Anunț – Concurs pentru ocuparea unui post de Consilier debutant la Biroul Evidența și Cheltuieli Bugetare

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6 organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de:

  • Consilier, clasa I, grad profesional debutant la Birou Evidenta si Cheltuieli Bugetare din cadrul Directiei Economice;

Proba scrisa va avea loc in data de 10.01.2019, ora 11.00, iar interviul in data de 16.01.2019

Condiții de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durata absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu necesita vechime;

– să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.  188/1999, republicata cu modificarile ulterioare;

Dosarele de concurs vor fi depuse, la sediul instituției din str. Mărăşeşti, nr. 6, cam 25, în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv: 29.11.2018-18.12.2018.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

  1. a) formularul de înscriere;
  2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
  3. c) copia actului de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz);
  4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
  6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  8. h) cazierul judiciar;
  9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Documentele vor fi prezentate in copie și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline