PREZENTAREA CENTRULUI BUGETAR CREȘE BACĂU
Centrul Bugetar Creşe Bacău este un serviciu public specializat în servicii cu caracter social, medical și educațional, organizat ca instituţie publică de interes municipal, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, având ca scop oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire și educație timpurie, fiind înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 127/16.07.2001 și are în subordine 6 unităţi tip creşă și anume:

CREȘA NR. 3, cu sediul în Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, județul Bacău

CREȘA NR. 4, cu sediul în Bacău, str. Carpați, nr. 8, județul Bacău

CREȘA NR. 6, cu sediul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 10, județul Bacău

CREȘA NR. 9, cu sediul în Bacău, str. Ozanei, nr. 9, județul Bacău

CREȘA NR. 19, cu sediul în Bacău, str. Costache Negri, nr. 1, județul Bacău

CREȘA “LETEA”, cu sediul în Bacău, str. Letea, nr. 24, județul Bacău.

Ca urmare a reamenajărilor efectuate în cadrul creșelor numărul locurilor din creșe a crescut cu 130 locuri, totalizând la ora actuală un număr total de aprox. 460 de locuri pentru copiii de vârstă antepreșcolară, astfel:
CREȘA NR. 3 are 110 de locuri,
CREȘA NR. 4 – 80 de locuri,
CREȘA NR. 6 – 80 de locuri,
CREȘA NR. 9 – 80 de locuri,
CREȘA NR. 19 – 60 de locuri
CREȘA “LETEA” – 50 de locuri

SERVICIILE FURNIZATE

 1. Servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
 2. Servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
 3. Servicii de educaţie timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
 4. Servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare;
 5. Servicii de consiliere psihologică.

Standardele după care se desfăşoară activitatea educațională în creșă sunt avizate conform legislației în vigoare.
Evaluarea calităţii procesului educațional se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Salariații sunt încadrați în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmează cursuri de perfecţionare şi formare continuă pentru dobândirea unor abilităţi specifice profesiei.

PROGRAMUL

Programul de funcţionare al creşelor este de luni până vineri, în intervalul orar: 7.00 – 17.00.
Pentru copiii cu vârste între 1 şi 2 ani activitatea durează 5-10 minute, iar pentru copiii cu vârste între 2-3 ani activităţile durează cel mult 10 minute.
Activităţile sunt alternate cu pauze. Acestea vor avea o durată cel puţin egală cu durata activităţii.

STRĂZILE PRINCIPALE ARONDATE

1. Domiciliul părinților arondat creșei la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate/copie contract de vânzare-cumpărare) – 5 puncte pentru fiecare părinte  STRĂZILE PRINCIPALE ARONDATE fiecărei creșe sunt următoarele:

 • CREȘA NR. 3: Cornișa Bistriței, Mărășești, Alecu Russo, Milcov, Stadionului, Orizontului Ø CREȘA NR. 4: Castanilor, Garofiței, Bucegi, Panselelor, Carpați, Tolstoi, Frasinului, Aleea Parcului; Vasile Alecsandri.CREȘA NR. 6: Bistrița-lac, Alexandru cel Bun, Milcov, Miron Costin, 9 Mai, Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, Nicu Enea, Șerbănești
 • CREȘA NR. 9: Mioriței (între Banca Națională și Gară), Prelungirea Bradului, strada Tazlăului, Strada Gării, Energiei, Tazlăului, Banca Națională, Cartierul CFR, și străzile Martirii.
 • CREȘA NR. 19: Mioriței (între Banca Națională și 9 Mai), cartier Nord, Ștefan cel Mare, Aprodu Purice, Bucium, Gherăiești
 • CREȘA “LETEA”: Republicii, Constructorului, Letea, Bicaz, Izvoare, zona URA, Narciselor
 • ZONA METROPOLITANĂ înscrierea se poate face în orice creșă.Părinte/ reprezentant legal care are viză de reşedinţă în municipiul Bacău-2 puncte;

2. Adeverință de salariat – 5 puncte pentru fiecare părinte;

3. Adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți la forma de zi (dacă este cazul ) – 5 puncte;
În cazul în care părintele / reprezentantul legal se încadrează în mod cumulativ în situaţiile prevăzute la literele (c) şi (d), din prezentul articol, va fi acordat un singur punctaj, perspectiv punctaj maxim prevăzut la una dintre activităţi.

4. Frați sau surori care frecventează grădinițe care funcționează în aceeași clădire cu creșa ( se atașează o adeverință de la grădiniță ) – 1 punct;
5. Pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere, vor fi alocate 2 puncte; va fi depusă copie după certificatul de naştere a fratelui/fraților minori și adeverință de la unitatea de învățământ frecventată, dacă este cazul;
6. În cazul înscrierii copiilor gemeni/tripleți, pentru fiecare alt copil din sarcina multiplă vor fi alocate 5 puncte și se cumulează cu punctele prevăzute la lit.a), dacă este cazul; va fi depusă copie după certificatul de naştere a fratelui/fraților gemeni/ tripleți;
7. Părintele/reprezentantul legal unic, dovedit prin certificatul de naştere a copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui dindrepturile părintești, va beneficia de 10 puncte pentru activitate;
8. Părintele/reprezentantul legal unic, dovedit prin certificatul de naştere a copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile părintești, în stare de invaliditate, aflat în activitate, va beneficia de 20 de puncte pentru activitate;
9. Dovada înregistrării la Serviciul Public de Ocuparea Forței de Muncă a părinte/ reprezentant legal care nu au loc de muncă 3 puncte;
10.Copii care provin din familii cu venituri cumulate sub 699lei/lună 3 puncte;
11.Copii care provin din familii cu venituri cumulate de la 700 lei până la valoarea salariului minim pe economie/lună 2 puncte.

TRANSFERUL

Transferul copilului de la o creșă la alta se face la cererea părinților sau a reprezentantului legal, cu acordul creșei primitoare și avizul Directorului Centrului Bugetar Creșe Bacău, în limita locurilor disponibile.

ÎNCEPUTUL ANULUI DE ACTIVITATE

La începutul anului de activitate se va completa dosarul de către părinte/reprezentantul legal cu următoarele acte:

 1. Acte medicale care să ateste faptul că minorul poate frecventa colectivitatea (aviz medical – valabil 72 de ore);
 2. În cazul în care copilul are antecedente medicale patologice, la intrarea în colectivitate se impune şi prezentarea documentelor medicale care atestă (tulburări de metabolism ca şi fenilcetonuria, sau boli ca şi epilepsia, alergii, intoleranţe alimentare);
 3. Examenul coproparazitologic al copilului;

În situația în care copilul lipsește mai mult de 3 zile, la reîntoarcerea în creșă părinții sunt obligați să prezinte adeverință medicală, eliberată de medicul de familie care să confirme, că acesta este apt să frecventeze colectivitatea. În cazul neprezentării acestei adeverințe medicale, este interzisă intrarea copilului în colectivitatea creșei.

În situația în care părintele/reprezentantul legal al copilului admis la creșă solicită în scris amânarea frecventării creșei din motive medicale, acesta va trebui să prezinte adeverință de la medic din care să reiasă perioada care necesită amânarea frecventării creșei Amânarea frecventării creșei de către copilul admis, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal se poate realiza pentru o perioadă de maxim 15 de zile.

Prezenta procedură poate suferi modificări şi completări în contextul prelungirii stării de alertă/urgenţă pe teritoriul României şi a măsurilor legale impuse de acestea.

CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU SE ANGAJEAZĂ:

1.  Să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea activităților destinate copilului de vărstă antepreșcolară;
2. Să ofere servicii educaţionale de calitate cu cadre calificate pentru a conduce și realiza activitatea copiilor de vârstă antepreșcolară;
3. Să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază creșat;
4. Să îndeplinească obiectivele educaționale specifice vârstei antepreșcolare stipulate de Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, reoganizarea şi funcţionarea creşelor cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară:
5. Stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;
6. Realizarea unui demers din punct de vedere psihocognitiv bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare;
7. Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
8. Promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei;
9. Sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.
10.Asigură supravegherea programului de somn, masă și joacă și asistă copiii în spațiile sanitare;
11.Asigură hrana copiilor în cele mai bune condiții;
12.Să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu copiii şi părinţii acestora / reprezentanţii lor legali, într-un raport de egalitate;
13.Să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia acestuia;
14.Să analizeze şi să decidă prompt şi responsabil referitor la orice solicitare din partea părintelui;
15.Să asigure transparenţa tuturor activităţilor organizate;
16.Să semnaleze un eventual comportament necorespunzător al copilului şi să caute împreună cu părinţii o soluţie pentru remedierea comportamentului acestuia;
17.Să anunţe părintele în cazul producerii oricărui incident care implică copilul sau în cazul în care copilul nu se simte bine (are febră, vărsături, erupţii pe piele, a înghiţit ceva etc.) şi necesită prezenţa părintelui;
18.Să prezinte părinţilor rezultatele obţinute la evaluările iniţiale, continue şi finale, precum şi progresul realizat de copii;
19.Nu sunt admise pedepsele corporale şi nicio altă măsură drastică de pedeapsă, copilul va fi doar avertizat.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI LA CREŞĂ:

 • Cerere de înscriere – document tipizat, Anexa 1 la prezentul regulament, afișat pe site-ul Primăriei Municipilui Bacău;
 • Copie după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali;
 • Copie după certificatele de naștere ale fraților minori antepreșcolari, preșcolari sau școlari și adeverință de la unitatea de învățământ frecventată, dacă este cazul;
 • Copie a hotărârii/sentinței de plasament sau sentinței de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 • Copie după decizia de încadrare în grad de handicap I sau II părintelui/ părinților/ reprezentantului / reprezentanților legali, dacă este cazul;
 • Adeverință completată de angajator, în original, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii;
 • Adeverință în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • În cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depusă la dosar declarația unică 212, vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declarației online, în Spațiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv;
 • În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă și dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociați unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, prezintă la dosar declarația 205, vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Bacău și certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;
 • Copie după cerificatul de căsătorie al părinților/reprezentanților legali, hotărârea judecătorească definitivă privind desfacerea căsătoriei prin divorț, certificat de divorț dacă este cazul;
 • Copie după certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului al unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 • Adeverință în original de la medicul de familie, tip A4, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos;
 • Fișă de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • Analize medicale la intrarea în colectivitate a copilului;
 • Opis cu documentele cuprinse în dosar;
 • Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru adminterea în creşă sunt:

ADEVERIȚE

 Adeverințele de la serviciu se vor puncta în funcție de luna în care își reiau activitatea părinții aflați în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

a) Celor care își reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte;

b) Pentru părintele/reprezentantul legal care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului și după 31 august a anului în care se face înscrierea, punctarea se va face după cum urmează:

 • pentru luna septembrie – 4 puncte
 • pentru luna octombrie – 3 puncte
 • pentru luna noiembrie – 2 puncte
 • pentru luna decembrie – 1 punct.

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.
Lista cu locurile disponibile în creșe pentru anul de activitate care începe în luna septembrie se aprobă prin Decizia Directorului Centrului Bugetar Creșe Bacău.
Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creșa în anul 2021 – 2022, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afișată online, pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău şi la sediul fiecărei creşe din subordine.

După expirarea perioadei de contestație Directorul Centrului Bugetar Creșe Bacău, aprobă lista cu copiii înscriși și admiși pentru a frecventa creșa pentru anul 2021-2022. Copiii care nu au fost admiși să frecventeze creșa, în limita locurilor disponibile existente la începutul lunii septembrie, vor rămâne înscriși pe lista de așteptare.

În momentul în care se eliberează un loc la creșă, pe parcursul anului 2021 -2022, acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de așteptare. Admiterea copilului pentru a frecventa creșa se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și în funcție de locurile disponibile în creșă pentru anul 2021 – 2022.

SCOATEREA COPILULUI DIN EVIDENȚA CREȘEI

Se face în următoarele situații:

 1. în cazul unor afecțiuni cronice, la recomandarea medicului;
 2. în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare;
 3. la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

ANUNȚURI 2021

ANUNȚURI 2020

ADRESĂ

Bacău, str. Pictor Andreescu , Nr. 5, judetul Bacău, cod poştal 6000099

DATE DE CONTACT:

Director: Buganu Diana Alina
telefon fix: 0234 / 551939

email: cresebacau@gmail.com