Anunț – Concurs pentru ocuparea unui post de consilier superior la Compartimentul Implementare Proiecte

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6 organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de:

 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Implementare Proiecte

Proba scrisa in data de 09.01.2019, ora 11.00, iar interviul în data de 15.01.2019

Conditiile de participare la concurs sunt:   

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată in științe economice sau juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechimea in specialitatea necesară exercitării funcției publice minim 7 ani;
 • Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.  188/1999, republicată cu modificările ulterioare;

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz) ;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul judiciar;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Documentele  vor fi prezentate in copie și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 03.12.2018-24.12.2018.

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline