Anunț concurs pentru ocuparea unui post de referent, clasa III , grad profesional superior la Serviciul Stare Civila din cadrul Direcției Publice Locale de Evidenta a Persoanelor

Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str. Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei, pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante:

  Referent  clasa III , grad profesional superior la  Serviciul Stare Civila din cadrul Directiei Publice Locale de Evidenta a Persoanelor.

Conditii de participare:

–  studii  liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat ;

–  7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

– sa indeplineasca conditiile prevazute la art.54. din Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile ulterioare;

                Atributii conform Fisei Postului

– Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;

– Înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă – exemplarul I sau, după caz, exemplarul II;

– Primeşte şi verifică documentele prezentate în vederea înregistrării decesului ;

– Întocmeşte actul de deces, atât exemplarul I cât şi exemplarul II;

– Întocmeşte certificatul de deces şi adeverinţa de înhumare pe care le înmânează declarantului decesului;

– Întocmeşte şi expediază, lunar, la Direcţia Judeţeană de Statistică, buletinele statistice referitoare la persoanele decedate;

– Înaintează, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de deces, către Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Bacău şi alte SPCLEP-uri din ţară situaţia persoanelor decedate, precum şi  actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate, conform ultimului domiciliu din actul de identitate;

 – Înaintează la Centrul Militar Judeţean Bacău, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;

–  Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la transcrierea certificatelor de deces obţinute din străinătate, după care le înaintează pentru obţinerea avizului prealabil la D.J.E.P. Bacău;

– După obţinerea avizului prealabil de la D.J.E.P. Bacău pentru efectuarea transcrierii, cu aprobarea Primarului,  înregistrează decesele în registrele curente de deces, după care eliberează certificatele de deces;

–  Întocmeşte comunicările de menţiuni, le înscrie pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie exemparul I şi le comunică la D.J.E.P. Bacău sau le expediază, după caz,  altor localităţi;

–  Îndeplineşte atribuţiile de ofiţer de stare civilă, dacă acestea i-au fost delegate prin dispoziţie a primarului;

–  Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbările de nume si/sau prenume survenite în străinătate şi a sentinţelor de divorţ pronunţate în străinătate, după care le înaintează pentru obţinerea avizului prealabil la D.E.P.A.B.D.;

– După obţinerea avizului prealabil de D.E.P.A.B.D., înscrie menţiunile  pe marginea actelor de stare civilă, după care eliberează certificatele;

–  Primeşte, înregistreză, rezolvă corespondenţa repartizată şi expediază răspunsul;

– Înscrie în exemplarul I al registrelor de stare civilă  din arhiva proprie menţiunile de căsătorie, divorţ şi deces primite de la alte localităţi şi le transmite către D.J.E.P. Bacău;

– Înscrie pe exemplarele I ale registrelor de stare civilă din arhiva proprie menţiunile de divorţ conform sentinţelor de divorţ primite de la judecătorii sau a certificatelor de divorţ primite da la notarii publici sau alte oficii de stare civilă;

–  Completează opisele alfabetice pentru actele de deces întocmite ;

–  Desfăşoară activităţi de creare, selecţionare, folosire şi păstrare a arhivei;

– Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal;

– Răspunde de exactitatea datelor înscrise în actele de stare civilă şi a celorlalte lucrări întocmite;

– Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a regsitrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea su disparitia acestora;

– Participă, prin rotaţie, la oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale;

– Asigură, prin rotaţie, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale, permanenţa pentru înregistrerea deceselor, sens în care primeşte declaraţiile de deces şi celelalte acte necesare,   înregistrează decesele şi eliberează certificatele de deces şi adeverinţele de înhumare;

– Întocmeşte situaţiile statistice şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual;

– Aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legislatia care reglementeaza activitatea serviciului, daca a fost împutenicită prin dispoziţie a primarului;

– Sesizează imediat  conducerea direcţiei şi D.J.E.P. Bacău în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special ;

– Colaborează cu direcţia de sănătate judeţeană şi cu Maternitea Bacău pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;

– Colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială, şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

– Eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor <LLNK 11996    16 10 201   0 17>Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale <LLNK 12001   677 10 201   0 18>Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 din HG 64/2011; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

– Efectuează verificări de persoane în registrele de stare civilă, fiind utilizator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

– Claseaza, numeroteaza si arhiveaza documentele care au stat la baza înregistrării deceselor, în conformitate cu prevederile legale pe linie de arhiva si a nomenclatorului arhivistic ;

– Înlocuieste pe doamna referent superior Mancaş Carmen Georgeta atunci când aceasta lipseste motivat de la serviciu;

– Manipulează documente cu o vechime de 100 de ani, care sunt degradate si a caror consultare expune personalul la risc de contagiune cu mucegaiuri, ciuperci de pe documente precum si a riscului toxico-alergic generat de prezenta mucegaiurilor, a cernelurilor  degradate si a pulberilor celulozice;

– Executa si alte sarcini dispuse de conducerea  serviciului.

Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere, proba scrisa si interviu.

Proba scrisa va avea loc in data de 13.05.2019 ora 11,00 iar interviul in data de 17.05.2019.                

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii (05.04.-24.04.2019)  la sediul institutiei, str.Marasesti nr.6, etaj 2,  camera nr.25.  Relatii suplimentare la sediul institutiei,  telefon 0372 348125 sau  site https://municipiulbacau.ro

Secretar Comisie,

Afisat astazi 05.04.2019 ora 9,30

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline