Anunt – concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere, pe perioada nedeterminata, Director executiv la Serviciul Municipal de Utilitati Publice.

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere, pe perioada nedeterminata, Director executiv la Serviciul Municipal de Utilitati Publice.
Conditii de participare :
– studii superioare universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti si stiinte sociale ;
– vechime in specialitate – 7 ani;
– vechime in functii de conducere – 3 ani;
Etapele concursului : Selectia dosarelor de concurs : in termen de 1-2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– Proba scrisa in data de 26.04.2022 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Bacau;
– Interviu în data de 29.04.2022, la sediul Primariei Municipiului Bacau ;
Abilitati, calitati si apritudini necesare
– competenta manageriala;
– capacitate de planificare, analiza,sinteza;
– abilitati de comunicare;
– capacitate de lucru in conditii stresante;
– flexibilitate in gandire si creativitate;
– disponibilitate la program prelungit;
Atributiile postului
– Elaboreaza si fundamenteaza proiectul de buget propriu;
– Urmareste modul de realizare a veniturilor;
– Urmareste evidenta cheltuielilor in limita bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat;
– Urmareste integritatea bunurilor aflate in administrarea serviciului pe care il conduce;
– Organizeaza si tine la zi evidenta contabilitatii si prezinta la termen situatiile financiare privind situatia patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
– Organizeaza sistemul de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;
– Prezinta Consiliului Local al Municipiului Bacau si Primarului Municipiului Bacau, anual sau ori de cate ori este necesar, Rapoartele privind starea Serviciului de Salubrizare si de Iluminat Public al Municipiului Bacau;
– Prezinta Consiliului Local al Municipiului Bacau proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli si executia acestuia, la termenele prezavute de Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ultrioare;
– Asigura colaborarea cu autoritatile administratiei publicecu operatori de profil din tara, cu operatori economici care au calitatea de furnizori de produse si prestatori de servicii sau executanti de lucrari, cu Autoritatea Nationala de Regrmenetare pentru Servicii Municipale de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) su cu Auritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (A.N.R.E.);
– Propune initierea si avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local al Municipiului Bacau cu impact asupra Serviciului de Salubrizare si de Iluminat public din Municipiul Bacau;
– Evalueaza anual performantele profesionale individuale si elaboreaza fisa postului pentru personalul din subordine;
– Actioneaza in scopul promovarii imaginei publice a administratiei publice locale a Municipiului Bacau;
– Indeplineste si alte atributii specifice functiei detinute sau care decurg din actele normative in vigoare ori sunt dispuse in scris pe linie ierarhica;
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la publicare ( 30.03. – 12.04.2022) la sediul instituției din str. Marasesti nr.6, camera nr.1, telefon si 0372348122, consilier Rotaru Elena, telefon 0372348122, email elena.rotaru@primariabacau.ro, fax 0234588757. Bibliografia, tematica, atributiile prevazute in fisa postului precum si alte informatii se gasesc pe site-ul https://municipiulbacau.ro.

Secretar Comisie, Afisat astazi 29.03.2022 ora 9,00

 

Fișiere

Sari la conținut