Anunt – concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 functii publice de executie vacante la Serviciul Tehnic de Investitii din cadrul Directie Tehnice

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, Calea Marasesti, nr. 6 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  urmatoarelor functii publice de executie vacante:

  • 1 Functie publica de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic Investitii din cadrul Directiei Tehnice;
  • 2 Functii publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Tehnic Investitii din cadrul Directiei Tehnice;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale de participare la concurs potrivit art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminstrativ cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante sunt :

  1. 1 Functie publica de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic Investitii din cadrul Directiei Tehnice
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in stiinte ingineresti;ramura de stiinta: inginerie civila sau ingineria instalatiilor; inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, inginerie electrica sau energetica;
  • Vechimea in specialitatea necesara exercitarii functiei publice: minim 7 ani;

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana;

  1. 2 Functii publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent Serviciul Tehnic Investitii din cadrul Directiei Tehnice
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in stiinte ingineresti;

ramura de stiinta: inginerie civila /constructii civile, industriale si agricole/ cai ferate drumuri si poduri/ amenajari si constructii hidrotehnice/ imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala/ instalatii pentru constructii;

  • Vechimea in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice: minim 1 an;

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana;

Etapele concursului:

Selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Proba scrisă în data de 18.05.2021, ora 11.00 la sediul Serviciului de Stare Civila a Municipiului Bacau, str. I.S. Sturza, nr. 1;

Proba interviului va avea loc in data de 25.05.2021, urmand ca ora interviului si locatia sa fie afisate odata cu proba scrisa.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Bacau, str. Marasesti, nr. 6 la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ, parter, cam 1 în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacau respectiv, în perioada 16.04.2021 – 05.05.2021.

Persoana de contact: Afrentoae Catalina Petronela- consilier superior, tel 0372384122; mail “petronela.amihaiesei@primariabacau.ro

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut