Anunț – concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție – consilier juridic, clasa I, grad profesional I S – Compartiment Tineret, Sport, Cultură și Culte

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale  de execuție –  consilier juridic, clasa I, grad profesional  I S –  Compartiment Tineret, Sport, Cultură și Culte, pe perioadă nedeterminată.

Condiții  specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta, ramura de știință: științe juridice;
 • 5 ani  în specialitatea studiilor;
 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu;
 • cunoașterea unei limbi străine – nivel mediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, (02.03- 13.03.2020), la sediul instituției cam. 25 tel. 0372348125.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 • Proba scrisă în data de.24.03.2020, ora 10.00
 • Interviu în data de 30.03.2020.

Relaţii suplimentare la sediul instituției cam. 25 tel. 0372348125 și pe site-ul instituției- www.municipiulbacau.ro, persoană de contact- Elena Dovleag- consilier superior serviciul MRUA.

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut