ANUNŢ – concurs de recrutare pentru ocuparea a 1 post contractual vacant de execuție de : 1 post de CASIER, grad profesional/treaptă profesională I in cadrul Biroului Previziuni Contabilitate, Venituri și Prelucrarea Datelor din cadrul Structurii Impozite și Taxe Locale al Direcției Economice a Municipiului Bacău

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, organizează în data de 31.05.2022, ora 1100 concurs de recrutare pentru ocuparea a 1 post contractual vacant de execuție de :
– 1 post de CASIER, grad profesional/treaptă profesională I in cadrul Biroului Previziuni Contabilitate, Venituri și Prelucrarea Datelor din cadrul Structurii Impozite și Taxe Locale al Direcției Economice a Municipiului Bacău
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– Dosarele de concurs se vor depune in termenul 06.05.2022-19.05.2022;
– Selecția dosarelor de concurs: in termen de maximum 2(două) zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
– Proba scrisă în data de 31.05.2022, ora 11.00;
– Interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise (data și ora interviului se va afișa odata cu rezultatele de la proba scrisă).
Dosarele de concurs se vor depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial, respectiv: 06.05.2022-19.05.2022, la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, parter camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, consilier Dimitriu Agnes. Relații suplimentare la telefon 0372348122 și pe site https://municipiulbacau.ro/.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de CASIER, grad profesional/treaptă profesională I sunt:
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime in studiile necesare ocuparii postului: minim 7 ani.

Atribuţiile postului:
– asigurarea relației directe cu publicul;
– colectarea veniturile obținute din încasarea impozitelor și taxelor la ghișeele instituției (D.I.T.L. si S.P.C.L.E.P.) însoțită de persoane autorizate;
– încasarea zilnică a debitele și taxele persoanelor fizice și juridice;
– depunerea zilnică la Trezoreria Municipului Bacău a numerarului însoțită de persoane autorizate, în termenul prevăzut de actele normative în vigoare;
– depunere și ridicare la/de la Trezorerie a documentele necesare operațiunilor de plăți și viramente efectuate în cadrul compartimentului financiar-contabil al instituției;
– asigurarea integrității și securității numerarului existent în casierie;
– ridicarea de sume în numerar din conturile instituției deschise la bănci sau la Trezoreria Municipiului Bacău;
– efectuare restituiri sume în numerar către contribuabili;
– efectuare încasări diverse în numerar de la persoane fizice și juridice;
– efectuare plăți ocazionale în numerar reprezentând salarii, retribuții, burse, avansuri de plată, decontări, în baza documentelor de plată vizate și aprobate de către compartimentul financiar – contabil;
– efectuare plăți ocazionate de diverse acțiuni organizate de instituție;
– ridicarea de la instituții bancare a documentelor necesare compartimentului financiar-contabil și Direcției de Impozite și Taxe Locale;
– în exercitarea atribuțiilor de serviciu respectă întocmai prevederile regulamentului de casă;
– întocmirea monetarul și documentele centralizate de încasări;
– evidența încasărilor și plăților în numerar cu ajutorul centralizatorului și registrelor de casă, care se întocmesc zilnic, pe baza documentelor justificative;
– înregistrarea și verificarea în programele informatice Econet, Avantax și Asesoft registrele de casă și emiterea chitanțelor;
– execută atribuțiile din acest domeniu cât și cele dispuse de șefii ierarhici superiori;
– îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea instituției cu respectarea actelor normative în vigoare;
– în lipsa (concediu de odihnă, concediu medical și alte situații neprevăzute) va fi înlocuită de persoana desemnată de conducerea instituției;
Responsabilități generale:
– organizarea activității proprii;
– aplicarea și respectarea prevederilor legislației;
– își exercită activitatea cu profesionalism, responsabilitate, onestitate și loialitate;
– răspunde de realitatea, exactitatea și legalitatea datelor înscrise în documente;
– răspunde de păstrarea tuturor documentelor ce fac obiectul activității desfășurate, urmărind circuitul acestora în cadrul legal;
– asigură realizarea la timp și calitativ superior a tuturor atribuțiilor, asumarea responsabilităților stabilite în fișa postului;
– obținerea vizei pe documentele contabile nu exonerează de la răspundere persoana care le-a întocmit;
– asigură securitatea documentelor și echipamentelor din sfera proprie de activitate;
– în caz de dezatru, calamități sau alte situații cu caracter special se află la dispoziția conducerii executive a Primăriei Municipiului Bacău;
– asigură păstrarea secretului de stat, de serviciu;
– respectă prevederile ROF, ROI a Primăriei Municipiului Bacău;
– asigură aplicarea Sistemului Integrat Calitate Mediu în activitatea proprie;
– aplică și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislaţiei și actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecţiei mediului în cadrul activităţii pe care o desfăşoară;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE DOSAR
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare privind înscrierea, condiţii studii, acte necesare, bibliografie se obţin la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, consilier Dimitriu Agnes. Relații suplimentare la telefon 0372348122 și pe site https://municipiulbacau.ro/” .

Secretar comisie concurs,
Agnes Dimitriu 06.05.2022

Fișiere

Sari la conținut