ANUNT – Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi funcții publice vacante în cadrul Birou Eficiență Energetică

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, organizează în data de 20.01.2022, ora 1100 concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi funcții publice vacante de:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Birou Eficiență Energetică din cadrul Direcției Tehnice a Municipiului Bacău  – 1 post;
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Birou Eficiență Energetică din cadrul Direcției Tehnice a Municipiului Bacău  – 1 post;

 

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I,  grad profesional principal, sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în :
 • domeniul fundamental “stiinte ingineresti “ , ramura de stiinta inginerie electrică, electronică și telecomunicații, domeniul de licenta inginerie electrică/ inginerie energetică/ inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
 • domeniul fundamental stiinte ingineresti, ramura de stiinta Inginerie civilă, domeniul de licenta Inginerie civilă și instalații/ constructii civile, industriale si agricole/cai ferate, drumuri si poduri/amenajari si constructii hidrotehnice/imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala /instalatii pentru constructii;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat cu modificările ulterioare.
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
 • probă suplimentară- nu este cazul.

Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I,  grad profesional asistent, sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
 • domeniul fundamental “stiinte ingineresti “ , ramura de stiinta inginerie electrică, electronică și telecomunicații, domeniul de licenta inginerie electrică/ inginerie energetică/ inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
 • domeniul fundamental stiinte ingineresti, ramura de stiinta Inginerie civilă, domeniul de licenta Inginerie civilă și instalații/ constructii civile, industriale si agricole/cai ferate, drumuri si poduri/amenajari si constructii hidrotehnice/imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala /instalatii pentru constructii;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat cu modificările ulterioare.
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
 • probă suplimentară- nu este cazul

 

Etapele concursului organizat pentru ocuparea unei 2 posturi funcții publice vacante de: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal și 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent:

 

 • Data publicării anunțului de concurs pe pagina proprie de internet la secțiunea special creată în acest scop și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici: în data de 20.12.2021;
 • Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile calendaristice (20.12.2021- 10.01.2022) de la data publicării anunțului, la sediul instituției, str. Mărășești, nr. 6, cam.1 la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, persoană de contact: Consilier Agnes Dimitriu, tel.0372/348122, fax. 0234/588757, email: dimitriu@primariabacau.ro;
 • Selecția dosarelor de concurs: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă va avea loc în data de 20.01.2022, ora 11:00 la sediul instituției din str. Mărășești, nr. 6;
 • Proba interviului va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;

Ora interviului se va afișa odata cu rezultatele la proba scrisă.

Conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
 • indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

 

Atribuțiile din Fișa Postului pentru postul de Consilier, clasa I,  grad profesional principal :

 • implementeaza masurile primite / stabilite de catre conducerea ierarhica superioara in domeniul reabilitării termice a blocurilor, conform cerintelor din programele şi proiectele de reabilitare termică a blocurilor de locuit de tip condominiu in municipiul Bacau, conform legislaţiei în vigoare;
 • implementeaza masuri in domeniul utilizarii energiei regenerabile in municipiul Bacau,
 • promoveaza şi gestioneaza programe privind reabilitarile termice a blocurilor de locuinte si a cresterii eficientei energetice in Municipiul Bacau;
 • elaboreaza temele de proiectare pentru obiectivele de investiţii prevazute in Planul local pentru reabilitarea termica si de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte a căror proiectare urmează a se licita;
 • verifica si urmareste realizarea proiectării documentaţiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare, derularea procedurilor legale pentru achizitia lucrarilor de executie pentru reabilitarea termica si de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte ;
 • verifica si receptioneaza documentaţiile de proiectare – împreună cu membrii comisiei de verificare şi recepţionare, stabiliti prin Dispozitia Primarului municipiului Bacau – pentu corespondenta în întregime cu prevederile din tema de proiectare şi realitatea de pe teren,
 • supravegheaza derularea contractelor si respectarea parametrilor cantitativi si calitativi a acestora pentru toate lucrarile de interventie si /sau consolidare executate in cadrul proiectelor privind reabilitarea termica a blocurilor finantate integral sau partial din bugetul local, alte tipuri de lucrari la alte obiective de utilitate publica sau pentru realizarea de lucrari necesare aferente acestora, care se deruleaza prin Directia Tehnica – Compartimentul Eficienta Energetica si care nu intra in domeniul de competenta/atributie ale Serviciului Tehnic Investitii din cadrul Directiei Tehnice, pe teritoriul municipiului Bacau
 • intocmeste si inainteaza documentatiile necesare pentru derularea procedurilor legale de achizitie a lucrarilor suplimentare sau de renuntare la lucrari contractate, daca este cazul, aprobate de ordonatorul de credite. le transmite structurii de specialitate privind achizitiile publice, cu aprobarea conducerii Directiei Tehnice,
 • participa la recepţia lucrarilor de executie pentru reabilitare temica si crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Bacau, împreună cu membrii comisiei de recepţie, comisie stabilita prin Dispozitia Primarului municipiului Bacau verficand corespondenta în întregime a lucrarilor receptionate cu prevederile proiectului si contractului incheiat pentru executia lucrarilor,
 • se ocupa de obţinerea, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obţinerea certificatelor de urbanism / autorizaţiilor de construire pentru proiectele de eficienta energetica ;
 • initiaza procedurile legale de achizitie a serviciilor si lucrarilor de investitii care intra in domeniul de competenta al biroului, corelat cu prevederile contractuale privind termenele de incepere si finalizare a lucrarilor;
 • identifica, propune si promoveaza imobilele ce urmeza a fi reabilitate termic din fondul construit / existent al Municipiului Bacau pentru reabilitarea termica si cresterea eficientei energetice;
 • verifica si certifica documentele care stau la baza acceptarii la plata a lucrarilor/serviciilor realizate si a produselor furnizate ( dupa caz);
 • asigura restituirea garantiilor de buna executie aferente obiectvelor urmarite, cu respectarea prevederilor contractului si a legislatiei in vigoare
 • verifica sesizarile repartizate, redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor, raspunde de soluţionarea, în termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si respectiv accesul liber la informatii publice, adreselor si petitiilor repartizate;
 • colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;
 • raspunde de corectitudinea lucrarilor intocmite, de datele furnizate pentru intocmirea diverselor rapoarte si sinteze, de realizarea integrala a sarcinilor ce-i revin, de pastrarea secretului de stat si de serviciu si de confidentialitatea informatiilor vehiculate in cadrul serviciului (continutul ofertelor, date despre ofertanti etc);
 • asigura aplicarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu in activitatea proprie;
 • intocmeste materialul ce sta la baza proiectului de hotarare din cadrul sedintelor Consiliului Local Bacau care priveste activitatea biroului si urmareste rezolvarea lui;
 • asigura intocmirea rapoartelor referitoare la stadiul de realizare a sarcinilor proprii
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei;
 • respecta codul de conduita a functionarilor publici;
 • arhiveaza corespondenta/documentele referitoare la activitatea pe care o desfasoara;
 • privind domeniul calitate-mediu, are urmatoarele atributii :
  • aplica Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu in activitatea proprie;
  • aplica şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislaţiei şi actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecţiei mediului în cadrul activităţii pe care o desfăşoară;
 • privind domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate, trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă avand următoarele atributii:
 1.  să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 2.  să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 3.  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 4.  să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 5.  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 6.  să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 • raspunde de corectitudinea documentelor intocmite, datelor furnizate si realizarea integrala a sarcinilor de serviciu care ii revin;
 • raspunde de ducerea la indeplinire a tuturor sarcinilor ce decurg din atributiile postului, transmise de Seful de Serviciu , Directorul Directiei Tehnice, Viceprimari, Administratorul Public si Primar;

Pastreaza secretul de stat si de serviciu, precum si confidentialitatea informatiilor obtinute in cadrul serviciului (oferte de pret, informatii despre contractanti, etc.);

 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Primariei;
 • Este obligat să cunoască şi să aplice prevederile acordului/contractului colectiv de muncă şi ale Statutul functionarului public/Codului Muncii;
 • Este obligat să-şi perfecţioneze prin studiu individual sau cursuri de perfecţionare, cunoştinţele profesionale de specialitate şi legislative, necesare realizării sarcinilor ce-i revin;
 • Este obligat sa cunoasca si sa aplice legislatia aferenta domeniului de activitate
 • Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii revin atrage dupa sine raspunderea disciplinara, materiala sau penala, dupa caz;
 • Cunoasterea si respectarea corespunzatoare a normelor PSI, NPM ;
 • Alte atributii in domeniul de competenta potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic;
 • respecta atributiile si responsabilitatile in domeniul sanatatii si securitatii muncii care se regasesc in anexa la prezenta fisa de post.
 • preluarea de atributii corespunzatoare unei functii publice inferioare, de acelasi grad sau de grad PRINCIPAL in conformitate cu prevederile art.438, al.2 si 9 din OUG 57/2019-Codul administrative

 

Atribuțiile din Fișa Postului pentru postul de Consilier, clasa I,  grad profesional asistent :

 • implementeaza masurile primite / stabilite de catre conducerea ierarhica superioara in domeniul reabilitării termice a blocurilor, conform cerintelor din programele şi proiectele de reabilitare termică a blocurilor de locuit de tip condominiu in municipiul Bacau, conform legislaţiei în vigoare;
 • implementeaza masuri in domeniul utilizarii energiei regenerabile in municipiul Bacau,

–   promoveaza şi gestioneaza programe privind reabilitarile termice a blocurilor de locuinte si a cresterii eficientei energetice in Municipiul Bacau;

–    elaboreaza temele de proiectare pentru obiectivele de investiţii prevazute in Planul local pentru reabilitarea termica si de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte a căror proiectare urmează a se licita;

–   verifica si urmareste realizarea proiectării documentaţiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare, derularea procedurilor legale pentru achizitia  lucrarilor de executie pentru reabilitarea termica si de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte ;

–    verifica si receptioneaza documentaţiile de proiectare – împreună cu membrii comisiei de verificare şi recepţionare, stabiliti prin Dispozitia Primarului municipiului Bacau – pentu corespondenta în întregime cu prevederile din tema de proiectare şi realitatea de pe teren,

–    supravegheaza derularea contractelor si respectarea parametrilor cantitativi si calitativi a acestora pentru toate lucrarile de interventie si /sau consolidare executate in cadrul proiectelor privind reabilitarea termica a blocurilor finantate integral sau partial din bugetul local, alte tipuri de lucrari la alte obiective de utilitate publica sau pentru realizarea de lucrari necesare aferente acestora, care se deruleaza prin Directia Tehnica – Compartimentul Eficienta Energetica si care nu intra in domeniul de competenta/atributie ale Serviciului Tehnic Investitii din cadrul Directiei Tehnice, pe teritoriul municipiului Bacau

–   intocmeste si inainteaza documentatiile necesare pentru derularea procedurilor legale de achizitie a lucrarilor suplimentare sau de renuntare la lucrari contractate, daca este cazul, aprobate de ordonatorul de credite. le transmite structurii de specialitate privind achizitiile publice, cu aprobarea conducerii Directiei Tehnice,

–  participa la recepţia lucrarilor de executie pentru reabilitare temica si crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Bacau, împreună cu membrii comisiei de recepţie, comisie stabilita prin Dispozitia Primarului municipiului Bacau verficand corespondenta în întregime a lucrarilor receptionate cu prevederile proiectului si contractului incheiat pentru executia lucrarilor,

–   se ocupa de obţinerea, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obţinerea certificatelor de urbanism / autorizaţiilor de construire pentru proiectele de eficienta energetica ;

–   initiaza procedurile legale de achizitie a  serviciilor si lucrarilor de investitii care intra in domeniul de competenta al biroului, corelat cu prevederile contractuale privind termenele de incepere si finalizare a lucrarilor;

–   identifica, propune si promoveaza imobilele ce urmeza a fi reabilitate termic din fondul construit / existent al Municipiului Bacau pentru reabilitarea termica si cresterea eficientei energetice;

– verifica si certifica documentele care stau la baza acceptarii la plata a lucrarilor/serviciilor realizate si a produselor furnizate ( dupa caz);

– asigura restituirea garantiilor de buna executie aferente obiectvelor urmarite, cu respectarea prevederilor contractului si a legislatiei in vigoare

–    verifica sesizarile repartizate, redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor, raspunde de soluţionarea, în termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si respectiv accesul liber la informatii publice, adreselor si petitiilor repartizate;

–    colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;

–   raspunde de corectitudinea lucrarilor intocmite, de datele furnizate pentru intocmirea diverselor rapoarte si sinteze, de realizarea integrala a sarcinilor ce-i revin, de pastrarea secretului de stat si de serviciu si de confidentialitatea informatiilor vehiculate in cadrul serviciului (continutul ofertelor, date despre ofertanti etc);

–    asigura aplicarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu in activitatea proprie;

–   intocmeste materialul ce sta la baza proiectului de hotarare din cadrul sedintelor Consiliului Local Bacau care priveste activitatea biroului si urmareste rezolvarea lui;

–    asigura intocmirea rapoartelor referitoare la stadiul de realizare a sarcinilor proprii

–    respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei;

–    respecta codul de conduita a functionarilor publici;

 • arhiveaza corespondenta/documentele referitoare la activitatea pe care o desfasoara;
 • privind domeniul calitate-mediu, are urmatoarele atributii :
  • aplica Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu in activitatea proprie;
  • aplica şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislaţiei şi actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecţiei mediului în cadrul activităţii pe care o desfăşoară;
 • privind domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate, trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă avand următoarele atributii:
 1.  să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 2.  să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 3.  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 4.  să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 5.  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 6.  să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 • raspunde de corectitudinea documentelor intocmite, datelor furnizate si realizarea integrala a sarcinilor de serviciu care ii revin;
 • aspunde de ducerea la indeplinire a tuturor sarcinilor ce decurg din atributiile postului, transmise de Seful de Serviciu , Directorul Directiei Tehnice, Viceprimari, Administratorul Public si Primar;
 • Pastreaza secretul de stat si de serviciu, precum si confidentialitatea informatiilor obtinute in cadrul serviciului (oferte de pret, informatii despre contractanti, etc.);
 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Primariei;
 • Este obligat să cunoască şi să aplice prevederile acordului/contractului colectiv de muncă şi ale Statutul functionarului public/Codului Muncii;
 • Este obligat să-şi perfecţioneze prin studiu individual sau cursuri de perfecţionare, cunoştinţele profesionale de specialitate şi legislative, necesare realizării sarcinilor ce-i revin;
 • Este obligat sa cunoasca si sa aplice legislatia aferenta domeniului de activitate
 • Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii revin atrage dupa sine raspunderea disciplinara, materiala sau penala, dupa caz;
 • Cunoasterea si respectarea corespunzatoare a normelor PSI, NPM ;
 • Alte atributii in domeniul de competenta potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic;
 • respecta atributiile si responsabilitatile in domeniul sanatatii si securitatii muncii care se regasesc in anexa la prezenta fisa de post.
 • preluarea de atributii corespunzatoare unei functii publice inferioare, de acelasi grad sau de grad superior in conformitate cu prevederile art.438, al.2 si 9 din OUG 57/2019-Codul administrative.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE DOSAR

Conform art. 49 din hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008

pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor public

 

 • formularul de înscriere (anexă);
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor <LLNK 12020 1 12 263     59> 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifică;

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relații suplimentare privind înscrierea, condiţii studii, acte necesare, bibliografie se obţin la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, consilier Dimitriu Agnes.

Relații suplimentare la telefon 0372/348122 și pe site https://municipiulbacau.ro/ ” .

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut