Anunț – Concurs pentru ocuparea funcției de Inspector de specialitate la Direcția Salubrizare și Agrement Parcuri

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de Inspector de specialitate grad profesional IA în cadrul  Direcției Salubrizare și Agrement Parcuri, pe perioada nedeterminata:

Inspector de specialitate grad profesional IA -1(unu) post –  Direcția Salubrizare și Agrement Parcuri

 1.Condiţii  necesare ocupării unui post de natură contractuală

În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca următoarele condiții generale:

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 2. Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Studii universitare de licentă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul științelor exacte și inginerești;
 • Curs de perfecționare evaluator de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • Curs de perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă cu durată de 80 de ore;
 • Vechime minim 7 ani in specialitatea studiilor;
 • Curs de perfecționare în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

3.Condiţii  generale și specifice prevazute în fișa de post:

– identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

– elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

– elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

– propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

– verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

– întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

– elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

– asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;

– evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;

–  stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor <LLNK 12006   971 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

– evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

– evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

– evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

– monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

– verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

– efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

– întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul <LLNK 12006   319 12 221   0 34>art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;

– evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din <LLNK 12006  1146 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

– identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor <LLNK 12006  1048 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

– urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de <LLNK 12006  1048 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

– participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;

– întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;

– elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile <LLNK 12006   319 12 221   0 34>art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

– urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

– colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

– colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

– urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

– propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

– întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor <LLNK 12006  1058 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006

– alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

        4.Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Proba scrisă in data de 07.05.2019, ora 10.00, la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri

Interviu in data de 10.05.2019,   la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri

            Dosarele de concurs se vor depune in termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada 10.04.2019-23.04.2019, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, la sediul instituției din str. Mărășești nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

            Termen de selecție a dosarelor: 1-2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarului;

            Termen afișare rezultate :  1 zi de la finalizarea fiecărei probe

            Termen de depunere contestație : cel mult 24 ore de la data și ora afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise sau interviului , la locul desfașurării concursului.

          5. Documente solicitate candidaților pentru intocmirea dosarului de concurs

 1. a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) Curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Secretar comisie  concurs,

 Afișat: 10.04.2019, ora 09:00

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline