Anunt – concurs pentru ocuparea postului vacant contractual de inspector de specialitate, grad profesional II S la Compartimentul Dispecerat din cadrul Serviciului Tineret si Informare Cetateni.

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in str. Mărăşeşti nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual de inspector de specialitate, grad profesional II S la Compartimentul Dispecerat din cadrul Serviciului Tineret si Informare Cetateni.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 cunoaște limba română, scris și vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exercițiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de inspector de specialitate, grad profesional II S, sunt:
Condiții de participare:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniile: stiinte sociale si stiinte economice;
– Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minim 1 an;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 23.05.2022, ora 11:00- proba scrisă
– proba interviului in termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Data si ora interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv: 19.04.2022-04.05.2022 inclusiv, de la data publicarii anunțului, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str. Mărășești nr.6, et. 2, camera 25, la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesionala, persoana de contact- Afrentoae Petronela- consilier superior. Relații suplimentare la telefon 0372348125.
Secretar comisie, Publicat astazi in 19.04.2022, ora 09.00

Fișiere

Sari la conținut