Anunt – concurs de recrutare pentru ocuparea 2 posturi funcții publice vacante de: – Consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 398694, la Compartiment Intern de Prevenire și Protecție, SSM și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău- 1 post; – Consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 553264, la Compartiment Intern de Prevenire și Protecție, SSM și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău – 1 post;

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, organizează în data de 04.05.2022, ora 1100 concurs de recrutare pentru ocuparea 2 posturi funcții publice vacante de:
– Consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 398694, la Compartiment Intern de Prevenire și Protecție, SSM și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău- 1 post;
– Consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 553264, la Compartiment Intern de Prevenire și Protecție, SSM și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău – 1 post;

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier , clasa I, grad profesional superior, sunt:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: Inginerie chimică, Știința mediului, Ingineria mediului;
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat cu modificările ulterioare.
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
– probă suplimentară- nu este cazul.
Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier , clasa I, grad profesional principal, sunt:
• absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata;
• curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore;
• absolvirea cu diploma sau certificat de absolvire, dupa caz, a unui program de invatamant postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore;
• indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
• Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) este considerata indeplinita si in situatia in care persoana a obtinut o diploma de master sau doctorat in domeniul securitatii si sanatatii in munca”
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat cu modificările ulterioare.
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
– probă suplimentară- nu este cazul.

Etapele concursului organizat pentru ocuparea unei 2 posturi funcții publice vacante de: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior și 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal:
• Data publicării anunțului de concurs pe pagina proprie de internet la secțiunea special creată în acest scop și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici: în data de 21.03.2022;
• Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile calendaristice (21.03.2022- 11.04.2022) de la data publicării anunțului, la sediul instituției, str. Mărășești, nr. 6, cam.25 la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, persoană de contact: Consilier Agnes Dimitriu, tel.0372348122, fax. 0234/588757, email: agnes.dimitriu@primariabacau.ro;
• Selecția dosarelor de concurs: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
• Proba scrisă va avea loc în data de 04.05.2022, ora 11:00 la sediul instituției din str. Mărășești, nr. 6;
• Proba interviului va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;
Ora interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

Atribuțiile din Fișa Postului pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior:
– Asigură planificarea și monitorizarea activității în domeniul protecției mediului, la nivelul instituției;
– Monitorizează realizarea îndeplinirii acțiunilor din Programele de măsuri pentru prevenirea accidentelor/incidentelor de mediu şi de intervenţie în caz de accident/incident de mediu, de limitare a impactului asupra mediului a activităţilor desfășurate în cadrul UAT Municipiul Bacău; asigură realizarea măsurilor ce îi revin spre rezolvare;
– Coordonează elaborarea documentațiilor care trebuie depuse pentru obținerea autorizațiilor de mediu pentru activitățile cu impact asupra mediului desfășurate în cadrul UAT Municipiul Bacău, pentru care, în conformitate cu legislația în vigoare, trebuie obținute aceste autorizații;
– Asigură identificarea permanentă a tuturor cerințelor de mediu aplicabile UAT Municipiul Bacau și propune planuri, programe, strategii și măsuri pentru conformare;
– Verifică modul de îndeplinire a măsurilor, obiectivelor, țintelor impuse prin planurile, programele, strategiile în domeniul protecției mediului existente;
– Colaborează cu Direcția Juridică și Administrație Locală/celelalte Direcții pentru definirea aplicabilității legislației de mediu, ținând cont de activitățile cu impact asupra mediului, desfășurate la nivelul UAT Municipiul Bacău;
– Asigură coordonarea activitaților de evaluare a conformării cu cerințele de mediu în compartimentele funcționale din cadrul instituției;
– Propune măsuri corective/corecții (conform prevederilor sau recomandărilor din legislația de mediu sau alte documente oficiale) în situația în care constată neîndeplinirea cerințelor de mediu în compartimentele funcționale din cadrul instituției;
– Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții sau proiecte referitoare la problemele de mediu;
– Asigură derularea contractelor de prestari servicii și/sau lucrări (etape, conținut, finanțare, recepție lucrări/documentații, etc.);
– Organizează desfășurarea monitorizării factorilor de mediu pentru obiectivele care au avut impact sau au impact asupra mediului la nivelul UAT Municipiul Bacău, întocmește documentele/înregistrările necesare;
– Asigură întocmirea raportului de specialitate la Proiectele de hotarâre ale Consiliului Local a căror inițiator este;
– Asigură gestionarea documentelor întocmite la nivelul comparimentului;
– Întocmește și transmite în termenul impus raportările solicitate de autoritățile pentru protecția mediului;
– Asigură verificarea cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, notelor interne repartizate, redactează și transmite răspunsurile în ceea ce privește protecția mediului în termenul legal, conform atribuțiilor și obligațiilor din legislația în vigoare;
– Aplică şi răspunde de implementarea tuturor prevederilor legislaţiei şi actelor administrative interne din domeniul protecţiei mediului în cadrul activităţii pe care o desfăşoară;
– Asigură interfața cu autoritățile competente pentru protecția mediului, precum și însoțirea organelor de control în domeniului protecției mediului în timpul misiunilor realizate în instituție;
– Urmărește realizarea la termen a măsurilor impuse de autoritățile de control;
– Participă la ședințele și întrunirile ce au ca temă măsuri de protecția mediului organizate de UAT Municipiul Bacău sau alte instituții;
– Urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor UAT Municipiul Bacău privind protecția mediului și a hotărârilor referitoare la protecția mediului emise de Consiliul Local al Municipiului Bacău;
– Arhivează corespondența/documentele referitoare la activitatea pe care o desfășoară;
– Aplică Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu în activitatea proprie;
– Raspunde de corectitudinea documentelor intocmite, datelor furnizate si realizarea integrala a sarcinilor de serviciu care ii revin;
– Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Municipiului Bacău;
– Este obligat să-şi perfecţioneze prin studiu individual sau cursuri de perfecţionare, cunoştinţele profesionale de specialitate şi legislative, necesare realizării sarcinilor ce-i revin;
– Este obligat să cunoască și să aplice legislația aferentă domeniului de activitate;
– Respecta programul zilnic de lucru stabilit de catre angajator;
– Respectă normele de SSM și PSI;
Atribuțiile și responsabilitățile în domeniul sănătății și securității în muncă se regăsesc în Anexa la prezenta fișă de post.

Atribuțiile din Fișa Postului pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional principal:

• Participă la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
• Participă la elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
• Participa la elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
• Propune atribuţii şi responsabilități în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
• Participă la verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
• Participă la întocmirea necesarului de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Participă la elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
• Participă la elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii
• Participă la evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific;
• Stabilește zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
• Evidenţiază meseriile şi profesiile prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
• Ține evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
• Ține evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
• Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă.
• Efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
• Ține evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărește ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
• Participă la identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
• Urmărește întreţinerea, manipularea şi depozitărea adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
• Participă la cercetarea evenimentelor și întocmește documentația necesară realizării dosarului de cercetare a evenimentului;
• Participă la elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate;
• Urmărește realizărea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
• Colaborează cu lucrătorii şi medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.
• Face propuneri de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori.
• Monitorizarea respectarii prevederilor O.U.G. nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
• Gestionarea informarilor scrise inaintate de salariatele gravide sau care
alapteaza, in conformitate cu prevederile OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca si intocmirea documentelor prevazute de legislatia specifica in vigoare;
• Asigurarea intocmirii necesarului de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor privind securitatea si sanatatea in munca;
• Asigurarea efectuarii instruirii introductiv-generale tuturor lucratorilor (inclusiv persoanelor care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat) la angajare /inceperea activitatii in institutie;
• Urmarirea efectuarii instruirii la locul de munca de catre conducatorii locurilor de munca;
• Monitorizarea efectuarii controlului medical la angajare si periodic de catre toti lucratorii si gestionarea fiselor de aptitudini emise de catre medicul de medicina muncii;
• Asigurarea constituirii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM) si intrunirea membrilor acestuia;
• Asigurarea interfetei cu autoritatile competente pentru securitartea si sanatatea in munca, precum si insotirea organelor de control in timpul misiunilor realizate in institutie.
Alte atribuții:
– Arhivează corespondența/documentele referitoare la activitatea pe care o desfășoară;
– Aplică Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu în activitatea proprie;
– Raspunde de corectitudinea documentelor intocmite, datelor furnizate si realizarea integrala a sarcinilor de serviciu care ii revin;
– Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Municipiului Bacău;
– Este obligat să-şi perfecţioneze prin studiu individual sau cursuri de perfecţionare, cunoştinţele profesionale de specialitate şi legislative, necesare realizării sarcinilor ce-i revin;
– Este obligat să cunoască și să aplice legislația aferentă domeniului de activitate;
– Respecta programul zilnic de lucru stabilit de catre angajator;
– Respectă normele de SSM și PSI;
Atribuțiile și responsabilitățile în domeniul sănătății și securității în muncă se regăsesc în Anexa la prezenta fișă de post.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE DOSAR
Conform art. 49 din hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor public

– formularul de înscriere (anexă);
– curriculum vitae, modelul comun european;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
-copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– copia carnetului de munca si a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în munca și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;
– copia adeverintei care atesta starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
– copia adeverinței care atestă starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
– cazierul judiciar;
– declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare privind înscrierea, condiţii studii, acte necesare, bibliografie se obţin la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, consilier Dimitriu Agnes.
Relații suplimentare la telefon 0372348122 și pe site https://municipiulbacau.ro/ ” .
Secretar comisie concurs,
Agnes Dimitriu
Afisat azi 21.03.2022
Ora 08:40

Fișiere

Sari la conținut