Dispecerat – al Serviciului Tineret si Informare Cetățeni  – 2 posturi

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  •  cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Inspector de specialitate, grad profesional II  S sunt:

  • studii superioare universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ,,științe sociale’’ și domeniul ,,științe  umaniste și arte’’, cu ramurile de știință aferente;
  • vechime de minimum 1 an în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  07.05.2021, ora 10:00 proba scrisă;

–  14.05.2021 proba interviului. Ora interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare (14.04.2021 – 27.04.2021,  inclusiv) de la data anunțului, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Mărășești nr.6, etaj 2 camera nr.25, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, consilier Liche Ana. Relații suplimentare la  telefon 0372348125 și pe site https://municipiulbacau.ro/.

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut