Anunt – concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Administrare Spații de Agrement și Grădini Publice, Baze Sportive din cadrul Structurii Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri – Direcția Patrimoniu:

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Administrare Spații de Agrement și Grădini Publice, Baze Sportive din cadrul Structurii Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri – Direcția Patrimoniu:
– 1 post de Inspector de specialitate I A S;
– 1 post muncitor necalificat .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
 are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 cunoaște limba română, scris și vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exercițiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice Inspector de specialitate I A S, sunt:
• studii superioare universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 7 ani.
Atribuții prevăzute în fișa de post:
– gestionează activitatea de întreținere a bazelor sportive și activitățile conexe;
– întocmește proceduri operaționale și documente ce revin secției în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;
– urmărește aplicarea legislației în vigoare în derularea activităților specifice;
– întocmește și gestionează documente din activitatea secției, asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;
– răspunde de sistematizarea și întreținerea bazelor sportive;
– cunoaște, respectă și aplică, până în cele mai mici amănunte actele normative apărute, ce stabilesc norme pentru gospodărirea, întreținerea și menținerea aspectului estetic al bazelor sportive;
– întocmește documentația de execuție pentru lucrările ce vor fi realizate în regie proprie;
– întocmește răspunsurile corespunzătoare pentru solicitările/sesizările primite din partea cetățenilor/instituțiilor, imediat după rezolvarea acestora ;
– rezolvă în termenele stabilite de lege, cererile, sesizările, reclamațiile și propunerile cetățenilor, date spre rezolvare;
– întocmește până la data de 1 ale lunii următoare, pontajul oamenilor din subordine și până la data de 5, situațiile de lucrări executate în luna precedentă;
– răspunde de întocmirea corectă a foilor de pontaj, astfel încât acestea să fie în concordanță cu condicile de prezență și să fie predate la data de 30 a lunii în curs;
– întocmește procese verbale de recepție a lucrărilor și/sau de constatare, fișe de lucru;
– întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;
– nu aprobă învoirea nici unui muncitor, fără acordul scris al conducerii Serviciului administrare spatii de agrement si gradini publice,baze sportive;
– la terminarea programului de lucru (program stabilit de conducere și care trebuie respectat întocmai), zilnic, se prezintă la Serviciului administrare spatii de agrement si gradini publice,baze sportive, unde prezintă raportul de activitate pentru ziua respectivă, propunerile de program pentru ziua următoare și alte probleme legate de organizarea muncii în baza sportiva pe care o conduce;
– în extrasezon se ocupă cu probleme de deszăpezire
– participă efectiv la toate întâlnirile organizate și stabilite de șefii ierarhici superiori;
– acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, în limita sarcinilor stabilite și a dispozițiilor șefului de secție și directorului direcției;
– răspunde de executarea în termen și de calitate a lucrărilor ce-i revin;
– răspunde de executarea și altor sarcini trasate de către conducerea direcției;
– răspunde de respectarea disciplinei muncitorilor la locul de muncă potrivit Codului Muncii;
– asigură aplicarea Sistemului de management Integrat Calitate-Mediu în activitatea proprie;
– îndeplinește și alte atribuții dispuse de șefii ierarhic superiori, în limita pregătirii profesionale pe care o are.
Condiţiile specifice muncitor necalificat, sunt:

• Concursul nivelul studiilor: generale;
• fară vechime.

Atribuții prevăzute în fișa de post:
• execută lucrări specifice de întreținere a bazelor sportive din municipiul Bacău;
• ajută, în cadrul echipei, la efectuarea diferitelor lucrări de înființare și întreținere a amenajărilor bazelor sportive;
• să grebleze, să măture, să strângă și/sau încarce resturile vegetale din bazele sportive;
• execută lucrări de curățire a punctului de lucru, în cazul participării la activități desfășurate in cadrul bazelor sportive;
• acționează (din proprie inițiativă) pentru remedierea stricăciunilor produse de diferiți factori (naturali și/sau umani);
• manipulează, depozitează și transportă materialele necesare lucrărilor corespunzătoare punctului de lucru astfel încât să prevină pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestora și informează șeful ierarhic în situația când constată aceste nereguli;
• să utilizeze corect uneltele (hârlețe, greble, lopeți, târnăcoape), echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
• în sezonul rece, asigură deszăpezirea punctelor de lucru.
Calendar de desfășurare:
• Proba scrisă/grilă pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector de Specialitate IA S va avea loc în data de 27.04.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Mărășești nr.6.
• Proba practică pentru ocuparea postului de muncitor necalificat va avea loc în data de 27.04.2022, ora 8.00 la Baza Sportivă ,,Lucrețiu Avram” din str. Banu Mărăcine nr.2-4, jud Bacău.
• Proba interviu se va susține în termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise/practice, ziua, ora și locația se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă/proba practică.
• Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv: 31.03.2022-13.04.2022, la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, etaj 2, camera nr.25, la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională, persoană de contact, Consilier Liche Ana, telefon nr. 0372348125 și pe site https://municipiulbacau.ro/’’.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Fișiere

Sari la conținut