ANUNT – Concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de Inspector de specialitate IA – Biroul Economic si Achizitii Publice in cadrul Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău

SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE BACAU organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant de executie de Inspector de specialitate IA – Biroul Economic si Achizitii Publice in cadrul Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, pe perioada nedeterminata.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

‚,Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacau, cu sediul in Bacău str.Constantin Ene, nr.3, organizează concurs pentru ocuparea in cadrul instituției  a unui post functie contractuala vacanta de execuție de Inspector de specialitate, grad treapta profesionala IA –  perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:

Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 1. 1 post vacant de executie Inspector de specialitate, treapta IA – studii superioare din cadrul Biroului Economic si Achizitii Publice;
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 ani și 6 luni;
 • Cunoasterea legislației în vigoare actualizată;
 • Experientă dovedita de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;

     Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

    Concursul se va organiza la sediul Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, din strada Constantin Ene, nr.3, Municipiul Bacau, conform calendarului urmator:

– proba scrisa: 10.02.2022 ora 09:00;

– interviu în data de  16.02.2022. Ora interviului va fi comunicata ulterior candidatilor.

             Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la afisare (14.01.2022 – 28.01.2022 ), la sediul  Serviciului Muncipal de Utilități Publice Bacău din strada Constantin Ene, nr.3, Municipiul Bacau

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând www.municipiulbacau.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau – Biroul Administrativ si Resurse Umane, telefon 0744993638.

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut