ANUNT – concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere de Sef birou la Biroul Dezinfectie Dezinsectie Deratizare si Ecarisaj

SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE BACAU organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere de Sef birou la Biroul Dezinfectie Dezinsectie Deratizare si Ecarisaj – pe perioada nedeterminata

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacau cu sediul in Bacău str.Constantin Ene, nr.3, organizează concurs pentru ocuparea in cadrul instituției a postului vacant – perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:
a) 1 post vacant de conducere –Sef birou, gradul II – studii superioare din cadrul Biroului Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare si Ecarisaj;
– Studii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
– Experienta dovedita de minim 2 ani in activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare
– Disponibilitate după ora de program în situații de urgență;
– Vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim 4 ani;
– Curs de calificare: Agent Dezinfectie, Deratizare Dezinsectie;
– Cunoașterea legislației în vigoare actualizată;
– Permis de conducere – categoria B;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Concursul se va organiza la sediul Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, din strada Constantin Ene, nr.3, Municipiul Bacau, conform calendarului urmator:
– proba scrisa: 18.03.2022 ora 09:00;
– interviu în data de 24.03.2022. Ora interviului va fi comunicata ulterior candidatilor.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la afisare (23.02.2022 – 08.03.2022 ), la sediul Serviciului Muncipal de Utilități Publice Bacău din strada Constantin Ene, nr.3, Municipiul Bacau
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

ATRIBUTII PRINCIPALE:
– planificarea, pregatirea, efectuarea de tratamente DDD, la nivelul Municipiului Bacau, pe domeniul public;
– monitorizarea efectelor in urma aplicarii tratamentelor D.D.D;
– gestionarea stocurilor de substante insecticide si momeli raticide, in conformitate cu legislatia in vigoare.
– stabilirea consumurilor de substante insecticide si momeli raticide de aplicat, in functie de gradul de infestare determinat si constatat in teren.
– intocmirea situatiilor de lucrari D.D.D. si ecarisaj efectuate pe domeniul public al Municipiului Bacau si inaintarea lor spre Municipiul Bacau, in vederea decontarii valorilor materiale consumate si a manoperei prestate.
– elaborarea caietelor de sarcini pentru achizitia de produse specifice serviciului (dezinfectanti, insecticide, rodenticide), de prestari servicii, achizitii de echipamente si aparatura D.D.D.
– urmarirea modului de derulare a contractelor de achizitie si prestari servicii specifice.
– evidenţiază şi ia măsuri de cunoaştere a tuturor locatiilor ce necesita activitaii DDD;
– se deplaseaza la punctele de lucru unde este cererea;
– monitorizeaza suprafetele procesate;
– coordoneaza activitatea de DDD si ecarisaj la nivelul Municipiului Bacau
– identifica particularitatile zonei de dezinfectat, deratizat sau dezinsectat;
– stabileste speciile rozatoarelor de combatut si gradul de invazie;
– raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor cu care lucreaza;
– raspunde de insusuirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor cu care se lucreaza;
– raspunde de modul in care s-au efectuat activitatile DDD si ecarisaj;
– pastreaza secretul de serviciu daca prin natura atributiilor are asemenea informatii;
– nu se prezinta in stare de ebrietate la serviciu si nici nu consuma bauturi alcoolice in timpul , nu absenteaza si nu lipseste fara sa anunte in prealabil conducerea institutiei sau seful direct;
– executa orice alte sarcini de serviciu trasate de sefii ierarhici superiori.
– răspunde de buna gospodărire a bunurilor din dotarea serviciului;
– răspunde de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor, care se referă la activitatea biroului;
– răspunde de dotarea cu echipament de protecţie a muncii;
– îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul respectiv, care decurg din actele normative în vigoare sau sunt dispuse de conducerea direcţiei;
– verifică cunoaşterea de către personalul din subordine a actelor care reglementează activitatea fiecărui sector;
– verifică şi răspunde de executarea în termen şi de calitate a lucrărilor din cadrul biroului;
– verifică şi răspunde de exactitatea datelor cuprinse în documentele privind decontarea lucrărilor efectuate;

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând www.municipiulbacau.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau – Biroul Administrativ si Resurse Umane, telefon 0741622258.

Fișiere

Sari la conținut