Primaria Municipiului Bacău organizează concurs pentru ocuparea postului de Director la Directia Salubrizare, Agrement, Parcuri

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează  concurs pentru ocuparea la Directia Salubrizare, Agrement, Parcuri a postului contractual vacant –  perioada nedeterminata de Director

Condiţii  de participare la concurs:

– nivelul studiilor : studii universitare de licenta absolvite cu diploma in domeniul juridic sau de administratie publica, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul silvic sau horticol;

: studii de master sau postuniversitare absolvite in domeniul juridic si /sau  administratie publica;

-vechime în conducere si coordonarea unor institutii  publice sau societati comerciale de minim 5 ani ;

              Atributii conform Fisei Postului

 • coordonează activitatea Directiei Salubrizare Agrement Parcuri;
 • urmareste sistematizarea si intretinerea spatiilor verzi (strazi, gradini publice, parcuri) a plantatiilor aferente acestor spatii din oras;
 • urmareste salubrizarea cailor publice si a altor spatii publice;
 • urmareaste activitatea de prindere, tratare si ingrijire a cainilor comunitari;
 • coordoneaza si organizeaza activitatea de deszapezire
 • propune Primarului si Consiliului Local pentru imbunatatirea dotarii, infrumusetarii si utilizarii domeniului public;
 • urmareste verificarea si decontarea lucrarilor de reparatii si intretinere a spatiilor verzi, a activitatii de salubrizare, deszapezire, inclusiv activitatea de gestionare a cainilor fara stapan;
 • urmareste intocmirea de studii si propuneri pe care le supune aprobarii Consiliului Local pentru dotarile cu bunuri de utilitate publica;
 • urmareste aspectul estetic al strazilor si trotuarelor;
 • urmareste modul cum se desfasoara lucrarile executate in regie proprie si in antrepriza, aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale si utilaje in vederea realizarii la timp si de calitate a lucrarilor;
 • urmareste buna gospodarire a bunurilor din dotarea directiei;
 • in conformitate cu codul de conduita, are obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia, sa nu exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii  sau institutiei publice in care isi desfasoara

 activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual, sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau institutia publica are calitatea de parte, sa nu dezvaluie informatiile la caree are acces in exercitarea functiei publice, daca acesta dezvaluire este de natura sat raga avantaje necuvenite, ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

 • stabileste obiectivele generale, obiectivele specifice si indicatori de performanta pentru sectia/serviciul/biroul din subordine in vederea realizarii obiectului de activitate al aparatului de specialitate al primarului;
 • stabileste obiectivele individuale pentru sefii de sectie(serviciu), sefii de birou precum si pentru personalul din subordine;
  • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a Directiei Salubrizare Agrement Parcuri şi le dezbate cu Consiliul Local Bacau ;
  • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
  • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale;
  • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europenă în domeniul protecţiei mediului pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
  • propune planuri de acţiune pentru implementarea strategiilor stabilite de catre Primarul Municipiului Bacau şi urmăreşte realizarea acestora;
  • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, H.C.L- uri, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern.
  • analizează periodic şi răspunde de modul în care sunt implementate documentele Sistemului de Management al Calităţii şi Mediului specifice activităţilor pe care le coordonează;
  • răspunde de realizarea obiectivelor privind calitatea în direcţia pe care o coordonează;
  • participă la analiza neconformităţilor stabilite în cadrul auditurilor interne sau externe privind

activitatea desfăşurată şi stabilesc acţiunile corective şi preventive de rezolvare a acestora;

 • face propuneri privind instruirea şi perfecţionarea personalului din subordine ;
 • propune şi aprobă procedurile specifice pentru activităţile pe care le coordonează;
 • efectuează instructaje de securitate şi sănătate în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă la locul de muncă, pentru personalul de conducere din subordine directă;
 • evaluează anual performanţele profesionale, individuale ale personalului de conducere din subordine;
 • face propuneri privind: promovarea, premierea, sancţionarea, salariaţilor din subordine;
 • respectă prevederile Regulamentului Intern şi a Codului de conduită etică profesională al funcţionarilor publici şi personalului contractual;
 • se preocupa  de  aducerea   la  cunostinta  intregului  personal  a prevederilor Regulamentului intern, a tuturor masurilor, deciziilor conducerii Primariei si a legislatiei din domeniu in vigoare, cu implicatii asupra activitatii personalului din subordine, verifica insusirea acestor cunostinte si evalueaza eficacitatea insusirii cunostintelor;
 • in vederea  aplicarii  unitare  a  prevederilor  legale  din  domeniu,  instruiesc personalul  din  subordine  cu  privire  la  aplicarea  legislatiei  si  a  modificarilor legislative din domeniu.
 • elaboreaza fisele de  post  pentru  seful  de serviciu, seful de sectie,  seful  de  birou  si personalul din compartimentele aflate in subordinea sa.
 • urmareste rezolvarea la timp si corecta a lucrarilor, le verifica si semneaza;
 • propune si ia masuri in vederea imbunatatirii activitatii din cadrul structurii pe care o coordoneaza, colaboreaza si conlucreaza cu celelalte structuri din cadrul primariei,
 • urrnareste respectarea normelor de conduita si disciplina de catre personalul in directia aflata in subordine sau a serviciului si/sau compartimentelor din subordine;
 • verifica respectarea programului de lucru si prezenta la serviciu a personalului din subordine;
 • aproba programarile de concediu de odihna cu asigurarea functionarii in bune conditii a structurilor din subordine pentru intreaga perioada a anului si le comunica serviciului resurse umane;
 • aproba cererile de concediu de odihna pentru personalul din subordine cu respectarea programarii   aprobate,   monitorizeaza   prezenta   in   institutie   a personalului  din  subordine  si  deplasarea  acestuia  in  afara  institutiei  pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • solicita anual raportul de activitate, pe cale ierarhica, rapoartele de activitate ale personalului din subordine, intocmeste si prezinta primarului raportul centralizat de activitate;
 • gestioneaza si   raspunde   de   pastrarea   si   arhivarea   corecta   a   tuturor documentelor  rezultate  din  activitatea  structurilor  din  subordine  si  respecta modalitatea de pastrare si predare a documentelor;
 • comunica SERVICIULUI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI ADMINISTRATIV prin   adrese/referate   modificarea atributiilor ca urmare a modificarilor legislative intervenite in domeniul de activitate pe care ii gestioneaza in vederea aducerii la cunostinta Primarului

Municipiului Bacau si a inaintarii propunerii de modificare a Regulamentului de organizare si functionare prin HCL;

 • dispune masuri de eficientizare a activitatii pentru personalul din subordine;
 • reprezinta Primaria in raporturile cu alte institutii in limitele competentelor stabilite de Primar;
 • analizeaza si sprijina propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii structurii pe care o coordoneaza;
 • sustine in comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere  in  sedinta  de  Consiliului  Local  si  raspunde  la  intrebarile  si interpretarile consilierilor locali, in conditiile stabilite de lege;
 • asigura intocmirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem si operationale de la nivelul structurii  precum  si implementarea standardelor de control intern managerial si urmareste ca intreg personalul din subordine sa le cunoasca si sa le respecte;
 • urrnareste si analizeaza activitatile restante, pe care le redistribuie in cazul in care personalul se afla in imposibilitatea de a le realiza in termenul stabilit de lege sau reglementari interne si dispune masuri proactive, preventive sau corective, dupa caz, ,pentru eliminare a riscurilor identificate;
 • isi da acordul cu  privire la detasarea, delegarea, mutarea,  promovarea, perfectionarea profesionala a personalului pe care il coordoneaza;
 • raspunde de cresterea gradului de competenta profesionala si asigurarea unui comportament corect in  relatia cu cetatenii si operatorii economici, in scopul cresterii prestigiului institutiei;
 • se prezinta la controlul medical Ia angajare, periodic sau la reluarea activitatii si verifica prezentarea personalului din subordine la controlul medicul de medicina muncii;
 • pastreaza confidentialitatea   in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei;
 • are indatorirea sa-si perfectioneze pregatirea profesionala urmand cursuri de perfectionare organizate in acest scop.
 • raspunde de  organizarea,  conducerea  si  executarea  activitatilor  specifice ce  sunt planificate  in  cadrul  manifestarilor  ce  sunt  initiate  de  Primaria  Municipiului Bacau cu ocazia diferitelor evenimente;
 • coordoneaza elaborarea planurilor si strategiilor de administrare a situatiilor de criza;
 • acorda informatii de specialitate compartimentelor functionale in legatura cu problemele specifice Directiei Salubrizare Agrement Parcuri
 • verifica, avizeaza  si  inainteaza  pentru  aprobare  documentele  intocmite  de personalul din subordine;
 • verifica si indruma permanent modul in care personalul din subordine rezolva cererile si sesizarile inaintate de contribuabili sau institutii, urmarind solutionarea Ia termen a acestora;
 • verifica, indruma si conduce personalul din subordine in realizarea clauzelor contractuale prevazute in contractele incheiate cu prestatorii unor servicii in cadrul activitatilor specifice directiei.
 • coordoneaza activitatea  de  gestionare,  evidenta  si  eliberare  a  diferitelor acorduri specifice domeniului de activitate si intervine oportun, ori de cate ori este necesar, pentru eliminarea neajunsurilor si sanctionarea celor vinovati;
 • Asigura aplicarea Sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

– proba scrisa  18.06.2019 ora 10,00 la sediul  Directiei Salubrizare, Agrement,Parcuri

–  interviu în data de  21.06.2019,   la sediul  Directiei Salubrizare, Agrement,Parcuri

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la afisare ( 15.05 .2019 – 28.05.2019),  la sediul instituției din str. Marasesti nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

 

                                             Secretar Comisie,

Afisat astazi 15.05.2019  ora 9,30

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline