Anunț – concurs de recrutare a doua funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate II S – Serviciului Tineret și Informare Cetățeni – Compartiment Dispecerat

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, organizează în data de 26.08.2021, ora 1000 concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pe perioadă nedeterminată, de: Inspector de specialitate, clasa I, grad profesional II S, în cadrul  Compartimentului Dispecerat – al Serviciului Tineret si Informare Cetățeni  – 2 posturi

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  •  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Inspector de specialitate, grad profesional II  S sunt:

  • studii superioare universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramurile de științe ,,sociale’’ și ,,filologie’’;
  • vechime de minimum 1 an în specialitate;
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  26.08.2021, ora 10:00 proba scrisă;

–  01.09.2021 proba interviului. Ora interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv: 04.08.2021 – 17.08.2021,  inclusiv, de la data anunțului, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Mărășești nr.6, etaj 2, camera nr.25, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, consilier Liche Ana. Relații suplimentare la  telefon 0372348125 și pe site https://municipiulbacau.ro/.

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut